Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.6.2017 12.18
Tiedote 319/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 28.6.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 80/2017 vp) eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Kausityölaissa säädettäisiin kolmansien maiden kansalaisten maahantulon edellytyksistä kausityöntekoa varten, kausityöntekijöille myönnettävistä luvista ja kausityöntekijöiden oikeuksista maassaolon aikana. Yritysten sisäistä siirtoa koskevassa laissa säädettäisiin kolmannesta maasta Euroopan unionin alueelle lähetettävien työntekijöiden maahantulon ehdoista, sisäisille siirtyjille myönnettävistä luvista ja oikeuksista maassaolon aikana. Laissa säädettäisiin lisäksi oikeudesta siirtyä Euroopan unionin jäsenvaltiosta toiseen ja siirtymiselle asetettavista ehdoista. Esityksen keskeisen sisällön muodostaisi kausityölain ja sisäistä siirtoa koskevan lain perusteella maahan tulleiden henkilöiden yhdenvertainen kohtelu Suomen kansalaisten kanssa. Sen toteuttamiseksi ehdotetaan useita muutoksia sosiaaliturvaa ja terveydenhuoltoa koskevaan lainsäädäntöön sekä työlainsäädäntöön. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2017. (SM neuvotteleva virkamies Harri Sivula 0295 488 623)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 81/2017 vp) eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia, polttoainemaksusta annettua lakia, ajoneuvolakia sekä rikesakkorikkomuksista annettua lakia. Näihin lakeihin sisältyviä rangaistussäännöksiä muutettaisiin siten, että rikosoikeudellisista toimenpiteistä luovuttaisiin silloin kun rangaistavaksi säädetystä teosta voi myös seurata hallinnollisena sanktiona määrättävä ajoneuvoveron lisävero. Lisävero jäisi siten ainoaksi sanktioksi tällaisesta teosta. Samalla ajoneuvoverorikkomuksen ja polttoainemaksurikkomuksen rangaistusvastuuta täsmennettäisiin.  Ajoneuvoverolakiin lisättäisiin myös säännös, joka mahdollistaisi ajoneuvoveron valvonnan teknisin keinon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (VM neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen 0295 530 719)

Hallituksen esitys (HE 82/2017 vp) eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi radiomainonnan määrää koskeva säännös sekä viestintäpalvelujen ja matkapuhelinten kytkykauppaa koskevat säännökset. Säännöstä televisiotoimijoiden velvollisuudesta varata yli puolet vuosittaisesta lähetysajastaan eurooppalaisille ohjelmille muutettaisiin joustavammaksi.  Näkö- ja kuulorajoitteisille tarkoitettu ääni- ja tekstityspalvelu olisi jatkossa liitettävä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun ohjelmistojen ja kaupallisten yleisen edun ohjelmistojen lisäksi myös sellaisiin valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin ohjelmistoihin, jotka palvelevat useita eri yleisöryhmiä. Radio- ja televisiotoiminnan ohjelmistotoimilupien myöntämis- ja peruuttamisedellytyksiä tarkennettaisiin. Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun määrää korotettaisiin Yleisradio Oy:n osalta ja alennettaisiin kaupallisten toimijoiden osalta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 83/2017 vp) eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annettua lakia siten, että ensitunnistamista koskevan tiedon ketjuttamiselle asetetaan enimmäishinta viiden vuoden määräajaksi. Lisäksi ehdotetaan, että tunnistuspalvelun tarjoajien yhteenliittymän ilmoitusvelvollisuutta ja Viestintävirastolle maksettavia valvontamaksuja koskevia säännöksiä selkeytetään. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.  (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 84/2017 vp) eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan ympäristönsuojelulakia ja jätelakia muutettavaksi siten, että valvontaviranomaisten oikeutta periä kustannuksia vastaavasti maksuja suorittamistaan valvontatoimenpiteistä laajennettaisiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (YM hallitusneuvos Oili Rahnasto 0295 250 244)

