Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

STM:n osuus kehyksistä ja julkisen talouden suunnitelmasta

26.3.2014 14.11
Uutinen N5-64256

Hallitus on 24. ja 25.3.2014 sopinut valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018. Hallituksen sopimat menosäästöt kohdistuvat laajasti eri ministeriöiden hallinnonaloille. Valtioneuvosto tiedotti asiasta 26. maaliskuuta.

Poimintoja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa koskevasta osuudesta hallituksen tiedotteessa:

Vuonna 2015 ansiotuloverotusta kiristetään jättämällä ansiotaso- ja inflaatiotarkistukset tekemättä. Tämä lisää verotuottoja noin 155 miljoonalla eurolla. Pienituloisten verotusta kuitenkin kevennetään 100 miljoonalla eurolla perus- ja työtulovähennystä korottamalla. Progressiivisen tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan raja alennetaan 90 000 euroon ja tuloluokan voimassaoloa jatketaan vuoteen 2018 saakka. Toimenpiteillä kavennetaan tuloeroja.

Lisäksi tarkistetaan valtion perimiä maksuja sekä korotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja.

KEL- ja TyEL-sidonnaiset indeksikorotukset tehdään vuonna 2015 pääsääntöisesti 0,4 % suuruisena. Tämä korotus vastaa työmarkkinaratkaisussa sovitun mukaista sopimuskorotustasoa.

Lapsilisiin kohdistetaan säästö, jonka myötä valtion menot alenevat 110 milj. eurolla.
Ansiosidonnaista työttömyysturvaa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että valtion menot pienevät 50 milj. eurolla vuoden 2015 tasolla. Muutokset valmistellaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa tavoitteena kohdistaa säästö korkeimpia työttömyyspäivärahoja saaviin. Työvoimapolitiikan rahoituksesta säästetään 50 milj. euroa.

Valtion sairausvakuutuslaista johtuvia menoja vähennetään 25 milj. eurolla. Lisäksi lääkekorvauksille asetetaan vuosittainen alkuomavastuu 18 vuotta täyttäneille, mikä tuo lisäsäästöjä sairausvakuutuslaista johtuviin menoihin vuodesta 2016 lukien.

Veteraanien vanhuudenhuollon palveluiden turvaamiseksi rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan tasoa on tarkistettu siten, että vuosittain kuntoutukseen käytettävissä olevan määrärahan taso kuntoutukseen oikeutettua veteraania kohden nousee n. 50 euroa vuodessa kehyskaudella.

Kosteus- ja homeongelmien vähentämiseen kohdistetaan vuodelle 2015 yhteensä 0,7 milj. euroa lisärahoitusta.

Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevan periaatepäätöksen mukaisesti kehyskaudella toteutetaan useita organisaatiouudistuksia sulauttamalla tutkimuslaitoksia yhteen suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Valtiontalouden kehyksiin on sisällytetty ne hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteet, joilla on kustannusvaikutuksia ja joiden valmistelu on tässä vaiheessa edennyt riittävän pitkälle. Jotta rakennepoliittinen ohjelma voisi toteutua aiemmin päätetyllä tavalla, hallitus on sopinut rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa tarkentavista linjauksista ja lisätoimenpiteistä.

verkkouutiset
Palaa sivun alkuun