Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Inrikesministeriet vill stärka säkerhetsaktörernas serviceförmåga

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2019 16.09
Pressmeddelande

Inrikesministeriet föreslår ett anslag på sammanlagt 1,53 miljarder euro för sitt förvaltningsområde i statsbudgeten för 2020, vilket är ca 34,7 miljoner euro mer än 2019.

Statsminister Rinnes regeringsprogram har som mål att Finland ska vara en trygg rättsstat, att trygghetskänslan ska förstärkas och att säkerhetsmyndigheternas funktionsförmåga ska säkerställas. Med de anslag som föreslås under inrikesministeriets huvudtitel genomförs dessa mål.

Antalet poliser ökas

År 2020 inleds åtgärder för att öka antalet poliser till motsvarande 7 500 årsverken i enlighet med regeringsprogrammet. För detta föreslås ett tilläggsanslag på 7,5 miljoner euro med vilket ca 80 poliser kan anställas 2020.

Dessutom föreslås det ett tillägg till polisen för driftsutgifter för IKT-verksamheten samt för ökningen av kostnaderna för lokaler. Skyddspolisen föreslås få ett tillägg för systemkostnader.

Till polisväsendet föreslås sammanlagt ca 819 miljoner euro för 2020, vilket är 5,4 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019.

Tilläggsfinansiering för tillståndsbehandlingen vid Migrationsverket, antalet kvotflyktingar höjs

För tillståndsbehandlingen vid Migrationsverket föreslås ett tilläggsanslag på 11,4 miljoner euro, i och med vilket antalet anställda kan uppgå till ca 950 år 2020. Man vill utveckla beslutskvaliteten vid Migrationsverket såsom förutsätts i externa utredningar och hålla behandlingstiderna för ansökningarna på en skälig nivå. Snabbare tillståndsbehandling minskar förläggningarnas utgifter.

I förslaget har dessutom beaktats ökningen av antalet kvotflyktingar enligt regeringsprogrammet och de resurser som detta förutsätter för att fatta beslut om uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd.

Gränssäkerheten stärks

Ett mål i regeringsprogrammet är att Gränsbevakningsväsendets prestationsförmåga och antalet gränsbevakare ska tryggas, vilket kräver en tilläggsfinansiering på 12,4 miljoner euro 2020.

En ny permanent styrka kommer att inrättas för den europeiska gräns- och kustbevakningen från och med 2021. Antalet anställda vid Gränsbevakningsväsendet ökas och personal ställs till Frontexinsatsers förfogande på ett sätt som man årligen kommer överens om. Frontex ersätter personernas kostnader. Finansiering behövs för 2020 för att inleda rekryteringar och utbildning.

Till Gränsbevakningsväsendet föreslås totalt 273 miljoner euro, som också omfattar ökningen av lokalkostnaderna och planeringen av ett utsjöbevakningsfartyg.

Man vill utbilda och anställa fler nödcentralsjourhavande

För Räddningsväsendets och Nödcentralsverkets omkostnader föreslås sammanlagt 76 miljoner euro. I detta ingår 2,5 miljoner euro för stärkande av nödcentralernas serviceförmåga i enlighet med regeringsprogrammet.

Det internationella samarbetet samt styrningen och övervakningen stärks

Inrikesministeriet föreslår ett anslag bl.a. för utgifter för avlönande av en Rysslandsexpert samt för styrningen och övervakningen av den civila underrättelseinhämtningen och stärkandet av styrningen av räddningsväsendet.

Finansministeriets budgetförslag för 2020 (budjetti.vm.fi) (på finska)

Ytterligare information:

Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513

Jussi Pyykkönen, minister Ohisalos specialmedarbetare, tfn 044 023 9149

 
Sivun alkuun