Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.9.2017 13.41
Tiedote 433/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 28.9.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 128/2017 vp) eduskunnalle Etelä-Afrikan ja Intian kanssa diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä tehtyjen sopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Perhe- ja puolisosopimusten tavoitteena on mahdollistaa diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston sekä kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston henkilöstön perheenjäsenten työnteko kyseisissä maissa ilman, että heidän tarvitsee luopua diplomaattistatuksestaan niissä tapauksissa, joissa diplomaattistatuksesta luopuminen vastaanottajavaltion noudattaman käytännön mukaan muutoin olisi työskentelyn edellytyksenä. Vastaavasti Suomi takaa sopimuksissa työnteon edellytykset kyseisten maiden vastaavassa asemassa oleville puolisoille ja perheenjäsenille Suomessa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimukset tulevat voimaan. (UM lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen 0295 351 172)

Hallituksen esitys (HE 129/2017 vp) eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 b §:n muuttamisesta. Ulkomaalaislakiin lisättäisiin uusi peruste oleskeluluvalle. Oleskelulupa olisi mahdollista myöntää ulkomaalaiselle, joka on perustanut tai perustaa Suomeen niin sanotun kasvuyrityksen. Lisäksi oleskelulupa yrittäjyyden perusteella olisi mahdollista myöntää riippumatta yhtiömuodosta. Jatko-oleskelulupavaihetta sujuvoitettaisiin luopumalla uusien sormenjälkien ottamisesta jatko-oleskelulupaa haettaessa, mistä syystä muutettaisiin myös ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia. Muutos mahdollistaisi jatkoluvan hakemisen ilman käyntiä Maahanmuuttoviraston toimipisteessä. Lisäksi erityisasiantuntijan ensimmäisen oleskeluluvan enimmäisvoimassaoloaikaa pidennettäisiin. (SM johtava asiantuntija Elina Immonen 0295 488 593)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 130/2017 vp) eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön eräät määräykset niissä tiedonvaihtoa veroasioissa koskevissa muutospöytäkirjoissa, jotka Euroopan unioni on tehnyt Andorran, Liechtensteinin, Monacon, San Marinon ja Sveitsin kanssa. Pöytäkirjoilla on muutettu eräitä Euroopan unionin ja näiden valtioiden välisiä veroalan tietojenvaihtoa koskevia sopimuksia sisällyttämällä niihin finanssitilitietoja koskevaa automaattista tietojenvaihtoa koskevat määräykset. Kyseiset määräykset edellyttävät Verohallintoa ja suomalaisia raportoivia finanssilaitoksia koskevia säännöksiä, joilla Verohallinnolle annetaan toimivaltaa hallinnoida sopimusten soveltamista ja velvoitetaan Verohallinto ja finanssilaitokset toimimaan eräissä asioissa tietyllä tavalla. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2017. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.9.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rahapeliasioiden neuvottelukunnasta. Sisäministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama rahapeliasioiden neuvottelukunta, jonka tehtävänä on seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Asetuksella säädetään neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä sekä neuvottelukunnan toimikaudesta, kokoonpanosta, työskentelystä, asioiden käsittelystä ja palkkioista. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida arpajaislaissa säädettyjen tavoitteiden toteutumista yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi rahapelitoiminnan eri osa-alueita, edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä toimii tiedon jakelukanavana. Neuvottelukunta asetetaan eduskunnan vaalikauden ajaksi. Asetus tulee voimaan 4.10.2017. (SM neuvotteleva virkamies Elina Rydman 0295 488 586)

