Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 7.1.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
7.1.2016 13.39
Tiedote 4/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 7.1.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 150/2015 vp) eduskunnalle laiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Energiatodistusmenettely ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan eräitä rakennuksia ja rakennusten tiloja, jotka ovat nykyisin vapautettuja energiatodistuksia koskevista velvoitteista. Lainmuutostarve johtuu EU:n komission tietopyynnössä ilmoitetusta komission kannasta. Sen mukaan kansallinen lainsäädäntö ei vastaa kaikilta osin tehtyjen poikkeusten osalta rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari 0295 250 127)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.1.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus liikennevahinkolautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään niistä tiedoista, joita lautakunnan tulee antaa verkkosivuillaan lautakunnasta ja siellä noudatettavasta menettelystä sekä osapuolille riidanratkaisumenettelyn alkaessa annettavista tiedoista. Lisäksi säädetään siitä, että lautakunnan on määräajoin annettava oikeusministeriölle tietoja vastaanottamistaan ja käsittelemistään kuluttajariita-asioista. Muutokset täydentävät liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muuttamisesta annettua lakia, joka liittyy kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetun direktiivin (2013/11/EU) voimaansaattamiseen. Asetus tulee voimaan 9.1.2016. (OM erityisasiantuntija Riitta Haapasaari 0295 150 139)

Valtioneuvoston asetus Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetuin lain voimaantulosta. Perustamissopimus on voimassa 7.1.2016 lukien. Laki (1415/2015) ja asetus tulevat voimaan 11.1.2016. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)

Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen tarkoituksena on edistää asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa, ja se pohjautuu eduskunnan hyväksymään hallituksen esitykseen vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 99/2015). Valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokrissa ja käyttövastikkeissa perittävälle tuleviin korjauksiin varautumiselle asetetaan euromääräinen enimmäisraja ja omarahoitusosuuden koron enimmäismäärä alennetaan neljään prosenttiin hallitusohjelman mukaisesti. Lisäksi lainanlyhennysten määrää uusissa korkotukilainoissa lisätään lainan alkuvuosina korkotukilainajärjestelmän houkuttelevuuden parantamiseksi. Asetus tulee voimaan 15.1.2016. Ennen asetuksen voimaantuloa korkotukilainoiksi hyväksyttyihin lainoihin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 9 §:n 1 momenttia. Asetuksen 23 ja 24 § tulevat voimaan 1.1.2017. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250 132)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen muuttamisesta. Asetuksen tarkoituksena on edistää asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa, ja se pohjautuu eduskunnan hyväksymään hallituksen esitykseen vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 99/2015 vp). Valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokrissa ja käyttövastikkeissa perittävälle tuleviin korjauksiin varautumiselle asetetaan euromääräinen enimmäisraja ja omarahoitusosuuden koron enimmäismäärä alennetaan neljään prosenttiin hallitusohjelman mukaisesti. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250 132)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 7.1.2016 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta tietoturvallisuussopimuksesta käytäviin neuvotteluihin Belgian kanssa ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan puheenjohtaja on Kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikön sijainen, lakimies Johanna Erkkilä ulkoasiainministeriöstä ja jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Kai Knape puolustusministeriöstä, ylitarkastaja Tuomas Hyvärinen Suojelupoliisista sekä lakimies Anna von Fieandt-Lehtonen Viestintävirastosta. (UM ulkoasiainneuvos Tarja Laitiainen 0295 351 211)

Päätös asettaa puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti Turvallisuuskomitean puheenjohtajan tehtävään. (PLM hallitussihteeri Kosti Honkanen 0295 140 607)

Päätös hyväksyä Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääoman merkintä. Liittyessään pankin perustajajäseneksi Suomi merkitsee 3 103 osaketta Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta eli 310,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä vastaa 0,3161 prosentin osuutta pankin koko 100 miljardin Yhdysvaltain dollarin määräisestä peruspääomasta. Peruspääoma jaetaan maksettuun pääomaan ja vaadittaessa maksettavaan pääomaan. Maksettavan pääoman osuus on 20 prosenttia, jolloin Suomi maksaa 62 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräisen osuutensa 12,4 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisissa tasaerissä viiden vuoden aikana lopun 248,3 miljoonan Yhdysvaltain dollarin jäädessä vaadittaessa maksettavaksi pääomaksi eli takuupääomaksi. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)

Päätös määrätä 7.1.2016 lukien toistaiseksi valtiovarainministeri Alexander Stubb Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi ja alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo varajäseneksi Aasian infrastruktuuri-investointipankin hallintoneuvostoon. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)

Päätös valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriö merkitsemään valtion puolesta Baltic Connector Oy:n osakkeita ja korottamaan Baltic Connector Oy:n omaa pääomaa 2 000 000 eurolla. Oman pääoman korottaminen liittyy Baltic Connector Oy:n toiminnan käynnistämiseen, kun yhtiön vastuulle on siirretty Baltic Connector -kaasuputkihanke Gasum Oy:ltä. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

