Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.3.2018 13.30
Tiedote 158/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 28.3.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 22/2018 vp) eduskunnalle Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi. Pöytäkirjassa sovitaan, että valtakunnanraja kulkee maastossa siten kuin se on määritelty Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kuvauksessa. Teknisessä rajankäynnissä rajaviiva on dokumentoitu aiempaa yksityiskohtaisemmin. Valtakunnanrajan sijainti maastossa ei muutu. Pöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun jälkimmäinen osapuoli on ilmoittanut hyväksyneensä pöytäkirjan. Venäjän federaatio on ilmoittanut 17.7.2017 päivätyllä nootillaan hyväksyneensä pöytäkirjan. Pöytäkirja saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Hallituksen esitys (HE 23/2018 vp) eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain valvonta- viranomaisten toimivalta kattaa nimenomaisesti myös Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetut Ahvenanmaalla toimivat rahapeliyhteisöt sekä kiinteistönvälittäjät ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet. Rahapeliyhteisöjen sekä rahapeliyhteisön tarjoamiin rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja välittävien elinkeinonharjoittajien ja yhteisöjen valvonnasta vastaisi ehdotuksen mukaan Poliisihallitus. Kiinteistönvälittäjien ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonnasta vastaisi aluehallintovirasto Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2018. (SM ylitarkastaja Virpi Koivu 0295 488 592)

Hallituksen esitys (HE 24/2018 vp) eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia säännöksiä muutetaan. Rikoksiin ja yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamispäätökset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin. Lakiin esitetään myös lisättäväksi säännös eurooppalaisen matkustusasiakirjan myöntävästä viranomaisesta. (SM johtava asiantuntija Kukka Krüger 0295 488 270)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 25/2018 vp) eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin arvoseteleiden arvonlisäverotusta koskevasta Euroopan unionin direktiivistä johtuvat muutokset. Lakiin lisättäisiin arvosetelin ja sen pääluokkien määritelmät. Perusmääritelmällä tehtäisiin ero muun muassa yleisiin maksuvälineisiin, joiden liikkeellelasku ja hoitaminen olisi lähtökohtaisesti veroton rahoituspalvelu. Arvoseteleiden myyntiä ei pidettäisi siihen liittyvien tavaroiden tai palvelujen myynnistä erillisenä tavaroiden tai palvelujen myyntinä. Yksikäyttöarvoseteliin liittyvien tavaroiden tai palvelujen myynnistä saatua vastiketta pidettäisiin näiden hyödykkeiden myynnistä saatuna ennakkomaksuna eli vero suoritettaisiin maksuhetkellä. Arvonlisävero monikäyttöarvoseteliin liittyvien hyödykkeiden myynnistä suoritettaisiin vasta setelin lunastushetkellä. Lakiin lisättäisiin myös säännökset tietynlaisten yksikäyttöarvosetelien ketjumyynnistä sekä omaan lukuun myytyihin arvoseteleihin liittyvien hyödykemyyntien veron perusteesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 0295 530 201)

Hallituksen esitys (HE 26/2018 vp) eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainsäädännön osalta henkilötietojen käsittelyä koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Keskeisimmät muutokset koskevat rekisterinpitäjän nimittämistä eräissä laeissa ja useita uusia säännöksiä, jotka liittyvät tietosuoja-asetuksen sallimaan kansalliseen liikkumavaraan rekisteröidyn oikeuksien osalta. Lisäksi saatettaisiin ajan tasalle viittaukset henkilötietojen suojaa koskevaan lainsäädäntöön. Maatalouden harjoittamisesta luopumisesta annettuihin eräisiin lakeihin lisättäisiin henkilötietojen säilytysaikaa koskevia uusia säännöksiä. Lisäksi muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muutamaa säännöstä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 25.5.2018 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain muuttamisesta on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 6.5.tai mahdollisimman pian sen jälkeen. (MMM lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale 0295 162 451)

Hallituksen esitys (HE 27/2018 vp) eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta. Maatalouden rakennetuista annetun lain 13 pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että pykälän 1 momentin mukaan nuoren viljelijän aloitustukea voidaan myöntää, jos tukea on haettu 24 kuukauden kuluessa tilanpidon aloittamisesta. Samoin porotalouden rakennetuista annetun lain 11 pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että pykälän 1 momentin mukaan nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea voidaan myöntää, jos tukea on haettu 24 kuukauden kuluessa tilanpidon aloittamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa ja niitä sovellettaisiin 1.1.2018 lukien. (MMM lainsäädäntöneuvos Mika Saari 0295 162 134)

