Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvosto vahvisti Metsähallituksen vuoden 2020 tilinpäätöksen

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.4.2021 15.05
Tiedote

Valtioneuvosto vahvisti 15.4.2021 Metsähallituksen vuoden 2020 tilinpäätöksen ja päätti Metsähallituksen liiketoiminnan voittovaroista valtiolle vuonna 2021 tuloutettavasta summasta. Tuloutussumma, 120 miljoonaa euroa, on Metsähallitukselle tälle vuodelle asetetun alustavan tuloutusvelvoitteen mukainen.

Metsähallituksen liiketoiminnan tulos vuodelta 2020 oli noin 15 prosenttia edellistä vuotta pienempi (127,4 < 149,4 miljoonaa euroa). Tuloksen alenemiseen vaikuttivat metsäteollisuuden työnseisaukset, puun markkinahintojen kehitys sekä Metsähallitusta koskevien omistajapoliittisten linjausten uudistaminen huhtikuussa 2020. Liiketoiminnan kannattavuus säilyi hyvänä.

Uusissa omistajapoliittisissa linjauksissa painotetaan kaikkien kestävyyden osa-alueiden huomioimista ja yhteensovittamista. Erityisesti korostetaan luonnonhoito- ja ennallistamistoimien lisäämistä sekä talousmetsien hiilensidonnan ja hiilinielun vahvistamista. Taloudellisen kestävyyden näkökulmasta linjaukset tarkoittavat menojen kasvua ja tulojen vähenemistä – ja samalla siis myös liiketoiminnan taloudellisen tuloksen pienenemistä. Tavoitteiden yhteensovittamiseen liittyviin uusiin toimiin panostettiin viime vuonna yhteensä 7,2 miljoonaa euroa.  

Talouskäytössä olevissa monikäyttömetsissä aloitettiin viime vuonna toteuttaa aktiivista luonnonhoidon ohjelmaa ja panostusta tutkimukseen lisättiin. Peitteellistä metsänkäsittelyä lisättiin erityisesti turvemailla ja maisemallisesti herkillä alueilla. Luonnonhoito- ja ennallistamistöitä tehtiin esimerkiksi lehdoissa ja paahdeympäristöissä sekä lisäämällä tulen käyttöä palojatkumoalueilla.

Myös lisätoimet metsien hiilivaraston kasvattamiseksi käynnistettiin. Talousmetsien hiilinielua on tarkoitus kasvattaa vähintään kymmenellä prosentilla ennen vuotta 2035, tähän pyritään muun muassa lisäämällä lannoitusta ja jalostetun siemenen käyttöä. Päästövähennyspotentiaalia on erityisesti ojitettujen suometsien maaperässä.

Valtion monikäyttömetsistä on monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden ja saamelaiskulttuurin huomioimisen takia erilaisten käyttörajoitusten piirissä noin 600 000 hehtaaria. Näiden yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden vaikutus Metsähallituksen tulokseen oli viime vuonna 73,3 miljoonaa euroa. Velvoitteiden noudattamisesta ja merkityksestä Metsähallituksen toiminnassa on laadittu vuodelta 2020 erillinen seurantaraportti.

Metsähallituksen hakkuut olivat viime vuonna markkinatilanteesta johtuen yli 6 prosenttia edellistä vuotta pienemmät. Hakkuiden määrä – 5,9 miljoonaa kuutiota – oli lisäksi yli 10 prosenttia pienempi kuin kestävyyden eri osatekijät huomioonottava suurin mahdollinen vuotuinen hakkuumäärä.

Kävijämäärät luonto- ja virkistyskohteissa kasvoivat merkittävästi

Metsähallituksen Luontopalvelut sai vuoden 2020 alussa huomattavan korotuksen perusrahoitukseensa sekä kertaluonteista investointimäärärahaa luonnonsuojelualueiden ennallistamistoimiin. Toimien määrä kasvoi viime vuonna lähes nelinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2020 toteutetut ennallistamistoimet olivat lähtölaukaus tänä vuonna valtioneuvostossa esiteltävälle elinympäristöjen tilan parantamiseen tähtäävälle HELMI-ohjelmalle.

Luonnon virkistyskäytön kannalta vuosi 2020 oli ennätysvuosi: kävijämääräennusteet kansallispuistoissa ja muissa luonto- ja virkistyskohteissa ylittyivät merkittävästi. Määrät olivat jo aiemminkin kasvaneet vuosi vuodelta, mutta korona-aika kasvatti niitä vielä entisestään. Myös metsästys- ja kalastuslupien myyntimäärät ja Metsähallituksen verkkopalvelujen (Luontoon.fi ja Retkikartta.fi) käyttäjämäärät kasvoivat merkittävästi.

Metsähallituksen Luontopalvelujen saamia lisäresursseja kohdennettiin myös luonnonsuojelu- ja retkeilyalueiden korjausvelan hoitamiseen. Kunnostustöihin varattua määrärahaa siirtyi myös vuodelle 2021, joten edellytykset korjausvelan pienentämiseen ovat jatkossakin hyvät. Tavoitteena on, että luonto- ja retkeilykohteiden korjausvelka saadaan pääosin hoidettua lähivuosina.

Lisätietoja:

  • Maa- ja metsätalousministeriö: metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444, ja neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. 029 516 2238, sähköpostiosoitteet muotoa [email protected] 

  • Ympäristöministeriö: Ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, p. 0295 250 194, [email protected] ym.fi

Luonto ja ilmasto Metsät
 
Sivun alkuun