Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 29.10.2015 13.45
Tiedote 574/2015

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Esityksen mukaan sairauspäivärahan määräytymisessä käytettävän vuosittain palkkakertoimella tarkistettavan 70 prosentin korvaustasoon oikeuttavan vuosityötulon yläraja alennettaisiin nykyisestä 36 419 eurosta 30 000 euroon. Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa karttuisi nykyisen 40 prosentin sijasta 35 prosenttia 56 032 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 25 prosenttia.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 29.10.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 100/2015 vp) eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1.12.2015 voimaan tulevan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä, joka koskee ampuma-aseen säilyttämistä turvakaapissa tai poliisin hyväksymässä säilytystilassa. Voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että viiden vuoden siirtymäaika koskisi yli viiden ampuma-aseen säilyttämistä silloin, kun henkilö tulee tämän säilytyssäännöksen piiriin lainmuutoksen johdosta. Nykyisessä siirtymäsäännöksessä viitataan virheellisesti muiden, kuin yli viiden ampuma-aseen säilyttämiseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2015. (SM ylitarkastaja Elina Hirttiö 0295 488 611)

Hallituksen esitys (HE 101/2015 vp) eduskunnalle vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi. Tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 33 miljoonalla eurolla. Määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 2 miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 neljäs lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 31 miljoonalla euroa. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2015 arvioidaan 5,2 miljardia euroa. Vuoden 2015 jakamattomaksi varaukseksi jäisi noin 208 miljoonaa euroa, josta kehyssäännön mukaan voidaan 200 miljoonaa euroa siirtää seuraavaan vuoteen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 102/2015 vp) eduskunnalle laiksi erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä ja eräiksi muiksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä. Lain tavoitteena on parantaa kiinteistötietojärjestelmän selvyyttä ja luotettavuutta maan omistuksen osoittajana saattamalla omistukseltaan epäselvät erilliset vesijätöt lainhuudatus- ja kiinnityskelpoisiksi yksiköiksi. Lain nojalla erilliset vesijätöt voitaisiin muodostaa tiloiksi tai liittää muuhun rekisteriyksikköön erillisenä kiinteistötoimituksena tapahtuvan omistusoikeuksien selvittämisen yhteydessä. Kiinteistönmuodostamislain toimitusinsinöörin kelpoisuusvaatimuksia koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että laista poistettaisiin toimitusinsinöörin alan tutkintoon sidottu toimivaltuus tehdä erilajisia kiinteistötoimituksia. Samalla ehdotetaan myös muutettavaksi kiinteistörekisterilakia, kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annettua lakia, kiinteistöjen kauppahintarekisterilakia ja kiinteistötoimitusmaksulakia. Muutokset ovat osin teknisiä ja johtuvat muun lainsäädännön muutoksista ja toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista. Lisäksi rajakuntien tilusjärjestelystä annettu laki ja eräistä vesitilusjärjestelyistä annettu laki ehdotetaan kumottaviksi, koska lakeihin perustuvat tilusjärjestelytoimitukset ovat tulleet suoritetuiksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Hallituksen esitys (HE 103/2015 vp) eduskunnalle laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten, että lakiin lisättäisiin säännös väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta, jota myönnettäisiin maatalousalan vähämerkityksisenä tukena. Väliaikaista kansallista lisätukea myönnettäisiin ja se määräytyisi hakijan vieraan pääoman määrän perusteella. Väliaikaista kansallista lisätukea voitaisiin korottaa maa- ja puutarhatalouden tuotannossa käytettävien rakennusten tai rakennelmien hankinta- tai perusparannusmenojen määrän perusteella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2017 saakka. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 104/2015 vp) eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että Suomi irtisanoo Pariisissa vuonna 2001 tehdyn Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen. Järjestön perustamissopimuksen mukaan sopimuksen osapuoli voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa kuuden kuukauden irtisanomisajalla lähettämällä kirjallisen ilmoituksen järjestön pääjohtajalle ja Ranskan tasavallan ulkoministeriölle. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella samanaikaisesti kuin irtisanominen tulee voimaan. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

