Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 29.9.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.9.2016 13.43
Tiedote 409/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 29.9.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 164/2016 vp) eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Vuonna 2013 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti lakkauttaa Pohjoismaiden projektivientirahaston itsenäisenä instituutiona ja perustaa Nordic Project Trust Fund -nimisen rahaston Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön alaisuuteen vuodesta 2014 lukien. Tämän johdosta laki Pohjoismaiden projektivientirahastosta ehdotetaan kumottavaksi. Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

Hallituksen esitys (HE 165/2016 vp) eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Valtion virastot ja laitokset ovat valtion taloushallinnon hoitamiseksi organisoitu kirjanpitoyksiköiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia siten, että Valtiokonttori määräisi ne kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen maksuliikettä, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä palkanlaskentaa ja matkakustannusten korvausten tarkastamista koskevat tehtävät, jotka hoidettaisiin valtiolla keskitetysti. Keskitetyistä tehtävistä vastaisi keskitettyjä taloushallintotehtäviä hoitava virasto tai laitos. Keskitettyjen tehtävien hoitaminen osoitettaisiin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle. Tästä säädettäisiin erikseen palvelukeskusta koskevassa valtioneuvoston asetuksessa. Muista kuin Valtiokonttorin keskitettäviksi määräämistä tehtävistä vastaisi edelleen kirjanpitoyksikkö tai rahasto. Palvelukeskuksen lakisääteiset ja sopimusperusteiset tehtävät rahoitettaisiin kirjanpitoyksiköiltä ja rahastoilta perittävillä omakustannushintaisilla palvelumaksuilla kuten nykyisinkin. Lakiin sisältyisi keskitettyjen taloushallintotehtävien hoitamista koskeva poikkeusmahdollisuus. Valtiokonttori voisi taloushallintotehtävän tarkoituksenmukaisen hoidon niin vaatiessa antaa kirjanpitoyksikölle tai rahastolle erityisestä syystä luvan hoitaa taloushallintotehtävä itse. Laissa säädettäisiin myös palvelukeskuksen ja kirjanpitoyksiköiden tietojensaantioikeuksista sekä eräistä palvelukeskuksen tietojensaannin rajoituksista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2017. (VM budjettineuvos Niko Ijäs 0295 530 170)

Hallituksen esitys (HE 166/2016 vp) eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa Abu Dhabissa 27.3.2016 veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehty sopimus. Sopimus mahdollistaa veroja koskevien tietojen vaihtamisen kansainvälisesti hyväksytyn standardin mukaisesti. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Hallituksen esitys (HE 167/2016 vp) eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merityösopimuslain muuttamisesta. Kansainvälinen työjärjestö hyväksyi vuoden 2014 vuoden työkonferenssissa kolmikantaisen erityiskomitean valmistelemat muutokset merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon. Muutokset koskevat laivanvarustajan vastuuseen liittyviä vakuusvaatimuksia miehistön hylkäämisen ja työntekijöiden kuoleman tai pitkäaikaisen työkyvyttömyyden varalta. Yleissopimuksen muutosten toimeenpanemiseksi merityösopimuslakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset, jotka velvoittavat työnantajaa ottamaan ja pitämään voimassa vakuutuksen tai muun rahavakuuden työntekijöiden kotimatkaoikeuksien ja sairastuneen tai loukkaantuneen työntekijän taloudellisen aseman turvaamiseksi. Merityösopimuslakiin ehdotetaan lisättäväksi samalla myös vuokratyödirektiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat säännökset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.1.2017 eli samanaikaisesti yleissopimuksen ohjeiston muutosten kansainvälisen voimaantulon kanssa. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 0295 048 932)

