Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 8.10.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
8.10.2015 13.37
Tiedote 530/2015

Korjattu hallituksen esitysten numerot ja kansliapäällikkönimityksen päättymispäivä. Valtioneuvosto päätti nimittää kansliapäällikkö, oikeustieteen kandidaatti Harri Pursiaisen liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön virkaan 1.6.2016-31.5.2021.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 8.10.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 61/2015 vp) eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välisen puitesopimuksen neuvottelut alkoivat syksyllä 2009. Vuonna 1992 tehty kauppa- ja taloussopimus ei enää kattanut koko yhteistyön laajuutta. Puitesopimus allekirjoitettiin Mongoliassa 30.4.2013 Euroopan unionin korkean edustajan Catherine Ashtonin vierailun yhteydessä. Mongolian kanssa tehty puitesopimus on laaja-alainen kumppanuus- ja yhteistyösopimus, joka sisältää määrittelyt poliittisen, taloudellisen ja sektorikohtaisen yhteistyön sekä vuoropuhelun muodoista. Sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä muun muassa ympäristön ja ilmastonmuutoksen, energian, tieteen ja teknologian sekä liikenteen aloilla, mutta se sisältää myös Euroopan unionin ulkopolitiikan kannalta keskeisiä velvoitteita, kuten yleisiä sitoumuksia ihmisoikeuksista, demokratiaperiaatteista ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta, joukkotuhoaseiden leviämisen estämisestä ja terrorismin torjunnasta. Esitykseen sisältyy laki puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona jälkimmäinen sopimuspuoli on ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle sopimuksen hyväksymistä koskevien kansallisten menettelyjen loppuunsaattamisesta. Lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan. (UM lähetystöneuvos Petri Kruuti 0295 350 114)

Hallituksen esitys (HE 62/2015 vp) eduskunnalle laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain ja rikoslain 2 a luvun muuttamisesta annetun lain kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi kesäkuussa 2015 vahvistettu sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista koskeva lainsäädäntö. Uudistusta ei voi toteuttaa ilman siihen osoitettua määrärahaa. Lait eivät ole vielä voimassa. Lait tulevat voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki, jonka voimaantulosta säädetään erikseen lailla. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Kumoamislaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 0295 150 508)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 63/2015 vp) eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että kirkon yhteisen jäsenrekisterin sekä siihen liittyvien käyttöoikeus- ja lokirekisterien tietoja koskevat säännökset ja samalla viranomaisvastuut selkeytyvät. Kirkkolain kirkonkirjoja ja seurakunnan arkistoa koskevaa lukua ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkohallitukselle annettaisiin oikeus käyttää kirkon yhteistä jäsenrekisteriä sille säädettyjen tai kirkkolain nojalla sille määrättyjen vastuiden mukaisesti. Hallintomenettelyä ja muutoksenhakua koskeviin säännöksiin ehdotetaan muutoksia, jotka pohjautuvat hallintolain ja hallintolainkäyttölain uudistuksiin. Esityksessä ehdotetaan myös poikkeusoloja koskevien säännösten ajantasaistamista sekä uutta säännöstä poikkeusoloihin ja kriisitilanteisiin varautumisesta ja varautumisen johtamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Esitys on kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Hallituksen esitys (HE 64/2015 vp) eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta ja merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, vuorotteluvapaalain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta. Palkkaturvalakia ja merimiesten palkkaturvalakia muutettaisiin siten, että palkkaturva-asioiden käsittely voitaisiin myöhemmin annetulla valtioneuvoston asetuksella keskittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Palkkaturva-asioita käsitellään nykyisin 13 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Palkkaturva-asioiden keskittäminen yhdenmukaistaisi ja lyhentäisi käsittelyaikoja ja parantaisi palkkaturvamenettelyn toimivuutta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalaissa säädetyn työttömyysturva-asiamiehen tehtävän lakkauttamista, koska erilliselle valtion etua valvovalle työttömyysturva-asiamiehelle ei ole enää tarvetta. Tavoitteena on jälkikäteisen valvonnan sijasta vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kykyä huolehtia työttömyysturvan toimeenpanon ohjaustehtävästä. Myöhemmin annettavalla asetuksella säädettäisiin työttömyysturva-asioiden ohjauksen keskittämisestä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.  Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annettuun lakiin tehtäisiin eräitä vähäisiä työ- ja elinkeinohallinnon organisaatioon liittyviä muutoksia. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.10.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista, valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10 a §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 20 a ja 44 §:n muuttamisesta. Asetuksiin tehdään Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisen edellyttämät säädösmuutokset. Lisäksi muutetaan väestötietojärjestelmästä annetun asetuksen säännöstä, jonka nojalla ulkomaan kansalaisen oleskeluoikeutta koskevia tietoja talletetaan väestötietojärjestelmään. Uusi asetus maistraattien toimialueista annetaan. Sen myötä maistraatteja on Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitavan Ahvenanmaan valtionviraston lisäksi yhdeksän. Rekisterihallintoasetuksen 10 a §:ää muutetaan niin, että aiemmin Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraatteihin sijoitetut virat, joihin on säädetty erityisiä kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia, säädetään muodostuvan Uudenmaan maistraatin viroiksi. Väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 44 §:n 1 momentin 3 kohtaa muutetaan niin, että aiemmin Itä-Uudenmaan maistraatin toimivaltaan kuulunut Verohallinnon, Maahanmuuttoviraston ja paikallispoliisin tallettamia tietoja koskevien korjausten tallettamistoimivalta sekä näiden viranomaisten neuvonta säädetään muodostuvan Uudenmaan maistraatin tehtäväksi. Väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 20 a §:ää muutetaan niin, että ulkomaalaisen oleskeluoikeutta koskevina tietoina talletetaan jatkossa muuta kuin ensimmäistä oleskelulupaa koskevan hakemuksen pääperuste ja voimassaoloaika sekä oleskeluoikeuden rekisteröinnin ja oleskelukortin peruuttamisen pääperuste. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Assi Salminen 0295 530 560)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 18.10.2013 alkaen niin kuin siitä on sovittu. Laki (213/2013) ja asetus tulevat voimaan 16.10.2015. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että kilpailulaissa tarkoitetusta yrityskauppailmoituksesta ja sen liiteasiakirjoista ei tarvitse toimittaa paperilla yhtä alkuperäistä kappaletta ja neljää jäljennöstä kuten nykyään. Jatkossa yrityskauppailmoituksen voi toimittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sähköisesti ilman paperikopioita. Asetus tulee voimaan 1.11.2015. (TEM neuvotteleva virkamies Virve Haapajärvi 0295 047 027)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 8.10.2015 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa valtioneuvoston kanslia perustamaan uusi valtion kokonaan omistama Baltic Connector Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat sekä merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaavan määrän sekä muut perustamiskustannukset. (VNK osastopäällikkö Eero Heliövaara 0295 160 150)

