Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
8.6.2017 13.34
Tiedote 282/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 8.6.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 70/2017 vp) eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan valtion virkamieslakiin otettavaksi säännös siitä, että nimitysharkinnassa on varmistuttava virkaan valittavan henkilön nuhteettomuudesta sekä siitä, ettei hänellä ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen. Lakiin sisältyvää luetteloa niistä viroista, joihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen, ehdotetaan muutettavaksi. Suomen kansalaisuutta koskevan edellytyksen täyttäisi nykytilaa vastaavasti myös henkilö, jolla on Suomen kansalaisuuden lisäksi jonkin muun valtion kansalaisuus. Turvallisuusselvityslakia muutettaisiin siten, että henkilön luotettavuuden ja painostuksesta vapaan ja riippumattoman tehtävien hoidon varmistamiseksi voidaan selvittää hänen ulkomaansidonnaisuuksiaan nykyistä laajemmin laissa tarkemmin säädettävissä tapauksissa. Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain opiskelijan valintakriteereitä koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että upseerin virkaan tähtääviin opintoihin opiskelijaksi voitaisiin valita vain riippumattomuuden ja luotettavuuden vaatimukset täyttävä henkilö. Vastaavat muutokset tehtäisiin Poliisiammattikorkeakoulusta annettuun lakiin sekä rajavartiolaitoksen hallinnosta annettuun lakiin, jossa säädetään rajavartijakoulutuksesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 0295 530 172)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 71/2017 vp) eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta. Eduskunnan käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvään tuloverolain muutosehdotukseen sisältyy ehdotus Ahvenanmaan maakuntavähennyksestä. Esitykseen sisältyy myös ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta. Hallituksen esitystä täydennettäisiin Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevan sääntelyn osalta siten, että Ahvenanmaan tasoitusperustetta koskeva lakiehdotus poistettaisiin ja maakuntavähennystä koskevaa säännöstä tarkistettaisiin. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 72/2017 vp) eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. Laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä säädettäisiin perustettavasta perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesta tietovarannosta. Tietovarantoon tallennettaisiin perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opiskelua, suorituksia ja tutkintoja, läsnäoloa sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämistä koskevia tietoja, joita henkilö tarvitsee hakeutuessaan koulutukseen, koulutuksen aikana, työelämässä sekä hakiessaan koulutukseen liittyviä etuisuuksia. Tietovarantoon tallennettaisiin lisäksi tietoja, joita tarvitaan myönnettäessä opetuksen ja koulutuksen rahoitusta. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät toimisivat tietovarannon rekisterinpitäjinä ja Opetushallitus teknisenä ylläpitäjänä. Ylioppilastutkintorekisteristä, opiskelijavalintarekisteristä ja korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta säädettäisiin pääasiassa vastaavasti kuin voimassa olevassa laissa.  