Hallituksen esitys (HE 168/2016 vp) eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla. Esityksessä ehdotetaan hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamista työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla niin, että oikaisuvaatimus olisi nykyistä laajemmin käytössä vaatimukseen annetusta päätöksestä. Esityksessä ehdotetaan myös, että valituslupasääntelyn soveltamisalaa laajennetaan uusiin asiaryhmiin muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi jalometallituotteista annettua lakia, kauppakamarilakia, kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annettua lakia, perintätoimen luvanvaraisuudesta annettua lakia, majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettua lakia, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia, merimiesten vuosilomalakia, Patentti- ja rekisterihallituksesta annettua lakia, työsopimuslakia, työtekijöiden lähettämisestä annettua lakia ja vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annettua lakia. Haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annettu laki ehdotetaan vanhentuneena kumottavaksi. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen 0295 048 938)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 169/2016 vp) eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta. Työttömyysturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että oleskeluluvan saaneelle maahanmuuttajalle, joka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, maksettaisiin kotoutumistukea. Kotoutumistukea maksettaisiin enintään kolmen vuoden ajan. Kotoutumistuen suuruus olisi 90 prosenttia peruspäivärahan määrästä. Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Suomeen muuttavan henkilön asumisen vakinaisuutta arvioitaessa huomioon otettavana seikkana ei enää pidettäisi sitä, että hän on pakolainen tai saanut oleskeluluvan Suomessa toissijaisen suojelun perusteella. Oleskeluluvan peruste ja maahanmuuton syy otettaisiin huomioon osana asumisen vakinaisuuden kokonaisarviota ilman laissa erikseen säädettyä painotusta. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. Työttömyysturvalain ja kotoutumisen edistämisestä annetut lain muuttamisesta annetut lait olisivat voimassa 31.12.2020 saakka. (STM hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola 0295 163 167)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 170/2016 vp) eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksut. Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärään ei ehdoteta muutosta. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen mukaisesti palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan nostettavaksi 0,45 prosenttiyksikköä ja vastaavasti työnantajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennettavaksi 0,45 prosenttiyksikköä. Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvostossa palkansaajien ja työnantajien edustusta ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan muuttuneita rahoitussuhteita vuodesta 2018 alkaen. Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuria ehdotetaan korotettavaksi vuosiksi 2017 - 2019 enintään 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruisesta 7,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi. Tämä nostaa suhdannepuskurin enimmäismäärän 1 609 miljoonasta eurosta 2 252 miljoonaan euroon. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM hallitusneuvos Esko Salo 0295 163 422)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 171/2016 vp) eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Sairausvakuutuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yrittäjän ostaessa työterveyshuoltopalvelut yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai terveyskeskukselta, joka järjestää palvelut ostopalveluna yksityiseltä palvelujen tuottajalta, Kansaneläkelaitos voisi maksaa sairausvakuutuslain mukaisen yrittäjän työterveyshuollon korvauksen yrittäjän suostumuksella suoraan yksityiselle palvelujen tuottajalle sen tekemän tilityksen perusteella. Myös maatalousyrittäjän työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Kansaneläkelaitos voisi maksaa maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon liittyvän tilakäynnin tai työpaikkaselvityksen kustannuksen valtion korvauksen osuuden maatalousyrittäjän suostumuksella suoraan yksityiselle palvelujen tuottajalle. Valtion osuutena korvattaisiin enintään 40 prosenttia yrittäjäkohtaisesta enimmäismäärästä. Sairausvakuutuslakia ehdotetaan muutettavaksi lisäksi siten, että Kansaneläkelaitoksella olisi mahdollista luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla matkojen yhdistelypalvelua koskevan sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä suorittavalle ne tiedot, jotka sillä on jo nykyisin oikeus luovuttaa muutoin kuin teknisellä käyttöyhteydellä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan sairausvakuutuslain tietojen luovuttamista koskevan säännöksen osalta 1.1.2017 ja muilta osin 1.1.2018. (STM hallitussihteeri Anu Kangasjärvi 0295 163 224)

