Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työryhmä selvittämään ydinenergialain kokonaisuudistusta

arbets- och näringsministeriet
Julkaisuajankohta 18.10.2019 15.52 | Julkaistu suomeksi 21.10.2019 klo 9.22
Tiedote
Olkiluoto. Kuva:TVO

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 18.10.2019 työryhmän valmistelemaan ydinenergialain kokonaisuudistusta. Teollisuusneuvos Liisa Heikinheimon johtaman työryhmän toimikausi on 21.10.2019–18.6.2020.

Tavoitteena on kehittää ydinlaitoksiin liittyvä ydinenergian käytön sääntely ajanmukaiseksi, selkeäksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, joka täyttää perustuslain ja EU:n lainsäädännön muuttuneet vaatimukset sekä ennakoitavissa olevat tarpeet.

Ydinenergialainsäädännön edellinen kokonaisuudistus tuli voimaan vuonna 1988. Sen jälkeen ydinenergialakiin on tehty noin 30 muutosta. Lain voimassaolon aikana myös perustuslaki on uudistunut ja muuhun oikeusnormistoon on tehty laajoja uudistuksia, kuten säteilylainsäädännön kokonaisuudistus vuonna 2018.

Työryhmän tulee selvittää, miten ydinlaitosten suunnittelua, rakentamista, käyttämistä ja käytöstä poistamista koskevaa sääntelyä voidaan kehittää siten, että yhteiskunnan kokonaisetu toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Erityisesti tulee varmistaa, että ydinenergian käyttö on ihmisen ja ympäristön kannalta turvallista, kun samalla otetaan kattavasti huomioon perustuslain vaatimukset, EU:n ja kansainvälisen ja kansallisen oikeusnormiston ja toimintatapojen ja tekniikan kehitys sekä EU:n direktiivien tehokas kansallinen täytäntöönpano.

Työryhmän tehtävänä on kartoittaa ydinenergian tuotannon nykytila ja kehitysnäkymät sekä ydinlaitosten suunnittelulle, rakentamiselle, käyttämiselle ja käytöstä poistamiselle asetettavien vaatimusten sekä niiden noudattamisen valvonnan ja ydinlaitosten lupajärjestelmän kehittämistarpeita. Lisäksi se kartoittaa ydinlaitosten polttoainekiertoon ja erityisesti käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen liittyvän sääntelyn kehittämistarpeita.

Työryhmän keskeisiä tarkasteltavia kysymyksiä ovat:

  • ydinlaitosten määrittely sekä niihin sovellettavien vaatimusten ja menettelyjen arviointi turvallisuusmerkityksen perusteella;
  • lupajärjestelmän (periaatepäätös, rakentamislupa, käyttölupa, käytöstäpoistolupa) soveltuvuus eri tyyppisille ydinlaitoshankkeille (ml. modulaariset ydinlaitokset) ja mahdollisesti uudenlaisten lupien käyttöönotto (esim. laitospaikkalupa);
  • ydinlaitoshankkeen eri vaiheessa vaadittavien ydinenergialain mukaisten lupien väliset suhteet sekä niiden muuttamisessa ja uusimisessa noudatettavat menettelyt (ml. YVA);
  • käytettyä polttoainetta ja muun ydinjätteitä koskevan sääntelyn tarkastelu loppusijoituksen näkökulmasta ja
  • luonnonuraania sisältävän materiaalin, ydinpolttoaineen, ydinjätteen ja radioaktiivisen jätteen määritelmien uudistaminen nykyistä johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi.

Työryhmän puheenjohtaja on teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo ja projektipäällikkönä hallitusneuvos Anja Liukko työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän jäsenet tulevat TEM:n lisäksi STM:stä, YM:stä, STUK:ista ja LUT-yliopistosta. Pysyvät asiantuntijat ovat ydinenergian tuotantoa harjoittavista ja ydinjätehuoltovelvollisista yrityksistä. Työryhmän sihteereitä toimivat erityisasiantuntija Outi Slant työ- ja elinkeinoministeriöstä ja lakimies Minna Välimäki STUK:sta.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
erityisasiantuntija Outi Slant, TEM, puh. 029 504 8264

 
Sivun alkuun