Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Halltõs peeiʹvti Lääʹddjânnam koronavirus-strategia, rääʹjtemtuåimid lij vueiʹtlvaž puʹrǧǧeed siõmmnai siõmmnai tuʹmmstõõǥǥi meâldlânji

Riikksuåvtõõzz kanslia 24.4.2020 9.00

Halltõs peeiʹvti saǥstõõllmõõžžstes täʹbbe 22.4. Lääʹddjânnam koronavirus-strategia taaud leävvnummuž cõggâm diõtt mâŋŋa ko kuʹlle äʹšštobddji aʹrvvõõzzid koronavueʹjjest.

Halltõõzz täävtõssân lij õinn cõggâd viruuzz leävvnummuž õhttsažkååʹddest, staanâd tiõrvâsvuõtthuõl kapasiteeʹtt da suõjjled jeäʹrben riskkjooukid kuulli oummid.

Epidemia ouddnummuž cõggmest lie Lääʹddjânnmest oʹnnstam tän räjja puârast. Tõn diõtt halltõs ärvvtââll, što Lääʹddjânnmest lij vueiʹtlvaž serddjed siõmmnai siõmmnai tuʹmmstõõǥǥi meâldlânji veiddsõs õhttsažkååddlaž rääʹjtemtuåimin njuämmamtauddlääʹjj meâldlaž viõusuum epidemia vaaldšummša. Pukin rääʹjtemtuåimin jeät vuåittu kuuitâǥ luõppâd seämmast tõn diõtt, ko vueʹǩǩ lij õinn tuõđâš.

Lääʹddjânnam hybridistrategia nuäjjââtt rääʹjtemtuåimi plaan meâldlaž puʹrǧǧummuž paaldâst teʹstte, ooʒʒ, čårrad da hååid -juʹrddemnälla. Tõʹst taaud ouddnummuž câʹǧǧe veiddsõs teʹsttjummuš, viõhss vuâmmšum njuämmʼmõõžži da njuämmamkuällsi ooccmõš, puâccjam oummui čårrummuš di tauddõõvvâm oummui karanteeʹn.

Vueʹssen hybridistrategia halltõs juätkk valmštõõllâd mobiilsuåvldõõzz ââʹnnma välddmõõžž. Suåvldummuž ââʹnet epidemia vaaldšummšest. Suåvldõõzz tääʹrǩmõs mäinnan lij mall, kååʹtt vuâđđââvv jiõččtäättlažvuõʹtte da što suåvldõs âânn äärvast oummu teâttsuõj.

Riikkpiisar Martti Hetemäki jååʹđtem valmštõõllâmjoukk tuejjad plaan vueʹssmannu 1. peeiʹv mõõneeʹst, mäʹhtt rääʹjtemtuåimid puʹrǧǧeet vuõiggäiggsânji da mäʹhtt serddjet taaud ouddnummuž cõggmest pueʹtti lääuʹǩ årra. Halltõõzz saǥstõõllmõõžž ääʹššest jäʹrjstet vueʹssmannu 3. peeiʹv.

Valmštõõllâmjoukk tuejjad eʹtǩǩõõzzid ouddpeâmm da škooultõõzz vueʹzzeld nuʹtt, što tuʹmmstõõǥǥid rääʹjtemtuåimi juätkast vueiʹtet tuejjeed juʹn ouddâl vueʹssmannu aalǥ. Teʹl škooultõõzz jäʹrjsteei ǩiõrggne taarb mieʹldd vaʹrrjõõttâd âʹlddmättʼtõõzz jäʹrjstummša.

Halltõs seuʹrrai tääʹrǩeld tuʹmmstõõǥǥi vaaiktõõzzid taaud ouddnummša da lij vaalmâš taarb mieʹldd ođđ tuåimid, jõs vueʹǩǩ tõn kaiʹbbai.

Halltõs linnjii, što pâʹjjel 500 oummu noorõõttâmǩiõlddi jueʹtǩet aainâs sueiʹnnmannu 31. peeiʹv räjja. Vuʹvddvaaldâšmkonttâr vuäiʹtte njuämmamtauddlääʹjj vuâđald ǩieʹldded noorõõttmõõžžid jäänmõsân määnpââjas vuârstes. Loppǩieʹzz da alggčõõuč noorõõttmõõžži vueʹzzeld ärvvtõõllmõõžž tuejjeet mââimõsân ǩieʹssmannu aalǥâst.

Lââʹssteâđ: riikksuåvtõõzz saaǥǥtemjååʹđteei Päivi Anttikoski, teʹl. 040 536 4821

Sivun alkuun