Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Muttâz koronaviirusepidemia diõtt mieʹrruum rääʹjtõõzzid 1. ǩieʹssmannu

Riikksuåvtõõzz kanslia 1.6.2020 14.30

Koronarääʹjtõõzzin luõvât occnjai occnjai da vaaldšeʹld 1. ǩieʹssmannu ääʹljeeʹl. Täävtõssân lij cõggâd epidemia leävvnummuž nuʹt, što tõt häiʹtt vueiʹtlva siõmmna oummuid, põrggsid, õhttsažkååʹdd da vuâđđvuõiggâdvuõđi teâuddjummuž. Ǩieʹssmannu aalǥâst ääʹljeeʹl šâʹdde lueʹǯǯjummuž jeäʹrbi mieʹldd noorõõttâmrääʹjtõõzzid, pooʹddi da šõddmõõžži riâššmõʹšše di õõlmâs sõõʹji äävaiåårrmõʹšše. Še restraant da kååʹffpõõrt ääʹveet äʹššniiʹǩǩid mieʹrruum rääʹjtõõzzin seämma poodd. Halltõõzz piâtnâc liʹnjjõõzz mieʹldd dommjânnmest vuäitt määtkšed, ǥu jääʹǩǩat koronaviʹrusse õhttneei tiõrvâsvuõtt- da staanvuõttvuäʹpstõõzzid.

Muttâz õõlmâs pooʹddi noorõõttâmrääʹjtõõzzid

Jäänmõsân 50 oummu ǩiiččeeipoodd sååʹvšet ǩieʹssmannu 1. peeiʹvest ääʹljeeʹl. Rääʹjtõõzz kueʹsǩǩe siiʹsǩ- da ålggsõõʹjin riâššum õõlmâs pooddid leʹbe ǩiiččeeipooddid da aalmila såbbrid.

Aalmilaž såbbar liâ miõllčuäjtõõzz da jeeʹres noorõõttâmfrijjvuõđ meâldla pukid äävai åårrai poodd. Ǩiiččeeipooddid liâ ǩiiččeeʹjid ääv hääʹsǩõõttâmpoodd, ǩeâšttõõttmõõžž, čuäjtõõzz leʹbe jeeʹres täid paaldeem poodd. Halltõs siâzztââll, što täin jääʹǩǩtet staankõõskid da puuʹttesvuõttvuäʹpstõõzzid.

Lääʹjjest miârktum såbbrid da pooddid jiâ tõn sâjja leäkku ouddmiârkkân seämma-äiggsaž ååreem õõlmâs liikkeempaaiʹǩin leʹbe äʹššeem kauppkõõskõõzzâst.

Noorõõttâmrääʹjtõs ij ni še kuõsk privatt pooddid, mâʹte privattjuuhlid leʹbe privatt såbbrid. Halltõs kuuitâǥ siâzztââll, što jeät privattpooddid riâššče pâʹjjel 50 ooumže. Pukin täin še vueʹjjin lij šiõǥǥ ââʹnned mueʹdd mettar kõskk jeeʹres vuässõõttjid da ââʹnned huõl ǩiõtt- da koossâmpuuʹttesvuõđâst.

Pâʹjjel 50 da jäänmõsân 500 oummu ǩiiččeeipooddid da aalmila såbbrid siiʹsǩsõõʹjin da vooudlânji rajjuum ålggsõõʹjin lij vueiʹtlvaž riâššâd spesiaalriâššmõõžžin. Vuʹvddvaaldâšmkonttâr liâ mieʹrrääm näkmi såbbri da pooʹddi riâššmõõžž mäinnan tõn, što noorõõttmõš riâžžât jääʹǩǩteeʹl mättʼtõs- da kulttuurministeria da Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam stroiʹttel 14.5.2020 uʹvddem vuäʹpstõõzz koronaviirusnjuämmʼmõõžži cõggmõõžžâst . Pâʹjjel 500 oummu ǩiiččeeipoodd liâ ǩiõlddum 31.7. räjja.

Noorõõttâmrääʹjtõõzzid kuõskki vuʹvddvaaldâšmkonttri meärrõõzz liâ takainallšeeʹm, jiâ-ka tõin vääʹld beäʹlid juõʹǩǩ oʹdinakai šõddmõʹšše. Poodd jäʹrjsteei vaʹsttad šõddmõõžž čõõđ viikkmõõžžâst nuʹt, što kõppvueʹǩǩ ij leävvneʹče. Juõǩǩʼka šõddmõšjäʹrjsteei leʹbe toiʹmmjeei âlgg jiõčč ärvvtõõllâd, mäʹhtt tõt vuäitt pueʹrmõsân čõõđ viikkâd meärrõõzzid äʹššneǩmeäʹri raajjtummšest, staankõõskin da puuʹttesvuõttraʹvvjõõzzin.

Pååʹles värddai noorõõttâmrääʹjtõõzzid

Pååʹles värddai vuʹvddvaaldâšmkonttri mieʹrreem noorõõttâmrääʹjtõõzzid toimmväʹlddvuõđeez meâldlânji. Pååʹles tuâjjan lij ââʹnned huõl tõʹst, što aalmila såbbar da ǩiiččeeipoodd riâžžât jääʹǩǩteeʹl vuässõõttji jäänmõsmeäʹrid da noorõõttâmlääʹjj. Pååʹles ij varddu puuʹttesvuõttvuäʹpstõõzzi jääʹǩǩtummuž, pâi šõddmõšjäʹrjsteeʹjin âlgg jiõčč ââʹnned huõl koronaviirrus leävvnummuž cõggmõõžžâst.

Jeeