Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 4.8.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.8.2016 13.13
Tiedote 316/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 4.8.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys eduskunnalle (HE 118/2016 vp) tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tehostetulla kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella pyritään edistämään osapuolten välistä poliittista vuoropuhelua sekä kehittämään poliittisen, taloudellisen ja sektorikohtaisen yhteistyön mahdollisuuksia. Sopimuksessa osapuolet myös sitoutuvat yhteisiin demokratiaa ja ihmisoikeuksia edistäviin periaatteisiin sekä Euroopan unionin ulkopolitiikan kannalta keskeisiin velvoitteisiin, kuten joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen ja terrorismin torjuntaan. Kazakstanin kanssa tehty tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Uusi sopimus korvaa osapuolten vuonna 1999 tekemän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja laajentaa osapuolten välistä sopimusperustaa. Esitykseen sisältyy laki tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona jälkimmäinen sopimuspuoli on ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle sopimuksen hyväksymistä koskevien kansallisten menettelyjen loppuunsaattamisesta. Lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan. (UM apulaisosastopäällikkö Vesa Vasara 0295 351 723)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 4.8.2016 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää kommodori Erkki Mikkolalle vapautus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen jäsenen tehtävästä 1.8.2016 alkaen ja määrätä hänen tilalleen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen jäseneksi 31.12.2017 asti vanhempi osastoesiupseeri Pasi Rantakari puolustusministeriöstä. (PLM vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 140 431)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017–2020 antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan. (VM apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen 0295 530 247)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta ja laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 24/2016 vp). Tavaramerkkilakia päivitetään vastaamaan voimassaolevan tavaramerkkidirektiivin säännöksiä ja oikeuskäytännön linjauksia. Säädösmuutokset eivät käytännössä muuta oikeustilaa, koska voimassaolevaa lakia on tulkittu direktiivin edellyttämällä tavalla. Muutos lisää oikeusvarmuutta, kun oikeustila on nykyistä selvemmin luettavissa laista. Lait tulevat voimaan 1.9.2016. (TEM ylitarkastaja Mika Kotala 0295 047 033) 

 
Sivun alkuun