Päätös vahvistaa ministereiden vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Tiilikainen 12.-16.10., ministeri Rehn 29.10.-2.11. ja ministeri Niinistö 30.10. ja 2.11. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös määrätä asiantuntijat Pohjoismaiden neuvoston 67. istuntoon Reykjavikissa 26.-29.10.2015. Valtioneuvoston kanslia: erityisavustaja Anna-Kaisa Heikkinen, viestintäasiantuntija Maria Nurmi ja turvamies Fredrik Udd; ulkoasiainministeriö: erityisavustaja Riikka Taivassalo, diplomaattiavustaja Kaisa Honka-Hallila, diplomaattiavustaja Marja Koskela, osastopäällikkö Jukka Salovaara, apulaisosastopäällikkö Juha Ottman, ulkoasiainneuvos Kari Kahiluoto, yksikön päällikkö Kalle Kankaanpää, ulkoasiainneuvos Johan Schalin, lähetystöneuvos Christina Lehtinen, lähetystöneuvos Katja Luopajärvi, tiedottaja Benita Lindström ja suurlähettiläs Valtteri Hirvonen; opetus- ja kulttuuriministeriö: erityisavustaja Matias Marttinen, ylijohtaja Riitta Kaivosoja, johtaja Marjo Mäenpää, kulttuuriasiainneuvos Annika Söderlund ja korkeakouluharjoittelija Petteri Pulli; sosiaali- ja terveysministeriö: ylitarkastaja Annamari Asikainen, ylitarkastaja Maria Waltari ja projektisuunnittelija Mia Mäkinen; ympäristöministeriö: ylijohtaja Timo Tanninen, kansainvälisten asiain neuvos Ann-Britt Ylinen ja ylitarkastaja Kati Suomalainen; Suomen edustaja Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvostossa Sten Palmgren. (UM osastopäällikkö Liisa Talonpoika 0295 351 805)