Valtioneuvoston asetus kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta. Asetuksessa säädetään kulttuuriesineiden maastavientilupaa koskevan vientilupalomakkeen sisällöstä ja vientilupahakemukseen liitettävistä tiedoista. Asetus tulee voimaan 1.10.2017. (OKM hallitusneuvos Joni Hiitola 0295 330 108)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksen 5 §:n 1 momentti muutetaan siten, että sekä lyhyen että pitkän kasvukauden kasvihuonetuotannolle maksettavaa tukea alennetaan 0,1 eurolla lyhyen kasvukauden osalta ja 0,2 eurolla pitkän kasvukauden osalta neliömetriltä. Asetus tulee voimaan 3.10.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan yleissopimukseen (STCW-yleissopimus) tehdyt muutokset, jotka johtuvat kaasua tai muuta matalan leimahduspisteen polttoainetta käyttäviä aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön (IGF-säännöstö) voimaantulosta. Muutoksilla säädetään uudet IGF-säännöstön kattamien alusten miehistön lisäpätevyys- ja koulutusvaatimukset. Asetus tulee voimaan 5.10.2017. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta. Asetus edistää uutistoiminnan monimuotoisuutta. Avustus myönnetään Euroopan komission päätöksen (2012/21/EU) mukaisena tukena. Avustuksen saajalle annetaan TV:n uutis- ja ajankohtaistoimintaa koskeva määräaikainen julkinen palveluvelvoite. Avustusta voidaan myöntää tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 26 §:n mukaisen yleisen edun televisiotoiminnan toimiluvan hankkiville toimijoille. Avustusta voidaan myöntää kahdella tavalla: uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimituskustannuksiin tai säännöllistä toimintaa käynnistävien tai nykyistä toimintaa laajentaviin hankkeisiin. Uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimituskustannuksista voidaan korvata enintään 25 prosenttia. Tämän tuotantotuen saamisen ehtona on se, että näitä ohjelmistoja tulee lähettää keskiarvoisesti vähintään 15 tuntia viikossa ja uutislähetyksiä tulee lähettää kolme kertaa päivässä. Säännöllisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan käynnistävien ja nykyistä toimintaa ja ohjelmistomäärää laajentavien hankkeiden kustannuksiin voidaan myöntää avustusta enintään 50 prosenttia. Tällöin uutis- ja ajankohtaisohjelmistoja tulee lähettää keskiarvoisesti enintään 3,5 tuntia viikossa. Avustusta voidaan myöntää vuosittain enintään kaksi miljoonaa euroa yhtä hakijaa kohden. Avustuksen saaja voi käyttää myönnettävää avustusta vain palveluvelvoitteen alaisen television uutis- ja ajankohtaistoiminnan nettokustannusten kattamiseen. Asetus tulee voimaan 4.10.2017. (LVM ylitarkastaja Emil Asp 0295 342 498)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 28.9.2017 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus -hanke toimikaudeksi 28.9.2017-28.2.2019. Hankkeen tehtävänä on valmistella työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta. Ohjausryhmän kokoonpano: valtiosihteeri Paula Lehtomäki (puheenjohtaja) valtioneuvoston kanslia, kansliapäällikkö Jari Gustafsson työ- ja elinkeinoministeriö, valtiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriö ja kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen projektipäällikkö toimii ohjausryhmän sihteerinä. Projektiryhmän kokoonpano: projektipäällikkö Liisa Heinämäki, neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen opetus- ja kulttuuriministeriö, finanssineuvos Ulla Hämäläinen valtiovarainministeriö, yhteiskuntasuhteiden johtaja Olli Kangas Kansaneläkelaitos, pääjohtaja Antti Koivula Työterveyslaitos, hallitusneuvos Tiina Korhonen työ- ja elinkeinoministeriö, erityisasiantuntija Kaisa Oksanen valtioneuvoston kanslia ja hallitussihteeri Anna Saarinen ympäristöministeriö. Valtioneuvoston kanslia nimittää myöhemmin projektiryhmän jäseniksi kolme selvityshenkilöä. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Päätös myöntää virkakielenhuoltaja Eivor Sommardahlille ero valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä lautakunnan jäseneksi virkakielenhuoltaja Maria Fremer 1.10.2017 lukien lautakunnan 2.1.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (VNK lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 160 030)

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Vehviläinen 30.10.-3.11. ja ministeri Berner 6.-9.10. sekä 4.-6.11. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös määrätä sisäministeriön erityisasiantuntija Maija Norilo, erityisasiantuntija Heidi Sulander, johtava asiantuntija Kukka Krüger, ylitarkastaja Anna Rundgren, erityisasiantuntija Kirta Sandström, johtava asiantuntija Mirja Palmén, ylitarkastaja Linda Viitala, erityisasiantuntija Heidi Aliranta, erityisasiantuntija Heli Heikkola ja poliisitarkastaja Heidi Kankainen valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM hallitusneuvos Johanna Hakala 0295 488 452)

Päätös ratkaista Seppo Heikki Köykkärin jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen 0295 530 405)

