Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.11.2017 13.24
Tiedote 512/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 9.11.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 173/2017 vp) eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan sisäministeriölle annettaisiin rajatuissa tapauksissa toimivalta muuttaa kansallista ohjelmaa ja kansallista toimeenpano-ohjelmaa. Pääsääntöisesti muutoksista päättäisi edelleen valtioneuvosto. Sisäministeriö päättäisi kuitenkin kansallisen ohjelman seurantakomiteaa kuultuaan Euroopan komission erityis- ja kansallisille tavoitteille suoraan kohdentaman lisärahoituksen lisäämisestä, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoasetuksessa tarkoitettujen täydentävien määrien ja niiden perusteena olevien henkilöiden lukumäärien lisäämisestä sekä merkitykseltään vähäisestä muutoksesta. Lisäksi mahdollistettaisiin kertakorvaushankkeen mahdollisen muun rahoituksen ja tuoton huomioonottaminen maksettavan EU-tuen määrän laskennassa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (SM erityisasiantuntija Heidi Sulander 0295 488 329)

Hallituksen esitys (HE 174/2017 vp) eduskunnalle laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstöä koskevaa kirkkolain 6 lukua. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös pitkäaikaistyöttömän ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen. Työnantajalle ehdotetaan mahdollisuutta pidentää koeaikaa tapauksissa, joissa viranhaltija on koeaikana ollut työkyvyttömänä tai perhevapaalla. Lomautusilmoituksen tiedoksi antamista koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi työsopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin tehtyjä muutoksia vastaavasti. Työllistymisvapaata sekä työllistymisvapaaseen liittyvien korvausvaatimusten käsittelyjärjestystä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi ja täydennettäviksi työsopimuslakiin tehtyjä muutoksia vastaavasti. Virkasuhteen päättämismenettelyä koskevaa säännöstä ehdotetaan täydennettäväksi siten, että virkaehtosopimukseen perustuva yhteistoimintamenettely voi korvata hallintolain mukaisen kuulemisen. Lisäksi irtisanotun viranhaltijan takaisinottamista koskevaa määräaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Hallituksen esitys (HE 175/2017 vp) eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettuun lakiin lisättäisiin tarjouskilpailuun perustuvaa, teknologianeutraalia preemiojärjestelmää koskevat säännökset. Samalla syöttötariffijärjestelmä suljettaisiin biokaasu- ja puupolttoainevoimaloiden osalta. Lisäksi tuulivoiman kompensaatioalueista annettuun lakiin lisättäisiin viittaus preemion mukaiseen tukeen. Esitys liittyy kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon sekä valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen täydennykseen. Lait tulisivat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, kun komission kanta preemiojärjestelmän soveltuvuudesta sisämarkkinoille on saatu. Säännös, jolla syöttötariffijärjestelmä suljettaisiin uusilta biokaasu- ja puupolttoainevoimaloilta, on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.11.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdystä puitesopimuksesta. Puitesopimus on voimassa 1.11.2017 lukien niin kuin siitä on sovittu. Laki (111/2016) ja asetus tulevat voimaan 14.11.2017. (UM lähetystöneuvos Soili Kangaskorpi 0295 350 008)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä kumotaan ne ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevat säännökset, jotka eivät ole enää 1.1.2018 lukien uudistuvan ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisia tai joista säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Lisäksi osaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevista säännöksistä muutetaan teknisesti vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Samalla lukiokoulutuksen rahoituksen osalta tehdään muuttuvaa lainsäädäntöä vastaavat tekniset muutokset asetuksen 1 ja 3 §:ään. Uutena asetuksessa säädetään tarkemmin muun muassa ammatillisen koulutuksen indeksissä käytettävien indeksien keskinäisestä painotuksesta, kustannustason muutoksen huomioimisesta ammatillisen koulutuksen määrärahaa mitoitettaessa sekä opiskelijan lukemisesta rahoituksen perusteeksi silloin, kun hän opiskelee samanaikaisesti useammassa kuin yhdessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (OKM hallitussihteeri Antti Randell 0295 330 173)

Valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annettuun lakiin liittyvien lakien voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan säädösviittauksia muuttavat liitännäislait, joita muutettiin porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain yhteydessä. Lisäksi asetuksella saatetaan voimaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §, jota muutettiin maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen yhteydessä. Lakimuutokset jätettiin tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, koska porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain mukainen tukijärjestelmä ei vielä ollut käytössä lakeja muutettaessa. Mainittu tukijärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2017. Lait (988/2011), (989/2011), (990/2011), (996/2011), (999/2011), (1000/2011) ja (84/2014) sekä asetus tulevat voimaan 15.11.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Mika Saari 0295 162 134)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetusten muutoksilla saatetaan voimaan osa komission direktiivin 2016/2309/EU muutoksista. Lisäksi asetuksiin tehdään teknisiä muutoksia ja säädösteknisiä muutoksia, jotka liittyvät liikenne- ja viestintäministeriöstä Liikenteen turvallisuusvirastoon siirrettyihin norminantovaltuuksiin. Asetukset tulevat voimaan 15.11.2017. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 9.11.2017 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikalle ero arviointikriteerilautakunnasta ja nimittää työ- ja elinkeinoministeriötä edustavaksi uudeksi jäseneksi erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa sekä myöntää poliisijohtaja Sanna Heikinheimolle ja neuvotteleva virkamies Johanna Karille ero arviointikriteerilautakunnasta ja nimittää sisäministeriötä edustavaksi uudeksi jäseneksi poliisijohtaja Marko Viitanen ja hänen varajäsenekseen erityisasiantuntija Heli Heikkola lautakunnan 31.12.2017 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 150 034)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Helsingissä Sörnäisten kaupunginosassa sijaitseva kiinteistö 91-10-291-5 sillä sijaisevine rakennuksineen Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle perustettavan yhtiön lukuun 8,2 miljoonan euron kauppahinnasta ja muutoin määräämillään ehdoilla. (VM erityisasiantuntija Tero Meltti 0295 530 770)

Päätös myöntää ero Suomen Akatemian hallituksesta tekniikan tohtori, dosentti Heidi Fagerholmille, terveyden tutkimuksen toimikunnasta akatemiaprofessori Anu Wartiovaaralle ja luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnasta professori Paula Eerolalle 10.11.2017 lähtien ja nimittää teknologiajohtaja, dosentti Marita Niemelä Suomen Akatemian hallituksen jäseneksi, professori Leena Paavilainen luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtajaksi, professori Jorma Keskinen luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan jäseneksi sekä tutkija, dosentti Auli Karhu Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunnan jäseneksi kaudelle 10.11.2017-31.12.2018. (OKM opetusneuvos Eeva Kaunismaa 0295 330 226)

Päätös muuttaa Metsähallituksen 2016 voiton tuloutuksen viimeisen 21 500 000 euron suuruisen erän maksupäivää aiemmin päätetystä 1.12 2017 joulukuun 2017 loppuun siten, että uusi eräpäivä on 29.12.2017. Syy muutokseen on Metsähallituksen ennakoitua kireämpi maksuvalmius loppuvuonna 2017. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 0295 162 238)

Periaatepäätös maaseudun digitalisaation edistämiseksi. Periaatepäätöksellä kehitetään maaseudun digitaalisia palveluja ja edistetään kokeiluja. Digitaalisten ja alueiden paikalliset erityispiirteet huomioivien ratkaisujen avulla on mahdollista turvata maaseudun kansalaisten ja yritysten toimintaolosuhteet sekä luoda uutta elinvoimaa ja kasvun eväitä maaseutualueiden elinkeinoelämälle ja siten koko Suomelle. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)
Tiedote

