Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 30.3.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
30.3.2017 13.37
Tiedote 141/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 30.3.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 26/2017 vp) eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolain arkkipiispan vaalia koskevaa säännöstä siten, että arkkipiispan vaalissa vaalin tulosta laskettaessa arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänien painoarvoa vähennetään. Samalla piispan vaalia koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi lisäämällä äänioikeutettuihin hiippakunnasta kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lääninrovastin valintaa koskevia säännöksiä siten, että lääninrovastin vaalista luovutaan ja tuomiokapituli nimittää läänirovastin neljäksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2017. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 0295 330 108)

Hallituksen esitys (HE 27/2017 vp) eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan Kevan jäsenyhteisönä nykyisin olevilla ammattikorkeakouluosakeyhtiöillä olisi oikeus pysyä Kevan jäsenyhteisöinä vuoden 2025 loppuun riippumatta niiden omistussuhteissa tapahtuvista muutoksista. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 28/2017 vp) eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lakia muutettavaksi siten, että jousiaseella metsästävän henkilön tulisi suorittaa ampumakoe, jos se on metsästettävän riistaeläimen vuoksi tarpeen. Hyväksytystä ampumakokeesta annettu todistus vastaisi hallintolaissa tarkoitettua päätöstä. Metsästyksenjohtajaa, hirvieläinten pyyntilupaa ja pyyntilupamenettelyä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Tiettyjen eläinten houkuttelu ravinnolla tai haaskalla kiellettäisiin siten, että houkuttelu olisi kuitenkin edelleen mahdollista tietyissä erikseen säännellyissä tilanteissa. Metsästysaseen kuljettamista koskevaa säännöstä täydennettäisiin metsästysjousen ja sallitun kuljettamisen osalta. Metsästyksen rajoittamista ja saalisilmoitusvelvollisuutta koskevaa asetuksenantovaltuutta laajennettaisiin. Poikkeuslupamenettelyjä koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. Rauhoituksesta poikkeaminen mahdollistettaisiin tietyissä tilanteissa ilmoitusmenettelyä käyttäen. Lakiin tehtäisiin myös joitain teknisiä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2017. Lain 34 a § on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 20.8.2017, 41 b §:n 3–6 momentti 1.1.2018 sekä 26, 27 ja 30 a § 1.2.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Sami Niemi 0295 162 391)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.3.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 1.4.2017. (UM lähetystöneuvos Sari Lehtiranta 0295 352 139)

Valtioneuvoston asetus kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari- ja jäsenehdokkaiden nimeämistä valmistelevasta neuvottelukunnasta. Samanniminen asetus (247/2011) on kumoutunut 1.1.2017 lukien samalla, kun asetuksen antamiseen valtuuttava tuomareiden nimittämisestä annettu laki on tuomioistuinlailla kumottu. Asetuksessa säädetään muun muassa neuvottelukunnan sihteeristä, neuvottelukunnan kokoonpanon täydentämisestä ja jäsenille maksettavista palkkioista. Asetus olisi tullut jättää tuomioistuinlainsäädännön yhteydessä voimaan, kuten on tehty useiden muiden asetusten kohdalla. Tämä on kuitenkin epähuomiossa jäänyt tekemättä ja asetus on tarpeen antaa uudelleen. Asetus vastaa sisällöllisesti aiempaa asetusta. Asetus tulee voimaan 1.4.2017 lukien. (OM hallitussihteeri Jennimari Huovinen 0295 150 394)

Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle. Kevasta annetun lain (66/2016) 24 §:ssä säädetään, että Kirkon keskusrahasto ja Kansaneläkelaitos maksavat Kevalle ennakkoon niiden eläke-etuuksien maksamiseen tarvittavan määrän. Lisäksi Kansaneläkelaitos ja kirkon keskusrahasto maksavat Kevalle korvauksen tehtävien suorittamisesta. Jos toteutuneet kustannukset ylittävät tai alittavat arvioidun määrän, erotus otetaan jälkikäteen huomioon korjauseränä. Asetuksessa säädetään tarkemmin varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta sekä liikaa tai liian vähän maksetun määrän korvaamisesta jälkikäteen korjauseränä. Asetus vastaa pääosin lailla 82/2016 kumottua valtioneuvoston asetusta 1299/2011. Asetus tulee voimaan 5.4.2017 ja sitä sovelletaan 1.1.2017 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännös, jonka mukaan myös käytettyjen koneiden hankintamenot voidaan tietyin edellytyksin katsoa tukikelpoisiksi kustannuksiksi. Lisäksi asetukseen tehdään eräitä teknisluonteisiksi katsottavia muutoksia, joiden tarkoitus on selkeyttää ja täsmentää nykyistä asetusta. Asetus tulee voimaan 1.4.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295 162 468)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Finavia Oyj:n lennonvarmistusliiketoiminta yhtiöitetään omaksi erityistehtäväyhtiökseen ja tämän jälkeen kyseisen valtion kokonaan omistaman erityistehtävänyhtiön omistajaohjaamisesta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. Asetusta muutetaan siten, että perustettu erityistehtäväyhtiö Air Navigation Services Finland Oy mainitaan asetuksessa nimeltä. Asetus tulee voimaan 1.4.2017. (LVM hallitusneuvos Maija-Liisa Ahokas 0295 342 390)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 30.3.2017 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa asiantuntijaneuvottelukunta toimikaudelle 1.4.2017-31.3.2023. Asiantuntijaneuvottelukunnan tehtävänä on valmistella ehdokkaiden nimeäminen kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen valtioneuvoston kanslia; varapuheenjohtaja: yksikön päällikkö Arno Liukko valtioneuvoston kanslia; jäsenet: oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta (yksikön päällikkö Joni Heliskoski) ulkoasiainministeriö, kansliapäällikkö Asko Välimaa (yksikön johtaja Jaana Jääskeläinen) oikeusministeriö, oikeusneuvos Gustav Bygglin (oikeusneuvos Marjut Jokela) korkein oikeus, presidentti Pekka Vihervuori (oikeusneuvos Niilo Jääskinen) korkein hallinto-oikeus, apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen (valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta) valtakunnansyyttäjänvirasto, akatemiaprofessori Martti Koskenniemi (professori Päivi Leino-Sandberg) ylipistojen oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta tarjoavat yksiköt ja puheenjohtaja, asianajaja Jarkko Ruohola (asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju) Suomen Asianajajaliitto. (VNK lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila 0295 160 313)

Päätös Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt -konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä voiton tulouttamisesta vuodelta 2016. Senaatti-kiinteistöjen koko konsernin toteutunut liikevaihto oli kertomusvuonna 603,4 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 181,4 miljoonaa euroa. Konserniin kuuluvan liikelaitoksen liikevaihto oli kertomusvuonna 598,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 175 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen tulos 175 miljoonaa euroa (edellinen vuosi 198,8 miljoonaa euroa), muodostuu vuokraustoiminnan tuloksesta 66,8 miljoonaa euroa ja kiinteistöjen myyntitoiminnan tuloksesta 107,6 miljoonaa euroa. Palvelutoiminnan tulos oli 0,6 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen tulokseen vaikutti pienentävästi vuoden alusta voimaan tullut uusi omakustanneperustainen vuokrajärjestelmä. Kiinteistöjen myyntitoiminnan tulos parani edellisvuodesta. Vuokraustoiminnan tulos alitti valtiovarainministeriön asettaman vuokraustoiminnan tulostavoitteen osinkotuotot huomioiden 2,8 miljoonalla eurolla. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,7 prosenttia käsittäen koko toiminnan mukaan lukien kiinteistöomaisuuden myynnit. Vuokraustoiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 2,4 prosenttia ja in house-vuokraustoiminnan oman pääoman tuotto 1,7 prosenttia. Investointeihin käytettiin vuoden aikana 257,7 miljoonaa euroa (edellinen vuosi 268 miljoonaa euroa), joka jakautui perusparannuksiin ja -korjauksiin 146,5miljoonaa euroa ja uudisinvestointeihin 81,3 miljoonaa euroa. Valtiolle tarpeettoman kiinteistöomaisuuden myynnit vuonna 2016 olivat kokonaisuutena 201 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 tuloksesta esitetään tuloutettavaksi valtion talousarvioon yhteensä 125 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Päätös antaa vastavakuuksia vaatimatta Suomen Pankille 3,76 miljardin euron suuruinen valtiontakuu Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehtävästä uudesta kahdenvälisestä lainasopimuksesta ja vuonna 2013 tehdystä kahdenvälisestä lainasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Lisäksi kumotaan aikaisemman vuonna 2012 Suomen Pankille annettu valtiontakuu Kansainväliselle valuuttarahastolle myönnettävän kahdenvälisen lainan vakuudeksi. Valtiontakuusta ei peritä takuumaksua. Suomen valtio on Kansainvälisen valuuttarahaston jäsen. Valtiontakuun kohteena olevissa järjestelyissä Suomen Pankki toimii valtion puolesta ja toimeksiannosta. Tätä toimintaa voidaan pitää valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) 15 §:n tarkoittamana erityisenä syynä. Valtiontakuupäätöksessä määrätään lisäksi valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tehtävistä, jotka liittyvät takuun hallintaan ja Suomen Pankin raportointivelvollisuudesta valtiovarainministeriölle sekä Valtiokonttorille. (VM neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro 0295 530 302)
Uutinen