Hallituksen esitys (HE 85/2017 vp) eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maankäyttö- ja rakennuslain rakennusta, kerrosalaa ja rakennuksen edellytyksiä asemakaava-alueella koskevia säännöksiä. Lakiin ehdotetaan myös lisättäviksi asuin-, majoitus- ja työtiloja sekä kokoontumistiloja koskevat säännökset sekä valtuutus antaa ympäristöministeriön asetuksella tarkempia säännöksiä niistä. Lakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset, joiden mukaan rakennukseen tehtävään laajennukseen ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen sovelletaan, mitä uuden rakennuksen rakentamisesta säädetään, ellei olennaisissa teknisissä vaatimuksissa muuta säädetä. Rakennuksen kerrosalaa koskevaa pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että rakennusoikeuden saisi ylittää väestönsuojan tai taloteknisten järjestelmien edellyttämän kuilun, hormin tai yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran samoin kuin siltä osin, kun huoneistoa rajaavan väliseinän paksuus ylittää 200 millimetriä. Rakennusluvan edellytyksiä koskevaan pykälään ehdotetaan tehtäväksi lakiteknisiä muutoksia. (YM lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi 0295 250 177)

Hallituksen esitys (HE 86/2017 vp) eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta. Energiatodistusvelvoitteita koskevaa poikkeusluetteloa ehdotetaan muutettavaksi siten, että kasvihuoneet ja väestönsuojat tulisivat energiatodistusmenettelyn piiriin. Euroopan komissio on antanut Suomelle virallisen huomautuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanosta ja katsonut että energiatodistusvelvoitteita koskevien poikkeuksien luettelo on Suomen lainsäädännössä laajempi kuin direktiivissä. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös joitakin terminologisia muutoksia johtuen lähes nollaenergiarakennuksia koskevasta lainsäädännöstä. Ehdotetulla lainmuutoksella on tarkoitus panna osaltaan täytäntöön rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettua lakia vastaamaan rakennuksen energiatodistuksesta annettuun lakiin nyt ehdotettuja terminologisia muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2017. (YM lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja 050 432 7320)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.6.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Asetuksen 3 §:ssä säädetään ministeriön organisaatiosta. Pykälän 2 momenttiin lisätään uusi määräaikainen lukiouudistuksen yksikkö. Asetus tulee voimaan 1.7.2017 ja on voimassa 31.12.2018 saakka. (OKM Riitta Kaivosoja 0295 330 129)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksissa säädetään tarkemmin lukion erityisen koulutustehtävän ja sitä koskevan rahoituksen myöntämiskriteereistä. Lukioasetukseen lisätään uusi 14 a §. Pykälässä säädetään erityisen koulutustehtävän myöntämisestä ja valtakunnallisesta kehittämistehtävästä. Pykälässä säädetään seikoista, jotka lukiolaissa tarkoitettua erityistä koulutustehtävää myönnettäessä otetaan huomioon. Pykälässä säädetään myös seikoista, joita erityisen koulutustehtävän luvan yhteydessä siihen mahdollisesti sisältyvää valtakunnallista kehittämistehtävää myönnettäessä otetaan huomioon. Pykälässä säädetään lisäksi velvoitteista, joita lukiokoulutuksen valtakunnallinen kehittämistehtävä voi sisältää. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen lisätään uusi 1 b §. Pykälässä säädetään lukion erityisen koulutustehtävän lisärahoituksen määräytymiseen vaikuttavista koulutuspainotuskohtaisista painokertoimista. Pykälässä säädetään myös seikoista, jotka opetus- ja kulttuuriminiteriö ottaa huomioon määrätessään erityisen koulutustehtävän luvan yhteydessä siihen sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän perusteella tehtävästä korotuksesta. Ensimmäinen asetus tulee voimaan 1.8.2018 ja toinen 1.1.2019. (OKM hallitusneuvos Janne Öberg 0295 330 348)

