Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 3.3.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
3.3.2016 13.38
Tiedote 86/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 3.3.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 16/2016 vp) eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi vaalilakiin säännös vaaliviranomaisten velvollisuudesta toimia puolueettomasti ja lisäksi vaaliviranomaisten esteellisyyden arviointia selkeyttäviä säännöksiä. Esityksessä ehdotetaan myös vaalilain vaalipiirejä koskevan sääntelyn tarkistamista vastaamaan vuoden 2016 alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2016. (OM neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen 0295 150 560)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 17/2016 vp) eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Saksan kanssa Helsingissä 19.2.2016 tehty verosopimus, jolla kumotaan Saksan kanssa vuonna 1979 tehty verosopimus ja vuonna 1935 tehty veroasioissa annettavaa oikeussuojaa ja oikeusapua koskeva sopimus. Sopimuksen tarkoituksena on maiden välisen kansainvälisen kaksinkertaisen tuloverotuksen poistaminen. Sopimus laajentaa kummankin sopimusvaltion verotusoikeutta toiseen sopimusvaltioon maksettavien eläkkeiden osalta ja tarkentaa tietojenvaihdon edellytyksiä. Sopimus perustuu suurelta osin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Hallituksen esitys (HE 18/2016 vp) eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi postilakia siten, että valtioneuvoston myöntämistä postiluvista luovutaan ja siirrytään ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2016. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 19/2016 vp) eduskunnalle laiksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Esitys on suurelta osin lainsäädäntötekninen eikä siinä ole merkittäviä muutoksia räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien teknisiin ja turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.4.2016. (TEM teollisuusneuvos Tapani Koivumäki 0295 063 722)

Hallituksen esitys (HE 20/2016 vp) eduskunnalle laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskeva direktiivi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annettua lakia siten, että siinä viitattaisiin markkinavalvontaa ja ilmoitettuja laitoksia koskeviin erikseen annettaviin lakeihin ja kumottaisiin mainittuja seikkoja koskevat säännökset. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia kumoamalla laista siviiliräjähteiden vaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevat säännökset. Lain soveltamisalaa laajennettaisiin selluloidin teolliseen käsittelyyn, varastointiin ja säilytykseen. Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi myös rikoslain räjähderikosta koskevaa rangaistussäännöstä ehdotetun uuden räjähteiden vaatimustenmukaisuutta koskevan lain johdosta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.4.2016. (TEM teollisuusneuvos Tapani Koivumäki 0295 063 722)

Hallituksen esitys (HE 21/2016 vp) eduskunnalle laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista. Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna osittain täytäntöön kuusi Euroopan parlamentin ja neuvoston tuotedirektiiviä, joissa on yhdenmukaiset säännökset tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten yleisistä vaatimuksista ja hyväksymisestä niin sanotuiksi ilmoitetuiksi laitoksiksi. Direktiivit koskevat seuraavia tuoteryhmiä: sähkölaitteet ja sähkölaitteistot, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut laitteet, vaa’at, mittauslaitteet, siviilikäyttöön tarkoitetut räjähteet, hissit, hissien turvakomponentit, pyrotekniset tuotteet, yksinkertaiset painesäiliöt ja painelaitteet. Laki korvaisi näiden tuoteryhmien osalta erilliset menettelysäännökset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksymisestä ja nimeämisestä ilmoitetuksi laitokseksi ja niiden ilmoittamisesta Euroopan komissiolle ja muille jäsenmaille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.4.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen 0295 048 938)

