Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Romanikulttuuri ja asumisen yhdenvertaisuus puhuttivat YES-hankkeessa

Sisäministeriö 10.1.2013 10.09
Uutinen

YES-hankkeen tiedote 11.12.2012

Kuinka Suomessa toteutuu romanien asumisen yhdenvertaisuus? Miten toimii vuorovaikutus romanien ja asuntoviranomaisten kesken? Entä millaista keskustelua romaniyhteisöjen sisällä käydään asumisesta ja yhdenvertaisuudesta? YES – Yhdenvertaisuus Etusijalle -hankkeessa pureuduttiin vuonna 2012 romanien asumisen yhdenvertaisuuskysymyksiin. Hanketoiminnot perustuivat Suomen romanipoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotuksiin.

Uutta tietoa romanien asumisesta ja yhdenvertaisuudesta

Yksi YES-hankkeen tavoitteista oli levittää tietoa Romanien asuminen ja yhdenvertaisuus -selvityksen tuloksista. Ympäristöministeriön rahoittama ja Referenssi Oy:n toteuttama selvitys perustuu Suomen romanipoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotuksiin. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti romanien yhdenvertaisuuden toteutumista sekä suhteessa valtaväestöön että romaniyhteisön sisällä.

YES-hankkeen tavoitteena oli myös kannustaa romaneja ja asuntotoimijoita avoimeen vuorovaikutukseen sekä edistää asuntoasioihin liittyvien hyvien käytäntöjen leviämistä. Etelä-, Itä-, Pohjois- ja Varsinais-Suomen aluehallintovirastot, alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat ja YES-hanke järjestivät touko-kesäkuussa 2012 neljä alueellista Oma koti kullan kallis -seminaaria, joissa keskusteltiin romanien asunnonsaantiin ja asumiseen liittyvistä haasteista sekä etsittiin niihin ratkaisuja yhdenvertaisuuden toteutumisen ja hyvien toimintatapojen kautta.

Seminaarikeskustelujen perusteella YES-hankkeessa listattiin joukko jatkotoimenpide-ehdotuksia, jotka toteuttamalla romanien asumisen yhdenvertaisuustilannetta voitaisiin edelleen parantaa. Toimenpide-ehdotukset liittyvät erityisesti tiedottamiseen sekä viranomaisten ja paikallisten romaniyhteisöjen väliseen vuorovaikutukseen.

Asumisneuvojat avainasemassa romaniperheiden tukemisessa

Asukasvalitsijoiden lisäksi asumisneuvontaa tarjoavat tahot ovat tärkeä ammattiryhmä romanien asumisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. YES-hanke ja ARA:n Asumisneuvontafoorumi järjestivätkin marraskuussa 2012 Kulttuurien kohtaaminen ja perheet asumisneuvonnassa -koulutuksen, jonka yhtenä tavoitteena oli lisätä ja syventää asumisneuvojien osaamista kulttuurien kohdatessa asumisen arjessa. Koulutuksessa käytiin vilkasta keskustelua muun muassa romanikulttuurin vaikutuksista asumiseen.

YES-hankkeen Hyvä asuminen -alaprojektin toteuttaja, tutkija Sarita Friman-Korpela kannusti koulutuksessa asumisneuvojia kysymään kulttuuriasioista romaneilta itseltään. Friman-Korpelan mukaan koti on romaneille tärkeä ja siksi romaniperheen asumisen ongelmat voivatkin kertoa usein joistain vielä suuremmista ongelmista.

– Jos asukkaalla vaikuttaa olevan toistuvia ongelmia esimerkiksi vuokranmaksun kanssa tai tiheitä muuttoja, taustalla on muitakin ongelmia. Silloin perheen tilanteesta pitää ottaa koppi ja vanhempia on tuettava arjen hallinnassa, Friman-Korpela painottaa.

Neuvoja vuokra-asunnonhakijoille

Oma koti kullan kallis -seminaareissa kävi ilmi, että julkisin varoin tuetun vuokra-asunnon hakeminen ja asukasvalintojen perustelujen ymmärtäminen on usein haasteellista. Kun asunnonhakijana on romani, vuokra-asunnon saamiseen ja asumiseen liittyy joskus erityiskysymyksiä. Tavallisilla romaniperheillä ei useinkaan ole tarkkaa tietoa asunnonhakuprosessista, ja silloin voi syntyä epäilyjä syrjinnästä. Asuntotoimijat puolestaan eivät aina ymmärrä romanikulttuuriin liittyviä piirteitä, jotka saattavat vaikuttaa asumiseen.

YES-hankkeessa tuotettu Haetko vuokra-asuntoa? -esite avaa vuokra-asunnon hakemiseen liittyviä saloja romaniasiakkaille ja neuvoo, kuinka erilaisissa asumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa voi toimia ja kenen puoleen kannattaa kääntyä. Esitteessä selvennetään myös syrjinnän käsitettä esimerkkien avulla ja korostetaan romanien oikeutta omaan kulttuuriinsa.

Yhteisön sisäistä keskustelua kulttuuripiirteistä

Yhtenä YES-hankkeen tavoitteena vuonna 2012 oli käynnistää romaniyhteisön sisäistä keskustelua sellaisista kulttuuripiirteistä, jotka voivat rajoittaa asumisen yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Romaneilla on oikeus ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Joidenkin romanien noudattamat perinteiset tavat, kuten muuttoluvan kysyminen tai väistämisvelvollisuus, eivät kuitenkaan syrjäytä kansalaisten yleisiä perusoikeuksia ja yksityisyyden suojaa.

Osa romaneista perustelee muuttoluvan kysymistä konfliktien ehkäisijänä. YES-hankkeen Hyvä asuminen -alaprojektin toteuttaja, tutkija Sarita Friman-Korpela keskustelutti romaniyhteisöjä neljässä eri tapaamisessa, jotka järjestettiin yhteistyössä eri romanijärjestöjen kanssa.

– Muuttolupa nähdään tarpeellisena, koska sen koetaan ehkäisevän syrjintää sekä valtaväestön taholta että romaniyhteisön sisäisesti. Ongelmaa ei kuitenkaan kiistetty vaan mietittiin mitä voitaisiin tehdä. Väistämisen osalta on jo nähtävissä lientymistä, ja konflikteista pystytään toisinaan sopimaan sukujen vanhimpien kesken rauhanomaisesti. Kulttuurit eivät kuitenkaan muutu yhdessä yössä, Friman-Korpela muistuttaa.

Lue lisää:

YES - Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanke on saanut rahoitusta Euroopan yhteisöjen työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta PROGRESS -ohjelmasta (2007–2013). YES – Yhdenvertaisuus EtuSijalle on hallinnon, viranomaisten sekä syrjintävaarassa olevia ryhmiä edustavien elinten ja järjestöjen välinen yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on edistää syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Hanketta toteuttavat sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, puolustusvoimien Pääesikunta sekä Saamelaiskäräjät ja syrjinnän vaarassa olevia tahoja edustavat järjestöt ja neuvottelukunnat. Lisätietoa osoitteesta www.yhdenvertaisuus.fi.

Palaa sivun alkuun