Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 28.5.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.5.2015 13.26
Tiedote 276/2015

Valtioneuvosto päätti nimittää ulkoasiainneuvos Elina Kalkun ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin tehtävään 1.7.2015-31.8.2019.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 28.5.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 7/2015 vp) eduskunnalle merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä sekä laiksi merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan muutokset, jotka koskevat laivanisännän vastuunrajoitusoikeuteen liittyvien vastuumäärien korottamista. Muutoksilla vastuunrajoja korotetaan 51 prosentilla. Muutosten voimaansaattamiseksi ehdotetaan muutettavaksi vastuumääriä koskevaa merilain säännöstä. Laki merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin pöytäkirjan muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan kesäkuussa 2015 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. (LVM neuvotteleva virkamies Susan Hindström 0295 342 279)

Hallituksen esitys (HE 8/2015 vp) eduskunnalle laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä. Esityksessä on otettu huomioon Euroopan unionin muuttuneen lainsäädännön edellyttämät muutostarpeet. Eurooppalaisella alueellisen yhteistyön yhtymällä on tarkoituksena vähentää eri jäsenvaltioiden alue- ja paikallishallinnon välisessä yhteistyössä ilmeneviä ongelmia. Voimassa oleva laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä esitetään kumottavaksi. Euroopan unionin jäsenvaltiot, niiden kansalliset, alue- ja paikallisviranomaiset sekä eräät muut yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt voivat asiaa koskevan Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti yhdessä perustaa yhtymän sen jäsenten välisen alueellisen yhteistyön helpottamiseksi ja edistämiseksi aluekehityksen alalla. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.5.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta. Asetuksen 13 §:ää muutetaan siten, että siitä kumotaan Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajaa koskeva kelpoisuusvaatimus. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 15.6.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus maatalouden kirjanpidon tietoverkkotoimikunnasta. Asetuksessa säädetään maatalouden kirjanpidon tietoverkkotoimikunnasta, joka jäsenvaltion on perustettava verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 6 artiklan 1 kohdan mukaan. Maatalouden tietoverkkotoimikunnan tehtävänä on hoitaa mainitun neuvoston asetuksen 6 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä kuten vastata kirjanpitotilojen valinnasta. Maatalouden kirjanpidon tietoverkkotoimikunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kymmenen muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen, sekä sihteeri ja enintään kolme pysyvää asiantuntijaa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat maa- ja metsätalousministeriötä ja jäsenet Luonnonvarakeskusta, Tilastokeskusta, maatalouden neuvontajärjestöjä ja maataloustuottajien keskusjärjestöjä. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa maatalouden kirjanpidon tietoverkkotoimikunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Asetus tulee voimaan 1.6.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta. Asetuksen 10 §:ää muutetaan siten, että kyseisen pykälän muutoksella vahvistetaan vuoden 2014 pohjoisen tuen tukitasot maidon osalta. Lisäksi tarkennetaan viitemäärän vaikutus maksettavan tuen määrään. Asetus tulee voimaan 3.6.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 3 §:n 6 kohtaa muutetaan siten, että valtaojan määritelmä kattaa myös peltolohkorekisteriin merkityt uomat. Asetuksen 12 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että herukoilta ja karviaisilta vaadittavaa kasvitiheyttä hehtaarilla alennetaan 2 200 kasvista 1 200 kasviin. Asetuksen 14 §:ää muutetaan siten, että maisemapiirteeksi katsottavan yksittäisen puun ja puuryhmän on oltava maatalousmaalla. Lisäksi asetukseen tehdään teknisluonteisia täsmennyksiä. Asetus tulee voimaan 2.6.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ssä säädettyyn toiseen tukialueeseen lisätään komission 12.5.2015 päätöksen (C(2015) 3104 final) mukaisesti Viitasaari, Pihtipudas, Äänekoski ja Konnevesi. Asetuksella ei muutoin muuteta aiemman asetuksen mukaista tukialuejakoa. Asetus tulee voimaan 1.6.2015. (TEM ylitarkastaja Hanna-Maria Urjankangas 0295 063 739)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 28.5.2015 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa valtioneuvoston kanslia valtion puolesta hyväksymään Art & Design City Helsinki Oy:n asettamisen vapaaehtoiseen selvitystilaan. Suomen valtio omistaa Art & Design City Helsinki Oy -nimisen osakeyhtiön 7 500 osaketta. Osakkeet ovat 35,21 prosenttia yhtiön koko osakekannasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkeiden hankinta-arvo valtion taseessa on noin 126 000 euroa, joka vastaa myös osakkeiden tämänhetkistä käypää substanssiarvoa. Vapaaehtoisen selvitystilan tarkoituksena on jakaa yhtiön nettovarallisuus osakkeenomistajille ja purkaa yhtiö. Suomen valtio tulisi saamaan osakkeidensa omistusosuuden mukaisena jako-osuutena tämänhetkisen arvion mukaan edellä mainittua substanssiarvoa vastaavan määrän vähennettynä selvitystilan aikaisilla liiketoiminnan tappioilla ja kustannuksilla. Valtiolle kertyvä jako-osuus tuloutetaan valtion talousarvioon. (VNK hallitusneuvos Ilpo Nuutinen 0295 160 145)

