Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Töötaja töökohustust puudutava hädaolukorraseaduse rakendamise määrus eduskunnale

Riiginõukogu kantselei 26.3.2020 13.30

Soome Vabariigi valitsus võttis kolmapäeval 25.märtsil vastu määruse, mille kohaselt hädaolukorraseaduses tervishoiutöötajate töökohustuse kohta sätestatut võidakse rakendada kogu riigis. Tööle võidakse kutsuda nii avalikus kui erasektori tervishoiuvaldkonnas töötavaid isikuid, kellel on vastav haridus ning kes on vähemalt 18-aastased, kuid mitte vanemad kui 68 aastat.

Töökohuslase staatuse ja õiguste kaitsmiseks rakendatakse ka hädaolukorraseaduse 14. jao sätteid. Käesolevad määrused puudutavad töökohustuse alla kuuluvate isikute enda ülesandmiskohustust, töömääruse sisu, töömääruse andmise piiranguid ja töömääruse andmisel arvestatavaid üksikasju. Lisaks rakendatakse töökohustuslepingut, töökohustuslepingu tingimusi ja tööandja teavitamiskohustust ning töökohustusregistrit puudutavad sätted.  

Töö- ja ettevõtlusbürood on töökohustuse toimepanekul kompetentne ametkond. 

Määrus hakkab kehtima 26.03.2020 ja see kehtib kuni 13.04.2020.

Valitsus on tõdenud koostöös Vabariigi presidendiga, et Soome on kroonviiruse tõttu eriolukorras. Soome Vabariigi valitsus esitas 17.03.2020 eduskunnale kaks hädaolukorraseadusele vastavat kasutuselevõtmise määrust. Eduskund otsustas 18.03.2020, et hädaabiseaduse §-s 86, 88, 93 - 95 ja 109 sätestatud volituste kasutuselevõtu kohta väljakuulutatud määrus võib jääda kehtima, välja arvatud töötaja töökohustust puudutavad sätted.

Hädaabiseaduse taustast

Hädaabiseaduses sätestatakse ametkondade volitused eriolukorras. Hädaabiseaduses määratletud volitusi võidakse kasutada ainult siis, kui olukorda ei ole võimalik kontrollida ametkondade tavapäraste volitustega. Hädaabiseaduse alusel piiratakse kodanike õigusi ja tavapärast elu ainult siis, kui see on vältimatu elanikkonna kaitsmiseks.

Hädaabiseaduses sätestatud volituste maksimaalselt kuue kuu pikkusest rakendamisest otsustatakse valitsuse määrusega (kasutuselevõtumäärus), peale seda kui valitsus on koostöös Vabariigi presidendiga tõdenud, et riigis on eriolukord. Lõplikult otsustab rakendamise üle eduskund. See otsustab, kas valitsuse määruse lisavolitused hakkavad kehtima täies ulatuses või osaliselt. Eduskund võib ka valitsuse määruse tagasi lükata.

Erakorralised olukorras on võimalik võtta lisavolitused viivitamatult kasutusele. Ka sellisel juhul antakse määrus viivitamatult eduskunnale kasutamiseks. Määrus tuleb esitada eduskunnale nädala jooksul või muidu määrus kaotab kehtetuks.

Valitsuse määrus hädaolukorraseaduse § 95 lõikes 2 sätestatud volituste kasutuselevõtmisest ja §-de 96 - 103 rakendamisest.   

Lisateavet: nõunik Elina Isoksela, töö- ja ettevõtlusministeerium, tel 0295 063 719, ja juhataja Jaska Siikavirta, sotsiaal- ja tervishoiuministeerium, tel 0295 163 394 

Sivun alkuun