Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
8.4.2016 11.44
Tiedote 146/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.4.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä Metsähallituksen hallituksen jäsenistä ja jäsenten kelpoisuusvaatimuksista, hallituksen tehtävistä, päätöksenteosta ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, maakunnallisista ja saamelaisten kotiseutualueelle asetettavista neuvottelukunnista, ensimmäisestä tilikaudesta ja kumotun vuoden 2002 valtion liikelaitoksista annetun lain nojalla annetun asetuksen soveltamisesta Metsähallitukseen. Asetus tulee voimaan 15.4.2016. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 0295 162 417)

Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen lainanoton rajoista ja ehdoista. Metsähallituksesta annettava laki tulee voimaan 15.4.2016. Lain 27 §:n 1 momentin mukaan Metsähallitus saa ottaa toimintansa rahoittamiseksi lainaa eduskunnan valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä antaman suostumuksen rajoissa. Pykälän 3 momentin mukaan Metsähallituksen ottamista lainoista ja sen antamista takauksista peritään valtiolle valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) mukainen takausmaksu. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetun lainan ottamisesta, lainanoton ehdoista ja lainan käyttötarkoituksista, liiketoiminnassa käytettävien vakuuksien käyttämisestä ja laadusta sekä 3 momentissa tarkoitetun maksun määräytymisestä ja perimisestä. Metsähallitukseen sovelletaan uuden Metsähallituksesta annettavan lain voimaantuloon saakka kumottua valtion liikelaitoksista annettua lakia (1185/2002) ja sen nojalla annettuja säädöksiä, kuten valtion liikelaitosten lainanoton rajoista ja ehdoista annettua valtioneuvoston asetusta (21/2003). Koska kumotun lain perusteella annetussa asetuksessa (21/2003) säädetyt lainanoton rajat ja ehdot ovat edelleen tarkoituksenmukaiset, nyt annettava asetus tarkoitus annetaan samansisältöisenä kuin kumottu asetus. Asetus tulee voimaan 15.4.2016. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 0295 162 417)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 8.4.2016 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa maa- ja metsätalousministeriö valtion puolesta luovuttamaan valtion kokonaan omistamalle valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetussa laissa tarkoitetulle osakeyhtiölle, jonka Metsähallitus on 8.3.2016 perustanut ja jonka Y-tunnus on 2752751-5, Metsähallituksen hallintaan myöhemmin osoitettavaan Metsähallituksen peruspääomaan kuuluvaan maa- ja vesiomaisuuteen kohdistuva siirtokelvoton oikeus metsätalouden harjoittamiseen. Metsähallituksen uudelleenorganisointiin liittyvän siirtopäätöksen allekirjoittaminen ja siirron tekeminen edellä mainitulle osakeyhtiölle edellyttää, että: 1) valtioneuvosto on Metsähallituksesta annetun lain 34 §:n 1 momentin ja eduskunnan valtion vuoden 2016 lisätalousarviossa myöntämän valtuutuksen nojalla alustavasti päättänyt Metsähallituksen hallintaan siirrettävän omaisuuden merkitsemisestä Metsähallituksen taseeseen peruspääomaksi ja muuksi omaksi pääomaksi, 2) valtio luovuttaa edellä mainitulle osakeyhtiölle liiketoimintasiirtona Metsähallituksen metsätaloustulosalueen käytössä olevat immateriaaliset oikeudet ja muun irtaimen omaisuuden sekä Metsähallituksen metsätalousliiketoiminnan arvoltaan noin 72 miljoonaa euroa apporttiehdoin ja allekirjoittaa luovutusta koskevan luovutuskirjan sekä 3) Metsähallitus valtioneuvoston oikeuttamana edellä mainittua apporttiomaisuutta vastaan merkitsee valtion puolesta osakeyhtiön kaikki osakkeet osakepääoman korotuksen (997 500,00 euroa) yhteydessä. Metsätalousliiketoiminnan siirtämisen edellytyksenä olevista toimenpiteistä on tarkoitus päättää valtioneuvostossa viikolla 15 eduskunnan hyväksyttyä valtion vuoden 2016 lisätalousarvion. (MMM neuvotteleva virkamies Ville Schildt 0295 162 190)

 
Sivun alkuun