Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Selvitys: Kolme mallia julkisen rakentamisen prosenttiperiaatteen edistämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 19.3.2013 12.15
Uutinen

Tuore selvitys esittää kolme vaihtoehtoista mallia prosentti taiteeseen -periaatteen toteuttamiseksi. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite edistää prosenttiperiaatetta, jonka mukaan julkisessa rakentamisessa tietty osuus rakentamisbudjetista käytetään taiteen hankintaan tai taiteelliseen suunnitteluun.

Kartoittaakseen valtion käytettävissä olevia vaihtoehtoja periaatteen toteuttamiseksi, opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi asiaa koskevan selvityksen Ympäristötaiteen säätiöltä ja Arkkitehtuurikeskus ry:ltä. Selvitys luovutettiin ministeriölle 19.3.2013.

Selvityksessä esitellään kolme vaihtoehtoista mallia. Niiden avulla hahmotetaan sitä, miten valtio voi luoda edellytykset taiteilijoiden ja suunnittelijoiden yhteistyölle julkisessa rakentamisessa. Ehdotetuissa vaihtoehdoissa määritellään prosenttiperiaatteen edistämisen vastuunjako, tärkeimmät tehtävät ja keskeiset keinot.

Selvityksessä korostetaan, että ennen vastuutahon ja mallin valitsemista olisi löydettävä eri toimijoiden yhteinen kanta siitä, mitä prosenttiperiaatteella tavoitellaan. Valtio voi suunnata prosenttiperiaatteen edistämistoimenpiteitä valitsemalla vastuutahon sen mukaan, mitä se periaatteelta haluaa.

Mallien lähtökohtana taide ja taiteilijat

Kolme selvityksessä esitettyä vaihtoehtoista mallia ovat Taike-malli, Taidemuseo-malli ja Luovat yritykset -malli. Kaikki mallit ovat selvityksen mukaan taide- ja taiteilijalähtöisiä. Työryhmän esittämiin malleihin sisältyy tavoitteita ohjelmatyöstä, yhteistyön koordinoinnista sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä. Mallien avulla pyritään hahmottamaan valtion mahdollisuuksia luoda edellytyksiä taiteilijoiden ja suunnittelijoiden yhteistyölle osana julkista rakentamista. Mallien ylätavoitteena on hyvä elinympäristö, johon arkkitehtuuri, muotoilu ja taide vaikuttavat tasavertaisina.

Taike-mallissa prosenttiperiaatteen toteutumista koordinoisi Taiteen edistämiskeskus, Taike, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto. Taiken aluetoimipisteiden kautta prosenttiperiaatteen edistäminen ulottuisi myös kuntiin. Mallissa painotetaan taiteen saavutettavuuden turvaamista ja taiteilijoiden työllistymistä.

Taidemuseo-mallissa vastuu prosenttiperiaatteesta tulisi valtion museolaitokseen yhteyteen perustettavalle yksikölle ja periaatetta noudatettaisiin valtion julkisen taiteen hankinnoissa. Mallissa hyödynnettäisiin valtion taidemuseon säätiömuodon tarjoamia etuja sekä mahdollisuuksia kehittää yhteistyötä valtion liikelaitosten kanssa. Museosektorin uudistusten yhteydessä tulisi taata aluetaidemuseoiden resurssit edistää prosentti taiteeseen - periaatetta myös kunnissa.

Luovat yritykset -malli painottaa taidetta luovana talouden ammattina sekä taiteen mahdollisuuksia lisätä rakentamisen arvoa. Mallissa ehdotetaan työ- ja elinkeinoministeriön vastuualueelle luotavaksi konsulttiverkostoa, joka auttaisi eri toimijoita kehittämään taidehankkeita osana rakennustoimintaa. Verkosto edistäisi myös taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia, verkostoitumista ja sopimuskäytäntöjä.

Prosenttiperiaatteen pitkä historia

Prosentti taiteeseen -periaate on jo 1920-luvulla eri maissa syntynyt käytäntö, jonka mukaan noin prosentti jonkin kohteen rakentamiskustannuksista käytetään taidehankintoihin. Prosenttiperiaate on otettu monissa maissa yhdeksi julkisen taiteen toimintamuodoksi. Päävastuu sen esillä pitämisestä ja taloudellisesta tuesta on useimmissa maissa taide- ja kulttuuriministeriöllä.

Suomessa prosenttiperiaate oli esillä ensimmäisen kerran eduskunnassa jo ennen toista maailmansotaa. Vuonna 1956 valtioneuvosto teki päätöksen julkisten rakennusten kaunistamisesta taideteoksilla. Tehtävää hoitamaan asetettiin valtion taideteostoimikunta, joka edelleen vastaa virastoihin ja laitoksiin tehtävistä taideteoshankinnoista. Kunnallisella tasolla prosenttiperiaatetta alettiin noudattaa 1960-luvulta alkaen, ja vuonna 1981 Kaupunkiliitto suositteli kunnille sen käyttöönottoa.

Julkaisu OKM:n www-sivuilla:
Taidetta arkeen. Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakentamista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:5.

Palaa sivun alkuun