Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Rapport: Invandrare integrerar sig med tiden

Inrikesministeriet 23.10.2013 13.03
Nyhet

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande

Ju längre en invandrare har varit i Finland, desto mer liknar hans eller hennes levnadsförhållanden infödda finländares. Det finns dock stora skillnader mellan olika invandrargrupper. Situationen för ungdomar är särskild problematisk och också könet spelar roll i integrationen.

Uppgifterna framgår av helhetsöversikten över integrationen, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 23 oktober 2013. I rapporten granskas bland annat invandrarnas sysselsättning, delaktighet i samhället, boendeförhållanden, inkomstnivå samt skolavhopp.

Uppgifterna utnyttjas i utvecklingen av integrationspolitiken. Rapporten visar att offentliga tjänster och åtgärder har utvecklats för att motsvara de ökade antalen invandrare. Emellertid måste basservicen vidareutvecklas och därtill behövs särskilda tjänster.

Skillnaderna i levnadsförhållanden jämnas ut med tiden

Skillnaderna i fråga om sysselsättning, inkomster och boendeförhållanden jämnas ut med tiden, men uppnår inte alltid nivån för infödda finländare. År 2010 var till exempel sysselsättningsgraden för hela befolkningen cirka 69 procent, men sysselsättningsgraden för dem som flyttat till Finland samma år bara cirka 42 procent. Även för dem som varit i Finland i 20–30 år är sysselsättningsgraden fortfarande nästan 7 procentenheter lägre än sysselsättningsgraden för hela befolkningen.

Kvinnornas och männens sysselsättning avviker från varandra. Skillnaden mellan könen är avsevärd i första fasen, men jämnar ut sig med tiden. Skillnaderna påverkas till exempel av grunderna för invandringen samt barnens ålder och antal. Sysselsättningen varierar också mellan personer som kommit från olika områden. Till detta bidrar bland annat orsakerna till invandringen, som varierar från område till område.

Skillnaderna i inkomster och boendeförhållanden är betydande, i synnerhet under de första åren efter invandringen. Till exempel är invandrarnas inkomst i pengar avsevärd mindre jämfört med hela befolkningen: år 2011 var penninginkomsten för hela befolkningen cirka 25 000 euro och för invandrare cirka 20 000 euro. Samma år hade 33,3 procent av invandrarhushållen små inkomster, medan andelen för hela befolkningen var 19,7 procent.

År 2011 hade invandrarna cirka 13 bostadskvadratmeter mindre per boende än hela befolkningen i genomsnitt.

Läget för ungdomar är oroväckande

Situationen för ungdomar är särskillt problematisk. Risken för utanförskap och arbetslöshet är nästan sexdubbel för personer med utländsk bakgrund som slutfört grundskolan jämfört med andra ungdomar.

Viktiga uppföljningsobjekt för myndigheterna är att unga fortsätter till utbildning på andra stadiet samt avbrytande och avslutande av utbildningar, för att man ska kunna utveckla stödåtgärder för att förebygga utslagning bland ungdomar.

Helhetsöversikten över integrationen har gjorts av Ramboll Management Consulting Oy. I översikten har utnyttjats tidigare utredningar om invandrare. Rapporten kan läsas på finska på ANM:s webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Paula Karjalainen, ANM, tfn 029 50 47117
manager Risto Karinen, Ramboll Management Consulting Oy, tfn 050 535 1820


 

Palaa sivun alkuun