Hallituksen esitys (HE 105/2015 vp) eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan sairauspäivärahan määräytymisessä käytettävän vuosittain palkkakertoimella tarkistettavan 70 prosentin korvaustasoon oikeuttavan vuosityötulon yläraja alennettaisiin nykyisestä 36 419 eurosta 30 000 euroon. Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa karttuisi nykyisen 40 prosentin sijasta 35 prosenttia 56 032 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 25 prosenttia. Myös vanhempainpäivärahakaudelta maksettava 30 päivän korotettu 75 prosentin korvausaste ehdotetaan alennettavaksi 70 prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 106/2015 vp) eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia, sairausvakuutuslain muuttamisesta annettua lakia sekä apteekkimaksusta annettua lakia. Esityksen tavoitteena on toteuttaa hallituksen päättämät säästöt sairausvakuutuksen lääke-, sairaanhoito- ja matkakorvausmenoissa vuodesta 2016 lukien. Vakuutetun omavastuuosuuksia lääke- ja matkakustannuksista ehdotetaan korotettaviksi. Lisäksi myös lääkealan toimijoiden ehdotetaan osallistuvan vuoden 2016 lääkekorvaussäästöjen toteuttamiseen. Lääkevalmisteen myyntiluvan haltijoille tai myyntiluvan haltijan edustajille ja lääketukkukaupoille ehdotetaan säädettäväksi vuonna 2016 toteutettava kertaluonteinen palautusmaksu. Apteekkien osallistuminen toteutettaisiin muuttamalla apteekkimaksutaulukkoa väliaikaisesti. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 0295 163 195)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 107/2015 vp) eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Laissa ehdotetaan säädettäväksi muun muassa eurooppalaisen ammattikortin käyttöön otosta eräissä terveydenhuollon ammateissa komission täytäntöönpanosäädösten mukaisesti sekä hälytysmekanismista, jonka avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa keskenään tietoja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitoimintaa koskevista kielloista ja rajoituksista. Ammattihenkilön kielitaitoon liittyvää sääntelyä ehdotetaan tarkennettavaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 0295 163 460)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.10.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä. Asetuksen muutostarve aiheutuu ministeriön organisaatiouudistuksesta. Kolme osastoa säilyy. Osastojen ulkopuolisten kolmen yksikön sijalle muodostetaan yhteiset palvelut ja johdon tuki. Muutokset vaikuttavat valtaosaan asetuksen pykälistä, joten on tarkoituksenmukaista antaa kokonaan uusi asetus. Asetus tulee voimaan 1.11.2015. (YM lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 0295 250 255)

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen (64/2015) soveltamisalaa koskeva säännös muutetaan. Soveltamisalaa koskeva säännös palautetaan vastaamaan aikaisemmin voimassa ollutta valtioneuvoston asetusta (435/2001) eli alkuperäistä tarkoitusta. Lisäksi kahteen asetuksen liitteeseen tehdään teknisluonteiset korjaukset. Asetus tulee voimaan 4.11.2015. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 0295 250 117)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 29.10.2015 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministeri Kimmo Tiilikainen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin viidenneksi sijaiseksi. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös vahvistaa ministeri Soinin vuosilomaan rinnastettava vapaa 29. ja 30.10.2015. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös hyväksyä esitys turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan Suomen kansallisen ohjelman 2014-2020 muuttamisesta. Kansallisesta ohjelmasta voidaan rahoittaa toimia, joilla kehitetään turvapaikkapolitiikkaa, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja paluuta ja sisäisiä siirtoja. Ohjelmaa muutetaan siten, että ohjelmaan lisätään rahaston perustamisasetuksen artikloissa 17 ja 18 edellytetty suunnitelma vuosien 2016-2017 aikana Suomeen vastaanotettavien henkilöiden määrästä. Suunnitelma (muutettu ohjelmaesitys) tulee toimittaa Euroopan komissiolle 30.10.2015 mennessä. Komissio hyväksyy suunnitelman rahoituspäätöksessä, joka liitetään kansallisen ohjelman hyväksymispäätökseen. (SM neuvotteleva virkamies Maarit Nikander 0295 488 255)
Tiedote