Laissa säädettäisiin myös Opetushallituksen ylläpitämästä opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelusta. Palvelussa henkilö voisi katsoa ja käyttää laissa tarkoitettuihin rekistereihin ja tietovarantoihin sisältyviä omia tietojaan. Luovutuspalvelua voitaisiin käyttää myös tietojen luovuttamiseen viranomaisille. Henkilö voisi palvelussa lisäksi antaa suostumuksensa rekisterissä tai tietovarannossa olevan tiedon luovuttamiseen palvelun avulla muille tahoille. Palvelun kautta tapahtuvasta tietojen luovutuksesta vastaisi Opetushallitus. Lisäksi säädettäisiin oppijanumerosta, jota käytettäisiin henkilön yksilöintiin tallennettaessa, käsiteltäessä ja luovutettaessa ehdotetussa laissa tarkoitettuja tietoja. Oppijanumeroista muodostuisi oppijanumerorekisteri, jota ylläpitäisi Opetushallitus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (OKM ylijohtaja Mika Tammilehto 0295 330 308)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 73/2017 vp) eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia. Julkisoikeudellisena laitoksena toimiva Tampereen yliopisto ja säätiöyliopistona toimiva Tampereen teknillinen yliopisto yhdistettäisiin Tampereen uusi yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi. Voimaanpanolailla säädettäisiin yliopistojen yhdistymisen toteutuksesta. Yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäväksi kaikkia korkeakouluja koskevat säännökset korkeakoulujen välisen opetusyhteistyön mahdollisuuksien laajentamisesta sekä koulutuksen lakkauttamiseen liittyvästä opiskelijoiden siirtymisestä toiseen korkeakouluun. Ammattikorkeakoulujen hallintokieltä koskeva sääntely ehdotetaan muutettavaksi yliopistojen sääntelyä vastaavaksi. Yliopistolain muuttamisesta annettavan lain voimaanpanosta ehdotetaan annettavaksi erillinen laki, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman nopeasti. Voimaanpanolailla säädettäisiin yliopistojen yhdistymisen toteutuksesta. Laki yliopistolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan yliopistojen yhdistymisen osalta 1.1.2019. Muilta osin ehdotettavat muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman nopeasti. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 74/2017 vp) eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistettäisiin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Uuden lautakunnan nimeksi tulisi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta. Lisäksi toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntien jäsenten kelpoisuusedellytyksiä yhtenäistettäisiin. Kaikkien muutoksenhakulautakuntien jäsenten tulisi olla perehtyneitä sosiaalivakuutusasioihin. Muutoksenhakulautakuntien jäsenten eroamisikä nostettaisiin 70 vuoteen. Lisäksi tehtäisiin eräitä vähäisempiä muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (STM hallitusneuvos Erik Strömberg 0295 163 190)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.6.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksen 4 §:ään tehdään sotilasläänien lakkauttamisesta johtuva teknisluonteinen muutos. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta voi vastaisuudessa asettaa maavoimiin alueellisia neuvottelukuntia. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta voi edelleen asettaa puolustushaaroihin toimialakohtaisia neuvottelukuntia eikä nykytilaa tältä osin muuteta. Asetus tulee voimaan 1.7.2017. (PLM hallitussihteeri Kosti Honkanen 0295 140 607)

