Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
28.4.2016 13.54
Tiedote 179/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 28.4.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 68/2016 vp) eduskunnalle alkolukkolaiksi sekä laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Alkolukon hyväksymistä ja käyttöä tieliikenteessä koskevat erillislait esitetään kumottaisiin ja niiden tilalle ehdotetaan säädettäväksi uusi alkolukkolaki. Alkolukkolaissa säädettäisiin alkolukon hyväksynnästä, asentamisesta, huoltamisesta ja kalibroinnista sekä alkolukon markkinoille saattamiseen liittyvästä toimintailmoituksesta. Liikenteen turvallisuusvirasto toimisi alkolukkojen markkinoille pääsyn ja asennus- ja huoltotoiminnan valvojana. Laissa säädettäisiin myös ajoneuvon varustamisesta alkolukolla ehdollisen ajokiellon valvomiseksi ja ajokorttiluvan terveysvaatimusten täyttämiseksi sekä alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa. Ajokorttilakia esitetään samassa yhteydessä täydennettäväksi niin, että alkolukolla valvottua ajo- oikeutta koskevat säännökset siirtyisivät ajokorttilakiin. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 69/2016 vp) eduskunnalle pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Kansainvälisen työjärjestön yleiskokous hyväksyi kesäkuussa 2014 pakollista työtä koskevaan vuoden 1930 yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan. Pöytäkirjan avulla pyritään torjumaan pakkotyöhön liittyvää ihmiskauppaa sekä parantamaan uhrien asemaa. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pöytäkirjan sekä lain pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064 131)

Hallituksen esitys (HE 70/2016 vp) eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslakia. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi useiden muiden lakien tilintarkastusta koskevia säännöksiä. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön tilintarkastusta koskevaan direktiiviin tehdyt muutokset sekä asiaa koskeva asetus. Tilintarkastuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset muun muassa tilintarkastukseen liittyvistä lausumista ja lisätiedoista, riippumattomuudesta ja esteellisyydestä, asiakasrekisteristä ja tilintarkastuskansiosta, tilintarkastajan siirtymisestä tarkastetun yhteisön palvelukseen sekä uusista seuraamuksista. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset toimikausien enimmäiskestosta sekä mahdollisuudesta tarjota jäsenvaltio-option mukaisia arvonmääritys- ja veropalveluita. Osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin lisättäisiin säännökset erityisestä tarkastusvaliokunnasta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 17.6.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Marja Hanski 0295 047 025)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 71/2016 vp) eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeiden eläkevastuun katteena olevien varojen vähimmäistasoa ehdotetaan muutettavaksi 41 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2038 mennessä. Lisäksi ehdotetaan joitakin täsmennyksiä voimassa olevaan lakiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295 163 183)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.4.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta ja muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Muutos, laki (513/2008) ja asetus tulevat voimaan 8.5.2016. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvoston asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoittamisesta Selkämeren eteläosissa vuonna 2016. Asetuksella lievennetään aiemmin tänä vuonna annettua kilohailin ja silakan troolikalastuskieltoa Selkämerellä (valtioneuvoston asetus 123/2016). Kieltoa jatketaan niissä Selkämeren eteläosissa, joissa koekalastuksessa saatujen tietojen mukaan esiintyy runsaasti kilohailia. Asetuksen voimassaoloaikana arvioidaan erityisesti kilohailisaaliita sekä tarvetta mahdollisille kalastusrajoituksille ja mahdollisuuksia kalastuksen avaamiselle myös niillä alueilla, jotka edelleen jäävät kielletyiksi. Asetuksella pyritään varmistamaan, että kilohailin poikkeuksellisen runsas esiintyminen ja saaminen saaliiksi Selkämerellä alkuvuoden aikana ei vaaranna taloudellisesti huomattavasti merkittävämmän Pohjanlahden silakkakiintiön mahdollisimman täysimääräistä hyödyntämistä sekä kalanjalostuksen ja -kaupan tarpeita. Asetus tulee voimaan 29.4.2016 ja sitä sovelletaan vuoden 2016 loppuun saakka. (MMM kalatalousneuvos Risto Lampinen 0295 162 458)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään 8 a ja 8 b §. Pykälissä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 säännöksiä täydentävästi kelpoisuudesta virkasuhteisiin, joihin sisältyy teurastamojen, poroteurastamojen, riistan käsittelylaitosten ja leikkaamojen valvontaa ja lihantarkastusta. Kelpoisuusvaatimuksena on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä sekä mainitussa EU-asetuksessa tarkoitettu ammattipätevyys. Asetukseen sisältyy myös pieniä poroteurastamoja valvovien eläinlääkäreiden ammattipätevyyttä koskeva, EU-asetuksen mahdollistama kansallinen poikkeussääntö. Kielitaitoa koskevana vaatimuksena lihantarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa sisältäviin valtion virkasuhteisiin on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetusta laista (424/2003) poiketen kaksikielisessä viranomaisessa suomen tai ruotsin kielen ja yksikielisessä viranomaisessa viranomaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Poikkeus ei kuitenkaan koskisi virkasuhteita, joiden tehtäviin kuuluu laitoksessa suoritettavan valvonnan ja lihantarkastuksen johtaminen. Asetus tulee voimaan 15.5.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Valtioneuvoston asetus valtion lihantarkastushenkilökunnasta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetus (1337/1996) kumotaan vanhentuneena. Asetuksen valtuuslaki on kumottu jo vuonna 2006 elintarvikelailla (23/2006), mutta kumotun lain nojalla annetut asetukset on uudistuksen yhteydessä jätetty voimaan toistaiseksi. Muodollisesta voimassaolosta huolimatta asetusta ei ole kuitenkaan käytännössä sovellettu, sillä valtion lihantarkastushenkilökunnan kelpoisuusvaatimuksista säädetään elintarvikelailla täytäntöön pannussa Euroopan unionin lainsäädännössä sekä elintarvikevalvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (420/2011). Asetus tulee voimaan 15.5.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään naudanliha-alan tuotteiden ja eräiden peltokasvien tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä koskevat jäsenten ja tuotannon arvon vähimmäismäärät sekä muutetaan eri sektoreiden vaatimuksia niin, että ne ovat yhdenmukaiset. Asetus tulee voimaan 4.5.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan kuningaskunnan välisen satelliittinavigointia koskevan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta. Yhteistyösopimus on voimassa 1.4.2016 niin kuin siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan 2.5.2016. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 0295 342 563)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 28.4.2016 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa koskeva parlamentaarinen seurantaryhmä toimikaudeksi 1.5.2016-31.3.2019. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Mika Raatikainen Perussuomalaisten eduskuntaryhmä; jäsenet: kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä Keskustan eduskuntaryhmä, kansanedustaja Anne Kalmari Keskustan eduskuntaryhmä, kansanedustaja Leena Meri Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kansanedustaja Markku Eestilä Kokoomuksen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen Kokoomuksen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Timo Harakka Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Olli-Poika Parviainen Vihreä eduskuntaryhmä, kansanedustaja Silvia Modig Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kansanedustaja Anna Maja Henriksson Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja kansanedustaja Päivi Räsänen Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä; pysyvät asiantuntijat: osastopäällikkö Kauko Aaltomaa (poliisijohtaja Sanna Heikinheimo) sisäministeriö; sihteeristö: poliisitarkastaja Antti Simanainen (poliisitarkastaja Pekka Aho) sisäministeriö. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)
Tiedote

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2016. Suomi valmistautuu osallistumaan Ison-Britannian johtaman taisteluosaston (European Union Battle Group, EUBG) valmiusvuoroon. Suomi asettaa tiedustelujoukkueen, ilmatulenjohtoryhmän, esikuntaupseereita ja tarvittavat tukielementit, yhteensä noin 50 sotilaan osaston. (UM lähetystöneuvos Leena Pylvänäinen 0295 351 323)
Päätöksen istuntoaineisto

Periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi 2016-2020. Strategian päämääränä on pienentää sekä kansallista että kansainvälistä harmaata taloutta ja talousrikollisuutta Suomessa. Strategiassa on huomioitu eduskunnan tarkastusvaliokunnan vaatimusten mukaisesti kansainvälisyys, kokonaisvaltainen strategian muodostaminen, torjuntatyön johdonmukaisuus ja sen ennustettava eteneminen pitkällä aikavälillä. Strategiassa on pyritty suuntaamaan huomiota erityisesti kansainvälisiin raha- ja tavaravirtoihin sekä liikkuvan työvoiman kysymyksiin. Strategiassa ehdotetaan toteutettavaksi neljä kärkihanketta tavoitteiden saavuttamiseksi eri ministeriöiden tai viranomaisten johdolla. (SM poliisijohtaja Sanna Heikinheimo 0295 488 553)
Tiedote