Valtioneuvoston asetus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta. Tuen enimmäismäärä kolmen verovuoden aikana on 15 000 euroa tuensaajaa kohti. Asetus tulee voimaan 5.7.2017 ja on voimassa 31.12.2018 saakka. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Yksityiskäytössä olevien henkilöautojen, pakettiautojen, erikoisautojen, joiden kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastuksen katsastusaikaväliä harvennetaan nykyisestä. Jatkossa kyseiset ajoneuvot on määräaikaiskatsastettava ensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen kahden vuoden välein, yli kymmenen vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä kuitenkin vuosittain. Lisäksi asetuksella säädetään traktoreiden määräaikaiskatsastuksesta. Tällä hetkellä määräaikaiskatsastusvelvollisuus ei koske Suomessa traktoreita lainkaan. Jatkossa luvanvaraisessa liikenteessä käytettävät traktorit tulee katsastaa ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Velvollisuus määräaikaiskatsastaa takseina käytettävät ajoneuvot vuosittain ulotetaan koskemaan muitakin ajoneuvoja kuin henkilöautoja. Jatkossa viimeinen katsastuspäivä määräytyy nykykäytännöstä poiketen ensimmäisen katsastuskerran jälkeen edellisen katsastuspäivän, eikä ajoneuvon käyttöönottopäivän mukaan. Asetus tulee voimaan 20.5.2018. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusten muutoksilla saatetaan voimaan komission direktiivin 2016/2309/EU eräät muutokset. Myös vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen ADR-ajolupaan liittyviä kansallisia säännöksiä muutetaan. Lisäksi asetuksiin tehdään säädösteknisiä ja teknisiä muutoksia sekä muutoksia, jotka liittyvät liikenne- ja viestintäministeriöstä Liikenteen turvallisuusvirastoon siirrettyihin norminantovaltuuksiin. Asetukset tulevat voimaan 3.7.2017. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)

Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen 29 §:n 2 momentin kumoamisesta. Säännös koskee tapoja, joilla rekisteriviranomainen voi luovuttaa tietoja kaupparekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista hallussaan olevista asiakirjoista. Vastaava säännös sisältyy jatkossa kaupparekisterilain 1 a §:ään. Asetus tulee voimaan 3.7.2017. (TEM hallitusneuvos Liisa Huhtala 0295 047 062)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä. Asetus saatetaan ajantasalle muuttuneen lainsäädännön mukaiseksi sekä otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaamisesta aiheutuva organisaatiomuutos sekä muut samanaikaisesti tehtävät organisaatio- ja toimintatapamuutokset. Asetus tulee voimaan 1.9.2017. (STM hallintojohtaja Liisa Perttula 0295 163 521)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 28.6.2017 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministerien sijaisuudet. Pääministerin ensimmäiseksi sijaiseksi määrätään valtiovarainministeri Petteri Orpo. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös vahvistaa ministeri Vehviläisen 10.7. ja 14.7.-9.8., ministeri Lindströmin 12.-16.7. ja ministeri Lintilän 6.7. vuosilomaan rinnastettavat vapaat. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös vahvistaa työnjaon muutos valtiovarainministeriössä 1.7.2017 lukien. Kunta- ja uudistusministeri Vehviläinen käsittelee kunta- ja aluehallinnon asiat, työnantaja-, henkilöstö- ja hallintopolitiikan asiat lukuun ottamatta Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa, julkisen hallinnon ICT -toiminnot sekä valtiovarain controller -toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastointia koskevat asiat. Valtiovarainministeri Orpo käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton: eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

Päätös nimittää Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan jäseneksi laamanni Pekka Pärnänen ja varajäseneksi professori Tuulikki Mikkola toimikaudeksi 1.11.2017-31.10.2020 ja jäseneksi oikeustieteen kandidaatti Ilona Pilkama-Paajanen ja varajäseneksi oikeustieteen lisensiaatti Markus Aarto toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2020. (OM hallitusneuvos Kirta Heine 0295 150 214)

Päätös hyväksyä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston muutettu kansallinen toimeenpano-ohjelma 2014-2020. Toimeenpano-ohjelmaa muutetaan siten, että se vastaa valtioneuvoston 20.4.2017 hyväksymän Suomen kansallisen ohjelman sisältöä. Toimeenpano-ohjelmaan lisätään komission Suomelle osoittama lisärahoitus 2,55 miljoonaa euroa, jonka komissio on kohdentanut kotoutumista ja paluuta koskeviin tavoitteisiin. Lisäksi toimeenpano-ohjelmaan sisällytetään uudelleensijoittamisen määräraha 13,78 miljoonaa euroa, joka saadaan vuoden 2017 menoilmoituksessa raportoiduista, 16.10.2015 - 15.10.2016 Suomeen saapuneista, uudelleensijoitetuista henkilöistä sekä Turkista 26.9.2017 mennessä Suomeen saapuneista, uudelleensijoitettavista syyrialaisista. (SM neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola 0295 488 263)
Tiedote

