Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 3.8.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.8.2017 13.26
Tiedote 347/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.8.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta. Metsästysasetukseen (666/1993) tehdään metsästyslain muuttamisesta annetun lain (504/2017) edellyttämät muutokset. Mainittu laki tulee pääosin voimaan 1.8.2017. Asetuksessa säädetään saalisilmoituksesta, joka on tehtävä tietyistä saaliiksi saaduista eläimistä. Asetuksessa säädetään tarkemmin villisian metsästyksessä sallitun aitauksen käytöstä. Lisäksi asetuksessa säädetään riistaeläimistä, joiden metsästyksessä edellytetään ampumakokeen suorittamista. Ampumakoesääntelyä muutetaan myös siten, että villisian metsästyksessä ampujana toimivalta edellytetään ampumakokeen suorittamista. Metsästysjousen käyttö sallitaan pienten hirvieläinten, muflonin ja villisian metsästyksessä. Ampumakoe edellytetään myös jousimetsästyksessä eräissä tapauksissa. Asetukseen tehdään edellä mainittujen muutosten johdosta myös muita vähäisempiä tarkennuksia. Asetus tulee voimaan 7.8.2017. Asetuksen 20 §:n 4 momentissa säädetty velvollisuus suorittaa jousimetsästystä koskeva ampumakoe metsäkauriin metsästyksessä tulee kuitenkin voimaan vasta 1.1.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula 0295 162 055)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 3.8.2017 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministereiden työnjako valtioneuvostossa 1.9.2017 lukien. Työnjakoa sosiaali- ja terveysministeriössä tarkistetaan ministeriön työjärjestysmuutoksen johdosta. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat: ministeri Grahn-Laasonen 7.-9.8. ja ministeri Saarikko 17.-21.7. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka 2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle pöytäkirjaan sekä ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön (MmVM 7/2017 vp) mukaisen kannanoton: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto: 1. edistää nykyistä tehokkaammin ruokamarkkinoiden aitoa toimivuutta ja kilpailullisuutta ja tarvittavin lainsäädäntötoimin huolehtii markkinoiden tasapuolisesta kilpailuasetelmasta, 2. asettaa elintarviketjun eri osien ruokahävikin vähentämiselle numeeriset tavoitteet sekä selvittää elintarvikkeiden päiväysmerkintöjä koskevat uusimistarpeet ruokahävikin vähentämiseksi, 3. lisää ja tehostaa systemaattisesti ruokasektoria koskevaa ennakkovaikuttamista EU-lainsäädännön valmistelussa, 4. varaa riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit elintarvikkeiden ja veden viennin pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen edistämiseen, sekä 5. helpottaa kotimaisen ruuan ja lähiruuan pienimuotoista jalostusta. (MMM neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen 0295 162 409)

Sivun alkuun