Hallituksen esitys (HE 172/2016 vp) eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntäisi Säteilyturvakeskuksen sijaan oikeuden toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä laillistetulle lääkärille, jolle on Suomessa myönnetty oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä ja joka on perehtynyt työterveyshuoltoon ja säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin sekä suorittanut vaadittavan säteilysuojelukoulutuksen. Kyseiset lääkärin oikeudet saanut lääkäri voisi toimia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Esityksen mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitäisi saatavilla luetteloa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkityistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä. Tämän vuoksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2016. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 0295 163 317)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 173/2016 vp) eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi ympäristönsuojelulakiin tarvittavat muutokset ilmanlaatua koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi. Lakiin lisättäisiin direktiivissä edellytetyt säännökset valtioiden rajat ylittävästä ilman pilaantumisesta sekä säännökset useita ilman epäpuhtauksia koskevien yhtenäisten ilmansuojelusuunnitelmien laatimisesta. Samalla ilmanlaatua koskevaan sääntelyyn tehtäisiin eräitä muitakin muutoksia. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 0295 250 072)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.9.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että valtioneuvoston kanslian alaisia valtio-omisteisia yhtiöitä koskeva 2 § saatetaan ajan tasalle. Asetus tulee voimaan 10.10.2016. (VNK lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 160 030)

Valtioneuvoston asetus valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien julkisilta oikeusavustajilta ja yleisiltä edunvalvojilta vaadittavasta kielitaidosta. Asetus liittyy oikeusaputoimistojen organisaatiomuutokseen, josta säädetään laissa valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016). Erityiset kielitaitovaatimukset ja niiden virkojen määrä, joiden osalta edellytetään erityistä kielitaitoa, säilytetään ennallaan, mutta siten, että ne vastaavat uutta organisaatiota. Voimassa oleva valtioneuvoston asetus valtion oikeusaputoimistojen eräiltä julkisilta oikeusavustajilta ja yleisiltä edunvalvojilta vaadittavasta kielitaidosta (136/2014) kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.10.2016. (OM hallitusneuvos Maaria Rubanin 0295 150 140)

Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa muutetaan salaisten pakkokeinojen ja salaisten tiedonhankintakeinojen pöytäkirjaamista koskevaa sääntelyä sekä tietolähdetoiminannan kansallista keskusta ja salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista laadittavia selvityksiä koskevia säännöksiä. Kaksi jälkimmäistä muutosta täsmentävät asetustasolla jo käytännössä omaksuttuja toimintatapoja. Nykyisin salaisten pakkokeinojen ja salaisten tiedonhankintakeinojen käytön jälkeen pöytäkirja on laadittava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 30 päivän kuluessa (salaisen pakkokeinon tai salaisen tiedonhankintakeinon käytön lopettamisen jälkeen). Kyseistä 30 päivän määräaikaa pidetään käytännön toiminnan kannalta liian tiukkana ja monessa tapauksessa mahdottomana toteuttaa. Määräaikaa pidennetään 90 päivään. Asetus tulee voimaan 1.10.2016. (SM erityisasiantuntija Marko Meriniemi 0295 488 561)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 29.9.2016 seuraavat päätökset:

Päätös nimittää Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission varsinaisiksi jäseniksi ja heidän varajäsenikseen ajalle 1.10.2016-30.9.2019 seuraavat henkilöt: kaupunginvaltuutettu Paula Aikio-Tallgren Tornion kaupungista ja hänen ensimmäiseksi varajäsenekseen Tornio-Muoniojokiseura ry:n puheenjohtaja Kalervo Aska Pellon kunnasta ja toiseksi varajäsenekseen yrittäjä Marika Rantala Kolarin kunnasta sekä kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Matti Myllykangas Muonion kunnasta ja hänen ensimmäiseksi varajäsenekseen kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo Enontekiön kunnasta ja toiseksi varajäsenekseen kunnanhallituksen jäsen Eugen Parviainen Ylitornion kunnasta. (MMM lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 0295 162 456)

Päätös antaa ehdollinen suostumus Baltic Connector Oy:lle suorittaa merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä. Päätös on täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Suostumus on voimassa päätöksen antamisesta lukien 31.12.2017 asti. Valtioneuvosto antaa suostumuksensa sillä edellytyksellä, että hakija tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttää tietyt ehdot. Luvan saajan on muun muassa noudatettava toimissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi sekä pyrittävä löytämään sellainen teknisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukainen reittivaihtoehto, että mahdollinen myöhempi Suomen talousvyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu. (TEM hallitussihteeri Johanna Ylitepsa 0295 064 207)
Tiedote