Hallituksen esitys (HE 22/2016 vp) eduskunnalle laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä. Samalla voimassa oleva valtiontukia sääntelevä yritystuen yleisistä ehdoista annettu laki kumottaisiin. Esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa tukien käyttöä sekä varmistaa tukien Euroopan unionin valtiontukilainsäädännön mukaisuuden kansallinen ennakkoarviointi. Niin sanotut hyvän tuen edellytykset lisättäisiin lainsäädäntöön. Edellytysten täyttyminen olisi arvioitava ennen tukiohjelman tai yksittäisen tuen käyttöön ottoa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.7.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 23/2016 vp) eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston hissejä ja hissien turvakomponentteja koskeva direktiivi. Hissidirektiivin edellyttämän sääntelyn lisäksi ehdotettavalla lailla varmistettaisiin hissien käytön aikainen turvallisuus eli turvallisuus markkinoille saattamisen jälkeen. Laissa säädettäisiin hissien huoltamisesta, korjaamisesta, muutostöistä, tarkastamisesta ja hissialan töistä sekä niiden valvonnasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.4.2016. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 0295 060 120)

Hallituksen esitys (HE 24/2016 vp) eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta. Ehdotettavilla muutoksilla tavaramerkkilakia päivitettäisiin vastaamaan voimassaolevan tavaramerkkidirektiivin säännöksiä ja oikeuskäytännön linjauksia. Säädösmuutokset eivät käytännössä muuttaisi oikeustilaa, koska voimassaolevaa lakia on tulkittu direktiivin edellyttämällä tavalla. Muutos lisäisi oikeusvarmuutta, kun oikeustila olisi nykyistä selvemmin luettavissa laista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2016. (TEM ylitarkastaja Mika Kotala 0295 047 033)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.3.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta. Asetuksen 6 §:n 1 momenttia ja liitteettä 1 muutetaan siten, että kasvihuonetuotannon tuen rajoitetta muutetaan12,37 miljoonaan euroon. Muutos mahdollistaa puutarhatuotteiden varastotuen enimmäismäärän muuttamisen 0,83 miljoonaan euroon. Asetukseen tehtävän muutoksen jälkeen tukialueella AB on mahdollista käyttää mahdollisimman täysimääräisesti komission päätöksen K(2014) 510 maksuvaltuuksia. Asetus tulee voimaan 9.3.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että varapuheenjohtaja nimetään työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä ja että neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja neuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden valmistelemiseksi. Lisäksi säädetään, että neuvottelukunnan toimiessa OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tarkoittamana kansallisena yhteyselimenä neuvottelukunnan jäsenet toimivat henkilökohtaisella virkavastuulla. Lisäksi 2 §:n 5 momentin sanamuotoa tarkistetaan. Asetus tulee voimaan 1.4.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Jorma Immonen 0295 064 689)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 3.3.2016 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)
Selonteko
Tiedote 26.2.16
Tiedote 11.12.15

