Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.7.2018 13.46
Tiedote 343/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 5.7.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 96/2018 vp) eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä. Lain tarkoituksena olisi edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita ja siten vahvistaa maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Tavoitteena olisi myös edistää maahanmuuttajien työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä sekä kotouttamisen yhteensovittamisesta ja seurannasta hallinnon eri tasoilla. Kotoutumisen edistämisen suunnittelu ja kehittäminen sovitettaisiin yhteen maakunnan ja kunnan muun suunnittelun kanssa. Kotoutumista edistäviä palveluita järjestettäisiin osana maakunnan järjestämisvastuulla olevia kasvupalveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita, kunnallisia peruspalveluita ja kansallista koulutusjärjestelmää sekä muina kotoutumista edistävinä palveluina. Esityksen mukaan valtio maksaisi laskennallista korvausta kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta ja kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä kunnille. Alkukartoituksen järjestämisestä maksettava laskennallinen korvaus sekä tulkitsemisesta aiheutuvien kustannusten korvaus sisällytettäisiin laskennalliseen korvaukseen. Valtion kunnille maksamien erityiskustannusten korvaamisesta pääosin luovuttaisiin ja ne siirrettäisiin maakuntien yleiskatteelliseen rahoitukseen. Myös osa tulkitsemisesta aiheutuvista kustannuksista siirrettäisiin maakuntien yleiskatteelliseen rahoitukseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. (TEM vanhempi hallitussihteeri Juha-Pekka Suomi 0295 047 122)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.7.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Venäjän kanssa tehdystä pöytäkirjasta. Pöytäkirja ja asetus tulevat voimaan 19.7.2018. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennestatoista pöytäkirjasta. Pöytäkirja, laki (1296/2015) ja asetus tulevat voimaan 1.8.2018. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 3410-3800 megahertsiä. Ensin mainittua asetusta muutetaan siten, että taajuusalue on käytettävissä Manner-Suomessa valtakunnallisesti langattoman laajakaistan käyttöön. Huutokaupalla myönnettävien taajuuksien toimilupakausi alkaa 1.1.2019. Lisäksi asetusta ajantasaistetaan tekemällä eräitä päivityksiä ja kielellisiä muutoksia televisioverkkoja, kognitiivisia radioverkkoja ja analogisia radioverkkoja koskeviin säännöksiin. Lisäksi asetuksen liitteen käyttörajoitealueiden koordinaatit päivitetään julkisen hallinnon suosituksen ja yleisesti käytetyn koordinaattijärjestelmän mukaisiksi. 3,5 GHz:n taajuusalueelle säädetään vastaavat tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöä koskevat maantieteelliset käyttörajoitteet kuin muilla taajuusalueilla, joilta on tällä hetkellä varattu taajuuksia tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöön. Toisella asetuksella säädetään taajuushuutokaupan eräistä yksityiskohdista. Asetuksella säädetään huutokaupalla myönnettävien taajuuksien määrästä, yritystä kohden myönnettävien taajuuksien enimmäismäärästä, käytettävästä huutokauppamallista, taajuuksien lähtöhinnasta, huutokaupan osallistumismaksun määrästä ja toimilupamaksun maksuaikataulusta. Muilta osin taajuushuutokaupasta säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa. Asetukset tulevat voimaan 11.7.2018. (LVM viestintäneuvos Sini Wirén 0295 342 532)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 a §:n 1 momenttia täsmennetään siten, että säännökseen lisätään viittaus yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettuun yliopistoon. Työkokemuksen ajoittumista täsmennetään siten, että vaadittava työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä tulee olla hankittu säännöksessä mainitun soveltuvan pohjakoulutuksen jälkeen ennen psykoterapeuttikoulutuksen aloittamista. Asetus tulee voimaan 1.9.2018. (STM neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 0295 163 460)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 5.7.2018 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Mattila 9.-12.7., ministeri Lintilä 6.7., ministeri Leppä 9.-11.7. ja ministeri Terho 9.-10.8. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös hyväksyä Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry - Understödsföreningen för Steinerskolan i Borgå rf:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämistä koskeva lupahakemus. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)
Uutinen

Päätös hyväksyä Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämistä koskeva lupahakemus. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)
Uutinen

Päätös hylätä Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämistä koskeva lupahakemus. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

Periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta. Periaatepäätöksen tavoitteilla ja toimenpiteillä pyritään varmistamaan suomalaisen median monimuotoisuus ja suomalaisen journalismin tuottamisedellytykset. Toimilla parannetaan kansalaisten mahdollisuutta saada luotettavaa tietoa omalla kielellään. Periaatepäätöksen toimenpiteillä tuetaan vastuullista mediaa, vahvistetaan mediakasvatusta, vastustetaan disinformaation leviämistä, kehitetään saavutettavuutta ja lisätään yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja sidosryhmien osallistumista mediapolitiikan valmisteluun. (LVM neuvotteleva virkamies Emil Asp 0295 342 498)
Tiedote

Päätös valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriö merkitsemään valtion puolesta Suomen Malmijalostus Oy:n osakkeita ja korottamaan yhtiön omaa pääomaa 46 000 000 eurolla. Lisäpääomitusta hyödynnetään yhtiön toimintamandaatin laajentamiseen Terrafame Oy:n omistamisesta ja muista Terrafame Oy:hyn liittyvistä tehtävistä kattamaan laajemmin omistus- ja kehitystehtävät kaivos- ja akkuklusterissa toimivissa yhtiöissä. Alkuvaiheessa yhtiön omistukseen on tarkoitus siirtää kolme Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitussalkussa olevaa yhtiötä. Lisäpääomitusta hyödynnetään näiden ja uusien kaivos- ja akkuklusterin yhtiöiden pääomittamisessa. (TEM lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen 0295 048 067)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 5.7.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 54/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (lopullisen ALV-järjestelmän tekniset säännökset). Euroopan komissio antoi 25.5.2018 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönoton osalta, COM(2018) 329. Ehdotus perustuu 4.10.2017 annettuihin tiedonantoon, COM (2017) 566, ja ehdotuksiin, COM(2017) 567-569, joilla vahvistettaisiin lopullisen ALV-järjestelmän keskeiset yleisperiaatteet. Nyt annetussa ehdotuksessa määriteltäisiin lopullisen ALV-järjestelmän toimintaan tarvittavat yksityiskohtaiset tekniset säännökset. Lopullinen jäsenvaltioiden välistä kauppaa koskeva ALV-järjestelmä otettaisiin käyttöön vuoden 2022 heinäkuun alussa. (VM hallitusneuvos Tommi Parkkola 0295 530 344)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 55/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiivin muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin osalta. Euroopan komissio antoi 25.5.2018 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin soveltamisajan osalta, COM(2018) 298. Direktiivin 199 a artiklassa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus käyttää käännetyn verovelvollisuuden mekanismia tiettyjen petosalttiiden tavaroiden ja palvelujen myynteihin. Direktiivin 199 b artiklassa säädetty nopean reagoinnin mekanismi antaa jäsenvaltioille tietyin ehdoin mahdollisuuden ottaa käyttöön käännetyn verovelvollisuuden mekanismi äkillisesti ilmeneviin laaja-alaisiin petoksiin. Ehdotuksen mukaan arvonlisäverodirektiivin 199 a ja 199 b artiklassa säädettyjen vuoden 2018 loppuun voimassa olevien tilapäisten toimenpiteiden voimassaoloa jatkettaisiin 30.6.2022 saakka, jolloin unionin sisäisiä yritysten välisiä tavaraluovutuksia koskevan lopullisen järjestelmän on määrä tulla voimaan. (VM hallitusneuvos Tommi Parkkola 0295 530 344)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 56/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus). Säädösehdotuksilla edistettäisiin kestävän rahoituksen markkinaa. Säädösehdotukset koskevat ympäristön kannalta kestävien sijoitusten määrittelemistä, sijoitusten tiedonantovelvoitteiden lisäämistä kestävyysnäkökulmista ja -riskeistä, vähähiilisten vertailuarvojen luomista sekä kestävyysnäkökulmien lisäämistä sijoitus- ja vakuutusneuvonnan asiakkaan soveltuvuusarviointiin. (VM lainsäädäntöneuvos Armi Taipale 0295 530 399)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 57/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (renkaiden merkitsemisestä). Asetusehdotuksessa ehdotetaan uusille renkaille päivitettyjä merkintöjä. Merkintöjen on tarkoitus antaa kuluttajille keskeiset tiedot renkaiden polttoainetaloudellisuus-luokasta, märkäpitoluokasta, vierintämeluluokasta ja vierintämelun mittausarvosta. (LVM johtaja Sabina Lindström 0295 342 576)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 58/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (digitaalisesta rekisteröintimenettelystä yhtiöoikeuden alalla). Ehdotuksen direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla yleisenä tavoitteena on varmistaa EU:n sisämarkkinoiden moitteeton toiminta yhtiön koko elinkaaren aikana, kun asioidaan viranomaisten kanssa yhtiön ja sivuliikkeen rekisteröimiseksi ja tietojen ilmoittamiseksi rekisteriin. Tarkoituksena on mahdollistaa sähköinen menettely rajatylittäen, kun ilmoituksen tekijä on muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä asianomainen rekisteri sijaitsee. Tietyssä jäsenvaltiossa rekisteröityä yhtiötä tai sivuliikettä koskevan perustamisilmoituksen tai muun ilmoituksen tekemisen tulee olla pääsääntöisesti mahdollista digitaalisesti toisesta jäsenvaltiosta ilman tarvetta ilmoittajan tai tämän edustajan fyysiseen läsnäoloon viranomaisen luona. Lisäksi ehdotuksessa edellytetään maksuttomasti yleisön saatavilla olevan rekisteri-informaation laajentamista avoimuuden ja luottamuksen lisäämiseksi sisämarkkinoilla. Näihin kuuluu muun muassa tieto toimivaltaisen edustajan henkilöllisyydestä. (TEM hallitusneuvos Liisa Huhtala 0295 047 062)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 59/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (valtiontukien valtuusasetuksen muuttaminen). Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa EU:n rahoitusohjelmien ja valtiontukisääntöjen yhteentoimivuutta sekä helpottaa jäsenvaltioiden rahoituksen ja jäsenvaltioiden hallinnoimien Euroopan rakenne- ja investointirahaston varojen yhdistämistä komission keskitetysti hallinnoimiin EU:n rahoitusvälineisiin. (TEM neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio 0295 048 261)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.7.2018 seuraavat nimitysasiat:

Kasvatustieteen tohtori Venla Salmi oikeusministeriön hallintoyksikön neuvottelevan virkamiehen virkaan 15.7.2018 lukien. (OM henkilöstöpäällikkö Taru Ritari 0295 150 306)

Valtiotieteiden maisteri Niina Hyrsky puolustusministeriön viestintäjohtajan virkaan 1.9.2018 lukien viiden vuoden määräajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)
Tiedote

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Antti Neimala työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys ja toimivat markkinat -osaston osastopäällikön virkaan 13.8.2018-12.8.2023. (TEM hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063 523)
Tiedote

Oikeustieteen maisteri Outi Kumpuvaara sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 13.9.2018 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Oikeustieteen maisteri Mira Saloheimo sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 16.8.2018-31.7.2020, kuitenkin enintään neuvottelevan virkamiehen Antero Kiviniemen virkavapauden ajaksi. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Sivun alkuun