Päätös ratifioida yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehty sopimus ja antaa sopimuksen väliaikaista soveltamista koskeva selitys (HE 45/2015 vp). Yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen ratifioinnin yhteydessä annetaan seuraava selitys: "Suomi soveltaa väliaikaisesti sopimuksen 1, 2, 4 ja 5 artiklaa, 6 artiklan 1 kohtaa, 7 ja 10-19 artiklaa, 35 artiklan 1, 3 ja 4 kohtaa, 36-41 artiklaa ja 71 artiklan 3 kohtaa sekä perussäännön 1-6 artiklaa, 7 artiklan 1 ja 5 kohtaa, 9-18 artiklaa, 20 artiklan 1 kohtaa, 22-28, 30, 32 ja 33 artiklaa." (TEM neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala 0295 047 062)

Päätös myöntää neuvotteleva virkamies Anne Rothoviukselle ero Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajan sijaisen tehtävästä 11.1.2016 lukien. (TEM yli-insinööri Jorma Aurela 0295 064 832)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki esitutkintalain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 51 ja 52 §:n muuttamisesta, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, laki vankeuslain 2 luvun 1 a §:n ja 19 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n ja 16 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 7 ja 31 §:n muuttamisesta, laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta (HE 66/2015 vp). Laeilla pannaan täytäntöön rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskeva direktiivi. Esitutkintalain säännöksiä täydennetään asianomistajalle tehtävien ilmoitusten osalta. Säännöksiä vangin tai tutkintavangin vapautumisesta ilmoittamisesta tarkistetaan. Esitutkintalakiin lisätään säännökset asianomistajalle tehtävästä henkilökohtaisesta arvioinnista. Asianomistajan oikeutta asiakirjojen käännöksiin laajennetaan. Lait tulevat voimaan 1.3.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi M. Pulkkinen 0295 150 438)
Tiedote

Laki yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, laki patenttilain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 b §:n muuttamisesta, laki ulosottokaaren 1 luvun 2 §:n muuttamisesta ja laki rikoslain 15 luvun 12 §:n ja 49 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 45/2015 vp). Yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehtyyn sopimukseen sitoutumalla päätetään Suomen mukanaolosta eurooppalaisessa patenttijärjestelmässä sekä siitä, että yhtenäisestä patenttisuojasta annettu asetus ja yhtenäisen patenttisuojan käännösjärjestelystä annettu asetus tulevat sovellettavaksi Suomessa. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kun sopimus tulee voimaan. (TEM neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala 0295 047 062)

Laki mielenterveyslain muuttamisesta (HE 92/2015 vp). Mielenterveyslakia muutetaan siten, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on toimivaltainen päättämään tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon määrätyn oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkamisesta tai hoidon lopettamisesta tilanteissa, joissa mielenterveyslaissa säädetty hoidon jatkamista tai lopettamista koskeva yhden vuoden määräaika on jostain poikkeuksellisesta syystä ylittynyt eikä sairaala sen vuoksi ole enää toimivaltainen päättämään hoidon jatkamisesta tai lopettamisesta. Laki tulee voimaan 1.2.2016. (STM hallitusneuvos Pirjo Kainulainen 0295 163 092)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 114/2015 vp). Maankäyttö- ja rakennuslakia muutetaan siten, että maakuntakaavoja ja kuntien yhteisiä yleiskaavoja ei tarvitse saattaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Vahvistamismenettelyn poistumisen johdosta tarkistetaan myös säännöksiä maakuntakaavoja koskevasta tiedottamisesta, muutoksenhausta ja täytäntöönpanosta. Laki tulee voimaan 1.2.2016. (YM ympäristöneuvos Susanna Wähä 0295 250 325)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Kansliapäällikkö, Saimaan kanavavaltuutettu Harri Pursiaisen tai hänen estyneenä ollessaan yksikön johtaja Risto Murron valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytäkirja Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä 27.5.2010 tehtyyn sopimukseen Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä. Alustavaksi allekirjoitusajankohdaksi on sovittu 21.1.2016. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Liman suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Mika Koskisen sivuakkreditointi Ecuadoriin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti nimittäisi lippueamiraali Timo Tapio Junttilan amiraalin virkaan 1.2.2016-31.3.2018, määräsi hänet erityistehtävään pääesikunnassa 1.2.2016 lukien ja määräisi hänet puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.7.2016 lukien sekä määräisi maanpuolustuskurssien johtajan, prikaatikenraali Heikki Ilmari Välivehmaan erityistehtävään pääesikunnassa 1.2.2016 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti määräisi komentajakapteeni Jukka-Pekka Mustosen puolustusasiamieheksi Kazakstaniin 9.1.2016 lukien asemapaikkana Moskova. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Sivun alkuun