Päätös asettaa tekijänoikeusneuvosto toimikaudeksi 15.10.2015-14.10.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen tohtori Marcus Norrgård (professori Rainer Oesch); varapuheenjohtaja: oikeustieteen tohtori Taina Pihlajarinne (oikeustieteen tohtori Pirjo Kontkanen); jäsenet: lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, tekijänoikeuteen perehtynyt jäsen (tutkimusjohtaja Olli Pitkänen), toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Ilmo Laevuo, elokuva- ja videoala (toiminnanjohtaja Karola Baran, teatteri- ja mediatyöntekijät), oikeustieteen kandidaatti Ahti Vänttinen, esittävä taide (lakimies Anna Nousiainen), tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder, yliopistot, tutkimus ja tiede (lakimies Mia Weckman), toiminnanjohtaja Anne Salomaa, kirjallisuus (työehtoasiamies, oikeustieteen kandidaatti Sanna Nikula), johtaja Satu Kangas, kustannustoiminta (Senior Legal Counsel Ismo Huhtanen, lehdistö), toiminnanjohtaja Aku Toivonen, luova säveltaide (arkkitehti Marja Heikkilä-Kauppinen, rakennustaide), lakimies Tuula Hämäläinen, museoala (lakimies Pekka Heikkinen, kirjastoala), lakimies Anniina Huttunen, televisio ja radio (edunvalvontapäällikkö Jenni Kähkönen), johtaja, varatuomari Martti Kivistö, tekijänoikeuden yhteishallinnointijärjestöt (toimitusjohtaja Valtteri Niiranen), IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori, teollisuus (asiantuntija Marja Hamilo), lakimies Jussi Mäkinen, tieto- ja viestintätekniikka (asiantuntija Veli Sinda), asianajaja Mari Lampenius, kuvataide, valokuva, muotoilu (toiminnanjohtaja Tommi Nilsson) ja toiminnanjohtaja Pekka Sipilä, musiikinkustannusala (toiminnanjohtaja, varatuomari Antti Kotilainen, ääni- ja kuvatallenneala). (OKM johtaja Jorma Waldén 0295 330 338)
Tiedote

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokaudelle 3.11.-6.11.2015 opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen varaedustajinaan ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Päätös Kangasniemen kunnan eläinlääkintähuollon järjestämisestä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen tuottamana palveluna. Yhteistoiminta-aluelain 5 §:n mukaan valtioneuvosto voi päättää kunnan kuulumisesta yhteistoiminta-alueeseen sekä kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueella. Palvelujen tuottaminen on järjestetty Kangasniemen kunnan eläinlääkintähuollon palvelujen osalta yhteistoiminta-aluelain vastaisesti. Kangasniemen kunnan eläinlääkintähuollon palvelujen tuottamisesta vastaa Kangasniemen kunta, ja tuottaminen on organisoitu Kangasniemen perusturvapalvelujen yhteyteen. (STM johtaja Jari Keinänen 0295 163 311)

Päätös myöntää oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Timo Havulle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä 1.12.2015 lukien. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163 185)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.10.2015 seuraavat nimitysasiat:

Kansliapäällikkö, oikeustieteen kandidaatti Harri Pursiainen liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön virkaan 1.6.2016-31.5.2021. (LVM osastopäällikkö Minna Kivimäki 0295 342 013)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti määräsi pääministeri Juha Sipilän, ministeri Timo Soinin, ministeri Lenita Toivakan, ministeri Sanni Grahn-Laasosen, ministeri Kimmo Tiilikaisen ja ministeri Anne Bernerin hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 67. istuntoon Reykjavikissa 26.-29.10.2015. (UM osastopäällikkö Liisa Talonpoika 0295 351 805)

Hallitusneuvos Maija Ahokkaan tai hänen estyneenä ollessaan erityisasiantuntija Päivä Jämsän valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Gambian välisen lentoliikennesopimuksen. Suomi on neuvotellut Gambian kanssa lentoliikennesopimuksesta Durbanissa, Etelä-Afrikassa 11.12.2013. Sopimusteksti parafoitiin neuvottelujen päätteeksi. Sopimus on luonteeltaan tavanomainen kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus on Suomen mallisopimuksen mukainen. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. (LVM ylitarkastaja Timo Koskinen 0295 342 401)

Suurlähettiläs Jarmo Viinasen tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Mikael Antellin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen sopimuksen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä. Suomi sitoutuu sopimuksessa hankkimaan Pohjoiskalotin koulutussäätiöltä vuosina 2016 - 2019 vuosittain 80 työvoimakoulutuksen opiskelijapaikkaa. (TEM vanhempi hallitussihteeri Timo Meling 0295 049 084)

Suomen osallistuminen YK:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Malissa (MINUSMA). Suomi osallistuu YK:n MINUSMA-operaatioon Malissa siten, että Suomella voi jatkossa olla operaatiossa enintään 20 sotilasta. Tällä hetkellä Suomella on operaatiossa viisi esikuntaupseeria. Tarkoituksena on lisätä osallistumista yksittäisillä sotilailla ensisijaisesti sotilastarkkailijatehtäviin. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Belgradin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pertti Ikosen sivuakkreditointi Montenegroon, Mexicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Roy Erikssonin sivuakkreditointi Kuubaan ja Panamaan, Pekingin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Marja Rislakin sivuakkreditointi Mongoliaan sekä Zagrebin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Timo Rajakankaan sivuakkreditointi Bosnia ja Hertsegovinaan. (UM lähetystöneuvos Jyri Pekka Järviaho 0295 351 449)

Puolustusvoimien strategiapäällikön, kenraalimajuri Timo Pekka Kivisen nimittäminen kenraalin virkaan 1.1.2016 - 31.12.2019 väliseksi ajaksi. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan eversti Risto Kolstela 1.11.2015 - 31.10.2018 väliseksi ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Sivun alkuun