Periaatepäätös maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä. (VM budjettineuvos Tomi Hytönen 0295 530 279)
Tiedote

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2016 johdosta pöytäkirjaan. Eduskunta on kirjelmässään päättänyt hyväksyä mietinnön, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. (VM finanssineuvos Pauli Kariniemi 0295 530 210)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Espoon kaupungissa sijaitseva noin 22 000 m2 suuruinen määräala tontista 49-10-2-1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle yhteensä 9 025 500 euron kauppahinnasta ja muutoin määräämillään ehdoilla. Myytävällä määräalalla on rakennusoikeutta yhteensä noin 21 300 kem2. Rakennusoikeus on pääosin käytetty määräalalla sijaitseviin ylioppilaskunnan opiskelija-asuntorakennuksiin. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Päätös vapauttaa asiantuntija Simopekka Koivu työneuvoston varsinaisen jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen jäseneksi lakimies Laura Häyrinen ja vapauttaa lakimies Päivi Ahonen työneuvoston varsinaisen jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen jäseneksi lakimies Anu-Tuija Lehto 1.7.2017 lukien työneuvoston 31.3.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 0295 048 937)

Päätös asettaa Innovaatiorahoituskeskus Tekesin johtokunta toimikaudeksi 1.7.2017-30.6.2020. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusammattilainen Pertti Korhonen; varapuheenjohtaja: alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: partner Timo Ahopelto Lifeline Ventures Oy, liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj, ylijohtaja Leena Vestala Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala AhoGroup Oy ja alivaltiosihteeri Markku Keinänen ulkoasiainministeriö. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rohtovius 0295 063 532)
Tiedote

Päätös asettaa terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto toimikaudeksi 1.7.2017-30.6.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Kirsi Varhila (johtaja Liisa Siika-aho) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: tutkimuspäällikkö Juha Koivisto (johtava asiantuntija Pia Maria Jonsson) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ylilääkäri Risto Heikkinen (johtaja Tarja Holi) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta-Vaara (asiantuntijalääkäri Tuula Kock) Suomen Kuntaliitto, ylilääkäri Ilona Autti-Rämö (asiantuntijalääkäri Lauri Keso) Kansaneläkelaitos, arviointipäällikkö Vesa Kiviniemi (ylilääkäri Mika Kastarinen) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, asiantuntijahammaslääkäri Taina Remes-Lyly Suomen hammaslääkäriseura Apollonia (tutkijatohtori Olli-Pekka Lappalainen Oulun yliopisto), arviointiylilääkäri Miia Turpeinen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (johtava ylilääkäri Petri Bono Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri), professori Pekka Rissanen Tampereen yliopisto (professori Marja Blom Helsingin yliopisto), professori Pekka Mäntyselkä Itä-Suomen yliopisto (ylilääkäri Sari Mäkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri), johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (toimialuejohtaja Ilkka Kantola Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri), professori Katri Vehviläinen Itä-Suomen yliopisto (professori Minna Kaila Helsingin yliopisto) ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä Lapin yliopisto (johtaja Samuli Saarni OP-ryhmä). (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)

Periaatepäätös Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021. Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa palvelujen, huolenpidon ja hoidon turvallisuus sekä suojata asiakkaita tai potilaita vahingoittumasta. Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Strategia palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä ja tuottajia, henkilöstöä, potilaita, asiakkaita ja heidän omaisiaan turvallisen ja vaikuttavan hoidon toteuttamisessa. (STM lääkintöneuvos Taina Mäntyranta 0295 163 692)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.6.2017 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden maisteri, viestintäjohtaja Jouni Mölsä ulkoasiainministeriön viestintäjohtajan virkaan 15.9.2017-14.9.2022. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Kauppatieteiden maisteri Arto Kujala oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston osastopäällikön virkaan 1.11.2017-31.10.2022. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Valtiotieteiden tohtori Leena Mörttinen valtiovarainministeriön osastopäällikön virkaan 1.8.2017-31.7.2022. (VM alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo 0295 530 350)
Tiedote

