Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Väʹlddminister Marin: Vieʹǩǩteeʹl da tuärjjeeʹl nuuʹbbeen piâssâp vaiʹǧǧes pooddi pâʹjjel

Riikksuåvtõõzz kanslia 17.4.2020 17.30

Čoʹrstemåårrmõõžž vaaikte miʹjjid pukid. Leäʹp jouddam rääʹjted leʹbe luõppâd määŋgain miʹjjid tääʹrǩes aaʹššin. Huõll jiõččân da õõldâsoummui tiõrvâsvuõđâst da vueiʹttmõõžžâst, piʹrǧǧeemvuõđâst da piʹrǧǧummšest liâ määŋgain meeʹst aarǥâst âʹlnn. Kriis kõõskâst lij šiõǥǥ årsted smiõttâd, mäʹhtt vueiʹttep da mäʹhtt tuärjjeep nuuʹbbeen vaiʹǧǧes pooddi pâʹjjel.

- Vueiʹnnep juõʹǩǩʼkaž aarǥâst čoʹrstemnallšeeʹm ääiʹj da åårrmõõžž, leša juõʹǩǩʼkaž jiijjâs naaʹlin. Håʹt kriis lij õhttsaž, tõt kuõskkâd oummuid jeeʹres naaʹlin, väʹlddminister Sanna Marin tuâtt.

Suomi toimii (Lääʹddjânnam tuåimmai) -saaǥǥtemhaʹŋǩǩõs jåttai

Riikksuåvtõs haaʹlad jiijjâs vueʹzzest tuärjjeed tän aarǥâst šõddi tuâj. Ååʹn aaʹlji Suomi toimii – (Lääʹddjânnam tuåimmai) saaǥǥtemhaʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij vuässâʹtted da väʹldded juõʹǩǩʼkaž mieʹldd, tuejjeed kuâsttjeeʹjen aarǥâst šõddi šiõǥǥ tuâj, koon jeeʹres tuåimmjeei õhttsažkååʹddest tuejjee. Haʹŋǩǩõs taʹrjjad âʹbrrsuej, koon vueʹlnn ouddmiârkkân jeeʹresnallšmid šõddmõõžžid vuäitt riâššâd: ååʹn virtuaalʼlaž šõddmõõžžid da čoʹrstemåårrmõõžži puuʹđeen šõddmõõžžid tuõttlaž maaiʹlmest. Haʹŋǩǩõs juätkkai ođđeeʹjjmannu 2021 räjja, leša tuäivvmõš lij, što täʹst šâdd mii-ne põõššjab. Mii-ne, kååʹtt kuâdd kookkas pueʹttiäigga.

- Späʹssballšen vuäǯǯap tuõđšted, mäʹhtt nuʹt määŋg oummu, organisaatio da põrggâz liâ haaʹlääm vieʹǩǩted da tuärjjeed nuuʹbbid. Ǩii-ne jeäll kaaupâst puäʹresoummu peäʹlest, nuʹbb tuärjjad ougglõs-škooulneeʹǩǩ škooultuâjain, õhtt tuejjad jiijjâs aarǥâst nuuʹbbi tiõrvâsvuõđ da pueʹrrjieʹllem tuõrvvâm diõtt. Uʹcc da jõnn tuâj, koid puk taarbšet täi vaiʹǧǧes pooddin, väʹlddminister Marin särnn.

Håʹt-i haʹŋǩǩõs eman jåttji, mieʹldd liâ vuâlggam juʹn 16 organisaatio: Lääʹddjânnam Ruõʹpsses Ristt, Lääʹddjânnam Ǩeʹrddempeälštemseäʹbrr SLPS, Miõll Rõ, Jânnampeälštõõzz škooultõs, Lääʹddjânnam Vuõjjâm-mättʼtõs- da Jiõggpeälštemlett rõ, Lääʹddjânnam peälštempiânnailett, Lääʹddjânnam Tuâjjnarood Sporttlett TUL, Lääʹddjânnam Partioneeʹǩǩ, Neezzni Vaalmâšvuõttlett, Mannerheim päärnaisuõjjlemlett, Lääʹddjânnam Peälštemvuuʹd Kõõskõsorganisaatio, Lääʹddjânnam Radioamatõõrlett SRAL, Jânnampeälštemneezzni Lett rõ, Marttalett, Allianss da Peälšteʹǩed Päärnaid. Jeeʹres še tuåimmjeei liâ pueʹttmen mieʹldd.

Maainâst mainnsad tobddõõzzin #suomitoimii (#lääʹddjânnamtuåimmai) #yhdessä (#õõutveäkka)

Riikksuåvtõõzz saaǥǥtummuš juâkk õhttsažtuâjjkuõiʹmivuiʹm tobdlmid da pooddid vieʹǩǩteei, smeʹllkõõʹtti da kriisvueʹjjest nuuʹbbid tuärjjeei Lääʹddjânnmest tobddõõzzin #suomitoimii (#lääʹddjânnamtuåimmai) #yhdessä. (#õõutveäkka)

Lââʹssteâđaid haʹŋǩǩõõzzâst suomitoimii.fi

Šuurmõs vueʹss oummuin särnn vieʹǩǩtem nuuʹbbid koronakriis poodd

Vieʹǩǩte-a oummu nuuʹbbeez? Vasttõs lij kâʹl. Šuurmõs vueʹss Maadd-Lääʹddjânnmest jälsteeʹjin särnn vieʹǩǩtem nuuʹbbid koronakriis poodd. Tääuʹjmõsân vieʹǩǩ lij uvddum piârniiʹǩǩid da ruåđid, kook jiâ jäälast seämma täälast. Še taaurõõžžid, uʹccpõõrǥâsniiʹǩǩid da räʹjjlaid lij vieʹǩǩtum. Vieʹǩǩtemhaall puätt õlmmsa riikksuåvtõõzz kanslia Statistikk-kõõskõõzzâst tuejjeem kõõjjõstuʹtǩǩummšest, koʹst tuʹtǩǩeeš 15-74-âkksai vuäinnmõõžžid interneʹttkõõjjõssân 2.-5.4.2020.

Lääʹd vuõiʹnne vuäǯǯam puârast teâđ koronakriis tuejjeem muttsin jiijjâz jieʹllma. Jo-ba ååuʹc lååʹjjest vaʹstteeʹjest (89 %) säärnai vuäǯǯam puârast leʹbe eža puârast teâđ koronakriis vaaiktõõzzin jiijjâz aʹrǧǧe. Teâđ leʹjje vuåǯǯum pueʹrmõsân kõskksain saaǥǥtemneävvain mâʹte televisiost da gaʹzeââʹtin, leša še tuâjj- da mättʼtõõttâmpääiʹǩ di jiijjâs âʹlddoummuin jiõllum saǥstõõllmõõžž vuõiʹnneš vääžnʼjen. Veʹrǧǧniiʹǩǩi saaǥǥtummša koronavueʹjjest lääʹd leʹjje toođva. Saaǥǥtummuž õʹnneš ååskliʹžžen da tääʹsspeällsiʹžžen.

Teâtt vieʹǩǩat čõnnõõttâd. Jo-ba 96 % vaʹstteeʹjin säärnai jääʹǩǩtem veʹrǧǧniiʹǩǩi uʹvddem vuäppõõzzid juʹn-a puârast leʹbe eža puârast. Šuurmõs vueʹss vaʹstteeʹjin (87 %) lij tuejjääm tän pueʹrrmiõlin leʹbe eža pueʹrrmiõlin.

Meerlažpulss (Statistikk-kõõskõõzz kõõjjõstuʹtǩǩummuž puåđõõzz)

Lââʹssteâđaid: Riikksuåvtõõzz saaǥǥtemjååʹđteei Päivi Anttikoski, teʹl, 040 536 4821, riikksuåvtõõzz kanslia di spesiaaltuʹtǩǩeei Antti Sillanpää, teʹl. 0295 140 012, Staanvuõttkomitea piisarkåʹdd

Sivun alkuun