Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Liikuntalakia uudistetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö 18.3.2014 7.02
Tiedote -

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on laatinut esityksen liikuntalain uudistamiseksi. Uusi laki korvaisi nykyisen liikuntalain vuodelta 1998. Lain tarkoituksena on parantaa valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyötä liikunnan edistämisessä.

Lakiin lisättäisiin säännökset lain soveltamisalasta ja tavoitteista sekä uudistettaisiin muun muassa valtion ja kunnan vastuita, alueellisen liikuntatoiminnan ja valtion liikuntaneuvoston tehtäviä sekä järjestöjen valtionapukelpoisuutta ja valtionavustusten myöntämistä koskevia säännöksiä. Esitys luovutettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle tiistaina.

Lain keskeisinä tavoitteina on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa sekä huippu-urheilua samoin kuin liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä olisi vastata maan liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä liikunnan yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Valtion liikuntaneuvoston tehtävissä painottuisi valtionhallinnon toimenpiteiden arviointi liikunnan alueella.

Kunnan tehtävänä olisi luoda edellytyksiä paikallistasolla järjestämällä liikuntapalveluja sekäterveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä kehittämällä kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä. Kunnan tulisi kuulla asukkaita liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä sekä arvioida kunnan asukkaiden liikunta-aktiivisuutta. Muutoksella vahvistettaisiin liikunnan peruspalveluluonnetta.

Lainuudistuksella tuetaan järjestöjen valtionavustusten uudelleenarviointia. Valtionavustuksen piiriin hyväksymistä ja valtionavustuksen saamisen perusteita uudistetaan. Tänä vuonna harkinnanvaraista valtionavustusta sai 120 järjestöä.

Uuden lain olisi tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Lisätietoja:
johtaja Harri Syväsalmi, OKM, p. 0295 3 30305
ylitarkastaja Sari Virta, OKM, p. 0295 3 30377

Esitys uudesta liikuntalaista (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14)
Palaa sivun alkuun