Valtioneuvoston asetus tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan toimikaudesta, kokoonpanosta ja toiminnan järjestämisestä. Asetus tulee voimaan 12.6.2017. (OKM tekijänoikeusneuvos Viveca Still 0295 330 297)

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2017/2018 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta. Porojen eläinkohtaista tukea maksetaan tukialueilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille. Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tuki on 28,50 euroa eloporoa kohti. Asetus tulee voimaan 14.6.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan vuodelta 2016 maksettavien viherryttämistuen ja nuoren viljelijän hehtaarikohtaisen tuen määrä sekä perustuen tukioikeuksien arvo toisessa maksuerässä. Arvioituja yksikkökohtaisia tukitasoja tarkennetaan vuoden 2016 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella ennen tukien maksamista, jotta tukiin käytettävissä oleva määräraha tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Perustuen tukioikeuksien arvoa korotetaan 14 sentillä hehtaarilta tukialueella AB ja alennetaan 13 sentillä hehtaarilta tukialueella C. Vuodelta 2016 maksettavaa viherryttämistuen hehtaarikohtaista määrää korotetaan viidellä sentillä hehtaarilta tukialueella AB ja kahdella sentillä hehtaarilta tukialueella C. Vuodelta 2016 maksettavaa nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtaista määrää korotetaan 50 sentillä hehtaarilta. Asetuksella täsmennetään myös perustuen tukialuekohtaisia enimmäismääriä. Tuet on tarkoitus maksaa kesäkuussa 2017. Asetus tulee voimaan 13.6.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tehdään maaseudun kehittämisen tukemisesta annettuun lakiin (28/2014) tehdyn lainmuutoksen (1336/2016) edellyttämät muutokset maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annettuun valtioneuvoston asetukseen. Maaseudun kehittämisen tukemisesta annettua lakia muutettiin 1.1.2017. Olennaisin muutos koski 24 §:n muutosta, jolla selvemmin todetaan niin sanottuihin pilottihankkeisiin liittyvien investointien tukemisen olevan tietyissä rajoissa mahdollista. Samalla lakiin tehtiin myös pienempiä muutoksia, joilla pyritään lisäämään tukijärjestelmän toimivuutta ja vähentämään hallinnollista taakkaa. Lisäksi laajakaistahankkeiden rahoitukseen tehdään muutoksia koskien tuenhakijaa ja tukitasoa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 (maaseutuohjelma) laajakaistarahoitus sai EU:n komissiolta luvan keventää rahoituksen ehtoja. Tästä johtuvat muutokset tehdään myös maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1174/2014). Lisäksi tehdään vähäisiä korjauksia ja muutoksia. Asetus tulee voimaan 13.6.2017. (MMM hallitussihteeri Laura North 0295 162 334)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta. Asetus annetaan lakiteknisistä syistä. Asetuksessa säädetään tarkemmin neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Asetuksella ei ole tarkoitus muuttaa neuvottelukunnan tehtävien perusperiaatteita. Neuvottelukunnan jäsenmäärää kasvatetaan kahdella jäsenellä ja näiden henkilökohtaisella varajäsenellä, jotta pystytään turvaamaan eri toimialojen ja sidosryhmien kattava edustus. Asetus tulee voimaan 1.7.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Pauliina Kanerva 0295 060 160)

 

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 8.6.2017 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä jäsenet EU-ministerivaliokuntaan. Ministerivaliokunnan puheenjohtaja on pääministeri Juha Sipilä ja jäsenet ovat ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, oikeusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Paula Risikko, puolustusministeri Jussi Niinistö, valtiovarainministeri Petteri Orpo, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, elinkeinoministeri Mika Lintilä, työministeri Jari Lindström ja asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös määrätä ministerien sijaiset. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)
Ministerien sijaisuudet 

Päätös antaa eduskunnalle tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta. Hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnalle yhteiskunnan pitkän ajan valintoja käsittelevän tulevaisuusselonteon. Kunkin selonteon aihepiiri on rajattu politiikkapäätösten kannalta keskeisiin strategisiin kysymyksiin 10-20 vuoden ajanjaksolla. Tässä selontekoprosessissa etsitään vastauksia laajoihin työn murrosta ja tulevaisuutta luotaaviin kysymyksiin. Selonteon ensimmäinen osa tuottaa tietoa työn muutoksen laajasta merkityksestä koko yhteiskunnalle ja selonteon toinen osa, kevätkaudella 2018, kokoaa näkemyksiä ja ratkaisuja siihen, miten Suomi voi menestyksekkäästi sopeutua muutokseen sekä tarttua sen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. (VNK neuvotteleva virkamies Taina Kulmala 0295 160 184)
Tiedote

Päätös myöntää vientilupa Boomeranger Boats Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin C-1100 RIB veneitä, joista osa on varustettu lämpökameralla. Tuotteiden loppukäyttäjä on Yhdistyneiden arabiemiirikuntien puolustusvoimat. (PLM erityisasiantuntija Riikka Pitkänen 0295 140 421)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2016 valtiopäiville pöytäkirjaan. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. (VM valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen 0295 530 345)

Päätös ratkaista Reino Johannes Suomisen jäämistöstä tehty hakemus ja ilmoitus. (VM neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen 0295 530 405)

