Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Vaalmâšvuõttlääʹjj âânnmaväʹlddemasetöözz eeʹttiǩ-kådda

Riikksuåvtõõzz kanslia 18.3.2020 9.30

Halltõs lij tuõttâm õhttsažtuåimmjummšest tääʹssvääʹld presideeʹntin Lääʹddjânnam åårram čoʹrstemåårrmõõžžin koronaviirusvueʹjj diõtt. Halltõs liʹnjjii 16. pâʹsslašttâm-mannust lââʹsstuåimin, kooi jõrddmõššân lij meälǥted koronaviiruspõõžžtummši leävvnummuž di suõjjeed riskkjooukid. Liʹnjjõõzz liâ viõǥǥâst 13. njuhččmannu 2020 räjja. Halltõõzz liʹnjjeem tuåim tuåimtet viõʹǩǩe vaalmâšvuõttlääʹjj, pâššnemkõpplääʹjj da jeeʹres lääʹjjšiõttummuž meâldlânji.

Vaalmâšvuõttlääʹjj vueʹzzest riikksuåvtõs uuʹdi täʹbbe 17. pâʹsslašttâm-mannust kueʹhtt âânnmaväʹlddemasetõõzz eeʹttiǩ-kådda. Asetõõzzin õõuteet tõk snäätnas vaalmâšvuõttlääʹjj šiõttâlm, koid ååʹn vääʹldet âânnmõʹšše.

Riikksuåvtõõzz eeʹttiǩ-kådda uʹvddem âânnmaväʹlddemasetõõzz

  • Riikksuåvtõõzz asetõs vaalmâšvuõttlääʹjj 86, 88, 93-95 da 109 §:st šiõttuum tuåimmväʹlddvuõđi âânnmavälddmõõžžâst. Vaalmâšvuõttlääʹjj 86 §:st šiõtteet sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuõl tuåimmjemjuâǥǥtõõzzi tuåimmjummšest, 88 §:st sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzâst di tiõrvâsvuõđsueʹjjlummšest, 93 §:st kääzzkõsvuõđ määinain čoʹrstummšest, 94 §:st loopptõsvuõiggâdvuõđ rääʹjtummšest, 95 §:st tuâjjõõlǥtum oummuin di 109 §:st mättʼtõõzz da škooultõõzz riâššmõõžžâst leʹbe kõskldõõvvmõõžžâst. Asetõõzz lij miârktõs suåvlded 18.3.2020 ääʹljeeʹl. Asetõs lij viõǥǥâst 13.4.2020 räjja.
  • Riikksuåvtõõzz asetõs vaalmâšvuõttlääʹjj 87 §:st šiõttuum tuåimmväʹlddvuõđi âânnmavälddmõõžžâst tâʹlles. Vaalmâšvuõttlääʹjj 87 §:n meâldlânji tiõrvâsvuõđhuõlâst ââʹnnem talkksi, täʹvvri da kääzzkõõzzi kaaupšummuž vueiʹtet rääʹjted puk väʹlddkååʹdd vuuʹdest. Asetõs šâdd viõʹǩǩe tâʹlles da lij viõǥǥâst 13.4.2020 räjja.

Vaalmâšvuõttlääʹjj miârktõssân lij čoʹrstemåårrmõõžžin suõjjeed meer di tuõrvveed tõn piʹrǧǧummuš da jânnam täälljieʹllem, tuõʹllʼjed vuõiggâdvuõttjiârǥ, vuâđđvuõiggâdvuõđid da ooumažvuõiggâdvuõđid di tuõrvveed väʹlddkååʹdd vooudlaž kuõskteʹmesvuõtt da jiõččvuõtt. Riikksuåvtõs tuejjii jåhtta 16.3. tuʹmmstõõǥǥ tõʹst, što jânnmest liâ ååʹn čoʹrstemåårrmõõžž.

Lââʹssteâđ: vueʹllriikkpiisar Timo Lankinen, teʹl. 0295 160 300, riikksuåvtõõzz kanslia

 

Sivun alkuun