Päätös nimetä Air Navigation Services Finland Oy ilmaliikennepalvelun tarjoajaksi Suomen lentotiedotusalueella 1.4.2017 alkaen toistaiseksi, lukuun ottamatta Mikkelin ja Seinäjoen lentopaikkojen lentotiedotusvyöhykkeitä niinä aikoina, jolloin kyseisten lentopaikkojen ilmaliikennepalveluelin palvelee. Samalla nimetään Air Navigation Services Finland Oy huolehtimaan ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä Suomen lentotiedotusalueella. (LVM liikenneneuvos Jari Gröhn 0295 342 501)
Tiedote

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Elina Rainio valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitussihteeri Johanna Ylitepsa 0295 064 207)

Päätös myöntää Timo Kauppilalle ero sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen neurologian erikoislääkäri Johanna Rellman, myöntää Minna Etu-Seppälälle ero lautakunnan muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edustavan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen filosofian tohtori Antti Tanskanen, myöntää Antti Tanskaselle ero lautakunnan muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edustavan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen lääketieteen lisensiaatti Jan Schugk, myöntää Hanna Laineelle ero lautakunnan muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edustavan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen insinööri Mikko Wikstedt ja myöntää Merja Hirvoselle ero lautakunnan muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edustavan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen valtiotieteen maisteri Jouni Westling 30.3.2017 lukien lautakunnan 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (STM ylitarkastaja Jukka Lavaste 0295 163 173)

Päätös asettaa rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunta toimikaudelle 1.4.2017-31.3.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: erityisasiantuntija Pasi Mustonen ulkoasiainministeriö, Suomen EU-edustusto (lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja terveysministeriö), teollisuusneuvos Marjukka Aarnio (hankepäällikkö Jaana Lappi) työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies Noora Heinonen (budjettineuvos Jouko Narikka) valtiovarainministeriö, johtava asiantuntija Eeva Nykänen (kehittämispäällikkö Viveca Bergman) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma (etuusjohtaja Anne Neimala) Kansaneläkelaitos, ylijohtaja Marja-Liisa Partanen (lääkintöneuvos Markus Henriksson) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, ylijohtaja Sinikka Rajaniemi (johtaja Eija Pelkonen) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, johtaja Kristiina Poikajärvi Lapin aluehallintovirasto (aluehallintoylilääkäri Mikko Floreén Etelä-Suomen aluehallintovirasto 8.5.2017 alkaen), erityisasiantuntija Hannele Häkkinen (lakimies Jean-Tibor IsoMauno) Suomen Kuntaliitto, toimialajohtaja Jari Petäjä (hallinnon ylilääkäri Sanna-Maria Kivivuori) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, hallintoylilääkäri Eija Tomás (kehitysjohtaja Isto Nordback) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, hallintoylilääkäri Jukka Pellinen (koulutusylilääkäri Pirkko Salokekkilä) Helsingin kaupunki, toiminnanjohtaja Ismo Partanen Lääkäripalveluyritykset ry (varapuheenjohtaja Siv Schalin Docrates Syöpäsairaala), toiminnanjohtaja Matti Pöyry (varatoiminnanjohtaja Anja Eerola) Hammaslääkäriliitto ja lakimies Henrik Gustafsson Invalidiliitto, Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (erityisasiantuntija Päivi Opari SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry); pysyvä asiantuntija: terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston edustaja; asiantuntijasihteerit: hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta sosiaali- ja terveysministeriö ja neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen sosiaali- ja terveysministeriö; tekninen sihteeri: osastosihteeri Pham Hang sosiaali- ja terveysministeriö. (STM lakimies Merituuli Mähkä 0295 163 575)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 30.3.2017 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi kaupallinen neuvos Arto Koskelle virkavapautta puolustusministeriön kaupallisen neuvoksen virasta 1.8.2017 - 31.7.2018. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Valtioneuvosto myönsi Marja-Leena Härköselle virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin virasta 25.4.2017-15.8.2018. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 0295 162 383)

Oikeustieteen maisteri Teemu Nikula maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 25.4.2017-15.8.2018, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Marja-Leena Härkösen virkavapauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 0295 162 383)

Johtaja Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään 1.4.2017-31.12.2018 oman tehtävänsä ohella. (TEM neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä 0295 063 602)
Tiedote

Sivun alkuun