Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Halltõs tuʹmmji Uusimaa mäddkååʹdd jååʹttemrää’jtõõzz jaukkummšest

Riikksuåvtõõzz kanslia 15.4.2020 18.00

Halltõs liʹnjjii saǥstõõllmõõžžâst jåhtta mââibaarǥ 14. njuhččmannu Uusimaa mäddkåå’dd jåå’ttemrää’jtõõzz jaukkummšest tâʹlles. Halltõs õudd asetõõzz jååʹttemrääʹjtõõzzi jaukkummšest täʹbbe 15. njuhččmannust čiâss 13 aʹlǧǧi riikksuåvtõõzz takai-išttmõõžžâst, da jaukkummuž šâdd viõʹǩǩe tâʹlles išttmõõžž mâŋŋa.

Kõskkäiggsai jååʹttemrääʹjtõõzzi juätkkmõʹšše jeät ǩiõčč teänab åårram vuõiggâdvuõđlaid vuâđaid. Vaalmâšvuõttlääʹjj 118 paragraaff väʹlddvuõđid vueiʹtet ââʹnned pâi, jõs tõt lij vieʹltʼteeʹm.

Halltõs nuäjjââtt jaukkeemtuʹmmstõõǥǥstes sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria da Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam stroiʹttel aʹrvvõõzzid epidemiavueʹjjest.

Ǥu jååʹttemrääʹjtõõzz šõʹdde viõʹǩǩe 28. pâʹsslašttâm-mannust, koronaviirusnjuämmʼmõõžž lâssne Uusimaa mäddkååʹddest čiõlggsânji jeeʹres jânnam jåʹttlubun. Tän poodd Uusimaa mäddkååʹddest liâ õõudâs čiõlggsânji jäänmõsân kõppšõddmõõžž, leša jeäʹrdõs jeeʹres jânnma lij juʹn õccnam.

Kõppšõddmõõžži kåʹddpuâttla jeäʹrdõõzz liâ še miâlggâd šuur, jiâ-ka tõk jeäʹrben ålggad mäddkooʹddi raajid. Mââimõs neäʹttel poodd kõppšõddmõõžži mieʹrr lij leämmaž kooi-ne puõccihåiddamvuuʹdin vaʹstteeinalla seämma šurr leʹbe šõõrab ǥu Heʹlssen da Uusimaa puõccihåiddamvuuʹdest.

Halltõs kuuitâǥ siâzztââll vieʹltted juõʹǩǩ taarbteʹmes mäʹtǩstõõllmõõžž, mâʹte luõvâsääiʹj mäʹtǩstõõllmõõžž, še dommjânnmest. Še jeeʹres tuåimid da rääʹjtõõzzid epidemia rääʹjtummšen da narood suõjjummuž diõtt âlgg juäʹtǩǩed da jääʹǩǩted.


Lââʹssteâđ:vueʹllriikkpiisar Timo Lankinen, teʹl. 0295 160 300, riikksuåvtõõzz kanslia da pâʹjjʼjååʹđteei Tero Kurenmaa, teʹl. 0295 488 340, siiʹsǩministeria

Sivun alkuun