Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.6.2016 13.40
Tiedote 253/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 9.6.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 98/2016 vp) eduskunnalle laeiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ja tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Tasa-arvolaissa säädettyihin tasa-arvovaltuutetun toimivaltuuksiin lisättäisiin mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi osapuolten välillä tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää koskevissa asioissa. Sovinnon osapuolet yhdessä tai tasa-arvovaltuutettu osapuolten suostumuksella voisivat hakea yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta sovinnon vahvistamista. Lautakunta voisi vahvistaa saavutetun sovinnon. Tasa-arvovaltuutetusta annetussa laissa säädettyihin tasa-arvovaltuutetun tehtäviin lisättäisiin sovinnon edistämistä koskeva tehtävä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2016. (STM hallitussihteeri Terhi Tulkki 0295 163 229)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.6.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta. Asetuksessa vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus tulee voimaan 10.6.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen 0295 150 332)

Valtioneuvoston asetus maatalouden neuvontapalvelujen valtionavusta. Asetuksella säädetään valtion talousarvion mukaisen maaseudun elinkeinojen kehittämiseen tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä ja käyttämisestä. Voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen keskeiset säännökset ajantasaistetaan siten, että yhteisön valtiontukilainsäädännön asettamat vaatimukset avustuksen käytölle täyttyvät. Tässä yhteisön valtiontukilainsäädännöllä tarkoitetaan komission asetusta (EU) N:o 702/2014 tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti, jäljempänä maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetus. Maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 22 artiklassa säädetään tuesta neuvontapalveluihin. Avustettavan toiminnan tulee täyttää mainitussa artiklassa toiminnalle säädetyt vaatimukset. Asetuksella kumotaan maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annettu valtioneuvoston asetus (244/2002), jolla aiemmin säädettiin maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista. Asetus tulee voimaan 1.8.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

Valtioneuvoston asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta (1071/1994) muutetaan siten, että asetukseen lisätään uusi 7 b § varastojen käytettävyydestä. Asetus tulee voimaan 15.6.2016. (TEM teollisuusneuvos Herkko Plit 0295 063 636)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 9.6.2016 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä kansliapäällikkö Asko Välimaa Pysyvän välitystuomioistuimen jäseneksi kuuden vuoden toimikaudeksi 1.7.2016 lukien. (UM lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven 0295 351 241)

Päätös hyväksyä Munkkiniemen koulutussäätiö sr:n perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus. Hakemus hyväksytään ehdolla, että opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Munkkiniemen koulutussäätiö sr:lle lukiolain 4 §:n mukaisen lukiokoulutuksen järjestämisluvan. Lisäksi hyväksytään Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n hakemus perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämisluvan peruuttamisesta. Hakemus hyväksytään ehdolla, että valtioneuvosto myöntää Munkkiniemen koulutussäätiö sr:lle perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämisluvan. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

Päätös Suomen tiedonannosta Euroopan komissiolle asetuksen (EU) N:o 1307/2013 soveltamisesta Suomessa vuodesta 2017 alkaen tehtävin muutoksin. Euroopan komissiolle toimitetussa tiedonannossa, joka hyväksyttiin valtioneuvostossa 29.5.2014, määriteltiin vuosina 2015-2020 toimeenpantavien Euroopan unionin kokonaan rahoittamien suorien tukien kansallisessa päätäntävallassa olevat toimeenpanoratkaisut ja -esitykset. Tiedonantoa muutetaan tietyin osin 1.1.2017 alkaen. Muutoksia tehdään perustukijärjestelmään liittyvään enimmäismäärään sekä vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen prosenttiyksikköön ja tuen eräisiin ehtoihin. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Päätös muuttaa Norkring AS:n verkkotoimilupaa. Norkring AS on pyytänyt verkkotoimilupansa muuttamista B-kanavanippua koskevien ehtojen osalta siten, että kanavanipun väestöpeittovaatimus lasketaan 100 prosentista 85 prosenttiin ja vaatimus rakentaa peitto yli 50 asukkaan katvealueille sekä mahdollisuus toteuttaa osa verkosta vaihtoehtoisella tekniikalla poistetaan. Lisäksi Norkring AS on pyytänyt saman verkkotoimiluvan muuttamista siten, että D-kanavanippua koskeva vaatimus DVB-T2-jakelutekniikan käytöstä poistetaan. Norkring AS:n tulee 10.1.2017 mennessä rakentaa B-kanavanipun peitto kattamaan vähintään 85 prosenttia Suomen väestöstä ja se saa oikeuden käyttää D-kanavanipussa tavallista DVB-T -lähetystekniikkaa. Muutoksella parannetaan uuden toimijan edellytyksiä käynnistää lähetystoiminta Suomessa ohjelmistotoimijoiden vallitsevien tarpeiden mukaisesti ja edistetään siten televisiolähetyspalvelujen verkkokilpailua. Valtioneuvosto tarkastelee uudelleen peittovelvoitetta ja lähetystekniikkaa koskevia ehtoja 31.12.2018 mennessä. (LVM osastopäällikkö Mikael Nyberg 0295 342 474)
Tiedote