Päätös hyväksyä esitys turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan Suomen kansallisen toimeenpano- ohjelman 2014-2020 muuttamisesta. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta voidaan rahoittaa toimia, joilla kehitetään turvapaikkapolitiikkaa, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja paluuta sekä sisäisiä siirtoja. Rahastolle on aiemmin laadittu kansallinen ohjelma sekä kansallinen toimeenpano-ohjelma. Kansallinen ohjelma hyväksyttiin valtioneuvostossa 6.11.2014 ja Euroopan komissiossa 20.3.2015. Kansallista ohjelmaa täytäntöönpanemaan on laadittu kansallinen toimeenpano-ohjelma, jonka valtioneuvosto hyväksyi 25.6.2015. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseen ohjelmaan lisätään rahaston perustamisasetuksen (EU/516/2014) artiklojen 17 ja 18 perusteella kahden vuoden välein sitoumussuunnitelma seuraavien kahden vuoden aikana vastaanotettavien uudelleensijoitettavien henkilöiden ja sisäisesti siirrettävien henkilöiden määrästä. Suunnitelmaan perustuen komissio maksaa jäsenvaltioille rahaston kansallisen ohjelman kautta uudelleensijoittamisohjelman määrärahaa ja siirtoja varten varattua määrärahaa. Määräraha maksetaan EU:n varainhoitovuoden aikana Suomeen saapuneiden henkilöiden lukumäärän perusteella, kuitenkin enintään sitoumussuunnitelman verran. Valtioneuvosto on 29.10.2015 hyväksynyt kansallisen ohjelman muuttamisen siten, että ohjelmaan lisättiin sitoumussuunnitelma vuosina 2016-2017 vastaanotettavien uudelleensijoitettavien henkilöiden ja sisäisesti siirrettävien henkilöiden määrästä. Kansallisen ohjelman muuttaminen on hyväksytty Euroopan komissiossa 15.12.2015. Kansallista toimeenpano-ohjelmaa muutetaan siten, että se vastaa valtioneuvoston 29.10.2015 hyväksymän kansallisen ohjelman sisältöä. Toimeenpano-ohjelmassa määritellään sisäisiä siirtoja varten varatun määrärahan käytön tavoitteet ja toteutettavat toimet sekä uudelleensijoittamisen määrärahasta vuonna 2016 jaettavan tuen painotukset. Lisäksi toimeenpano-ohjelmassa täsmennetään hakemusten valintaperusteita ja rahoituksen vuosittaista jakautumista kansallisten tavoitteiden osalta. (SM ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri 0295 488 250)
Tiedote

Päätös määrätä puolustusministeriön erityisasiantuntija Petri Laurila valtioneuvoston esittelijäksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2016 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan (HE 9/2016 vp ja HE 27/2016 vp). Eduskunta on päättänyt, että vuoden 2016 ensimmäistä lisätalousarviota sovelletaan 15.4.2016 alkaen. (VM apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen 0295 530 247)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokaudelle 9.5.-13.5.2016 opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen varaedustajinaan ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Päätös asettaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimikaudeksi 1.5.2016-30.4.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: professori Olli Peltoniemi Helsingin yliopisto; varapuheenjohtaja: alkutuotantojohtaja Juha Nousiainen Valio Oy; jäsenet: toiminnanjohtaja Johan Åberg (lakimies Mikaela Strömberg-Schalin) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., asiantuntija Leena Suojala (maitoasiamies Ilkka Pohjamo) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, ulkopuolinen tutkija Saara Kupsala Suomen ympäristökeskus (tutkija Sari Ung-Lanki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), professori Jarkko Niemi (tutkija Matti Pastell) Luonnonvarakeskus, tutkija Laura Hänninen (tutkija Claudio Oliviero) Helsingin yliopisto, tutkija Kreeta Ranki (tutkija Anne Melin) Turun yliopisto, eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström (apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen) maa- ja metsätalousministeriö, jaostopäällikkö Jaana Mikkola (ylitarkastaja Taina Mikkonen) Elintarviketurvallisuusvirasto, läänineläinlääkäri Kirsi Henttu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (läänineläinlääkäri Taina-Riitta Seppälä Lounais-Suomen aluehallintovirasto), vs. toiminnanjohtaja Maria Lindqvist (toiminnanjohtaja Kati White) Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ry, toiminnanjohtaja Mai Kivelä (puheenjohtaja Sami Säynevirta) Animalia ry, kotieläinagronomi Sanna Nokka ProAgria Keskusten Liitto ry (tuoteryhmäpäällikkö Pirkko Taurén Faba osk), laatupäällikkö Tuomas Herva A-tuottajat Oy (toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi Eläinten terveys ETT ry), ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo Kesko Oyj) ja lakimies Timo Niemi (elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija Annikka Marniemi) Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola 0295 162 108)
Tiedote