Hallituksen esitys (HE 28/2018 vp) eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla pantaisiin osaltaan täytäntöön Euroopan unionin uusi säteilyturvallisuusdirektiivi, jossa säädetään ionisoivaa säteilyä käyttävän toiminnanharjoittajan velvollisuuksista ja säteilyn turvallisesta käytöstä sekä säteilysuojelusta säteilyvaaratilanteissa ja vallitsevissa altistustilanteissa. Eräitä asetustasoisia säännöksiä ja Säteilyturvakeskuksen ohjeita siirrettäisiin lain tasolle uuden perustuslain edellyttämällä tavalla. Lailla täsmennettäisiin nykyisiä asetuksen antovaltuuksia ja annettaisiin Säteilyturvakeskukselle valtuus antaa määräyksiä eräistä yksityiskohtaisista ja teknisluonteisista asioista. Ehdotetun lain tarkoituksena on suojella terveyttä säteilyn aiheuttamilta haitoilta sekä ehkäistä ja vähentää säteilystä aiheutuvia muita haittavaikutuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2018. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 0295 163 317)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.3.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta. Asetuksessa asetetaan vakuutustukea myöntäville kalastusvakuutuslaitoksille määräaika valtion korvauksen hakemiselle ja säädetään korvauksen hakemisen yksityiskohtaisista säännöistä. Asetus tulee voimaan 1.4.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295 162 377)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta. Asetuksella määrätään maksettavan mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen jakoperusteista, tukitasosta ja valvontaseuraamuksista. Tukitaso on 17,00 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti. Asetus tulee voimaan 4.4.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2018 noudatettavasta menettelystä. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä hakemuksen siirtämisessä noudatettavasta menettelystä siten, että hakemus voidaan siirtää kokonaan tai osittain maatilan uudelle haltijalle kuten aiemmin asiasta voimassa olleissa säädöksissä on säädetty. Asetus tulee voimaan 4.4.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävästä tuesta vuonna 2018. Tuki maksetaan kiireellisestä tukitoimenpiteestä viljelijöille myönnettävän tuen muodossa tietyillä Latvian, Viron ja Suomen alueilla esiintyneiden rankkasateiden ja tulvien vuoksi annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/108 1 artiklan perusteella. Suomelle on myönnetty tukea 1 080 000 euroa. Tuki voidaan myöntää viljelijälle, jos tulvien ja rankkasateiden vuoksi kylvämättä jääneet tai tuhoutuneet alat ovat vähintään 30 prosenttia viljelijän talven kokonaiskylvöalasta. Asetuksella säädetään yksikkökohtaisesta tuen määrästä ja tuen myöntämisestä. Tukea myönnetään enintään 15 euroa hehtaarilta. Asetus tulee voimaan 4.4.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta. Asetuksen 15 pykälään, joka koskee luonnonhaittakorvauksen määrää, tehdään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 tehtyä muutosta vastaava muutos. Kansallisesti rahoitettavaa osuutta luonnonhaittakorvauksesta alennetaan viidellä eurolla hehtaarilta koko maassa hallitusohjelman säästötavoitteiden mukaisesti. Asetus tulee voimaan 4.4.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta. Asetuksella säädetään kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien tarkastamisesta, valvonnan järjestämisestä sekä valvonnan seuraamuksista vuonna 2018. Asetus tulee voimaan 4.4.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen ja eräiden sopimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 5 pykälä, jossa säädetään jälkitarkastuksista, kumotaan. Jälkitarkastuksiin liittyvän EU-lainsäädännön tulkintakäytäntö on muuttunut ja siksi on perusteltua luopua jälkitarkastusten suorittamisesta ohjelmakauden 2014-2020 ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen osalta. Jälkitarkastuksista luopuminen vähentää korvauksen saajiin kohdistuvaa valvontaa ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten suorittamien valvontojen määrää. Myös asetuksen 2 pykälää muutetaan siltä osin kun siinä säädetään jälkitarkastuksen suorittavasta virkamiehestä sekä Maaseutuviraston tekemistä otannoista. Asetus tulee voimaan 4.4.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta. Asetuksen 14 pykälää muutetaan siten, että lintujen pesimäaikaa, jolloin maisemapiirteiksi täydentävissä ehdoissa luokiteltavia puita ei saa leikata, pidennetään kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun. Pesimäaika on siten 1.5. - 31.7. Asetus tulee voimaan 4.4.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta tehdystä monenvälisestä sopimuksesta. Sopimus on voimassa 1.12.2017 lukien niin kuin siitä on sovittu. Asetuksella kumotaan Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta annettu valtioneuvoston asetus (268/2013). Asetus tulee voimaan 4.4.2018. (LVM osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala 0295 342 585)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 28.3.2018 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministeri Vehviläisen vuosilomaan rinnastettava vapaa 11.5. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös määrätä markkinaoikeuden asiantuntijajäsenet toimikaudeksi 1.4.2018-31.3.2023 tietyin poikkeuksin. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)
Päätös

Päätös myöntää Pietu Heiskaselle ero Opetushallituksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä jäseneksi puheenjohtaja Alvar Euro 29.3.2018 lukien johtokunnan 30.9.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta 0295 330 136)

Periaatepäätös kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisesta. Periaatepäätöksessä on määritelty logistiikan digitalisaation visiot vuosille 2022 ja 2025, visioiden saavuttamisen kannalta keskeiset tavoitteet sekä keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Periaatepäätös on tiivis asiakirja, jossa on keskitytty tavaralogistiikan digitalisaation edistämisen erityiskysymyksiin. Keinovalikoima kattaa sääntelytoimet, verkostomaisen yhteistyön, kokeilujen ja pilottien edistämisen, osaamisen lisäämisen ja EU- ja kansainvälisen vaikuttamisen. (LVM lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen 0295 342 570)
Tiedote

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Outi Slant valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063 523)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.3.2018 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen maisteri, rajavartioylitarkastaja Anne Ihanus Rajavartiolaitoksen esikuntaan oikeudelliselle osastolle lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2018-5.5.2019. (SM Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)

Hallitussihteeri, juris magister, varatuomari Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 7.6.-4.11.2018, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Matleena Haapalan virkavapauden ajaksi. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)

Sivun alkuun