Valtiotieteiden maisteri Tanja Rantanen valtiovarainministeriön finanssineuvoksen virkaan 1.8.2017 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Valtioneuvosto jatkoi valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyn oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Mervi Kuittisen nimitystä ajaksi 22.-31.8.2017 ja nimitti hänet lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.9.2017 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Filosofian maisteri Riitta Autere valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkasuhteeseen 1.8.2017-30.4.2022, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Jere Lummelle virkavapautta valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 15.8.2017 - 14.8.2020. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri Helena Raula sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.9.2017 lukien. (STM hallintojohtaja Liisa Perttula 0295 163 521)

Liikuntatieteiden maisteri Kristiina Hannula Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen johtajan virkaan 1.9.2017 lukien. (STM hallintojohtaja Liisa Perttula 0295 163 521)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta (HE 59/2017 vp). Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta säädettävässä laissa annetaan keskukselle oikeushenkilön asema ja oikeuskelpoisuus Suomessa. Lisäksi laissa säädetään muun muassa keskuksen tehtävistä, toimielimistä ja henkilöstöstä, lainkäytöllisestä koskemattomuudesta, henkilöstön asemasta sekä keskuksen toiminnan rahoituksesta. Laki tulee voimaan 1.7.2017. (VNK lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila 0295 160 313)

Laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta (HE 72/2016 vp). Laki sisältää säännökset kansainvälistä apua annettaessa ja pyydettäessä noudatettavasta ylimpien valtioelinten päätöksentekomenettelystä. Lakia sovelletaan päätettäessä avusta, joka perustuu Euroopan unionin yhteisvastuulausekkeeseen tai keskinäisen avunannon lausekkeeseen. Lisäksi lakia sovelletaan ylimpien valtioelinten päätöksentekoon, joka koskee merkittäviä sotilaallisia voimavaroja taikka sotilaallisia voimakeinoja sisältävää apua. Lakia sovelletaan myös avusta päättämiseen silloin, kun apu on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti merkittävää tai laajakantoista ja periaatteellisesti tärkeää. Laki tulee voimaan 1.7.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että kiireellisyysmenettelyn mahdollistamiseksi valtioneuvosto selvittää käytäntöjä päätöksenteon nopeuttamiseksi ja sujuvoittamiseksi tavalla, joka ottaa huomioon myös eduskunnan roolin kiireellistä päätöksentekoa edellyttävissä tilanteissa. Selvitys ulkoasiainvaliokunnalle tulee laatia vuoden 2018 loppuun mennessä. (UM lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä 0295 351 446)
Tiedote

Laki rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta, laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta, laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta, laki pakkokeinolain 7 luvun 21 §:n muuttamisesta ja laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 29/2017 vp). Laeilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, joka sisältää säännökset todisteiden hankkimiseen rikosasioissa liittyvästä oikeusapumenettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Lait tulevat voimaan 3.7.2017. (OM lainsäädäntöjohtaja Lena Andersson 0295 150 244)
Tiedote

