Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

OKM:n talousarvioehdotus vuodelle 2017

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.8.2016 12.00
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää hallinnonalalleen 7 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2017. Esitys perustuu hallituksen vuosien 2017-2020 julkisen talouden suunnitelmaan. Koulutukseen ja tutkimukseen ei kohdisteta uusia leikkauksia.

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeille esitetään vuonna 2017 yhteensä 62 miljoonaa euroa hallitusohjelman mukaisesti. Kärkihankkeilla uudistetaan peruskoulua hyödyntämällä uutta pedagogiikkaa ja uusia oppimisympäristöjä, tukemalla koulujen kehittämistyötä ja vahvistamalla opettajien osaamista. Lisäksi opettajien perus- ja täydennyskoulutus uudistetaan. Siirtymistä työelämään nopeutetaan ja vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parannetaan. Kärkihankkeena toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi. Tavoitteena on myös vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää.

Yleissivistävän koulutukseen ja varhaiskasvatukseen esitetään noin 1 miljardin euron määrärahaa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokassa. Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen rahoitus toteutetaan pääosin valtiovarainministeriön hallinnonalalta osana kuntien peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmää. Osana julkisen talouden sopeuttamista valmisteltu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeva esitys siirrettiin eduskunnan sivistysvaliokunnan käsittelyssä syksyyn. Jatkotoimista sovitaan kesätauon jälkeen.

Osana koulutuksen ja osaamisen kärkihanketta peruskoulua uudistetaan vauhdittamalla uuden pedagogiikan ja uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoa, tukemalla koulujen kokeiluja ja kehittämistyötä ja vahvistamalla opettajien osaamista. Digioppimista kokeillaan ja kehitetään. Kärkihankerahoitusta digitaalisen osaamiseen sekä kielikokeiluihin ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden edistämiseen kohdennetaan vuonna 2017 yhteensä 22 miljoonaa euroa.

Lukiokoulutusta kehitetään ja valmistellaan rahoitusjärjestelmän uudistamista. Vapaaseen sivistystyöhön esitetään 148 miljoonan euron määrärahaa.

Ammatilliseen koulutukseen esitetään vuodelle 2017 yhteensä 767 miljoonaa euroa. Ammatillisen koulutuksen reformissa koko ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, rahoitus- ja ohjausjärjestelmät sekä tutkintojärjestelmä uudistetaan. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään, ja käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli. Hallitusohjelman mukaisesti vuodesta 2017 lukien tulee voimaan ammatillisen koulutuksen 190 miljoonan euron menovähennys. Säästö kohdennetaan ammatillisen koulutuksen kuntarahoitusosuuteen.

Korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen esitetään yhteensä 3,4 miljardia euroa vuodelle 2017. Korkeakoulujen tavoitteena on edistää profiloitumista tukevaa työnjakoa. Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä vahvistetaan innovaatioiden kaupallistamiseksi.
Korkeakouluopetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen vahvistamiseen ja ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantamiseen esitetään 30 miljoonaa euroa.

Suomen Akatemian 348 miljoonan myöntövaltuudesta suunnataan 50 miljoonaa euroa yliopistojen profiloitumisen tueksi, 30 miljoonaa euroa nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen sekä 10 miljoonaa euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelman rahoitukseen.

Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistamiseen esitetään 20 miljoonan euron määrärahaa vuodeksi 2017 osana osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. Tavoitteena on, että jokaiselle opettajalle taataan mahdollisuus oman osaamisensa kehittämiseen läpi työuran.

Opintotukeen esitetään yhteensä 894 miljoonan euron määrärahaa, josta opintorahan ja asumislisän osuus on noin 770 miljoonaa euroa. Esitys sisältää kehyspäätöksen mukaiset menovähennykset. Opintotuen uudistamista koskeva lakiesitys on lausunnolla 15.8. saakka. Esityksessä ehdotetaan muun muassa korotettavaksi opintolainan valtiontakauksen määrä, yhtenäistettäväksi eri koulutusteiden opintorahan määrät sekä lyhennettäväksi korkeakouluopintojen tukiaikaa. Vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan ehdotetaan luovuttavaksi itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta.

Kulttuurille ja taiteelle esitetään 463 miljoonaa euroa, josta veikkausvoittovarojen osuus 234 miljoonaa euroa. Tavoitteena on turvata taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Kärkihankkeella lisätään lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Taiteen prosenttiperiaatetta laajennetaan kattamaan taide- ja kulttuuripalveluiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Vuodelle 2017 esitetään yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

Kirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta kirjailijoille maksettavaan lainauskorvaukseen esitetään varattavaksi 15,6 miljoonaa euroa. Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys, jossa lainauskorvausta esitetään maksettavaksi myös tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista korkeakoulukirjastoista lainaamisesta.

Liikunnalle esitetään 162 miljoonaa euroa, josta 154 miljoonaa euroa veikkausvoittovaroista. Osana hallitusohjelman kärkihankkeita toteutetaan tunti liikuntaa päivässä hanketta. Sen tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin koulupäivän aikana. Hankkeeseen käytetään kärkihankerahoitusta 7 miljoonaa euroa.

Nuorisotyön määrärahoihin esitetään 70 miljoonaa euroa, josta 54 miljoonaa euroa veikkausvoittovaroista. Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen rahoitusta kohdistetaan toimiin, joilla syvennetään nuorten palveluja tarjoavien tahojen välistä yhteistyötä ja kootaan hyväksi havaittuja toimintamalleja valtakunnallisesti hyödynnettäviksi.

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuksessa lisätään perusopetuksen, valmistavan opetuksen, muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksen, kielenopetuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoitusta. Keväällä valmistuneessa ministeriön budjettiehdotuksessa tarkoitukseen esitettyä summaa täsmennetään vielä muuttunutta turvapaikanhakijatilannetta vastaavaksi. Maahanmuuttajien reittejä koulutukseen ja työelämään nopeutetaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehostetaan. Kielenopiskelua integroidaan muuhun koulutukseen. Kotoutumista tukevia kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimenpiteitä lisätään.

Veikkausvoittovaroja esitetään käytettäväksi 546 miljoonaan euroa. Tieteen, taiteen ja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön menoista yhteensä 47,7 prosenttia esitetään veikkausvoittovaroista. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa koskeva budjettiehdotus 2017 (pdf) tuli julkiseksi valtiovarainministeriön julkistettua ehdotuksensa valtion talousarvioksi 12.8. Hallitus käsittelee talousarvioehdotusta 31.8. alkavassa budjettiriihessä, jossa hallitus hyväksyy esityksen sisällön. Eduskuntakäsittelyyn talousarvioesitys annetaan 19.9.2016. 

Lisätietoja:
- kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 0295 3 30182
- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen (yleissivistävä koulutus, varhaiskasvatus ja vapaa sivistystyö), puh. 0295 3 30316
- ylijohtaja Mika Tammilehto (ammatillinen koulutus), puh. 0295 3 30308
- ylijohtaja Tapio Kosunen (korkeakoulutus ja tiede), puh. 0295 3 30440
- ylijohtaja Riitta Kaivosoja (kulttuuri- ja taidepolitiikka), puh. 0295 3 30129
- ylijohtaja Esko Ranto (nuoriso- ja liikuntapolitiikka), puh. 0295 3 30115
- neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen (opintotuki), puh. 0295 3 30110
- johtaja Kirsi Kangaspunta (maahanmuuttajat), puh. 0295 3 30136
- taloussuunnittelupäällikkö Pasi Rentola (yleinen taloussuunnittelu), puh. 0295 3 30211
- talouspäällikkö Tiina Heikkinen (yleinen taloussuunnittelu), puh. 0295 3 30103
- finanssisihteeri Timo Ertola (yleinen taloussuunnittelu), puh. 0295 3 30083

Hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet

 
Sivun alkuun