Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Lösningarna i gränstvister i anslutning till kollektivavtal framskrider

Arbets- och näringsministeriet
16.9.2021 10.02 | Publicerad på svenska 17.9.2021 kl. 15.07
Pressmeddelande

I en utredning som arbetsminister Tuula Haatainen beställt har man identifierat orsaker och möjliga sätt att lösa gränstvister i anslutning till kollektivavtal. Målet är att bevara arbetsfreden samt förebygga och lösa konflikter på arbetsmarknaden. Utredarna föreslår bland annat ett nytt frivilligt medlingsförfarande. Förslagen bereds vidare i en arbetsgrupp på trepartsbasis.

Med gränstvister avses tvister där arbetsgivaren och arbetstagarsidan är oeniga om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på det arbete som arbetsgivaren låter utföra. 

Enligt utredningen uppstår gränstvister när 

  • flera kollektivavtal kan bli tillämpliga
  • arbetsgivare måste förbinda sig till ett nytt kollektivavtal
  • arbetsgivaren omorganiserar sig
  • fackföreningarna förenar eller ändrar sina organisationspolitiska mål eller
  • arbetsmarknaden genomgår andra omvälvningar.

Orsakerna till gränstvister utreddes genom intervjuer med arbetsmarknadsaktörer. Utredningen gjordes av vicehäradshövding, juris kandidat Minna Etu-Seppälä och juris kandidat Simo Zitting.

– Jag tackar utredarna för deras grundliga arbete och för deras konkreta förslag. Detta utgör en god grund för fortsatt beredning. Vårt mål är ambitiöst, men det går att nå: att erbjuda allt bättre metoder för att förebygga och lösa gränstvister, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Frivillig medling och samråd med parterna får en större roll 

Utredarnas förslag kan delas in i tre grupper.

De första förslagen hänför sig till utvecklandet av systemet för medling i arbetstvister och riksförlikningsmannens uppgifter. Utredarna föreslår bland annat att det vid sidan av medling som baserar sig på anmälan om arbetskonflikt skapas en frivillig medling. Den ska gälla gränstvister i kollektivavtal och andra arbetstvister. Riksförlikningsmannen är skyldig att på begäran av en part eller parter inleda medling också i situationer där arbetstvisten inte medför hot om eller risk för arbetskonflikt.

För det andra föreslår utredarna ändringar i förfarandet för hörande vid arbetsdomstolen. Enligt förslaget borde lagstiftningen ändras så att om det under rättegången framförs krav på tillämpning av något annat kollektivavtal än det som nämns i talan, ska parterna i kollektivavtalet ges möjlighet att bli hörda i ärendet.

För det tredje föreslår utredarna att användningen av det så kallade organisationsvillkoret förtydligas i syfte att förebygga störningar i arbetsron i anslutning till kollektivavtalsgränstvister. Genom organisationsvillkoret kan tillämpningen av kollektivavtalet eller en del av det begränsas endast till medlemmar i en organisation som är part i avtalet.

En ny arbetsgrupp på trepartsbasis fortsätter beredningen av förslagen

Arbetsminister Haatainen tillsätter en ny arbetsgrupp på trepartsbasis för att bereda utredarnas förslag.

– Det är bra att fortsätta med bearbetningen av förslagen utifrån konkreta framställningar tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna. Förtydligandet av användningen av organisationsvillkoret kräver ytterligare gemensamma satsningar, säger minister Haatainen.

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 372
Katariina Tirri, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 180
 

Sivun alkuun