Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 3.9.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.9.2015 13.33
Tiedote 452/2015

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi työeläkeuudistusta koskevat säädösmuutokset.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 3.9.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 15/2015 vp) eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan tuulivoimalan hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään edellyttäisi voimassa olevaa kiintiöpäätöstä. Kiintiöpäätös olisi voimassa enintään 1.11.2017 saakka. Merituulivoimalan kokeiluhanke, jonka investointia varten on myönnetty valtiontukea, hyväksyttäisiin kuitenkin syöttötariffijärjestelmään ilman kiintiöpäätöstä. Kiintiöpäätöstä koskevat hakemukset hylättäisiin, kun syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevien päätösten ja tehtyjen kiintiöpäätösten sekä kyseisen merituulivoimalan kokeiluhankkeen perusteella tuulivoimaloiden generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho on ensimmäisen kerran ylittänyt syöttötariffijärjestelmään hyväksyttävän tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetin. Lisäksi esityksen mukaan sähkön tuottajalle säädetty velvollisuus tehdä ennakkoilmoitus päätöksestä rakentaa syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytykset täyttävä tuulivoimala, biokaasuvoimala tai puupolttoainevoimala kumottaisiin. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 16/2015 vp) eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi työeläkeuudistusta koskevat säädösmuutokset. Työeläkejärjestelmässä noudatettavaa alinta vanhuuseläkeikää ehdotetaan nostettavaksi asteittain vuonna 1955 syntyneistä alkaen. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidottaisiin elinajanodotteen muutokseen siten, että eläkeajan ja työssäoloajan välinen suhde pysyisi samalla tasolla kuin se on vuonna 2025. Eläkettä ehdotetaan karttuvaksi koko työuran ajan 1,5 prosenttia vuodessa työntekijän kunakin vuonna saamien työansioiden perusteella. Eläkkeen karttuma laskettaisiin nykyistä suuremmista ansioista, koska työntekijän työeläkevakuutusmaksua ei enää vähennettäisi työansioista eläkettä laskettaessa. Osa-aikaeläke eläkemuotona lakkautettaisiin ja korvattaisiin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Uusi eläkemuoto työeläkejärjestelmässä olisi myös työuraeläke. Lisäksi esitykseen sisältyy useita eläkkeiden laskentaa koskevia säädösmuutoksia. Työeläkelaitosten mahdollisuutta sijoittaa osakkeisiin lisättäisiin nostamalla vastuuvelkaan sisältyvän osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun osuus 20 prosenttiin vastuuvelasta. Työeläkkeiden rahoitusta koskevia säännöksiä tarkistettaisiin ehdotettujen muutosten vuoksi myös muilta osin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM johtaja Heli Backman 0295 163 179)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.9.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta. Asetuksessa vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus tulee voimaan 7.9.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen 0295 150 332)

Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta. Asetuksen 10 §:ää muutetaan siten, että siitä kumotaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 21.9.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksen 4 §:ää muutetaan siten, että siitä kumotaan viraston johtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 21.9.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Kotimaisten kielten keskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n kumoamisesta. Säännös sisältää viraston johtajan kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 21.9.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta. Asetuksen 10 §:ää muutetaan siten, että siitä kumotaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Lisäksi asetuksen 10 §:n 4-kohdassa lakimiehelle kelpoisuusvaatimukseksi säädetty oikeustieteen kandidaatin tutkinto muutetaan muotoon muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto. Asetus tulee voimaan 21.9.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ää muutetaan siten, että siitä kumotaan viraston ylijohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 21.9.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Asetuksen 8 §:ää muutetaan siten, että siitä kumotaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 21.9.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:ää muutetaan siten, että siitä kumotaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset siltä osin kuin ne sisältyvät valtion virkamieslakiin. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon yhteisistä kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 21.9.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ää muutetaan siten, että siitä kumotaan viraston ylijohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 21.9.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 3.9.2015 seuraavat päätökset:

Päätös ratkaista Birgit Maria Larssonin jäämistöstä tehdyt hakemukset. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Päätös asettaa valtuuskunta valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) 12. yleiskokoukseen 29.-30.9.2015 Bernissä. Valtuuskunnan puheenjohtaja on hallitusneuvos Hannu Pennanen liikenne- ja viestintäministeriöstä ja jäsen johtava asiantuntija Une Tyynilä Liikenteen turvallisuusvirastosta. (LVM yksikön johtaja Kirsi Miettinen 0295 342 570)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 3.9.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2015 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet). Unionin tariffikiintiöjärjestelmän tarkoituksena on turvata jalostusteollisuudessa käytettävien unionin tullitariffin mukaan tullinalaisten raaka-aineiden saanti tullitta tai alennetuin tullein silloin, kun niiden tarjonta unionissa ei vastaa kysyntää. Asetuksella on tarkoitus jatkaa asetuksen (EY) N:o 1220/2012 autonomisten tariffikiintiöiden hallinnointia seuraavalla kolmivuotiskaudella (2016-2018). Tariffikiintiöiden hallinnoinnilla tarkoitetaan tuontitullien alentamista tai poistamista tietyn suuruisilta tuontimääriltä asetuksen liitteessä lueteltujen kalastustuotteiden osalta. Asetuksen liitteessä määritellään kunkin tuotteen kohdalla vuosittainen kiintiömäärä sekä ajanjakso, jolloin tuontitullit poistetaan tai alennetaan vuosittaisen kiintiön puitteissa. Lähes kaikkien tuotteiden kohdalla ajanjakso on 1.1.2016-31.12.2018. Asetusta sovellettaisiin 1.1.2016-31.12.2018. (VM ylitarkastaja Miia Ainali 0295 530 341)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2015 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (uudelleen laadittu toisinto) (kalatalousalan tietojenkeruuasetus). Komission ehdotuksen tavoitteena on toteuttaa vuonna 2013 tehdyn kalastuspolitiikan uudistuksen edellyttämät uudet vaatimukset koskien kalatalousalan tietojen keruuta. Uudet tietotarpeet liittyvät erityisesti kalakantojen kestävän enimmäistuoton saavuttamiseen ja kalastuksen sekä vesiviljelyn ympäristö- ja muiden vaikutusten arviointiin. Ehdotuksen tavoitteena on myös lisätä alueellista yhteistyötä, tietojen keruun kustannustehokkuutta, vähentää hallinnollista taakkaa ja parantaa tiedon laatua. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295 162 377)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.9.2015 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Jorma Korhonen valtioneuvoston kanslian kansainvälisten asioiden neuvoksen määräaikaisesti täytettävään virkaan 7.9.2015-6.9.2020. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Oikeustieteen kandidaatti Elina Rydman sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 7.9.2015 lukien. (SM ylitarkastaja Tuija Saari 0295 488 566)

Oikeustieteen maisteri Piia Nyström liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 7.9.2015 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta ja laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 26 §:n muuttamisesta (HE 307/2014 vp). Näyttötutkintojen järjestämisen laatua vahvistetaan säätämällä näyttötutkinnon järjestäjälle asetettavista edellytyksistä sekä näyttötutkinnon järjestäjän tehtävistä. Näyttötutkinnon järjestäjällä on oltava riittävät taloudelliset ja ammatilliset edellytykset näyttötutkintojen järjestämiseen sekä riittävä näyttötutkintojärjestelmän ja järjestämiensä tutkintojen asiantuntemus. Tutkintotoimikuntien tehtäviä muutetaan siten, että niissä korostuvat laadunvarmistus ja näyttötutkintojen ja näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. Tutkintotoimikuntia avustaa niille laissa säädettyjen tehtävien hoitamisessa Opetushallitukseen perustettava näyttötutkintosihteeristö. Näyttötutkintojärjestelmän työelämäläheisyyttä syvennetään myös säätämällä arvioinnista ja arvioijista. Arviointiin tyytymättömällä on mahdollisuus hakea oikaisua tutkintotoimikunnalta, joka voi tarvittaessa määrätä uuden arvioinnin. Lait tulevat voimaan 1.8.2016. (OKM hallitusneuvos Virpi Korhonen 0295 330 391)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 10/2015 vp). Sopimus on allekirjoitettu Ho Chi Minhissä 21.11.2014. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoliikenteen harjoittajia käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksen mukaisesti Suomen nimeämät lentoyhtiöt saavat oikeuden liikennöidä Helsinki-Vantaalta ja joltakin toiselta nimettävältä lentoasemalta Hanoihin ja Ho Chi Minhiin. Vastaavat liikenneoikeudet mainituilla reiteillä on Vietnamin nimeämillä lentoyhtiöillä. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 8 ja 39 artiklojen muutosten hyväksyminen. YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) alaisuudessa työskentelevä liikenneturvallisuustyöryhmä (WP 1) hyväksyi 68. istunnossaan 26.3.2014 ehdotuksen, jolla muutettaisiin tieliikennettä koskevan yleissopimuksen (SopS 30/1986; ns. Wienin kansainvälinen tieliikennesopimus) 8 ja 39 artikloja. Esitetyt muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, eivätkä ne aiheuta muutoksia Suomen lainsäädäntöön. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)

