Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 30.8.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.8.2018 13.20
Tiedote 388/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 30.8.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 103/2018 vp) eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Hongkongin kanssa 24.5.2018 tehty verosopimus, jonka tarkoituksena on sopimuspuolten välisen kansainvälisen kaksinkertaisen tuloverotuksen poistaminen. Sopimus alentaa osingosta ja rojaltista kannettavan lähdeveron verokantaa, parantaa mahdollisuuksia puuttua sopimusetujen saamiseen tähtäävään verosuunnitteluun ja parantaa tietojenvaihdon edellytyksiä. Sopimuksella myös kumotaan Suomen ja Hongkongin välillä vuonna 2007 tehty sopimus ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. Sopimus perustuu suurelta osin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 104/2018 vp) eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestä. Täydentävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan teknisiä muutoksia alkuperäiseen hallituksen esitykseen. Erityisesti muutokset koskevat tiettyjä eduskunnan jo hyväksymiä lakiehdotuksia sekä lakiehdotusten johtolauseiden muutoksia. Esityksessä ehdotetaan, että maakuntauudistusta koskevat viittaukset tai tekstiosuudet poistetaan lakiehdotuksista. Sen sijaan esityksen tiettyihin lakiehdotuksiin lisättäisiin maininnat yhteistyöstä maakuntien liittojen kanssa. Viittaukset oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) esitetään muutettavaksi viittauksiksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). Viittauksia EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen poistettaisiin siltä osin kuin niitä voidaan pitää tarpeettomina. Tieliikennelaista annetun hallituksen esityksen (HE 180/2017 vp) liitelakeihin perustuvia säännöksiä muutetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavaan muotoon. Lisäksi esitykseen lisätään tieliikennelakia (267/1981) koskevat muutosehdotukset. Merimieseläkelakia, pelastuslakia ja poliisilakia koskevat lakiehdotukset ehdotetaan poistettaviksi alkuperäisestä esityksestä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019 alkuperäisen esityksen mukaisesti. (LVM lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola 0295 342 367)

Hallituksen esitys (HE 105/2018 vp) eduskunnalle raideliikennelaiksi ja laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi raideliikennelaki, joka korvaisi voimassa olevan rautatielain ja kaupunkiraideliikenteestä annetun lain. Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotus laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan unionin neljänteen rautatiepakettiin sisältyvät säädökset ja toteutetaan samalla rautatielainsäädännön kokonaisuudistus. Liikenteen palveluista annettuun lakiin lisättäisiin eräät raideliikenteen varautumista koskevat säännökset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. Raideliikennelain rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin vasta 16.6.2019 alkaen. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 106/2018 vp) eduskunnalle lentoliikenteestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Sopimus on kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista ja velvollisuuksista niiden harjoittaessa liikennettä. Lisäksi sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaiset vapautukset tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. (LVM johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsä 0295 342 138)

Hallituksen esitys (HE 107/2018 vp) eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Laki matkapalveluyhdistelmistä tuli voimaan 1.7.2018. Samanaikaisesti oli tarkoitus tulla voimaan laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta, jonka mukaan selvitysyksikkö laatii velvoitteidenhoitoselvityksen tukemaan matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamista. Aiempien lakimuutosten vuoksi voimaantulo kuitenkin lykkääntyi vuoden 2019 alkuun. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on välttämätöntä saada laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi velvoitteidenhoitoselvitys Harmaan talouden selvitysyksiköltä, minkä vuoksi säännöksen voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että siltä osin kuin on kysymys laista matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, laki tulisi voimaan mahdollisimman pian, mahdollisuuksien mukaan jo 1.11.2018. (TEM neuvotteleva virkamies Sari Alho 0295 049 007)

Hallituksen esitys (HE 108/2018 vp) eduskunnalle laiksi huumausainelain muuttamisesta. Huumausaineiden määrittelyä ja huumausaineiden lähtöaineiden valvontaa koskevia Euroopan unionin säännöksiä, joihin laissa viitataan, on kumottu ja laissa viitattaisiin niiden tilalle säädettyihin uusiin säännöksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 23.11.2018. (STM neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta 0295 163 713)

Hallituksen esitys (HE 109/2018 vp) eduskunnalle laiksi Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta. Esityksen mukaisella rajausmuutoksella kansallispuiston alueesta erotettaisiin noin yhdeksän hehtaarin laajuinen Tankavaaran luontokeskuksen alue ja siihen liitettäisiin kansallispuiston koillisosassa sijaitseva puistoon rajoittuva noin 198 hehtaarin laajuinen ns. Suomun Villen alue. Kansallispuistoon kuuluvaa Tankavaaran luontokeskuskiinteistöä on tarkoitus yritystoiminnan muodossa kunnostaa ja laajentaa luontomatkailutarkoituksiin. (YM lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi 0295 250 278)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.8.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että valtioneuvoston kanslian organisaatiota koskevaan 3 §:ään lisätään uutena osastona strategiaosasto. Lisäksi kumotaan asetuksen 4 §:n 3 momentti, jossa säädetään pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin omistajaohjausosaston toimialan sisällöllisiin asioihin liittyvän päätösvallan tai määräysvallan rajoituksesta. Asetus tulee voimaan 17.9.2018. (VNK lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 160 030)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 30.8.2018 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusneuvos Marjut Jokela ja oikeuspäällikkönä 1.10.2018 aloittava Kaija Suvanto Pysyvän välitystuomioistuimen jäseniksi kuuden vuoden toimikaudeksi 1.10.2018 lukien. (UM lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen 0295 351 172)

