Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tuâjjla tuâjjõõlǥtemvuõđ kuõskki vaalmâšvuõttlääʹjj âânnmaväʹlddemasetõs eeʹttiǩ-kådda

Riikksuåvtõõzz kanslia 26.3.2020 13.30

Riikksuåvtõs uuʹdi seärad 25. pâʹsslašttâm-mannust asetõõzz, koon mieʹldd tiõrvâsvuõđhuõl tuâjjlažkååʹdd vaalmâšvuõttlääʹjjest miârktum õõlǥtemvuõđ tuejjeed tuâj vueiʹtet suåvvted veeʹzz jânnmest. Tuõjju vueiʹtet kåččad di õlmmla ǥo privaatt tiõrvâsvuõđhuõl sueʹrjest tuåimmjeei oummuid, kook liâ vuäǯǯam sueʹrj škooultõõzz da ǩeäk liâ tiuddâm 18 leša jiâ 68 eeʹǩǩed.

Tuâjjõõlǥtum oummu sââʹj ja vuõiggâdvuõđi suõjjeem diõtt suåvvtemnalla puäʹtte še vaalmâšvuõttlääʹjj 14 looǥǥ šeâttmõõžž. Täk šiõttâlm kueʹsǩǩe tuâjjõõlǥtemvuõđ kruuʹǧǧe kuulli oummui iʹlmmtõõttâmõõlǥtemvuõđ, tuâjjmeärrõõzz siiskõõzz, tuâjjmeärrõõzz ouddmõõžž rääʹjtõõzzid da tuâjjmeärrõõzz uʹvddem poodd lokku väʹlddmid aaʹššid. Lââʹssen suåvvtemnalla puäʹtte tuâjjõõlǥtemkõskkvuõđ, tuâjjõõlǥtemkõskkvuõđ määinaid da tuâjjuʹvddi teâđuʹvddemõõlǥtemvuõđ di tuâjjõõlǥtemvuõđrekisteeʹr kuõskki šeâttmõõžž.

TE-konttâr tuåimmje tuâjjõõlǥtõõzz tiuʹddepiijjmõõžžâst tuåimmjemvääldliʹžžen veʹrǧǧneʹǩǩen.

Asetõs šâdd viõʹǩǩe 26.3.2020 da tõt lij viõǥǥâst 13.4.2020 räjja.

Halltõs lij tuõttâm õhttsažtuåimmjummšest tääʹssvääʹld presideeʹntin Lääʹddjânnam åårram čoʹrstemåårrmõõžžin koronaviirusvueʹjj diõtt. Riikksuåvtõs uuʹdi 17.3.2020 kueʹhtt vaalmâšvuõttlääʹjj meâldlaž âânnmaväʹlddemasetõõzz eeʹttiǩ-kådda. Eeʹttiǩ-kåʹdd tuʹmmji 18.3.2020, što vaalmâšvuõttlääʹjj 86, 88, 93-95 da 109 §:st šiõttuum tuåimmväʹlddvuõđi âânnmavälddmõõžžâst uvddum riikksuåvtõs asetõs vuäǯǯ kuâđđjed viõʹǩǩe lokku vääʹldǩani tuâjjla tuâjjõõlǥtemvuõđ kuõskki šiõttõõllmõõžž.

Tuâǥǥõsteâđ vaalmâšvuõttlääʹjjest

Vaalmâšvuõttlääʹjjest šiõtteed veʹrǧǧniiʹǩǩi tuåimmväʹlddvuõđin čoʹrstemåårrmõõžž poodd. Vaalmâšvuõttlääʹjjest meäʹrtõllum tuåimmväʹlddvuõđid vueiʹtet ââʹnned pâi, jõs vueʹǩǩ ij leäkku vaaldšemnalla veʹrǧǧniiʹǩǩi noʹrmaal tuåimmväʹlddvuõđin.Vaalmâšvuõttlääʹjj nuäjja rääʹjtet meerlai vuõiggâdvuõđid da noʹrmaal jieʹllem pâi, jõs tõt lij viâltʼteʹmes narood suõjjeem diõtt.

Vaalmâšvuõttlääʹjjest šiõttuum tuåimmväʹlddvuõđi âânnmavälddmõõžžâst jäänmõsân kuuđ määnpââjas tuʹmmjet riikksuåvtõõzz asetõõzzin (âânnmaväʹlddemasetõs), ǥu riikksuåvtõs õhttsažtuåimmjummšest tääʹssvääʹld presideeʹntin lij tuõttâm jânnmest åårram vääʹldest čoʹrstemåårrampoodd. Loopplaž mieʹrreemväʹldd viõʹǩǩešõddmõõžžâst lij eeʹttiǩ-kååʹddest. Tõt tuʹmmai, puäʹtte-a riikksuåvtõõzz uʹvddem asetõõzz lââʹssväʹlddvuõđ âânnmõʹšše obbnes leʹbe vuässas. Eeʹttiǩ-kåʹdd vuäitt še jaukkeed riikksuåvtõõzz uʹvddem asetõõzz.

Ǩirrlaž vueʹjjest lij vueiʹtlvaž väʹldded lââʹssväʹlddvuõđid tâʹlles âânnmõʹšše. Še tâʹl asetõs viiǥǥât eeʹttiǩ-kååʹdd ǩiõttʼtõõllâmnalla tâʹlles. Asetõs âlgg viikkâd eeʹttiǩ-kådda neäʹttel määʹttest leʹbe muđoi asetõs jäukk.

Riikksuåvtõõzz asetõs vaalmâšvuõttlääʹjj 95 § 2 momeeʹntest šiõttuum tuåimmjemväʹlddvuõđ âânnmavälddmõõžžâst da 96-103 §:n suåvvtummšest

Lââʹssteâđ: saǥstõõli veʹrǧǧooumaž Elina Isoksela, tuâjj- da jieʹllemvueʹǩǩministeria, teʹl. 0295 063 719, da jååʹđteei Jaska Siikavirta, sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria, teʹl.0295163 394

Sivun alkuun