Päätös myöntää toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen hakijoille Salesheli Advisors Oy, Järviradio Oy, Kevyt Kanava Oy ja Mediatakojat Oy ja hylätä muut hakemukset. Toimiluvat myönnetään valtakunnallisen tai alueellisen ja paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen Helsingin, Lahden ja Kankaanpään taajuuksilla. Toimiluvat koskevat taajuuskokonaisuuksia Helsinki 6 ja Vaasa 3 (Kankaanpää 100,7 MHz) sekä taajuuksia Helsinki 103,1 MHz (osana taajuuskokonaisuutta 14) sekä Lahti 103,8 MHz (osana taajuuskokonaisuutta 19). Viestintävirasto julisti 9.12.2015 haettaviksi radion ohjelmistotoimilupia vapaille taajuuksille. Hakuaika päättyi 28.1.2016. Viestintävirasto myöntää toimiluvat niillä paikkakunnilla, jossa taajuuksista ei ole niukkuutta. Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaan valtioneuvosto tekee ohjelmistotoimilupaa koskevan ratkaisun jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia. Valtioneuvoston toimivaltaan kuuluvat hakemukset on siirretty 9.2.2016 Viestintävirastosta valtioneuvoston käsittelyyn. Kutakin haettavana olevaa toimilupaa voi hakea joko uuden paikallisen tai alueellisen radiotoiminnan käynnistämistä varten tai niin, että sitä haetaan liitettäväksi osaksi olemassa olevaa paikallista, alueellista tai valtakunnallista taajuuskokonaisuutta, jonka käyttöön oikeuttava toimilupa hakijalla on. Valtioneuvosto myöntää ohjelmistoluvat tietoyhteiskuntakaaren nojalla pyrkien tasapainoisesti sananvapauden edistämiseen, radio-ohjelmiston monipuolisuuden turvaamiseen, yleisön erityisryhmien tarpeiden huomioimiseen sekä taajuuksien tehokkaan käytön edistämiseen. Toimiluvat myönnetään toimilupakaudelle 28.4.2016-31.12.2019. (LVM neuvotteleva virkamies Mirka Meres-Wuori 0295 342 595)
Tiedote

Päätös asettaa siviilipalvelusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.5.2016-30.4.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hallitusneuvos Tarja Kröger (hallitusneuvos Jan Hjelt) työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: hallitussihteeri Sami Teräväinen (vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner) työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: everstiluutnantti Vesa Tohkanen (majuri Ville Kostian) pääesikunta, vanhempi osastoesiupseeri Jukka Kotilehto (ylitarkastaja Janne Torvinen) puolustusministeriö, siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen (johtava siviilipalvelusasiantuntija Sari Eskola) Kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA), siviilipalveluskeskus, koulutusasiantuntija Aino-Inkeri Miestamo (johtava talousasiantuntija Viola Malmberg) Kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA), siviilipalveluskeskus, työmarkkina-asiantuntija Päivi Rissanen (työmarkkina-asiantuntija Hanna Björkstrand) Helsingin kaupunki ja Pipsa Toivonen (Paavo Kolttola) Aseistakieltäytyjäliitto ry. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064 131)

Päätös asettaa poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunta 28.4.2016-31.12.2018. Kokoonpano: puheenjohtaja: johtaja Hannu Ijäs sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Anna Kivimäki sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: vanhempi finanssisihteeri Jussi Lindgren valtiovarainministeriö, lakimies Pekka Kouhia Liikennevirasto, johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho Finanssivalvonta, analyytikko Nuutti Nikula Huoltovarmuuskeskus ja johtava asiantuntija Mika Linna Finanssialan Keskusliitto. (STM neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 0295 163 594)