Päätös myöntää Janne Leinoselle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen neurologian erikoislääkäri Sari Atula 3.11.2015 lukien lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi sekä myöntää Seija Jylhälle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä 3.11.2015 lukien. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

Päätös nimittää Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Marjatta Nummelan tilalle hallituksen puheenjohtaja Kimmo Hovi 1.11.2015 lukien hallintoneuvoston 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)

Päätös asettaa tasa-arvoasiain neuvottelukunta 29.10.2015 lukien eduskunnan toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansanedustaja Sari Raassina Kansallinen Kokoomus r.p.; varapuheenjohtaja: pääsihteeri Kirsi Marttinen Suomen Keskusta r.p.; jäsenet: poliittinen sihteeri Jirka Hakala (lakimies Seija Turtiainen) Suomen Keskusta r.p., kansanedustaja Martti Talja (projektipäällikkö Elina Havu) Suomen Keskusta r.p., Helsingin Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja, yrittäjä Jarmo Keto (kaupunginvaltuutettu Niilo Kärki) Perussuomalaiset r.p., ensihoitaja-sairaanhoitaja, varakansanedustaja Mari Rantanen (lastentarhanopettaja Marja-Leena Gröhn) Perussuomalaiset r.p., kansanedustaja Kai Mykkänen (pääsihteeri Jenny Nyman) Kansallinen Kokoomus r.p., erikoistutkija Tapio Bergholm (toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kansanedustaja Tarja Filatov (poliittinen sihteeri Matias Mäkynen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (kansanedustaja Olli-Poika Parviainen) Vihreä liitto r.p., jäsen- ja tiedotussihteeri Silla Kakkola (kansanedustaja Kari Uotila) Vasemmistoliitto r.p. ja kansanedustaja Eva Biaudet (kansanedustaja Anders Adlercreutz) Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.; pysyvät asiantuntijat: puheenjohtaja Rolf Paqvalin (varapuheenjohtaja Jyrki Lohi) Miesjärjestöjen keskusliitto ry, pääsihteeri Terhi Heinilä (järjestösihteeri Sonja Tihveräinen) Naisjärjestöjen Keskusliitto ry - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, pääsihteeri Johanna Pakkanen (pääsihteeri Milla Pyykkönen) Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry ja varapuheenjohtaja Sara Sundell (hallituksen jäsen Henna Vidén) Seta ry. Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii sosiaali- ja terveysministeriön tehtävään määräämä virkamies. (STM hallitussihteeri Terhi Tulkki 0295 163 229)
Tiedote

Päätös asettaa öljysuojarahaston hallitus toimikaudeksi 1.11.2015-31.10.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen tohtori, dosentti Frey Nybergh; jäsenet: hallitusneuvos Mika Kättö (pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa) sisäministeriö, budjettineuvos Kirsti Vallinheimo (budjettineuvos Petri Syrjänen) valtiovarainministeriö, lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn (erityisasiantuntija Magnus Nyström) ympäristöministeriö, lakimies Marko Nurmikolu (pelastustoimen kehittämispäällikkö Jussi Rahikainen) Suomen Kuntaliitto, ympäristönsuojelujärjestöjen edustaja: asiantuntija Camilla Strandberg-Panelius Natur och Miljö rf (suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki WWF Suomi ry) ja öljyalan edustaja: varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Öljy- ja biopolttoaineala ry (erityisasiantuntija Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala ry). (YM ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio 0295 250 218)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.10.2015 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi ulkoasiainneuvos Jorma Korhoselle virkavapautta 1.1.2016-6.9.2020. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Varatuomari Antti Janas sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 1.12.2015 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Filosofian maisteri Ville Korhonen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.1.2016 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Oikeustieteen tohtori, lainsäädäntöneuvos Eriika Melkas ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2015-30.9.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Tuuli Lovénin virkavapauden ajaksi. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)

