Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.5.2018 13.21
Tiedote 244/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 9.5.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 64/2018 vp) eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että alueen pelastustoimelta poistettaisiin velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä. Alueen pelastustoimelta poistettaisiin myös mahdollisuus tuottaa nuohouspalveluja omana työnään. Muilta osin sääntely säilytettäisiin nykyisen lainsäädännön mukaisena, mutta sääntelyn selkeyttämiseksi tarkemmat säännökset nostettaisiin sisäministeriön asetuksesta pelastuslakiin. Säännöksiä myös yksinkertaistettaisiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (SM neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi 0295 488 432)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.5.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi 2 a § valtiolle palautuneiden siirrettävien käyttöoikeuksien jakamisesta. Lisäksi muutetaan sitä laskentajärjestystä, jolla 13 §:llä määriteltyjä pienimuotoisen silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen saaliita kirjataan tomijakohtaisiin kalastuskiintiöihin ja erillisiin kalastuskiintiöihin. Saaliit kirjataan ensin toimijakohtaisiin kalastuskiintiöihin, jolloin niiden käyttöaste lain tavoitteen mukaisesti paremmin varmistetaan ja erillisten kalastuskiintiöiden määriä voidaan pitää mahdollisimman pieninä. Asetus tulee voimaan 15.5.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162 494)

Valtioneuvoston asetus yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävistä lentoasemista ja satamista. Asetuksella säädetään ilmailulain (864/2014) 128 a §:n sekä eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain (485/2004) 7 e §:n mukaisista yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävistä satamista ja lentoasemista. Näiden satamien ja lentoasemien pitäjien on kyseisten lakien mukaan huolehdittava viestintäverkkojen ja tietojärjestelmien turvallisuuteen liittyvästä riskienhallinnasta sekä ilmoitettava merkittävistä tietoturvallisuuteen liittyvistä häiriöistä valvontaviranomaiselle. Asetus tulee voimaan 11.5.2018. (LVM neuvotteleva virkamies Maija Rönkä 0295 342 039)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 9.5.2018 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa 9.5.2018 lukien sosiaali- ja terveysministeri Mattilan ja perhe- ja peruspalveluministeri Saarikon välinen työnjako sosiaali- ja terveysministeriössä: perhe- ja peruspalveluministeri Saarikko käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosastolle ja hyvinvointi- ja palveluosastolle kuuluvat asiat, lukuun ottamatta valmiusasioiden koordinointia sekä rahapelitoiminnasta saatujen tuottojen jakamista koskevia asioita sekä lääkehuoltoa kuitenkin siten, että Kansallista lääkekehityskeskusta koskevat asiat kuuluvat hänelle. Lisäksi hän käsittelee tasa-arvoasiat sekä työterveyshuoltoa, lomitusta, asumistukea, sotilasavustuksia, lapsilisiä, kotihoidon tukea, sotilasvammakorvauksia, sotainvalidien palveluja, veteraanien kuntoutusta ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaa koskevat asiat. Sosiaali- ja terveysministeri Mattila käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta pöytäkirjaan. (OM lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri 0295 150 280)

Päätös määrätä oikeustieteen maisteri Aapo Matias Heikurainen vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoimintaa tuntevan asiantuntijajäsenen varajäseneksi käsittelemään ja ratkaisemaan oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja asioita (yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien työeläkeasiat) 1.6.2018 lukien 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 9.5.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 23/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun asetuksen uudelleenlaadinnaksi (POP-asetus). POP-asetuksen uudistamisen tavoitteena on helpottaa asetuksen soveltamista, mukauttaa POP-asetus Lissabonin sopimuksen määräyksiin ja EU:n yleiseen kemikaalilainsäädäntöön sekä osoittaa asetuksen mukaisia tehtäviä Euroopan kemikaalivirastolle. Komission arvion mukaan tiettyjen tehtävien siirtäminen Euroopan komissiolta kemikaalivirastolle vähentäisi kokonaiskustannuksia ja lisäisi täytäntöönpanoon käytettävissä olevan tieteellisen tietämyksen määrää. (YM neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri 0295 250 275)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 9.5.2018 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta ulkoasiainneuvos Katja Pehrmanille 15.5.2018-15.5.2020. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Oikeustieteen tohtori Pekka Timonen oikeusministeriön kansliapäällikön virkaan 1.6.2018-30.5.2023. (OM henkilöstöpäällikkö Taru Ritari 0295 150 306)
Tiedote

 
Sivun alkuun