Päätös myöntää maanmittausneuvos Risto Nuurokselle ero Suomen tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen, näiden maiden välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen 7 artiklassa tarkoitetun Suomen rajankäyntivaltuuskunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen johtaja Juha Vilhomaa Maanmittauslaitoksesta. Valtioneuvosto myöntää saman rajankäyntivaltuuskunnan yli-insinööri Pekka Tätilälle ja kenraalimajuri Mikko Kirjavaiselle erot ja määrää Kirjavaisen tilalle prikaatikenraali Pasi Kostamovaaran Rajavartiolaitoksesta. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

Päätös myöntää yli-insinööri Pekka Tätilälle ero Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä maiden välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen 7 artiklassa tarkoitetun Suomen rajanhoitovaltuuskunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen johtaja Juha Vilhomaa Maanmittauslaitoksesta. Valtioneuvosto myöntää kenraalimajuri Mikko Kirjavaiselle eron saman rajanhoitovaltuuskunnan jäsenen tehtävästä ja määrää hänen tilalleen prikaatikenraali Pasi Kostamovaaran Rajavartiolaitoksesta. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastajat Emil Asp ja Piia Nyström valtioneuvoston esittelijöiksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Päätös myöntää lainsäädäntöneuvos Tuire Tainalle ero ympäristövakuutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen hallitussihteeri Erja Werdi lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Petri Ahonen 0295 163 192)

Päätös määrätä ympäristöministeriön talouspäällikkö Timo Jaakkola valtioneuvoston esittelijäksi. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)

Päätös määrätä ympäristöministeriön erityisasiantuntija Tuija Ahonen valtioneuvoston esittelijäksi. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.5.2015 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Elina Kalkku ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin tehtävään 1.7.2015-31.8.2019. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Valtioneuvosto myönsi neuvottelevalle virkamiehelle Anne Erikssonille virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.8.2015-31.7.2017. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Valtioneuvosto myönsi Tarmo Maunulle virkavapautta ympäristöministeriön tietohallintojohtajan virasta 1.8.2015-31.7.2020. (YM hallintojohtaja Oili Hintsala 0295 250 086)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

 

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki ulkomaalaislain 36 §:n muuttamisesta (HE 2/2015 vp). Ulkomaalaislain pykälää, jossa säädetään oleskeluluvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä, muutetaan. Pykälään lisätään säännös, jonka mukaan kansanterveyden vaarantaminen ei estä jatkoluvan myöntämistä, jos luvan myöntämisen edellytykset ovat muutoin olemassa. Laki tulee voimaan 2.6.2015. (UM lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven 0295 351 241)

 
Sivun alkuun