Päätös asettaa valtuuskunta Itämeren suojelukomission 37. vuosikokoukseen 10.-11.3.2016 Helsingissä. Kokouksessa käsitellään ja pyritään hyväksymään tiekartta Pohjanmeren ja Englannin kanaalin sekä Itämeren typenoksidien erityisalueiden eli NECA-alueiden päätöksenteon valmisteluaikataulusta. Kokouksessa on myös tarkoitus hyväksyä viisi suositusta. Lisäksi kokouksessa käsitellään tavanomaisia komission toimintaan liittyviä asioita kuten työryhmien ehdotuksia ja tuloksia. Kokouksessa hyväksytään myös komission tilinpäätös ja budjetti. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen ja varapuheenjohtaja ympäristöneuvos Maria Laamanen ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström maa- ja metsätalousministeriöstä, kalatalousylitarkastaja Heikki Lehtinen maa- ja metsätalousministeriöstä, EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki valtioneuvoston kansliasta, Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka ulkoasiainministeriöstä, kansainvälisten asiain neuvos Kristiina Isokallio ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Penina Blankett ympäristöministeriöstä, hallitusneuvos Lolan Eriksson liikenne- ja viestintäministeriöstä, ylitarkastaja Laura Sarlin liikenne- ja viestintäministeriöstä, vesibiologi Mikael Wennström Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta, ryhmäpäällikkö Anna-Stiina Heiskanen Suomen ympäristökeskuksesta, johtava asiantuntija Anita Mäkinen liikenteen turvallisuusvirasto Trafista ja johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0295 250 315)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 3.3.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta. Direktiiviehdotuksessa säädettäisiin sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavan veron kiertämisen estämistä koskevat säännöt. Direktiiviehdotus on osa veron kiertämisen estämiseen tähtäävää komission pakettia, jossa käsitellään useita yhtiöverotuksen alan tärkeitä uusia kehityssuuntauksia. (VM neuvotteleva virkamies Minna Upola 0295 530 337)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2016 vp) eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimukseen liittyvästä Pariisin sopimuksesta (Pariisin sopimus). EU:n komissio antoi 25.2.2015 tiedonannon, joka sisälsi komission vision vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevasta Pariisin ilmastosopimuksesta. Osana Pariisin sopimuksen neuvotteluita EU:n ympäristöneuvosto saavutti 6.3.2015 yhteisymmärryksen EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteisestä aiotusta kansallisesti määritellystä panoksesta (INDC). Se perustuu Eurooppa-neuvoston 2014 lokakuussa tekemälle päätökselle vähentää kasvihuonekaasupäästöjä EU:n sisäisesti vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Pariisin sopimus hyväksyttiin ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 21. konferenssissa Pariisissa 12.12.2015. Pariisin sopimus on avoinna allekirjoitettavaksi ilmastosopimuksen osapuolille YK:n päämajassa New Yorkissa 22.4.2016-21.4.2017. YK:n pääsihteeri järjestää sopimuksen allekirjoitusseremonian 22.4.2016. Komissio ei ole vielä antanut ehdotustaan neuvoston päätökseksi sopimuksen allekirjoittamisesta EU:n puolesta SEUT 218(5) artiklan nojalla. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 0295 250 356)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.3.2016 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto antoi erivapauden ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista lähetystöneuvos, agronomi Helena Airaksiselle. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

Lähetystöneuvos Helena Airaksinen ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2016 lukien. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

Hallintotieteiden maisteri Jaana Salmi valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.3.2016-31.12.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Valtioneuvosto myönsi budjettineuvos Päivi Valkamalle virkavapautta valtiovarainministeriön budjettineuvoksen virasta 14.3.2016-13.3.2019. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

                                                                                                                                                 

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Ylijohtaja Raimo Jyväsjärven tai hänen estyneenä ollessaan yksikön johtaja Olli Ruudun valtuuttaminen allekirjoittamaan yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehdyn sopimuksen liitesopimus yhteishankinnoista. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Addis Abeban suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Sirpa Mäenpään edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016, Ottawan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kaarlo Murron edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016 sekä Wienin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Anu Laamasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

Ulkoasiainneuvos Helena Airaksinen Addis Abebassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien, ulkoasiainneuvos Vesa Lehtonen Ottawassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien sekä ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläinen Wienissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

Kenraalimajuri Harri Kalevi Ohra-ahon nimittäminen kenraalin virkaan 1.7.2016-30.4.2019 väliseksi ajaksi ja lippueamiraali Juha Sakari Vauhkosen määrääminen erityistehtävään pääesikunnassa 1.5.2016 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Kenraaliluutnantti Markku Ilmari Nikkilälle sotilasedustajaksi Suomen pysyvään edustustoon Euroopan unionissa (EUE) ja edustustoon Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) sekä Suomen pysyväksi sotilasedustajaksi EU:n sotilaskomiteasssa ja sotilasedustajaksi NATOssa Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.9.2016 lukien ja lippueamiraali Juha Sakari Vauhkosen määrääminen tähän tehtävään 1.9.2016 lukien asemapaikkana Bryssel. Komentaja Jörgen Niklas Oliver Engroosille apulaissotilasedustajaksi Suomen pysyvään edustustoon Euroopan unionissa (EUE) Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2016 lukien ja komentaja Carl-Magnus Christian Waseniuksen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2016 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Sivun alkuun