Päätös hyväksyä Suomen Lähetysseura ry:n ja Rinnekoti-Säätiön hakemukset niille perusopetuslain (628/1998) 7 §:n nojalla myönnettyjen esi- ja perusopetuksen järjestämistä koskevien lupien peruuttamisesta. Molemmat hakijat ovat lopettaneet opetuksen järjestämisen. Suomen Lähetysseura ei ole järjestänyt opetusta enää vuosikymmeneen. Rinnekoti-Säätiön ylläpitämän Rinnekodin koulun toiminta on siirtynyt 1.8.2017 alkaen Espoon kaupungille. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

Päätös hyväksyä kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä yleissopimukseen liittyvään merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehdyt muutokset. Muutoksilla säädetään uudet kaasua tai muuta matalan leimahduspisteen polttoainetta käyttäviä aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön kattamien alusten miehistön lisäpätevyys- ja koulutusvaatimukset. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Päätös hyväksyä kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan vuoden 1965 yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriliikenteen helpottamista käsittelevä komitea hyväksyi 40. istunnossaan huhtikuussa 2016 päätöslauselman, jolla korvataan koko FAL-yleissopimuksen liite. Muutokset ovat teknisiä. (LVM liikenneneuvos Jari Gröhn 0295 342 501)

Päätös asettaa merimiesasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.10.2017-30.9.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hallitusneuvos Tarja Kröger työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: lääkintöneuvos Kristiina Mukala (lääkintöneuvos Riitta Sauni) sosiaali- ja terveysministeriö, hallitussihteeri Tuula Andersin (yli-insinööri Harri Halme) sosiaali- ja terveysministeriö, hallitusneuvos Tiina Ranne liikenne- ja viestintäministeriö (erityisasiantuntija Jukka Tuomaala Trafi), nuorempi asiantuntija Tomi Tanskanen (varatoimitusjohtaja Hans Ahlström) Suomen Varustamoyhdistys ry, lakimies Eero Mäkeläinen Finnlines Oy (lakimies Jenni Kyntölä Tallink-Silja Oy) Suomen Varustamoyhdistys ry, miehityspäällikkö Heikki Leikkonen Arctia Oy (henkilöstöjohtaja Tuula McKee Meritaito Oy) Suomen Varustamoyhdistys ry, toiminnanjohtaja Johan Ramsland (varatoiminnanjohtaja Pipsa Mörn) Suomen Laivanpäällystöliitto ry, asiamies Joachim Alatalo (toiminnanjohtaja Robert Nyman) Suomen Konepäällystöliitto ry ja puheenjohtaja Simo Zitting (lakimies Sannaleena Kallio) Suomen Merimies-Unioni SMU ry. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064 131)
Tiedote

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmuutoksesta. Päätöksellä lisätään ohjelman julkiseen rahoituskehykseen 11,5 miljoonaa euroa, josta puolet EU-rahoitusosuutta. Lisärahoitus perustuu komission ns. puolivälintarkasteluun, jossa jäsenmaiden koheesiopolitiikan rahoituskehyksiä on tarkistettu ohjelmakauden alussa käytettyjen tunnuslukujen uusimpien vertailutietojen pohjalta. Suomen saaman lisärahoituksen suuruus on 5 782 506 euroa (EU-osuus), josta Ahvenanmaan osuus 29 000 euroa. Vastaava kansallinen vastinrahoitus mukaan lukien rakennenerahasto-ohjelman lisärahoitus on siten yhteensä 11,5 miljoonaa euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 0295 064 937)

