Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 3.5.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.5.2018 13.26
Tiedote 228/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 3.5.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 60/2018 vp) eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Säädös olisi uusi ja sillä pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (saavutettavuusdirektiivi). Laissa ehdotetaan lisäksi säädettäväksi viranomaisten sekä muiden julkista hallintotehtävää hoitavien velvollisuudesta tarjota digitaalisia palveluja hallinnon asiakkaille sekä tähän liittyvistä velvollisuuksista. Esityksessä ehdotetaan myös kumottavaksi ja muutettavaksi eräitä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain säännöksiä, jotka ovat rinnakkaisia ehdotettavan uuden lain kanssa. Ehdotettavalla lailla pyritään edistämään digitaalisten palvelujen laadukasta ja tietoturvallista tarjoamista julkisella sektorilla sekä parantamaan yhteiskunnan erityisryhmien edellytyksiä selvitä omatoimisesti julkisen sektorin digitaalisten palvelujen käytöstä. Laissa säädettäisiin keinoista, joilla digitaalisten palvelujen saavutettavuutta edistettäisiin sekä varmistettaisiin saavutettavuusvaatimusten tehokas toimeenpano. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2018. (VM neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen 0295 530 453)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 61/2018 vp) eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäviksi uusi laki Liikenne- ja viestintävirastosta ja laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta (ns. virastolait) sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on mukana liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan uudistukseen liittyvät muut noin sataa lakia koskevat muutosehdotukset. Näillä liitelaeilla muutettaisiin virastojen toimivalta vastaamaan virastolaeissa esitettyjä tehtäviä ja vastuita. Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Liikenneviraston jäljellä olevat tehtävät ja toiminnot tulisivat Väyläviraston tehtäväksi. Virasto vaihtaisi nimeään, mutta muutoin virasto jatkaisi keskeytyksettä toimintaansa. Virastouudistuksen olisi tarkoitus tulla voimaan ja uusi virasto perustaa 1.1.2019. Liikenne- ja viestintävirastoon voitaisiin nimittää pääjohtaja jo 1.10.2018 lukien. (LVM lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola 0295 342 367)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 62/2018 vp) eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia (916/2012), lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettua lakia (504/2002), työttömyysturvalakia (1290/2002) ja kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia (189/2001). Esityksen tavoitteena on lisätä julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta mahdollistamalla markkinoiden hyödyntäminen palveluprosessien hallinnassa ja palvelujen tuotannossa. Palveluntuottajia voitaisiin hyödyntää nykykyistä laajemmin julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tuottamisessa. Muutokset edistäisivät ja tukisivat valmistautumista maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen voimaantuloon. Palveluntuottaja voisi ilmoittaa työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle työnhakijan työttömyysturva-asiassa tarpeelliset tiedot hakijan osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun. Mahdollisen työttömyysturvaseuraamuksen asettaisi nykyistä vastaavasti työ- ja elinkeinotoimisto. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.10.2018. (TEM hallitussihteeri Meri Pensamo 0295 047 247)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 63/2018 vp) eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan Ympäristömerkintä Suomi Oy hoitaisi 1.7.2018 lukien EU-ympäristömerkinnän toimivaltaisen elimen tehtäviä Suomessa. Ympäristömerkinnän tehtävien hoidon eriyttäminen omaan yhtiöön mahdollistaisi oman selkeästi ympäristömerkintää edistävän strategian toteuttamisen ja näin selkeyttäisi ympäristömerkinnän asemaa ja roolia ympäristömerkin haltijoiden keskuudessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2018. (YM neuvotteleva virkamies Taina Nikula 0295 250 202)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.5.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 a §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään budjettikehysdirektiivin (2011/85/EU) täytäntöönpanovalvonnan yhteydessä edellytetty muutos. Asetuksen 5 a pykälästä, jonka mukaan valtiovarainministeriön on julkistettava talousennusteita arvioivan Valtiontalouden tarkastusviraston systemaattiseksi katsoman ennustevinoutuman korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet tai annettava julkinen kannanotto siltä osin kuin se ei yhdy tarkastusviraston johtopäätöksiin, poistetaan julkista kannanottoa koskeva säännös. Asetus tulee voimaan 8.5.2018. (VM budjettineuvos Niko Ijäs 0295 530 170)

Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta. Laki Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta tuli voimaan 1.5.2018. Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta (979/2009). Asetuksessa säädetään muun muassa tieteellisten toimikuntien määrästä ja nimistä. Lakimuutoksen yhteydessä tehdyssä nykytilan arvioinnissa havaittuihin muutostarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan myös asetustason muutoksia. Näin ollen siirrytään nykyisestä neljästä tieteellisestä toimikunnasta kolmeen. Lisäksi asetuksen ruotsinkielisen version sanamuotoa korjataan asetuksen selkiyttämiseksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2019. (OKM opetusneuvos Eeva Kaunismaa 0295 330 226)

Valtioneuvoston asetus vakuutuksesta annettavien tietojen toimittamistavasta. Asetuksessa pannaan täytäntöön säännökset, jotka vastaavat vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin ((EU) 2016/97) 23 artiklan 1-6 kohtaa. Asetuksessa säädetään tarkentavia säännöksiä tietojen toimittamisen yleisistä edellytyksistä sekä tietojen toimittamisesta paperilla, muulla pysyvällä tavalla kuin paperilla ja verkkosivuston välityksellä. Uudet säännökset täydentävät vakuutusten tarjoamisesta annetun lain ja vakuutussopimuslain säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.10.2018. (STM neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 0295 163 594)

Valtioneuvoston asetus vahinkovakuutustietoja sisältävän asiakirjan laatimisesta, sen sisältämistä tiedoista, esitystavasta ja asiakkaalle antamisesta. Asetuksessa pannaan täytäntöön säännökset, jotka vastaavat vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin ((EU) 2016/97) 20 artiklan 5-8 kohtaa. Asetuksen säännöksiä sovelletaan vahinkovakuutustuotteiden tarjoamisen yhteydessä. Tällöin eräät tiedot on annettava vakiomuotoisessa vakuutusta koskevat tiedot sisältävässä asiakirjassa paperilla tai muulla pysyvällä tavalla. Asetuksessa on tarkentavia säännöksiä myös asiakirjan laatijasta, asiakirjassa olevista tiedoista, asiakirjan kielestä sekä esitystavasta ja asiakkaalle antamisesta. Säännökset täydentävät vakuutusten tarjoamisesta annetun lain ja vakuutussopimuslain säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.10.2018. (STM neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 0295 163 594)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 3.5.2018 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää Liisa Huhtalalle ero työsuhdekeksintölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen Mikko Huuskonen sekä myöntää ero Manu Laapakselle työsuhdekeksintölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen Aapo Heikurainen lautakunnan 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM hallitussihteeri Paula Laine-Nordström 0295 047 110)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 333. hallintoneuvoston kokoukseen 9.6.2018 Genevessä. Valtuuskunnan johtaja on pysyvä edustaja, suurlähettiläs Terhi Hakala Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja jäsenet ovat hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöstä, ministeri Renne Klinge Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja lähetystöneuvos Antti Närhinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. (TEM erityisasiantuntija Elli Nieminen 0295 048 247)