Päätös alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -määrärahan alueellisesta jaosta vuonna 2016. Päätöksellä jaetaan vuoden 2016 valtion talousarviossa momentille 32.50.40 (Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen) budjetoidusta määrärahasta 9 000 000 euroa käytettäväksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 6 §:n ja 7 §:n mukaisiin toimenpiteisiin seuraavasti: Maakuntien liitoille, jotka toimivat alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisina aluekehittämisviranomaisina, yhteensä 8 869 000 euroa. Lisäksi määrärahasta osoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön 131 000 euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 0295 064 937)
Tiedote

Päätös myöntää työehtoasioiden päällikkö Annika Rönni-Sälliselle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen 1.8.2016 lukien lautakunnan 13.1.2021 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163 185)

Periaatepäätös asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmasta 2016-2019. Ohjelman tärkeimpänä tavoitteena on jatkaa asunnottomuuden vähentämistä vahvistamalla asunnottomuuden ennaltaehkäisyä sekä torjumalla asunnottomuuden uusiutumista. Kokonaisuus pitää sisällään 2 500 uuden asunnon tai asuntopaikan osoittamisen asunnottomille tai asunnottomuuden riskiryhmille. Ehdotettavilla toimenpiteillä tavoitellaan asunnottomuuden hoitamiseen liittyvän palvelujärjestelmämme uudistamista asiakaslähtöisemmäksi, ennaltaehkäisevämmäksi ja kustannustehokkaammaksi. (YM erityisasiantuntija Peter Fredriksson 0295 250 066)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 9.6.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 32/2016 vp) eduskunnalle suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut kansainvälistä rautateiden kauttakulkuliikennettä koskevasta yleissopimuksesta. Euroopan komissio antoi 25.5.2016 suosituksen neuvoston päätökseksi, jolla neuvosto valtuuttaisi Euroopan komission käynnistämään neuvottelut Euroopan unionin puolesta rautatieliikenteen yhteistyöjärjestön (Organisation for Co-operation of Railways, OSJD:n) kanssa uuden kansainvälisen rautateiden kauttakulkuliikenteen yleissopimuksen aikaansaamiseksi. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 9.6.2016 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden maisteri Elina Normo valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan 15.6.2016 lukien. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta ulkoasiainneuvos Heidi Schroderus-Foxille 3.7.2016-2.7.2018 sekä lähetystöneuvos Pia Stjernvallille 18.6.2016-31.12.2016. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Maimo Henriksson ulkoasiainministeriön itäosaston osastopäällikön tehtävään 12.9.2016-31.8.2020, ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta ulkoasiainministeriön oikeuspäällikön tehtävään 1.9.2016-30.9.2018 sekä ulkoasiainneuvos Pirjo Tulokas ulkoasiainministeriön henkilöstöjohtajan tehtävään 1.9.2016-31.8.2020. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Oikeustieteen maisteri Erkki Papunen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.8.2016 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

 
Sivun alkuun