Päätös asettaa yritystukien uudistamista koskeva työryhmä toimikaudeksi 1.10.2017-28.2.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: elinkeinoministeri Mika Lintilä työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: kansanedustaja Hanna Sarkkinen (kansanedustaja Kari Uotila) Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kansanedustaja Peter Östman (kansanedustaja Antero Laukkanen) Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Harri Jaskari (kansanedustaja Eero Suutari) Kokoomuksen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kansanedustaja Katri Kulmuni) Keskustan eduskuntaryhmä, kansanedustaja Kaj Turunen (kansanedustaja Matti Torvinen) Sinisten eduskuntaryhmä, kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (kansanedustaja Ville Vähämäki) Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kansanedustaja Lauri Ihalainen (kansanedustaja Pia Viitanen) Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Emma Kari (kansanedustaja Antero Vartia) Vihreä eduskuntaryhmä, kansanedustaja Mats Nylund (kansanedustaja Joakim Strand) Ruotsalainen eduskuntaryhmä, osastopäällikkö Terhi Järvikare valtiovarainministeriö, osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriö, yksikön päällikkö Sanna Ruuskanen (erityisasiantuntija Pasi Ovaska) liikenne- ja viestintäministeriö ja metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen (ylitarkastaja Juuso Kalliokoski) maa- ja metsätalousministeriö; pysyvät asiantuntijat: pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjät, johtaja Jouni Hakala Elinkeinoelämän keskusliitto ry, elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola MTK ry, johtava energia-asiantuntija Jouni Punnonen Metsäteollisuus ry, kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka SAK (Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK, STTK ja Akava yhteinen edustaja) ja ylijohtaja Anni Huhtala VATT; pääsihteerit: osastopäällikkö Terhi Järvikare valtiovarainministeriö ja osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriö. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.9.2017 seuraavat nimitysasiat:

Tietosuojavaltuutettu, oikeustieteen kandidaatti Reijo Aarnio tietosuojavaltuutetun virkaan 1.11.2017-31.10.2020. (OM hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 150 034)
Tiedote

Tekniikan tohtori Pekka Appelqvist puolustusministeriön tutkimusjohtajan virkasuhteeseen 1.10.2017-31.5.2019, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Tasavallan presidentti hyväksyisi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen ja vahvistaisi lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 55/2017 vp). Uuden-Seelannin kanssa tehty sopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus vastaa keskeiseltä sisällöltään pitkälti Euroopan unionin aiemmin tekemiä puitesopimuksia. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja Yhdistyneissä kansakunnissa Kai Sauerin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos, Suomen pysyvän edustajan sijainen Jouni Laaksosen valtuuttaminen allekirjoittamaan yhteistyöpöytäkirja Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL). Yhteistyöpöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa New Yorkissa lokakuussa 2017. (UM lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen 0295 351 172)

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 50 artiklan a kohdan muutosta koskevan pöytäkirjan ratifioiminen. Muutoksella laajennetaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n neuvoston laajuus 36:sta sopimusvaltiosta 40:een. Muutos koskee ainoastaan ICAO:n sisäisen toimielimen kokoonpanoa eikä sillä ole välittömiä vaikutuksia Suomen asemaan sopimusvaltiona. (LVM hallitussihteeri Janne Mänttäri 0295 342 569)

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 56 artiklan muutosta koskevan pöytäkirjan ratifioiminen. Muutoksella laajennetaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n ilmailukomission laajuus 19:stä sopimusvaltiosta 21:een. Muutos koskee ainoastaan ICAO:n sisäisen toimielimen kokoonpanoa eikä sillä ole välittömiä vaikutuksia Suomen asemaan sopimusvaltiona. (LVM hallitussihteeri Janne Mänttäri 0295 342 569)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Veroyliasiamies Timo Aleksanteri Räbinä korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.11.2017 lukien. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Käräjätuomari Eeva-Leena Hyötylä Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Jarl Christian Hirn Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Janne Valtteri Kartio Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Nina Marika Hotti Vantaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2017 lukien, käräjätuomari Kirsi Tuulia Krokfors Vantaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.12.2017 lukien, käräjätuomari Raija Helena Virtasen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2018 lukien sekä käräjätuomari Hanna Ann-Sofie Högström Espoon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2017 lukien sekä määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Kaisa Pauliina Puro Espoon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Anne Marjatta Ali-Rekola Espoon käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Anna-Maria Kangas Espoon käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään virkaan 1.11.2017 lukien. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)

Hovioikeudenneuvos Pasi Jouni Mikael Oikkonen Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, hovioikeudenneuvos Mirja Kaarina Syysvirta Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, vakuutusoikeustuomari Tuuli Maria Olanterä Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Vilja Maarit Hahto Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Marika Talvikki Turunen Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2017 lukien. (OM ylitarkastaja Taru Alanaatu 0295 150 350)

Komentaja Jyrki Jaakko Litmasen määrääminen puolustusasiamieheksi Libanoniin 29.9.2017 lukien asemapaikkana Ankara. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Sivun alkuun