Periaatepäätös Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelmasta. Toimenpideohjelman 10-vuotisen toimeenpanokauden aikana päätavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Tavoitteena on vakiinnuttaa kiinteistönpitoon uusi menettelytapa, jossa säännöllisesti tarkastetaan rakennusten kunto, sopivuus tarkoitukseensa sekä käyttäjien kokemukset. Tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Ongelmiin puututaan ja niihin etsitään ratkaisu. (YM ylijohtaja Helena Säteri 0295 250 281)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 3.5.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 21/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien digitaalista kiinteää toimipaikkaa. Direktiiviehdotuksessa komissio esittää niin sanotun kiinteän toimipaikan määritelmän laajentamista. Kiinteä toimipaikka toisessa valtiossa synnyttää tässä toisessa valtiossa verotusoikeuden ja vastaavasti yrityksen asuinvaltion pitää luopua verotusoikeudestaan. Nykyisten säännösten perusteella kiinteä toimipaikka syntyy tavallisesti fyysisen läsnäolon perusteella. Ehdotuksen mukaan digitaalinen kiinteä toimipaikka voisi syntyä ilman fyysistä läsnäoloa valtioon, josta yhteisö on saanut merkittävän määrän tuloja digitaalisista palveluista tai jossa sillä on ollut merkittävä määrä käyttäjiä. Digitaalista kiinteää toimipaikkaa koskeva sääntely on tarkoitus sisällyttää direktiiviehdotukseen yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB). Direktiiviin liittyvässä suosituksessa jäsenvaltioita suositellaan ottamaan vastaavat säännökset verosopimuksiinsa, jotta säännökset soveltuisivat myös suhteessa EU:n ulkopuolella asuvaan yhteisöön. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 22/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien tiettyjen digitaalisten palvelujen verotusta ja komission tiedonannosta digitaalisen talouden verotuksesta. Direktiiviehdotuksessa komissio esittää, että EU:ssa otettaisiin käyttöön suuria yrityksiä koskeva tiettyjen digitaalisten palvelujen vero. Vero kohdistuisi EU-yritysten lisäksi kolmansien valtioiden yrityksiin. Digitaalisia mainospalveluja, monen käyttäjän välisen digitaalisen alustan käyttöön tarjoamista ja datan siirtoa verotettaisiin kolmen prosentin bruttotuloon perustuvalla verokannalla. Verotusoikeus syntyisi käyttäjän sijaintivaltioon. Komission tiedonannon mukaan digiyritykset eivät tällä hetkellä maksa oikeudenmukaista verojen määrää. Nykyisten kansainvälisten yhteisöverotuksen säännösten perusteella voitot verotetaan siellä, missä arvo on syntynyt. Komission mukaan nykyiset kansainvälisen yhteisöverotuksen säännökset eivät toimi digiyritysten kohdalla, sillä ne eivät ota huomioon kuluttajan luovuttaman tiedon tai tämän luoman sisällön merkitystä yhteisön arvon luonnissa. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.5.2018 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Mikael Antell ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainsihteerit Outi Isotalo, Pasi Kokkonen, Anu Korppi, Mari Mäkinen, Niina Nyrhinen, Marco Pribilla, Juha Rainne, Noora Rikalainen sekä Juho Simpura lähetystöneuvoksen virkoihin 1.6.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Henna Huhtamäki sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2018 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Lääketieteen lisensiaatti Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 1.6.2018 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Yleisesikuntaupseeri, diplomi-insinööri Pekka Tulokas sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtajan virkaan 7.5.2018 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta, laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta ja laki valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta (HE 189/2017 vp). Työsopimuslakia ja kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia muutetaan siten, että työnantaja voi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen työnantajalle laissa säädetyn lisätyön tarjoamisvelvollisuuden ja takaisinottovelvollisuuden estämättä. Lisäksi valtion virkamieslakia muutetaan siten, että työnantajan voi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen valtion virkamieslaissa säädetyn työntarjoamisvelvollisuuden estämättä. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. (TEM erityisasiantuntija Elli Nieminen 0295 048 247)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Mikko Kivikosken tai hänen estyneenä ollessaan va. asiainhoitaja Katja Karppisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Kazakstanin välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Astanassa, Kazakstanissa 14.-31.5.2018. Sopimuksella pyritään vapauttamaan lentoliikennemarkkinoiden toimintaa. Sopimuksessa Suomen nimeämät lentoyhtiöt saavat rahti- ja matkustajaliikenteen osalta oikeuden liikennöidä Suomesta Kazakstaniin sen mukaan kuin ilmailuviranomaisten välillä sovitaan tarkemmin reiteistä. Vastaavat oikeudet myönnetään Kazakstanin nimeämille lentoyhtiöille. (LVM johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsä 0295 342 138)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Beirutin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Matti Lassilan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Tarja Fernández Beirutissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Erik Lundberg Nairobissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään sekä ulkoasiainneuvos Mikael Antell Oslossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

 
Sivun alkuun