Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Halltõs tuʹmmji ouddpeâmm da vuâđđmättʼtõõzz rääʹjtõõǥǥi puʹrǧǧummšest

Riikksuåvtõõzz kanslia 30.4.2020 12.30

Halltõs tuʹmmji saǥstõõllmõõžžstes täʹbbe 29.4.2020 puʹrǧǧeed ouddpeâmm da vuâđđmättʼtõõzz rääʹjtõõǥǥid tiõrvâsvuõttveʹrǧǧniiʹǩǩi ärvvtõõllmõõžž vuâđald. Âʹlddmättʼtõʹsse maaccât vueʹssmannu 14. peeiʹvest ääʹljeeʹl tuʹmmstõõǥǥi meâldlânji da ââʹneeʹl huõl staanvuõđâst. Seämmast mättʼtõõzz jäʹrjsteei ǩiõrggne vaʹrrjõõttâd tuâjjlaž- da jeeʹres jäʹrjstummšivuiʹm mättʼtõõzz uʹvddma.

Epidemolooglaž ärvvtõõllmõõžž vuâđald vaalmâšvuõttlääʹjj ouddpeâmm da vuâđđmättʼtõõzz kuõskki suåvldemasetõõzz juätkkmõʹšše ij leäkku teänab vuâđđ.

Meeraikõskksaž da dommjânnmallaš ǩiõččlâsttmõõžž lie čuäʹjtam, što päärnai rool koronavirusnjuämmʼmõõžži liâvteeʹjen ij leäkku seämmanallšem ko vuõrâsoummin. Päärna lie tåʹlǩ ooccanj leämmaž njuämmʼmõõžž aalǥ. Ânnʼjõžteâđ vuâđald škoouli ääʹvummuš lij nääiʹt staanâs nuʹtt škooulniiʹǩǩid ko še tuâjjlaid.

Mättʼtõs- da kulttuurministeria da Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjamstrooiʹtel lie tuejjääm vuäppõõzzid mättʼtõõzz jäʹrjstem diõtt. Vuäppõõzzid jääʹǩǩteeʹl ouddpiõmmu da vuâđđmättʼtõʹsse vueiʹtet mäʹcced. Tääʹrǩmõs lij vieʹltted taarbteʹmes fyyslaž kontaaktid da jäʹrjsted mättʼtemsõõʹjid nuʹtt, što oummui kõõskâst lij jäänab sââʹjj ko takainalla. Čiâsskõõutid da škooulporrmõõžž âlgg še jäʹrjsted jiijjâs klaassin leʹbe jooukin. Jõnn noorõõttmõõžžid, mâʹte ǩiđđjuuhlid, jeät jäʹrjstuku. Tuâjjla âʹlǧǧe še tuåimmâd seämma päärnažjooukin da hygieniavuäppõõzzid âlgg jääʹǩǩted tääʹrǩeld. Škooultõõzz jäʹrjsteei tuʹmmje jäʹrjstummšin tääʹrǩben.

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria da mättʼtõs- da kulttuurministeria valmštâʹlle õõutveäkka ohjjeemǩeeʹrj vuʹvddvaaldâšmkonttrid. Epidemia leävvnummuž õhttsažkååʹddest rääʹjtet ouddpeâmm da vuâđđmättʼtõõzz vueʹzzeld njuämmamtauddlääʹjj nuäjain.

Dåhttar ärvvtââll riskkjoouki vuässõõttmõõžž âʹlddmättʼtõʹsse. Tuâjjlai vueʹzzeld ärvvtõõllmõõžž tuejjeet õõutsââʹjest tuâjjtiõrvâsvuõtthuõlin da tuâjjuʹvddjin.

Ko suåvldemasetõõzz viõǥǥâståårrmõš poott, mättʼtõõzz jäʹrjsteei ij vueiʹt jäʹrjsted mättʼtõõzz ougglõsmättʼtõssân. Kåʹdd ij vueiʹt tuʹmmjed jiijjâs tuʹmmstõõǥǥin škoouli ǩidd piijjmõõžžâst, ij-ǥa kåʹdd vueiʹt tuʹmmjed mättʼtõõzz jäʹrjstummšest tåʹlǩ ougglõsmättʼtõssân. Vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad vuâđđmättʼtõõzz lij vuâđđlääʹjjest šiõttuum subjektiivlaž vuõiggâdvuõtt, kååʹtt kooll õõutverddsânji pukid.

Halltõs ǩiõttʼtââll nuuʹbb tääʹzz da õllškooultõõzz rääʹjtõõzzid mâʹŋŋlakast.

Lââʹssteâđ: kansliajååʹđteei Anita Lehikoinen, teʹl. 0295 3 30182, juâǥǥasjååʹđteei, pâʹjj-jååʹđteei Eeva-Riitta Pirhonen, teʹl. 0295 330 258, mättʼtõs- da kulttuurministeria, di riikksuåvtõõzz saaǥǥtemjååʹđteei Päivi Anttikoski, teʹl. 040 5364821.

Sivun alkuun