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laki rahanpesun selvittelykeskuksesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki kaupparekisterilain muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain 45 ja 144 §:n muuttamisesta, laki maksulaitoslain 7 ja 24 §:n muuttamisesta, laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, laki panttilainauslaitoksista annetun lain 28 ja 40 §:n muuttamisesta, laki harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki arvonlisäverolain 209 t §:n 2 momentin kumoamisesta, laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki kuluttajansuojalain 7 luvun 15 §:n muuttamisesta, laki vakuutussopimuslain 6 a ja 16 §:n muuttamisesta, laki luottotietolain 19 ja 30 §:n muuttamisesta, laki arpajaislain muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta, laki yhdistyslain muuttamisesta, laki uskonnonvapauslain muuttamisesta, laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta, laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta, laki päästökauppalain 67 ja 73 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki joukkorahoituslain 12 §:n muuttamisesta, laki asianajajista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 228/2016 vp). Laeilla pannaan täytäntöön rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Valtioneuvostolla, valvontaviranomaisilla, asianajajayhdistyksellä ja ilmoitusvelvollisilla yhteisöillä ja elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus laatia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio. Ilmoitusvelvollisten edellytyksiä tunnistaa asiakkaansa parannetaan säätämällä yhteisöjen velvollisuudesta rekisteröidä merkittävän osuuden yrityksestä omistava henkilö ja muu yhteisön tosiasiallinen edunsaaja. Rekisteröinnistä säädetään erikseen kaupparekisterilaissa, yhdistyslaissa, uskonnonvapauslaissa ja säätiölaissa. Lait tulevat voimaan 3.7.2017. Laki yhdistyslain muuttamisesta ja laki uskonnonvapauslain muuttamisesta tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi neljännen rahanpesudirektiivin muutosten täytäntöönpanon yhteydessä, onko tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen rekisteröintikynnys riittävällä tasolla sen varmistamiseksi, että säännökset eivät ole helposti kierrettävissä, huomioiden myös näiden tietojen käyttötarkoituksen. (SM ylitarkastaja Virpi Koivu 0295 488 592)
Tiedote

Laki poliisilain muuttamisesta, laki Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain 2 ja 4 §:n kumoamisesta, laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 a §:n muuttamisesta, laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta, laki pelastuslain 38 §:n muuttamisesta, laki rajavartiolain muuttamisesta ja laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 39 §:n muuttamisesta (HE 107/2016 vp). Laeilla muutetaan erityisesti päätöksentekomenettelyä, toisen kansallisen viranomaisen antamaa tukea ulkomailla sekä kansainväliseen avunantoon osallistuvien sisäministeriön hallinnonalan ja vieraan valtion virkamiesten oikeudellista asemaa koskevia säännöksiä. Lisäksi poliisilakiin tehtävillä muutoksilla pannaan täytäntöön neuvoston päätös yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä. Lait tulevat voimaan 1.7.2017. (SM johtava asiantuntija Tapio Puurunen 0295 488 254)
Tiedote

Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, laki aluevalvontalain muuttamisesta ja laki asevelvollisuuslain 62 ja 78 §:n muuttamisesta (HE 94/2016 vp). Puolustusministeriön hallinnonalan kansainvälistä toimintaa koskevaa lainsäädäntöä täydennetään. Puolustusvoimien tehtäviä muutetaan siten, että Puolustusvoimilla on edellytykset osallistua laajemmin kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Puolustusvoimista annettuun lakiin lisätään myös säännökset kansainvälisen avun vastaanottamisesta. Lainsäädäntöön lisätään säännökset kansainväliseen toimintaan osallistuvan henkilöstön ja asevelvollisten asemasta, toimivaltuuksista ja oikeudesta voimakeinojen käyttöön. Aluevalvontalakiin lisätään säännös aluevalvontaa koskevan tuen pyytämisestä toisen valtion sotilasviranomaiselta. Lisäksi sotilaallisten voimakeinojen käsitettä puolustusvoimista annetussa laissa ja aluevalvontalaissa yhtenäistetään. Lait tulevat voimaan 1.7.2017. (PLM hallitusneuvos Hanna Nordström 0295 140 600)
Tiedote

Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 49/2017 vp). Voimaantulosäännökseen lisätään siirtymäsäännös, joka turvaa Rajavartiolaitoksesta ja puolustusvoimista keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavaan virastoon tai laitokseen siirtyvien virkamiesten eroamisiän säilymisen sellaisena kuin siitä säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa ja puolustusvoimista annetussa laissa. Laki tulee voimaan 1.10.2017. (VM neuvotteleva virkamies Juha Halonen 0295 530 435)

Laki lukiolain muuttamisesta (HE 42/2017 vp). Lukiolakia muutetaan siten, että sellaisella lukiokoulutuksen järjestäjällä, jolla on lupa järjestää International Baccalaureate-tutkintoon johtavaa koulutusta, on oikeus järjestää tätä koulutusta tilauskoulutuksena Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisten valtioiden kansalaisille. Muutos ei mahdollista lukukausimaksujen perimistä opiskelijoilta, vaan koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista vastaa tilaaja. Toiminnasta saatava taloudellinen tuotto tulee kohdentaa koulutuksen järjestäjän omaan koulutustoimintaan. Laki tulee voimaan 1.8.2017. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