Päätös hyväksyä Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välinen sopimus tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirrosta maiden raja-alueilla. Sopimus sisältää menettelymääräyksiä, joiden tavoitteena on pyrkiä helpottamaan jätteen siirtoa koskevaa yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä. Määräykset ovat tavanomaisia, tarkempaa teknistä yhteistyötä koskevia määräyksiä, jotka eivät kuulu lainsäädännön alaan. Sopimus ei myöskään sido eduskunnan budjettivaltaa eikä sisällä muita merkitykseltään huomattavia velvoitteita. Sopimuksen hyväksyminen ei siten edellytä eduskunnan suostumusta. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 28.4.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 19/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta (lannoitevalmisteasetus). Komission ehdotuksella on tarkoitus uusia EU:n lannoitelainsäädäntö niin, että lannoitteet, kalkitusaineet, maaparannusaineet, kasvualustat, kasvibiostimulantit ja lannoitevalmisteiden mekaaniset seokset voisivat liikkua vapaasti EU:n sisämarkkinoilla CE-merkittyinä lannoitevalmisteina, kun ne täyttävät asetusehdotuksen laatu-, turvallisuus ja merkintävaatimukset sekä ovat valmistettu asetuksessa sallituista ainesosista (raaka-aineista). Asetusehdotus edistää merkittävästi ja konkreettisesti komission kiertotalouspakettia ja se luo tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille lannoitevalmisteille EU:ssa ja helpottaa kotimaisten uusioraaka-aineiden käyttämistä. Se myös turvaa ihmisten ja eläinten terveyttä ja auttaa maaperän suojelua. (MMM neuvotteleva virkamies Pirjo Salminen 0295 162 188)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.4.2016 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden maisteri Pia Nordberg lähetystöneuvoksen virkaan 1.6.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Lainsäädäntöneuvos, varatuomari Liisa Vanhala oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkisoikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.9.2016 lukien. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Esittelijäneuvos Tom Patrik Laitinen Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän virkaan 1.6.2016 lukien. (OM neuvotteleva virkamies Mika Appelsin 0295 150 141)

Valtioneuvosto myönsi apulaisosastopäällikkö lainsäädäntöjohtajana Asko Välimaalle virkavapautta 1.5.2016-30.4.2021. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

Oikeustieteen kandidaatti Laura Yli-Vakkuri sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön johtajan virkaan 1.5.2016-28.2.2021, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. Valtioneuvoston myönsi Yli-Vakkurille vastaavaksi ajaksi virkavapautta hänen lainsäädäntöneuvoksen virastaan sisäministeriössä. (SM erityisasiantuntija Tuija Saari 0295 488 566)
Tiedote

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Karoliina Honkaselle virkavapautta puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.8.2016-31.7.2017. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Oikeustieteen maisteri Riikka Ristinen Liikenteen turvallisuusvirastossa toimivan rautatiealan sääntelyelimen päällikön virkaan 1.6.2016-31.5.2021. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Valtioneuvosto myönsi Minna Kivimäelle virkavapautta hallitusneuvoksen virasta liikenne- ja viestintäministeriössä 1.9.2016-31.8.2020 ja samalla peruutti aikaisemmin myöntämänsä virkavapauden ajalta 1.9.2016-31.12.2020. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki ulosottokaaren muuttamisesta, laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta ja laki kielilain 4 §:n muuttamisesta (HE 137/2015 vp). Ulosoton yleisiä menettelysäännöksiä muutetaan vastaamaan nykyaikaisen sähköisen asioinnin vaatimuksia. Asiakirjojen toimittaminen vastaanottajalle mahdollistetaan postiosoitteen sijasta kansalaisen tai yrityksen ja viranomaisen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettuun valtakunnalliseen sähköiseen asiointijärjestelmään.  Myyntiä koskevissa säännöksissä otetaan huomioon sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Ulosottomiehen toimittaman vapaan myynnin edellytyksiä lievennetään ja mahdollistetaan kolmas myyntiyritys. Kirjallista valvontamenettelyä nopeutetaan. Velan vanhentumisesta annettua lakia muutetaan sen selkeyttämiseksi, milloin oikeudellinen katkaisutoimi ei johda vanhentumisajan katkeamiseen. Lisäksi muutetaan kielilakia. Lait tulevat voimaan 1.6.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150 502)
Tiedote