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) 30. yleiskokoukseen Lontoossa 27.11.-6.12.2017. Valtuuskunnan puheenjohtaja on liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja varapuheenjohtajat ovat Suomen pysyvän IMO-edustajan sijainen, ylijohtaja Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä, erityisasiantuntija Tero Jokilehto liikenne- ja viestintäministeriöstä ja merenkulkujohtaja Tuomas Routa Liikenteen turvallisuusvirastosta ja jäsenet Suomen pysyvä IMO-edustaja, suurlähettiläs Päivi Luostarinen Suomen Lontoon suurlähetystöstä, hallitussihteeri Veera Kojo liikenne- ja viestintäministeriöstä, lähetystöneuvos Marjo Mäki-Leppilampi Suomen Lontoon suurlähetystöstä, apulaisosastopäällikkö Juha Vuolle Rajavartiolaitoksesta, yksikön päällikkö Ismo Siikaluoma Rajavartiolaitoksesta ja johtava asiantuntija Marko Rahikainen Liikenteen turvallisuusvirastosta. (LVM yksikön johtaja Sanna Ruuskanen 0295 342 077)

Päätös asettaa sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunta toimikaudeksi 11.11.2017-10.11.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kaupallinen neuvos Tomi Lounema (hallitussihteeri Sirpa Sillstén) työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: ryhmäpäällikkö Harri Westerlund (johtava asiantuntija Hanna Mustonen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto; jäsenet: ylitarkastaja Kari Seppänen (ylitarkastaja Tapani Vänni) sosiaali- ja terveysministeriö, rakennusneuvos Pekka Kalliomäki (ympäristöneuvos Maarit Haakana) ympäristöministeriö, johtava asiantuntija Ari Ketonen (toimitusjohtaja Antti Heinämäki) Suomen Hissiyhdistys ry, vanhempi lakimies Kaisu Terkki (kehityspäällikkö Jari Virta) Suomen Kiinteistöliitto ry, toimitusjohtaja Helena Orasvuo (toimitusjohtaja Kalevi Hämäläinen) Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, diplomi-insinööri Suvi Lapinvuo (johtava asiantuntija Leif Virtanen) Sähkösuunnittelijat NSS ry, lakimies Inka-Liisa Ahokas (tekninen johtaja Esa Tiainen) Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, puheenjohtaja Juha Nurminen (hallituksen jäsen Reijo Lintula) Sähkötarkastusyhdistys Säty ry, johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry (toimitusjohtaja Tarja Hailikari Kaupan liitto ry), johtava asiantuntija Petri Mero (turvallisuusasiantuntija Aku Pänkälä) Finanssiala ry, lakimies Timo Niemi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (johtava asiantuntija Antti Savola Turvallisuus- ja kemikaalivirasto), director of business development Tomi Nyberg (certification manager Markus Ahvenus) SGS Fimko Oy, yliopettaja Pirkko Harsia Sähköinsinööriliitto ry (teknikko Veikko Sölli Pääkaupunkiseudun sähköteknikot ja -insinöörit ry), aluepäällikkö Heidi Kaartinen Teknisen Kaupan Liitto ry/TIC Forum (hissiasiamies Simo Merilä Helsingin kaupunki), asiantuntija Patrick Frostell (asiantuntija Arto Kivirinta) Teknologiateollisuus ry, talotekniikkaryhmän päällikkö Pasi Hyyppä (lakimies Johanna Aho) Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja toimitusjohtaja Timo Kekkonen Sähköturvallisuuden edistämiskeskus Stek ry (liittosihteeri Hannu Luukkonen Sähköalojen ammattiliitto ry). (TEM vanhempi hallitussihteeri Pauliina Kanerva 0295 060 160)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 9.11.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 63/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet). Ehdotettu uudelleenlaadittu asetus korvaisi toteutuessaan voimassa olevan vuonna 2007 annetun EU-asetuksen rautatiematkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Tavoitteena on ehdotuksella päivittää asetuksen säännökset vastaamaan toimintaympäristössä ja unionilainsäädännössä tapahtuneita muutoksia, kun rautatiemarkkinat on avattu kilpailulle. Ehdotus sisältää joukon tarkistuksia voimassa olevaan asetukseen. Merkittävimmät niistä liittyvät soveltamisalaa koskevien poikkeusmahdollisuuksien supistamiseen sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksien parantamiseen. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 0295 150 266)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 9.11.2017 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden tohtori Mika Vehnämäki ulkoasiainministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2017-31.7.2020, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on määrättynä toiseen tehtävään. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Diplomi-insinööri Janne Viskari Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan virkaan 15.11.2017 lukien viiden vuoden määräajaksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Tiedote

Sivun alkuun