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Netta Skön valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitussihteeri Johanna Ylitepsa 0295 064 207)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Jyväskylän ja Äänekosken kaupungeissa sekä Laukaan kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Vihtavuori-Koivisto). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös myöntää Albert Mäkelälle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan yrittäjätoimintaan perehtyneen jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen 29.9.2016 lukien lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.9.2016 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden maisteri Ulla Hämäläinen valtiovarainministeriön finanssineuvoksen virkaan 1.10.2016 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Jukka Erkkilälle edelleen virkavapautta valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajaksi 1.1.-31.12.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Valtiosihteeri, oikeustieteen kandidaatti Olli-Pekka Heinonen Opetushallituksen pääjohtajan virkaan 15.10.2016-14.10.2021. (OKM kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 0295 330 182)
Tiedote

Valtioneuvosto myönsi Eero Lahtiselle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajaksi 1.10.2016-30.9.2019 ja samalla perui hänelle aiemmin myöntämänsä virkavapauden ajalta 1.10.2016-31.7.2017. (STM ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163 524)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki tupakkalain 120 §:n muuttamisesta (HE 125/2016 vp). Tupakkalakia muutetaan niin, että yksityishenkilöt saavat hankkia ja vastaanottaa postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä Suomen ulkopuolelta kesäkuun 2017 loppuun. Tuotteet, jotka on tuotu maahan voimassa olevan tupakkalain vastaisesti ja jotka on takavarikoitu tai otettu haltuun, on palautettava sille, jolta ne on takavarikoitu tai otettu haltuun. Laki tulee 6.10.2016. (STM lakimies Laura Terho 0295 163 550)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Itäisen Karibian valtioiden järjestössä (OECS) ja Karibian yhteisössä (CARICOM). (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Valtiovarainministeri Petteri Orpon tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimon valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Portugalin tasavallan välillä tuloveroja koskeva kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty sopimus. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)

Kiertävän suurlähettilään Etelä-Aasiassa, Rauli Suikkasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan välillä tuloveroja koskeva kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty sopimus. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Pentti Lähteenojan valtuuttaminen allekirjoittamaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Suomen ja Norjan välillä tehty sopimus. Valtioneuvoston lausuma; Tenojoen vesistön kalastussopimuksen toimeenpanossa ryhdytään toimiin Tenojoen kaikuluotausseurannan toteuttamiseksi, pyritään varmistamaan matkailukalastuslupien hyvä saatavuus molemmista maista ja perustetaan vaikutusten seurantaa varten seurantaryhmä, jossa on mukana mm. osakaskuntien ja Saamelaiskäräjien edustus. (MMM neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 0295 162 152)
Tiedote

Suurlähettiläs Rauli Suikkasen tai hänen estyneenä ollessaan tarkastaja Petri Wannerin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Sri Lankan välinen lentoliikennesopimus. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Tarja Laitiaisen määrääminen Lissabonissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.10.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Dar es Salaamin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pekka Hukan sivuakkreditointi Ruandaan, Tokion suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jukka Siukosaaren sivuakkreditointi Palauhun ja Windhoekin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Anne Salorannan sivuakkreditointi Angolaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuuttaminen toimimaan myös Dominikaanisessa tasavallassa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Everstiluutnantti Vesa Antero Vainion määrääminen suomalaisen kriisinhallintajoukon (SKJL) komentajaksi Libanonissa 23.11.2016 lukien tehtävänä Deputy Commander Irish-Finnish Battalion, UNIFIL ja hänelle annetun tehtävään määräyksen peruuttaminen Commander Finnish-Irish Battalion, UNIFIL 23.11.2016 lukien. (PLM hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana Jari Kajavirta 0295 140 430)

 
Sivun alkuun