Elinkeinoministeri Olli Rehnin tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Erkki Virtasen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan hallituksen ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksen välillä. Neuvotteluissa aikaansaatu sopimusteksti koskee yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla. Sopimusosapuolet voivat tehdä yhteistyötä sopimuksessa määritellyillä aloilla, joita olisivat perus- ja soveltava tutkimus, ydinreaktorit ja niiden suunnittelu, rakentaminen ja käyttö energiantuotannossa, ydinpolttoainekierron ja radioaktiivisen jätteen hallinta, uuden sukupolven ydinreaktoreihin sekä niiden suunnitteluun ja maailmanlaajuiseen markkinoille saattamiseen liittyvä innovatiivinen teknologia, ydinturvallisuus, säteilysuojelu ja ympäristönsuojelu, radioaktiivisten isotooppien tuotantoon ja säteilyteknologiaan sekä niiden sovelluksiin liittyvä toiminta, ydinenergian käyttö lääketieteessä ja teollisuudessa, ydinalan turvajärjestelyt ja ydinmateriaalivalvonta, ydinenergiaan liittyvien henkilöresurssien kehittäminen, kuten koulutus, pätevöittäminen sekä asiantuntijoiden ja henkilöstön vaihto osapuolten kesken ja hätävalmius ja valmiussuunnitelmat radioaktiivisuuden ja säteilyn varalle sekä osallistuminen ydin- ja säteilyonnettomuuksiin liittyvään valmiustoimintaan. Lisäksi mukaan otettaisiin mahdollisuus sopia muista yhteistyöaloista osapuolten kesken. Suomi on lähiaikoina tehnyt samantyyppiset sopimukset yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Etelä-Korean ja Venäjän kanssa. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, ja sen hyväksyminen ja voimaansaattaminen Suomessa edellyttää siten eduskunnan suostumusta. (TEM teollisuusneuvos Herkko Plit 0295 063 636)

Valtiosihteeri Paula Lehtomäen tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeen valtuuttaminen allekirjoittamaan sosiaaliturvasta Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen. Suomen ja Korean välillä neuvoteltu sosiaaliturvasopimus on tarkoitus allekirjoittaa syyskuussa Soulissa. Sopimus vaikuttaisi Suomen ja Korean välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan. Suomen osalta sopimus koskee työeläkejärjestelmää ja Korean osalta lakisääteistä työntekijöiden eläkejärjestelmää (National Pension). Kummankin maan osalta sopimus koskee myös työttömyysvakuutusta. Sopimuksessa on lähetettyjä työntekijöitä koskevia määräyksiä. Suomesta suomalaisen yrityksen Koreaan lähettämä työntekijä jää Suomen työeläkelainsäädännön ja työttömyysvakuutuksen alaisuuteen enintään viideksi vuodeksi. Tältä ajalta vakuutusmaksut maksetaan vain Suomeen eikä Koreassa peritä Korean lainsäädännön mukaisia pakollisia maksuja. Näin vältetään kaksinkertaiset sosiaalivakuutusmaksut, millä on merkitystä yritysten kilpailukyvylle. Sopimuksen mukaan myös sopimusvaltion lainsäädännön mukaan ansaitut eläkkeet maksetaan toisen sopimusvaltion alueella asuville henkilöille. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, jotka edellyttävät eduskunnan suostumusta. Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin sopimusvaltiot ovat vastaanottaneet toisiltaan ilmoituksen sopimuksen voimaantuloa varten vaadittavien lainsäädännöllisten menettelyjensä loppuunsaattamisesta. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 0295 163 170)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti myöntäisi akateemikon arvonimen kahdelle tieteenharjoittajalle. (OKM opetusneuvos Mirja Vihma 0295 330 326)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Liman suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Mika Koskisen sivuakkreditointi Boliviaan, Mexicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Roy Erikssonin sivuakkreditointi Costa Ricaan, Hondurasiin ja Nicaraguaan, Rooman suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Janne Taalaksen sivuakkreditointi San Marinoon ja Hanoin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similän sivuakkreditointi Laosiin 1.10.2015 lukien sekä Bangkokin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Kirsti Westphalenin sivuakkreditoinnin peruuttaminen Laosiin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

 
Sivun alkuun