Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 4.5.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
4.5.2016 13.33
Tiedote 196/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 4.5.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 72/2016 vp) eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta. Laki sisältäisi säännökset kansainvälistä apua annettaessa ja pyydettäessä noudatettavasta ylimpien valtioelinten päätöksentekomenettelystä. Lakia sovellettaisiin päätettäessä avusta, joka perustuu Euroopan unionin yhteisvastuulausekkeeseen tai keskinäisen avunannon lausekkeeseen. Lisäksi lakia sovellettaisiin ylimpien valtioelinten päätöksentekoon, joka koskisi merkittäviä sotilaallisia voimavaroja taikka sotilaallisia voimakeinoja sisältävää apua. Lakia sovellettaisiin myös avusta päättämiseen silloin, kun apu olisi ulko- ja turvallisuuspoliittisesti merkittävää taikka laajakantoista ja periaatteellisesti tärkeää. Päätöksenteosta muissa tilanteissa säädettäisiin toimialakohtaisessa lainsäädännössä. (UM oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta 0295 351 144)

Hallituksen esitys (HE 73/2016 vp) eduskunnalle laeiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia ja puolustusvoimista annettua lakia. Maanpuolustuskorkeakoulun uudeksi tehtäväksi säädettäisiin sotatieteellisiin korkeakoulututkintoihin sisältyvän opetuksen ja sotilasammatillisten opintojen yhteensovittaminen. Puolustusministeriön uudeksi tehtäväksi säädettäisiin Maanpuolustuskorkeakoulun tiedepoliittisten tavoitteiden asettaminen yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorille ehdotetaan lisäksi mahdollisuutta myöntää Maanpuolustuskorkeakoulun dosentin arvo. Puolustusvoimista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin viroista ja virkojen täyttömenettelystä. Esitykseen sisältyy myös joitakin teknisluonteisia muutosehdotuksia. (PLM hallitussihteeri Perttu Wasenius 0295 140 603)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 74/2016 vp) eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annettua lakia. Ehdotetut muutokset johtuvat pääosin sähköisestä tunnistamisesta sekä sähköisistä luottamuspalveluista, kuten sähköisestä allekirjoituksesta, annetusta EU:n lainsäädännöstä. Viestintäviraston ja Väestörekisterikeskuksen tehtävänä olisi toteuttaa ne toimenpiteet Suomessa, joita EU:n sähköisen tunnistamisen yhteentoimivuusjärjestelmä edellyttää. Suomessa toimivilta vahvan sähköisen tunnistamisen järjestelmiltä vaadittaisiin vähintään samat luotettavuutta ja tietoturvaa koskevat vaatimukset kuin, mitä Euroopan unionin lainsäädännössä vaaditaan unionin rajat ylittäviltä sähköisen tunnistamisen järjestelmiltä korotetulla varmuustasolla. Uutena vaatimuksena sähköisten tunnistuspalvelujen tarjoajille lisättäisiin velvoite osoittaa palvelujensa vaatimuksenmukaisuus. Viestintävirasto valvoisi luottamuspalveluista annetun EU:n lainsäädännön noudattamista. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi 14 muuta lakia. Nämä muutokset ovat pääasiassa lakiviittauksia koskevia ja muita teknisiä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016. (LVM viestintäneuvos Kreetta Simola 0295 342 609)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.5.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus sekä sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehty sopimus, laki (128/2016) ja asetus tulevat voimaan 9.5.2016. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutoksella lisätään kanava 28 televisiotoiminnan käyttöön osoitettujen kanavien listaukseen. Lisäksi asetuksen rakennetta yksinkertaistetaan tekemällä siihen teknisiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 11.5.2016. (LVM neuvotteleva virkamies Sini Wirén 0295 342 532)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 4.5.2016 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Rehula 6.5. ja ministeri Grahn-Laasonen 22.4. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös myöntää toimitusjohtaja Jussi Järventaukselle ero talousneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen talousneuvoston jäseneksi 4.5.2016 lukien. (VNK hallitussihteeri Heidi Viitala 0295 160 394)

Päätös asettaa valtuuskunta vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen yhdeksänteen istuntoon 14.-16.6.2016 New Yorkissa ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs, pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, varapuheenjohtaja suurlähettiläs, pysyvän edustajan sijainen Jouni Laaksonen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat ministerineuvos Pasi Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, lainsäädäntöneuvos Janina Hasenson ulkoasiainministeriöstä, lainsäädäntösihteeri Satu Sistonen ulkoasiainministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Helena Vuokko Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, suunnittelija Tea Hoffrén sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvonantaja Eeva-Maria Mikkonen-Jeanneret ulkoasiainministeriöstä, tarkastaja Maija Autio ulkoasiainministeriöstä ja puheenjohtaja Kalle Könkkölä Vammaisfoorumi ry:stä. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 0295 351 171)

Periaatepäätös hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2016-2019. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma kokoaa yhteen keskeiset hallituksen toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi. Tasa-arvo-ohjelma on väline tasa-arvopolitiikan koordinoimiseksi valtioneuvostossa. Se pohjautuu hallitusohjelmaan, sukupuolten tasa-arvoa koskevaan tietoon ja valtioneuvoston selontekoon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä kansainvälisiin sitoumuksiin. Tasa-arvo-ohjelman toimenpiteet tukevat hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Yli-Pietilä 0295 163 228)
Tiedote
 

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien ympäristökokous UNEAn toiseen istuntoon 23.-27.5.2016 Nairobissa Keniassa. Valtuuskunnan puheenjohtaja on maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, varapuheenjohtajat ovat suurlähettiläs Tarja Fernández Suomen Kenian suurlähetystöstä sekä yksikön päällikkö Tita Korvenoja ympäristöministeriöstä ja jäsenet yksikön päällikkö Juha Pyykkö ulkoasiainministeriöstä, hallinnollisten ja kansainvälisten asiain johtaja Ismo Tiainen ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Tuulia Toikka ympäristöministeriöstä, vastuuvirkamies Marjaana Kokkonen ulkoasiainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Annika Lindblom ympäristöministeriöstä, erityisavustaja Jyrki Peisa ympäristöministeriöstä, pysyvän edustajan sijainen Toni Sandell Suomen Kenian suurlähetystöstä sekä harjoittelija Mari Kokkonen Suomen Kenian suurlähetystöstä. Valtuuskunnan asiantuntijat ovat suojelupäällikkö Jouni Nissinen Suomen luonnonsuojeluliitosta, vaikuttamistyön vastaava Veera Vehkasalo Suomen YK-liitosta sekä johtaja Taneli Kolström Luonnonvarakeskuksesta. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.5.2016 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Paula Kirppu valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.6.2016 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Hallintotieteiden maisteri Timo Koskinen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2016 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Oikeustieteen maisteri Tanja Müller liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2016 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Anna Similä liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2016 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

 
Sivun alkuun