Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Haettavissa olevia avustuksia: marraskuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1.11.2013 10.44
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Ministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia lähinnä yhteisöille.

Listalla avustukset on jaoteltu aihealueittain. Tarkemmat kuvaukset avustuksen käyttötarkoituksesta sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä.

Koulutus:

18.11. Erityisavustus tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosille 2014–2015 valtion erityisavustusta toimiin, joilla kavennetaan koulujen välisiä eroja ja tuetaan haasteellisessa toimintaympäristössä toimivia kouluja.

Avustusta voivat hakea perusopetuksen järjestäjät. Avustuksia suunnataan kouluille, joiden koulunkäyntialueilla on korkea työttömyysaste, keskimääräistä alhaisempi koulutustaso ja suuri vieraskielisten asukkaiden määrä.

29.11. Erityisavustus perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa erityisrahoitusta perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen edellyttäen, että eduskunta hyväksyy talousarvioesitykseen sisältyvän määrärahaesityksen. Valtionavustusta voivat hakea opetuksen järjestäjät.
Opetuksen järjestäjä voi käyttää rahoitusta resurssiopettajien, jakotuntien ja ryhmien jakamisen palkkakustannuksiin.

Taide ja kulttuuri:

1.11. Avustukset valtakunnallisille elokuva- ja audiovisuaalisen kulttuurin järjestöille

Valtionavustukset on tarkoitettu elokuva-alan valtakunnallisille järjestöille, joiden ensisijaisena tavoitteena on edistää elokuva- ja audiovisuaalisen alan kulttuuritoimintaa Suomessa.

15.11. Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät

Avustuksella tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan kehittämis- ja kokeilutoimintaa sekä erityistehtäviä. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta koko maassa.

22.11. Langattomien radiomikrofonien siirtymävaiheen kustannukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa uudelleen haettavaksi määrärahan langattomien radiomikrofonien käyttöön osoitettujen radiotaajuuksien muuttumisesta kulttuurisektorin toimijoille aiheutuviin siirtymävaiheen kustannuksiin.

Hakuehtoihin on tehty muutoksia. Ministeriöön jo saapuneet hakemukset otetaan automaattisesti huomioon ja hakijat voivat halutessaan täydentää niitä uusien hakuehtojen mukaiseksi.

25.11. Taiteenalojen tiedotuskeskusten toiminta ja ulkomaille suunnatut kulttuurilehdet

Avustuksen tarkoituksena on tukea taiteen alojen tiedotuskeskusten toimintaa, kulttuuriviennin hankkeita ja ulkomaille suunnattuja kulttuurilehtiä sekä luoda edellytykset kulttuuriviennin tukiverkoston toiminnalle.

27.11. Lastenkulttuurikeskukset

Avustuksen tarkoitus on edistää lasten tasavertaista osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin koko maassa, tukea lastenkulttuurikeskusten toimintaa ja niiden verkostoitumista.

Avustusta voivat hakea lastenkulttuurikeskukset, joissa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset tuottavat lastenkulttuuripalveluja ensisijaisesti lapsille. Lisäksi avustusta voidaan myöntää yhdelle lastenkulttuurikeskukselle verkoston koordinointiin.

28.11. Kulttuurinen ulkosuomalaistoiminta

Avustus on tarkoitettu ulkosuomalaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

29.11. Vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminta ja kulttuurin saavutettavuuden edistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain valtionavustuksia vammaisjärjestöille ja -yhteisöille niiden taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksia myönnetään myös kulttuurin saavutettavuutta parantaviin hankkeisiin. Hakijoina voivat tällöin olla myös erilaiset kulttuurialan toimijat.

29.11. Rauhantyön edistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia rauhantyön edistämiseen. Avustuksia myönnetään joko toiminnan yleisavustuksina tai erityisavustuksina hankkeille.

Yleisavustuksia voidaan myöntää valtakunnallisille rauhantyön yleisjärjestöille, erityisaloilla kuten esimerkiksi ammattialakohtaisesti rauhantyötä tekeville yhdistyksille sekä alueellisille yleistä rauhantyötä tekeville yhdistyksille. Pienempi osa käytettävissä olevasta määrärahasta voidaan myöntää erityisavustuksina rauhantyön määräaikaisiin hankkeisiin.

30.11. Tanssin aluekeskukset

Avustuksella edistetään tanssin aluekeskusten syntymistä ja tuetaan tanssin aluekeskusten toimintaa.

Liikunta:

8.11. Urheiluakatemioiden valtionavustukset

Avustuksilla tuetaan paikallisesti toimivien urheilun yhteistyöverkostojen eli niin kutsuttujen urheiluakatemioiden toimintaa. Valtionavustusta voidaan myöntää akatemiatoiminnan paikallisesta koordinaatiosta sekä urheilijoille tarjottavista asiantuntijapalveluista aiheutuviin kustannuksiin.

29.11 Liikunnan koulutuskeskusten valtionavustukset

Haettavana ovat vapaan sivistystyön laatuavustus, vapaan sivistystyön kehittämisavustus, erityisen koulutustehtävän kehittämisavustus ja opintoseteliavustukset vuodelle 2014.

Nuoriso:

29.11. Kansalliset avustukset nuorten työpajatoimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2014 talousarviossa tarkoitukseen määrärahan.

Nuorten työpajatoiminnan kansalliset avustukset haetaan siitä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen nuorisotoimesta, jonka toiminta-alueella paja sijaitsee.

Hakulomakkeet ja ohjeet saa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen nuorisotoimesta.

29.11. Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen vuosiavustukset sekä muiden nuorisotyötä harjoittavien järjestöjen vuosiavustukset

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen toimintaan tarkoitettua yleisavustusta voivat hakea ainoastaan nuorisolain piiriin hyväksytyt järjestöt.

Valtakunnallisten nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaan yleisavustusta voivat hakea rekisteröidyt valtakunnalliset järjestöt, jonka toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja jonka nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan.

Palaa sivun alkuun