Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpideohjelma on valmistunut

Työ- ja elinkeinoministeriö 13.12.2017 12.12
Uutinen

Innovatiivisten hankintojen toimenpideohjelma sisältää 14 toimenpidettä, jotka jakautuvat neljään kategoriaan: johtamiseen, tiedon jakamiseen, osaamisen kehittämiseen ja konkreettisiin työkaluihin kuten riskien hallinnan työkaluihin. Hankintoja olisi esimerkiksi käsiteltävä tulosohjauksessa systemaattisuuden varmistamiseksi, niille olisi nimettävä vastuuhenkilö organisaatiossa ja hallinnonaloille olisi järjestettävä innovatiivisten hankintojen koulutusta.

Toimenpiteillä tuetaan hallinnonalojen innovatiivisten hankintojen strategisuutta, johtamista ja konkreettisten hankintojen valmistelua sekä luodaan systemaattinen kehitysprosessi valtionhallinnon sektori- ja hallinnonalat ylittävälle yhteistyölle. Toimenpiteet vievät kohti hallituksen tavoitetta, että viisi prosenttia julkisista hankinnoista olisi innovatiivisia.

Suunnitelman toteuttivat kilpailutuksen perusteella yhdessä Owal Group Oy ja Motiva Oy.

Toimenpiteet viedään käytäntöön hankkeen toisessa vaiheessa

Hankkeen toisessa vaiheessa hallinnonalat haastetaan miettimään, mitä toimenpiteet voivat tarkoittaa heidän kohdallaan. Toimeenpanon tueksi on tarjolla tukea ja sparrausta, joka räätälöidään hallinnonalan tarpeiden mukaisesti. Hankkeen toinen vaihe on jo käynnistynyt hallinnonalakohtaisilla sparraustapaamisilla, jotka jatkuvat tammikuulle.

Toimenpideohjelma tukee julkisia hankintoja edistävän osaamiskeskuksen toimintaa

Julkisten hankintojen lisäämiseksi on myös perusteilla kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää avustusta keskuksen perustamiseen, sen toimintaan sekä Green deal -mallin pilotoimiseen kolmeksi vuodeksi. Haku päättyi 8.12. ja määräaikaan mennessä ministeriö sai hakemuksen yhdeltä hankekonsortiolta. Verkostomaisen osaamiskeskuksen on tarkoitus käynnistää toimintansa 1.3.2018.

Nyt valmistunut toimenpidesuunnitelma antaa paljon syötteitä perustettavan osaamiskeskuksen toimintaan. Verkostomaisen osaamiskeskuksen tavoitteena on edistää kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja ja näin parantaa julkisten hankintojen ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua sekä edistää pitkän aikavälin politiikkatavoitteiden saavuttamista.

Osaamiskeskuksen tehtävänä on myös lisätä markkinavuoropuhelua ja tukea toiminnallaan hankinnan valmistelu- ja suunnitteluprosessin kehittymistä: miten hankitaan tulosta ja vaikuttavuutta ja miten hankintaprosessi rakennetaan yhdessä. Osaamiskeskus pyrkiikin luomaan ja levittämään uusia, skaalattavissa olevia ja riittävän kevyitä toimintamalleja. Lisäksi se kehittää yhteistyössä kuntien ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa hankkijoiden vertaistukea ja koulutusmalleja sekä linkittää suomalaiset osaajat eurooppalaisten esimerkillisten kaupunkien kanssa.

Valtionhallinnon innovatiivisten julkisten hankintojen vauhdittamisen toimenpidesuunnitelma

Lisätietoja

erityisasiantuntija Minna Mattila, TEM, puh. 029 5047 179, [email protected] (toimenpideohjelma ja osaamiskeskus)
osakas Mia Toivanen, Owal Group, 040 566 7536, [email protected] (toimenpideohjelma)

Taustaa

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti toukokuussa 2017 hankkeen, jonka tavoitteena oli luoda kokonaiskuva hallinnonalojen tilanteesta, tuottaa konkreettinen toimenpidesuunnitelma innovatiivisten hankintojen kehittämisen tueksi ja luoda systemaattinen kehitysprosessi valtionhallinnon sektori- ja hallinnonalat ylittävälle yhteistyölle. Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi kilpailun perusteella Owal Group Oy:n ja Motiva Oy:n muodostaman ryhmittymän toteuttamaan hanketta.

Toimenpidesuunnitelmatyö tehtiin yhteistyössä ministeriöiden ja virastojen kanssa. Osana työprosessia järjestettiin jokaiselle hallinnonalalle oma työpaja, jossa käsiteltiin hallinnonalan näkemyksiä ja tarpeita innovatiivisten hankintojen kehittämiseksi. Lisäksi työprosessiin kuuluivat hallinnonalojen yhteiset aloitus- ja päätöstyöpajat ja hallinnonalojen taustoitus- ja suunnittelukokoukset.

Toimenpidesuunnitelmalla edistetään hallituksen kärkihankkeen toimenpidettä Lisätään innovatiivisten julkisten hankintojen osuutta kaikista julkisista hankinnoista toteutusta ja se liittyy kärkihankkeeseen Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla.

Lue myös

Innovatiivisiin julkisiin hankintoihin vauhtia valtionhallinnossa (TEM:n uutiskirje 11.5.2017)
Julkisiin hankintoihin liittyvän verkostomaisen osaamiskeskuksen perustamisen avustushaku auki (uutinen 27.10.2017)

Palaa sivun alkuun