www.valtioneuvosto.fi/selonteot
VN tiedote
Kehyspäätös

" /> www.valtioneuvosto.fi/selonteot
VN tiedote
Kehyspäätös

" /> Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtiontalouden kehykset linjasivat sosiaali- ja terveysuudistuksia

31.3.2009 5.14
Uutinen N5-56384

Hallituksen kehyspäätökseen sisältyy monia sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan uudistuksia ja muutoksia. Kehykset muun muassa määrittävät sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2010 talousarvioesityksen laatimista.

Kehyspäätöksen mukaan työmarkkinatuella ja peruspäivärahalla elävät saavat aktiivikauden tukea vuoden 2010 alusta. Tuen arvioidaan olevan noin 90 euroa kuukaudessa. Aktiivikauden tukea maksettaisiin enintään 200 päivältä työvoimakoulutukseen varattujen määrärahojen puitteissa ja se koskisi alle 500 päivää tai päivärahalta pudonneiden osalta alle 180 päivää työmarkkinatukea saaneita. Uudistukseen varataan vuositasolla kokonaisuudessaan 11,4 miljoonaa euroa.

Takuueläke on korottamassa pienimpiä eläkkeitä arviolta 100 euroa kuussa 1.3.2011 alkaen. Takuueläkettä on valmisteltu SATA-komiteassa. Takuueläke on alustavan arvion mukaan 685 euroa kuukaudessa.

Vähimmäismääräiset kuntoutusrahat sekä päivärahat, lapsilisä, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki on tarkoitus sitoa kuluttajahintojen muutosta kuvaavaan kansaneläkeindeksiin 1.3.2011 alkaen. Kyseisten etuuksien tason tarkistamisesta koituu ennusteiden mukaan lisäkustannuksia vuonna 2011 noin 18 miljoonaa euroa, vuonna 2012 noin 52 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 noin 82 miljoonaa euroa.

SATA-komitean linjausten mukaan kevään 2009 aikana annetaan hallituksen esitys kolmevuotiseksi laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työhön paluun tukemiseksi. Vuositasolla uudistus säästää työeläkemenoja kehyskaudella enimmillään 5 milj. euroa ja valtion rahoittamia kansaneläkemenoja enimmillään 1 milj. euroa. Vuonna 2010 valtion säästö on 0,3 milj. euroa.

Harkinnanvaraisena kuntoutuksena sairausvakuutuksesta korvattava psykoterapia siirretään Kansaneläkelaitoksen järjestämisvelvollisuuden piiriin vuoden 2011 alusta. Suuhygienistin itsenäisenä ammatinharjoittajana hammaslääkärin määräyksestä antama hoito korvataan sairausvakuutuksesta 1.1.2010 lukien. Uudistuksen ei arvioida lisäävän sairausvakuutuksen korvauskuluja.

Työmarkkinajärjestöjen eläkepolitiikkaa ja työttömyysturvaa koskevaan esitykseen liittyen vuoden 2010 alussa toteutetaan useita uudistuksia. Kehyspäätöksessä on otettu huomioon myös työnantajan kansaneläkemaksun poistaminen vuoden 2010 alusta. Tarvittava lainsäädäntö valmistellaan tämän vuoden aikana.

Kehyspäätöksen mukaan myös kuntien valtionosuusjärjestelmän hallinnonalakohtaiset valtionosuudet yhdistetään hallitusohjelman mukaisesti puitelain edellyttämin poikkeuksin vuoden 2010 alusta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseen tarkoitettuja valtionosuuksia korotetaan hallitusohjelman toteuttamiseen liittyen vuosittain runsaalla 21 miljoonalla eurolla vuosina 2010-2011. Lisäys kohdistuu muun muassa syyskuun alussa voimaan tulevan vammaislainsäädännön toteuttamiseen, opiskelijaterveydenhuollon ja neuvolapalvelujen parantamiseen sekä muiden palvelujen mahdolliseen parantamiseen.

Lisäksi avo- ja laitoshoidon rajanvedon poistamista jatketaan vuoden 2010 alusta. Laitoshoidossa oleville eläkkeensaajille ryhdytään maksamaan eläkkeensaajan hoitotukea ja laitoshoidon enimmäismaksu nostetaan 85 prosenttiin nettotuloista.

Valtioneuvosto päätti 26. maaliskuuta valtiontalouden kehyksistä vuosille 2010-2013 ja antoi niistä selonteon eduskunnalle.

Kehyspäätös sekä kaikki sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan linjaukset ovat luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla.

www.valtioneuvosto.fi/selonteot
VN tiedote
Kehyspäätös

Palaa sivun alkuun