Laki ajoneuvolain muuttamisesta, laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 9/2017 vp). Lakeihin lisätään Euroopan unionin uusien katsastusta, tienvarsitarkastuksia ja rekisteröintitodistuksia koskevien direktiivien täytäntöönpanon edellyttämät säännökset. Ajoneuvolaista muutetaan ajoneuvon hyväksymiseen ja hylkäämiseen, vikojen ja puutteellisuuksien arvosteluun sekä katsastustodistukseen liittyviä säännöksiä. Lakiin lisätään pykälä määräaikaiskatsastuksessa havaittujen vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa määräyksiä määräaikaiskatsastuksen tarkastuskohteista ja menetelmistä, vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta, katsastustodistuksesta sekä katsastuksessa tarvittavista ajoneuvon teknisistä tiedoista ja niiden toimittamisesta. Ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettua lakia ja yksittäishyväksynnän järjestämisestä annettua lakia muutetaan siten, että niistä kumotaan riippumattomuusvaatimukset. Lait tulevat voimaan 3.7.2017. Laki ajoneuvolain muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan 20.5.2018. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa lainsäädännön toimivuutta erityisesti liikenneturvallisuuden osalta. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668) 
Tiedote

Laki ajoneuvolain muuttamisesta ja laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 33/2017 vp). Autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten normien antovaltuudet siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä määräysten antovaltuuksina Liikenteen turvallisuusvirastolle. Siirron jälkeen Liikenteen turvallisuusvirastolla on valtuudet antaa kaikkia ajoneuvoja koskevat tekniset vaatimukset. Lisäksi ajoneuvo- ja tieliikennelakiin tehdään eräitä muita muutoksia ja täydennyksiä erikoiskuljetuksiin liittyen. Lait tulevat voimaan 28.8.2017. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta ja laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 2/2017 vp). Lakien tavoitteena on edistää tuettujen laajakaistaverkkojen rakentamista lisäämällä julkisen tuen osuutta hankkeiden kokonaiskustannuksista sekä sallimalla entistä useammalle laajakaistahankkeelle kunnan ja muiden julkisten tahojen lisätukia muun muassa takausten ja edullisten lainaehtojen muodossa. Lait tulevat voimaan 15.7.2017. (LVM liikenneneuvos Ari-Pekka Manninen 0295 342 626)
Tiedote

Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp). Lailla pannaan täytäntöön vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskeva direktiivi. Lailla edistetään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä, jotta liikenteen riippuvuutta öljystä voidaan pienentää mahdollisimman paljon ja liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan lieventää. Lailla edistetään Euroopan unionissa ja kansallisesti asetettujen päästövähennystavoitteiden toteutumista liikennesektorilla. Lain varmistetaan yhteiset tekniset eritelmät vaihtoehtoisten polttoaineiden julkisille lataus- ja tankkauspisteille. Lisäksi asetetaan vaatimuksia kuluttajille ja käyttäjille kohdistetuista vaihtoehtoisten polttoaineiden merkintöjä, hintoja ja sijaintia koskevista tiedoista. Laki tulee voimaan 1.8.2017. (LVM liikenneneuvos Saara Jääskeläinen 0295 342 560)

Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta (HE 13/2017 vp). Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävänantoa tarkennetaan siten, että Yleisradion tulee tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Julkisen palvelun tehtävänantoa tarkennetaan myös siten, että Yleisradion tehtävänä on tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta. Yleisradion tehtäviä täydennetään siten, että niihin kuuluvat myös sananvapauden, korkeatasoisen journalismin ja median monimuotoisuuden edistäminen siltä osin kuin se on kilpailuoikeuden, valtiontukisääntelyn ja tekijänoikeuksien näkökulmasta mahdollista. Yleisradion hallintoneuvoston asemaa vahvistetaan siten, että hallintoneuvosto päättää jatkossa yhtiön strategiasta. Lisäksi säädetään pysyvästä asiantuntijakuulemismenettelystä. Laki tulee voimaan 15.7.2017. (LVM neuvotteleva virkamies Tanja Müller 0295 342 071)

Laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta, laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta ja laki opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 53/2017 vp). Yleisestä asumistuesta annettua lakia muutetaan siten, että asumistukea ei myönnetä Manner-Suomessa opiskelevalle ahvenanmaalaiselle opiskelijalle, joka on oikeutettu opintotuesta annetun Ahvenanmaan maakuntalain mukaiseen asumislisään. Opintotukilain muuttamisesta annettua lakia muutetaan siten, että Ahvenanmaalla opiskeleville mannersuomalaisille opiskelijoille maksetaan opintotuen asumislisää. Lait tulevat voimaan 1.8.2017. (STM neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 0295 163 434)

Tiedote

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 8/2017 vp). Ympäristölupamenettelyä kevennetään kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen ympäristöluvanvaraisuutta karsimalla. Luvanvaraisuus poistetaan kokonaan sellaisilta toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat yleisellä tasolla vähäisiä. Lisäksi rekisteröintimenettelyn soveltamisalaa laajennetaan. Kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat siirretään rekisteröintimenettelyyn. Näiden toimintojen ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi joidenkin haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen liuottimien kulutukseen perustuvaa luvanvaraisuuskynnystä nostetaan ja toimintoja siirretään rekisteröintimenettelyyn. Eräiden toimintojen päällekkäisiä luvanvaraisuuksia karsitaan. Samalla eläinsuojien luvanvaraisuuteen tehdään eräitä täsmennyksiä. Laki tulee voimaan 1.9.2017. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 0295 250 072)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimusten liitteisiin ja yleissopimusten pöytäkirjojen liitteisiin tehdyt muutokset ja vahvistaisi lain merilain muuttamisesta, lain aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, lain merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta ja lain Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 23/2017 vp). Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimusten liitteisiin tehdyillä muutoksilla järjestön suorittamat jäsenvaltioiden arvioinnit ja tarkastukset saatetaan pakollisiksi. Aluksen päiväkirjoja koskevat merilain säännökset uudistetaan ja lakiin lisätään säännökset onnettomuus- ja vaaratilannetietojen ilmoittamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle. Muutoksilla mahdollistetaan merilain mukaisten päiväkirjojen pitäminen sähköisessä muodossa painetun päiväkirjan sijaan. Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin ja merityösopimuslakiin tehdään säädösteknisiä muutoksia. Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta tulee voimaan 3.7.2017. Laki merilain muuttamisesta ja laki merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 1.9.2017. Yleissopimusten liitteiden muutosten voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. Suomi jatkaa osallistumistaan Irakin OIR-operaatiossa noin 100 sotilaalla 1.9.2017 alkaen vuoden 2018 loppuun asti. Tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Kansliapäällikkö Kimmo Hakoselle 1.7.2017-31.12.2017 annetun määräyksen toimia apulaisoikeuskanslerin sijaisena peruuttaminen ja oikeuskanslerinviraston määräaikaisen kansliapäällikön, esittelijäneuvos, osastopäällikkönä Petri Martikaisen määrääminen apulaisoikeuskanslerin sijaiseksi 1.7.2017-31.12.2017, kuitenkin enintään siihen asti, jonka hän on oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön määräaikaisessa virkasuhteessa. (OM hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 150 034)

Hovioikeudenneuvos Markku Tapio Mäkynen Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja hovioikeudenneuvos Kirsi-Maria Häkkinen Vaasan hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2017 lukien, hallinto-oikeustuomari Raija Tuulikki Uusi-Niemi Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2017 lukien, käräjätuomari Antti Veikko Petteri Ryynänen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari, osastonjohtaja Anne Maria Moilanen Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Sami Juhani Lehtimäki Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Eeva Susanna Päivänsäde Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2017 lukien sekä määräaikainen vakuutusoikeustuomari, oikeussihteeri Antti Samuli Huotari vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.7.2017 lukien. (OM ylitarkastaja Taru Alanaatu 0295 150 350)

 
Sivun alkuun