Päätös asettaa tuottavuuslautakunta toimikaudelle 1.9.2018-30.8.2021. Kokoonpano: (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: finanssineuvos Markku Stenborg valtiovarainministeriö; jäsenet: tutkimusjohtaja Mika Maliranta (tutkija Nelli Valmari) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö Ilkka Kiema (tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen) Palkansaajien tutkimuslaitos ja ennustepäällikkö Janne Huovari (tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen) Pellervon taloustutkimus PTT. (VM osastopäällikkö Mikko Spolander 0295 530 006)
Uutinen

Päätös valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriö päättämään Suomen Malmijalostus Oy:n maksullisesta, Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle ja sen tytäryhtiö Tesi Industrial Management Oy:lle suunnatusta osakeannista. Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Tesi Industrial Management Oy merkitsevät Suomen Malmijalostus Oy:n osakkeita arviolta 24 000 000 euron yhteishintaan. Merkintähinta suoritetaan rahan asemasta kokonaan muulla omaisuudella (apporttiomaisuus). Apporttiomaisuus koostuu Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja Tesi Industrial Management Oy:n omistuksessa olevista kaivosomaisuuseristä, joihin kuuluvat Sotkamo Silver Ab:n osakkeet, Keliber Oy:n osakkeet sekä vaihtovelkakirjasaatava Ferrovan Oy:ltä. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Oulun kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Leväsuo-Pikkarala). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös asettaa terveysturvallisuudenohjausryhmä toimikaudeksi 1.9.2018-31.12.2023. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: Ohjausryhmän puheenjohtajuus on kiertävä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kulloinkin puheenjohtajana toimivan ministeriön Turvallisuuskomitean jäsen. Ohjausryhmä valitsee puheenjohtajana toimivan ministeriön vuodeksi kerrallaan. Toiminnan käynnistymisen ja jatkuvuuden varmistamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö toimii puheenjohtajana 1.9.2018-31.12.2019: kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: tasavallan presidentin oikeudellinen neuvonantaja Päivi Pietarinen (tasavallan presidentin erityisavustaja Juuso Rönnholm) tasavallan presidentin kanslia, alivaltiosihteeri Timo Lankinen (hallitusneuvos Arno Liukko) valtioneuvoston kanslia, johtava asiantuntija Anna Wickstöm-Noejgaard (ulkoasiainsihteeri Antti Vaaras) ulkoministeriö, kansliapäällikkö Pekka Timonen (ylijohtaja Sami Manninen) oikeusministeriö, sisäministeriön pelastusylijohtaja (nimitetään 1.10.2018) (varautumisjohtaja Jussi Korhonen) sisäministeriö, apulaisosastopäällikkö Helena Partanen (neuvotteleva virkamies Tiina Raijas) puolustusministeriö, budjettineuvos Riitta Aejmelaeus (lainsäädäntöneuvos Mervi Kuittinen) valtionvarainministeriö, hallitusneuvos Juho-Antti Jantunen (tiedeasiainneuvos, ryhmän päällikkö Erja Heikkinen) opetus- ja kulttuuriministeriö, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio (elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm) maa- ja metsätalousministeriö, yksikön johtaja, hallitusneuvos Elina Thorström (liikenneneuvos Kimmo Kiiski) liikenne- ja viestintäministeriö, kaupallinen neuvos Tomi Lounema (vanhempi hallitussihteeri Pauliina Kanerva) työ- ja elinkeinoministeriö, osastopäällikkö Markku Tervahauta (kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi) sosiaali- ja terveysministeriö ja yliarkkitehti Antti Autio (hallitussihteeri Ella Särkkä) ympäristöministeriö. Ohjausryhmä voi ottaa yhden tai useamman sihteerin. Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää sisäministeriön jäsenen myöhemmin sisäministeriön esityksestä. (STM hallitussihteeri Maija Iles 0295 163 237)
Tiedote

Päätös asettaa valtuuskunta WHO:n Euroopan 68. aluekomitean kokoukseen 17.-20.9.2018 Roomassa ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan johtaja on kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, ministerineuvos Eero Lahtinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä, lääkintöneuvos Sari Ekholm sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Pirjo Pietilä-Kainulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja suunnittelija Kaisa Lähdepuro sosiaali- ja terveysministeriöstä. (STM hallitussihteeri Maija Iles 0295 163 237)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 30.8.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 83/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan puolustusrahasto). Asetusehdotus Euroopan puolustusrahastosta on osa laajempaa EU:n puolustusaloitteiden kokonaisuutta. Euroopan puolustusrahasto koostuisi tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuksista. Molempien kokonaisuuksien osalta on parhaillaan käynnissä tai valmisteilla esivaihe, jonka tavoitteena on testata menettelyjä ennen varsinaista vuonna 2021 käynnistyvää ohjelmaa. (PLM erityisasiantuntija Tommi Nordberg 0295 140 419)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 30.8.2018 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri Virpi Kankaanpää valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan 10.9.2018 lukien. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Ulkoasiainneuvos Pekka Puustinen ulkoministeriön alivaltiosihteerin tehtävään 1.1.2019-31.8.2023. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Valtioneuvosto myönsi Juha Severi Keinälälle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvoksen virasta 1.9.2018-28.2.2022. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela 0295 047 988)

 
Sivun alkuun