Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma näyttää tietä avoimelle valmistelulle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.1.2013 11.44
Uutinen

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora arvioi lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 valmistelun olevan hyvä esimerkki hallinnon aidosta tahtotilasta tehdä avointa ohjelmavalmistelua.

Nuoran arvion mukaan valmistelun kiireellisestä aikataulusta huolimatta sidosryhmillä oli mahdollisuus osallistua prosessiin monin eri tavoin. Prosessi sisälsi työskentelyseminaareja, kyselyitä, laajan lausuntokierroksen sekä verkko-osallistumismahdollisuuksia. Nuoret ottivat kantaa ohjelmaluonnokseen Nuorisopolitiikka Nyt –tulevaisuusfoorumissa, joka järjestettiin yhteistyössä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kanssa.

Edellisen ohjelman arviointi, sidosryhmien huomiot ja toiveet, lausuntokierros sekä ohjelmavalmistelun yhteensovittaminen sektoriohjelmien kanssa vaikuttivat kaikki ohjelman sisällön ja rakenteen muotoutumiseen.

Arviointi tukee ohjelman valmistelua

Valtioneuvosto lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosille 2012 - 2015 sisältää hallituskauden valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle ohjelmatyölle. Valtioneuvosto hyväksyy kehittämisohjelman joka neljäs vuosi ja se sisältää nuorisolain mukaisesti tavoitteet alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi.

Nuora arvioi kehittämisohjelmaa vuosittain. Ohjelma-arvioinnin yksi tehtävä on tukea seuraavan kehittämisohjelman valmisteluprosessin suunnittelua.

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 ensimmäisessä vuosiarvioinnissa (2012) Nuora käy läpi ohjelman valmistelua, sen sisällöllistä yhtenäisyyttä ja vastaavuutta nuorten elämän ongelmiin.

Arviointi tekee näkyväksi ohjelmavalmistelutyön onnistumisia ja kriittisiä kohtia. Avoimuudesta huolimatta ongelmakohtia riittää edelleen ratkaistavaksi tulevaisuudessa. Sidosryhmätyöskentelyssä oikea-aikaisuus ja laaja tiedottaminen tulee nostaa avainasemaan. Nuorten roolia ohjelman suunnittelussa on vahvistettava entisestään ja verkko osallistumiskanavana vaatii suurempaa satsausta. Pelkkä verkko-osallistumismahdollisuuden olemassaolo ei riitä, ellei myös tiedoteta sen olemassaolosta ja merkityksestä ohjelman valmistelutyössä.

Laaja-alaisuus on myös kehittämisohjelman haaste: tavoitteita ei ole priorisoitu suhteessa toisiinsa. Keskeisimpien tavoitteiden ja toimenpiteiden esille tuominen auttaisi ohjelman jalkauttamisessa ja lasten ja nuorten asioiden edistämisessä.

Ohjelmakauden toisessa arvioinnissa tullaan keskittymään osallisuuteen (strategiset tavoitteet 1 ja 2), vuonna 2014 yhdenvertaisuuteen (strategiset tavoitteet 4 ja 5) ja vuonna 2015 arjenhallintaa (strategiset tavoitteet 3 ja 6-8).

Linkkejä

  • Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 valmistelua koskeva arviointiraportti (pdf)
  • Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015

Palaa sivun alkuun