Päätös hyväksyä Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry:n hakemus sille perusopetuslain (628/1998) 7 §:n nojalla myönnettyjen perusopetuksen järjestämistä koskevien lupien peruuttamisesta. Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry:n ja Kirkkopalvelut ry:n hallitukset ovat tehneet keväällä 2016 päätökset opetus- ja koulutustoiminnan yhdistämisestä yhdeksi toiminnalliseksi ja taloudelliseksi kokonaisuudeksi, jolloin kyseisten organisaatioiden kaikki koulutustehtävät kootaan yhden ylläpitäjän ja koulutuksen järjestäjän eli Kirkkopalvelut ry:n hoidettavaksi. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

Päätös hyväksyä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ESP-säännöstöön tehdyt muutokset. Kaikki muutokset ovat teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. Muutos rajoittuu Suomessa luokituslaitosten tarkastajien työturvallisuuteen ja ESP-katsastuksiin. (LVM hallitusneuvos Katja Viertävä 0295 16001)

Päätös oikeuttaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) perustamaan täyteen omistukseensa uusi, valtion kokonaan omistama Hetli Oy -niminen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusyhtiö sekä merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euroa. Osana sote- ja maakuntauudistusta on tarkoitus perustaa tulevien 18 maakunnan omistukseen eräitä keskitetysti tukipalveluja tuottavia valtakunnallisia palvelukeskuksia. Näitä ovat 1) toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus, 2) talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus sekä 3) tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus (ICT-palvelukeskus). Palvelukeskukset on tarkoitus toteuttaa osakeyhtiömuotoisena. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)
Tiedote

Päätös oikeuttaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) perustamaan täyteen omistukseensa uusi, valtion kokonaan omistama Vimana Oy -niminen tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskusyhtiö sekä merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euroa. Osana sote- ja maakuntauudistusta on tarkoitus perustaa tulevien 18 maakunnan omistukseen eräitä keskitetysti tukipalveluja tuottavia valtakunnallisia palvelukeskuksia. Näitä ovat 1) toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus, 2) talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus sekä 3) tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus (ICT-palvelukeskus). Palvelukeskukset on tarkoitus toteuttaa osakeyhtiömuotoisina. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)
Tiedote

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 330. hallintoneuvoston kokoukseen 17.6.2017 Genevessä. Valtuuskunnan johtaja on pysyvä edustaja, suurlähettiläs Terhi Hakala, Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöstä, neuvotteleva virkamies Antti Närhinen työ- ja elinkeinoministeriöstä, ministeri Renne Klinge Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja neuvonantaja Heini Leppänen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 0295 048 937)

Päätös asettaa ympäristövakuutuslautakunta toimikaudeksi 15.6.2017-14.6.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen tohtori, varatuomari Pauli Ståhlberg; varapuheenjohtajat: eritysasiantuntija Riitta Haapasaari (lainsäädäntöneuvos Jari Salila) oikeusministeriö ja hallitussihteeri Merja Huhtala (eritysasiantuntija Mari-Linda Harju-Oksanen) ympäristöministeriö; jäsenet: johtava neuvonantaja Ville Raulos (jaostopäällikkö Emilia Hanén) Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, senior underwriter Timo Kirves OP vakuutus Oy (johtaja Rami Urho If Vahinkovakuutus Oy) ja asiantuntija Satu Räsänen Elinkeinoelämän keskusliitto (asiantuntija Merja Vuori Kemianteollisuus ry). (STM ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen 0295 163 427)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.6.2017 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri Kai Knape puolustusministeriön turvallisuusjohtajan virkaan 1.1.2018 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Doctor of Philosophy, oikeustieteen maisteri Mira Matikkala opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virkasuhteeseen 26.6.2017-31.12.2018, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan virkavapauden ajaksi. (OKM opetusneuvos Eija Somervuori 0295 330 415)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen. IMDG-säännöstöä sovelletaan suomalaisiin aluksiin, varustamoihin ja satamiin, jotka kuljettavat tai tilapäisesti säilyttävät vaarallisia aineita kappaletavarana. Kaikki muutokset ovat teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. (LVM hallitusneuvos Katja Viertävä 0295 16001)

Sivun alkuun