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 2/2016 vp). Ulkomaalaislain kansainvälisen suojelun antamista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevat säännökset kumotaan. Oleskelulupaa ei ole enää mahdollista myöntää tällä perusteella. Lailla tehostetaan myös kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen tiedoksiantoa. Laki tulee voimaan 16.5.2016. (SM erityisasiantuntija Elina Immonen 0295 488 593)

Tullilaki, laki arvonlisäverolain muuttamisesta, laki autoverolain 63 §:n muuttamisesta, laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 2 ja 13 §:n muuttamisesta, laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain muuttamisesta, laki valmisteverotuslain muuttamisesta, laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta, laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki poliisilain 2 luvun 21 §:n muuttamisesta, laki rajavartiolain muuttamisesta, laki rikoslain 16 luvun 4 b §:n ja 46 luvun 14 §:n muuttamisesta, laki kosmeettisista valmisteista annetun lain 5 §:n 4 momentin kumoamisesta ja laki Tullin hallinnosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 153/2015 vp). Tullilaki vastaa sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa tullilakia, mutta siinä on otettu huomioon unionin tullikoodeksin 2013/952/EU sekä sen täytäntöönpano- ja delegoidun asetuksen uudistetut säännökset. Lisäksi Tullin hallinnollisia toimivaltuuksia koskevia säännöksiä täsmennetään sekä yhdenmukaistetaan tietyiltä osin rajavartiolain ja poliisilain vastaavien säännösten kanssa. Lakiin lisätään uusia, veronkantolain säännöksiä vastaavia säännöksiä tullivelan kantamisesta ja perinnästä. Eräitä säännöksiä yhdenmukaistetaan muiden kansallisten verolakien, kuten valmisteverotus- ja autoverolain säännösten kanssa. Lait tulevat voimaan 1.5.2016. (VM hallitusneuvos Ismo Mäenpää 0295 530 231)

Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 141/2015 vp). Lakiin kasvinterveyden suojelemisesta tehdään maa- ja metsäalaa koskevista uusista Euroopan unionin valtiontukisäännöksistä johtuvat muutokset. Laissa säädetään rajauksista, joilla tarvittavin osin suljetaan kasvintuhoojista maksettavien korvausten ulkopuolelle vaikeuksissa olevat yritykset sekä yritykset, joilta komission päätöksen nojalla peritään takaisin sääntöjenvastaista ja sisämarkkinoille soveltumatonta tukea sekä maatalousalalla toimivat muut kuin pk-yritykset. Lain mukaiset korvaukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 30.20.20 Eläinlääkintä ja kasvintuhoojien korvaukset. Laki tulee voimaan 1.6.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 142/2015 vp). Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettuun lakiin lisätään naudanliha-alan tuotteiden ja eräiden peltokasvialan tuotteiden tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä koskevat säännökset. Euroopan unionin lainsäädännön mukaan jäsenvaltion hyväksymä eräiden naudanliha-alan tuotteiden tai eräiden peltokasvialan tuotteiden tuottajista koostuva tuottajaorganisaatio voi neuvotella jäsentensä puolesta tarjontaan liittyviä sopimuksia. Lailla mahdollistetaan näiden säännösten soveltaminen Suomessa. Kyseisten tuotealojen tuottajaorganisaatiot voivat lisäksi toteuttaa muita tuottajaorganisaatioille Euroopan unionin lainsäädännössä sallittuja toimia. Laki tulee voimaan 4.5.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että alkutuotannon asemaa markkinoilla vahvistetaan kaikissa tuotantosuunnissa. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)
Tiedote

Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 54 ja 87 §:n muuttamisesta (HE 25/2016 vp). Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia muutetaan siten, että laskennalliset korvaukset kunnalle kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä voidaan maksaa automaattisesti ilman erillisistä hakemusta kehittämis- ja hallintokeskukselle. Laskennallisten korvausten automatisoinnin mahdollistamiseksi lakiin lisätään tiedonsaantiin oikeutetuksi Väestörekisterikeskus. Laki tulee voimaan 1.5.2016. (TEM ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi 0295 047 122)

Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 150/2015 vp). Energiatodistusmenettely laajennetaan koskemaan eräitä rakennuksia ja rakennusten tiloja, jotka ovat olleet vapautettuja energiatodistuksia koskevista velvoitteista. Lainmuutos johtuu EU:n komission tietopyynnössä ilmoitetusta komission kannasta. Laki tulee voimaan 1.7.2016. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari 0295 250 127)

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laki jätelain 89 ja 108 §:n muuttamisesta (HE 147/2015 vp). Ympäristönsuojelulakiin ja jätelakiin tehdään tarvittavat muutokset osallistumisoikeutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi. Lisäksi ympäristönsuojelulakia muutetaan ympäristömelua koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi. Muutoksilla ilmansuojelusuunnitelmien, meluntorjunnan toimintasuunnitelmien, ympäristönsuojelua koskevien valtakunnallisten suunnitelmien ja ohjelmien sekä valtakunnallisten jätesuunnitelmien laatimista koskevaa sääntelyä täsmennetään sen selventämiseksi, että osallistumismahdollisuus koskee direktiiveihin sisältyvän yleisön määritelmän mukaisesti kaikkia. Jätelain jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevaa sääntelyä täydennetään viittauksella aluskierrätysasetukseen. Lait tulevat voimaan 5.5.2016. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 0295 250 072)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti antaisi seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen (747/1942) 18 §:ää siten, että ritarikunnan suurmestarin nimittämien rahastonhoitajan ja kahden sihteerin lisäksi ritarikunnalla on riittävä kansliahenkilökunta. Asetus tulee voimaan 16.5.2016. (VNK lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 160 030)

                     

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen pysyvän edustajan Euroopan neuvostossa Satu Mattila-Budichin tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijaisen Virpi Laukkasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja. (UM oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta 0295 351 144)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa vuoden ajaksi 1.9.2016 alkaen. Osallistumisen kokonaisvahvuus on noin 100 sotilasta, käsittäen jatkamisen koulutustehtävissä 50 sotilaalla ja osallistumisen neuvonantotoimintaan noin 50 sotilaalla, mukaan lukien tarvittavat esikunta- ja tukiosat. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ankaran suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Nina Vaskunlahden edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016 ja New Delhin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Aapo Pölhön edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Geneven pysyvän edustuston päällikkö, ulkoasiainneuvos Päivi Kairamo Ankarassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien ja ulkoasiainministeriön itäosaston osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Terhi Hakala Genevessä olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Laamanni Kenneth Göran Johannes Nygård Turun hovioikeuden presidentin virkaan 1.6.2016 lukien, hovioikeudenneuvos Mirja Tuulikki Räsänen Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien ja hovioikeudenneuvos Lasse Juhani Tamminen Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien. Määräaikainen hankejohtaja, käräjätuomari Marko Johannes Loisa Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Heli Marita Leinonen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Antti Veikko Petteri Ryynänen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien. Käräjätuomari Tea Laura Heleena Ståhlberg Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Tiina Susanna Pirinen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Tomi Petteri Mäkelä Päijät-Hämeen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.7.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)
Tiedote

Hovioikeudenneuvos Kimmo Heikki Suorsa Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien ja hovioikeudenneuvos Rita Kaarina Melartin Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Camilla Christina Louise Mäkinen Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Anne Kristiina Laine Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Mika Ilmari Mäkinen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2016 lukien, käräjätuomari Jyrki Olavi Jylhä Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien ja käräjätuomari Riikka Kristiina Meroma Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.6.2016 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, hovioikeudenneuvos Tuula Hannele Myllykangas Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Päivi Anneli Saukonoja Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien, Senior Advisor Arna Silja Kristiina Harenko Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2016 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Johanna Sini Pia Jylhä Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien ja käräjätuomari Petri Johannes Voima Helsingin hovioikeuden neljänneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.8.2016 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Anna-Liisa Autio Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2016 lukien ja määräaikainen oikeussihteeri Annika Charlotta Aarnio Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Virkavapauden myöntäminen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle 1.6.-31.12.2016. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen nimittäminen valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajanjaksolle 1.6.-31.12.2016. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

 
Sivun alkuun