Diplomi-insinööri, toimitusjohtaja Jukka Litmanen ympäristöministeriön tietohallintojohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2015-31.7.2020, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Tarmo Maunun virkavapauden ajaksi. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 26/2015 vp). Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korotetaan siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korkeampi. Voimalaitosrakennuksen ja -rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärä korotetaan 3,10 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärä korotetaan 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistetaan muun muassa rakennuspaikkaa koskevien rakennuskieltojen osalta. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli korotetaan 0,86-1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,39-0,90 prosenttiin. Laki tulee voimaan 3.11.2015. Laki sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Lain 11 §:n 3 momenttia ja 12 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vasta vuodelta 2017 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (HE 12/2015 vp). Laissa säädetään menettelystä, jota noudatetaan, kun toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alueelta laittomasti viedyt ja Suomessa sijaitsevat kulttuuriesineet palautetaan Suomesta asianomaiseen jäsenvaltioon. Laki tulee voimaan 18.12.2015. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja laki tieliikennelain 105 b §:n muuttamisesta (HE 14/2015 vp). Laeilla pannaan uudelleen osittain täytäntöön liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (CBE-direktiivi) velvoitteita. Euroopan unionin tuomioistuin mitätöi aiemman CBE-direktiivin väärän oikeusperustan vuoksi. Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain ja tieliikennelain viittauksia tarkistetaan siten, että viittaukset kohdistuvat uuteen direktiiviin. Samalla täytäntöönpanoa täydennetään vähäisiltä osilta. Lait tulevat voimaan 3.11.2015. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti ratifioisi lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan ja päätti selityksen antamisesta sekä vahvistaisi lain lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 285/2014 vp). Suomi allekirjoitti lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan 28.2.2012. Pöytäkirjalla perustetaan yksilövalitusjärjestelmä, jonka nojalla lapsen oikeuksien komitealle annetaan toimivalta käsitellä yksityisten henkilöiden tai henkilöryhmien tai jonkun muun näiden puolesta tekemiä valituksia yleissopimuksessa tai sen valinnaisissa pöytäkirjoissa turvattujen oikeuksien väitetyistä loukkauksista. Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan ratifioimisen yhteydessä annetaan seuraava selitys: "Suomi tunnustaa pöytäkirjan 12 artiklassa tarkoitetun komitean toimivallan ottaa vastaan ja käsitellä sitä vastaan tehtyjä valtiovalituksia." Pöytäkirjan muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti ratifioisi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan ja päätti selityksen antamisesta sekä vahvistaisi lain ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 286/2014 vp). Suomi allekirjoitti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan 2.10.2013. Pöytäkirjalla perustetaan neuvoa-antavien lausuntojen järjestelmä, jonka puitteissa sopimusvaltion nimeämät ylimmät tuomioistuimet voivat pyytää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neuvoa-antavia lausuntoja yleissopimuksessa tai sen pöytäkirjoissa määriteltyjen oikeuksien ja vapauksien tulkintaan tai soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan ratifioimisen yhteydessä annetaan seuraava 10 artiklassa tarkoitettu selitys: "Pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdan mukaisiin tarkoituksiin nimettäviä tuomioistuimia ovat korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus." Pöytäkirjan muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä. (UM lähetystöneuvos Päivi Peltokoski 0295 351 523)

Suurlähettiläs Riitta Swanin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystösihteeri Saila Södermanin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Arabiemiraattien liiton hallituksen välillä veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Ulkoasiainministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Niklas Lindqvistin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Uzbekistanin tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskeva kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 9.4.1998 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa Jarkko Saksan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Argentiinan tasavallan hallituksen välinen keskinäistä avunantoa ja yhteistyötä tulliasioissa koskeva sopimus. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi, että Suomi lisää osallistumistaan EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon ”EUNAVFOR MED OPERAATIO SOPHIA” lähettämällä enintään 20 sotilaan vahvuisen alustarkastusosaston operaation ns. 2 (a) -vaiheeseen enintään 12 kuukauden määräajaksi alkaen 30.10.2015. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Belgradin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pertti Ikosen sivuakkreditointi Makedoniaan ja Zagrebin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Timo Rajakankaan sivuakkreditoinnin peruuttaminen Makedoniaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti nimittäisi kenraaliluutnantti Jaakko Kaukasen Rajavartiolaitoksen päällikön virkaan ja määräisi Rajavartiolaitoksen päällikön tehtävään 1.1.2016 lukien 31.8.2018 päättyväksi määräajaksi. (SM hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)
Tiedote

Palaa sivun alkuun