Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 18.1.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
18.1.2018 13.26
Tiedote 21/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 18.1.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta. Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan sika- ja siipikarjataloudelle tuotannosta irrotettuna tukena. Puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Tukeen vuodelta 2018 arvioidaan tarvittavan 23,21 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 24.1.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta. Pohjoista tukea maksetaan kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tuotantosidonnaisena tukena, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena ja kasvihuone-tuotannon tukena ja varastointitukena. Tukeen vuodelta 2018 arvioidaan tarvittavan 294,50 miljoonaa euroa kansallisen tuen momentilta. Asetus tulee voimaan 24.1.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2018 maksettavasta kansallisesta tuesta. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan enintään 350 euroa hehtaarilta. Tukeen vuodelta 2018 arvioidaan tarvittavan 4,20 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 24.1.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta. Asetuksella säädetään tarkemmin lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioiden sekä peltokasvipalkkion ehdoista, palkkioiden määrästä ja maksamisesta. Vuoden 2018 valtion talousarvion momentille 30.20.41 on budjetoitu varoja tukien maksamiseen 531,130 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuoden 2018 nautapalkkiota varten enintään 54,2 miljoonaa euroa, lypsylehmäpalkkiota varten enintään 32,0 miljoonaa euroa, lammas- ja vuohipalkkiota varten enintään 2,8 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkiota varten enintään 13,7 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 23.1.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen 6 §:n 1 momenttiin tehdään teknisluonteinen muutos, jolla muutetaan varantohaun päättymispäivä koskemaan vuotta 2018. Asetus tulee voimaan 23.1.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteen muutoksista. Liitteen tekniset kuljetusmääräysmuutokset on hyväksytty Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön allekirjoittamalla pöytäkirjalla. Pöytäkirja tulee voimaan 14.1.2018 niin kuin siitä on sovittu. Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan 19.1.2018. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)

Valtioneuvoston asetus avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta. Yleissopimus on voimassa 15.1.2018 lukien niin kuin siitä on sovittu. Laki (62/2018) ja asetus tulevat voimaan 23.1.2018. (TEM kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka 0295 062 122)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 18.1.2018 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä hammaslääketieteen lisensiaatti, lääketieteen lisensiaatti, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri, yksityinen erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Mika Lauri Johannes Rinnekangas, hammaslääketieteen lisensiaatti, lääketieteen tohtori, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, ihotautien ja allergologian dosentti, erikoislääkäri Liisa Helena Väkevä ja lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, psykiatrian dosentti Olli Matti Kampman vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärin tehtäviin ajalle 1.2.2018-31.12.2018. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2017 pöytäkirjaan. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. (VM valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen 0295 530 345)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; 1. Eduskunta edellyttää eduskunnan budjetti- ja valvontavallan toteutumisen varmistamiseksi, että hallitus selvittää tarpeet ja mahdollisuudet eduskunnan tarkastusvaliokunnan ja muiden valiokuntien valvontamahdollisuuksien parantamiseen lainsäädännössä siten, että valiokunta voi edellyttää asiantuntijoiden saapumista kuultavaksi ja lausunnot voidaan määrätä annettavaksi todistajavelvoitteella. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää tarpeen lakimuutoksille, joiden perusteella uusista EVM-rahoitustukiohjelmista päättäminen on koko eduskunnalla, mikäli EVM:n rooli säilyy nykymuotoisena ja sen päätöksentekoon kuuluvat jäsenmaiden kannanotot. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii EU-asioiden valmistelun ajantasaisuudesta, jotta eduskunnalla on tosiasiassa mahdollisuus vaikuttaa ennen kuin asiat etenevät EU:n toimielimissä. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus esittää talousarvioesityksessä perustelut, mikäli eduskunnan edelliseen talousarvioon esittämiä pysyväksi tarkoitettuja määrärahalisäyksiä ei ole sisällytetty seuraavan vuoden talousarvioesitykseen. (VM valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen 0295 530 345)

Päätös myöntää ylijohtaja Tapio Kosuselle valtuudet allekirjoittaa hakemus, jolla Suomi hakee biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurille eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion oikeushenkilöasemaa. (OKM ylitarkastaja Riina Vuorento 0295 330 363)

Päätös määrätä Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi kansanedustaja Kalle Jokinen ja hallituksen jäseneksi poliisitarkastaja Jari Pajunen varajäsenenään poliisitarkastaja Seppo Sivula sisäministeriöstä sekä jäseneksi toimialajohtaja Rami Metsäpelto varajäsenenään toimialajohtaja Mirja Noukka Liikennevirastosta 31.12.2019 päättyväksi kaksivuotiskaudeksi. (LVM Marcus Merin 0295 342 374)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Sari Mutka valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063 523)

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan 56. istuntoon 29.1.-7.2.2018 New Yorkissa ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs, pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat suurlähettiläs Jouni Laaksonen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, ministerineuvos Jyrki Terva Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, johtava asiantuntija Timo Voipio Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, neuvotteleva virkamies Satu Karppanen sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Sarita Friman sosiaali- ja terveysministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Helena Vuokko Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, erityisasiantuntija Anni Kaukoranta sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvonantaja Eeva-Maria Mikkonen-Jeanneret ulkoministeriöstä ja neuvonantaja Hanna Rönty Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa. (STM hallitussihteeri Maija Iles 0295 163 237)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 18.1.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 72/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen ilma-aluksiin asennettavien tai niissä käytettävien tavaroiden yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspensiosta ja asetuksen (EY) N:o 1147/2002 kumoamisesta. Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin ilma-alusten valmistamiseksi ja huoltamiseksi tuotavien tavaroiden tullittomuudesta ja tuontimenettelyn yksinkertaistamisesta. Ehdotuksella päivitettäisiin voimassa oleva asetus (EY 1147/2002), joka kumottaisiin ehdotetulla asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Kekkonen 0295 530 565)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 73/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (yleisen verokannan vähimmäistaso). Ehdotuksen mukaan yleisen verokannan vähimmäistasona säilytettäisiin 15 prosenttia ja vähimmäistaso muutettaisiin pysyväksi vuoden 2018 alusta. (VM neuvotteleva virkamies Risto Sakki 0295 530 294)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 18.1.2018 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Ulla-Maria Wileniukselle virkavapautta opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 22.1.2018-29.2.2020. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Terveystieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri Arja Ruponen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.3.2018 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta ja laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 b §:n muuttamisesta (HE 129/2017 vp). Ulkomaalaislakiin lisätään uusi peruste oleskeluluvalle. Oleskelulupa on mahdollista myöntää ulkomaalaiselle, joka on perustanut tai perustaa Suomeen niin sanotun kasvuyrityksen. Lisäksi oleskelulupa yrittäjyyden perusteella on mahdollista myöntää riippumatta yhtiömuodosta. Jatko-oleskelulupavaihetta sujuvoitetaan luopumalla uusien sormenjälkien ottamisesta jatko-oleskelulupaa haettaessa, mistä syystä muutetaan myös ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia. Muutos mahdollistaa jatkoluvan hakemisen ilman käyntiä Maahanmuuttoviraston toimipisteessä. Lisäksi erityisasiantuntijan ensimmäisen oleskeluluvan enimmäisvoimassaoloaikaa pidennetään. Lait tulevat voimaan 1.4.2018. (SM johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen 0295 488 606)
Tiedote

Sivun alkuun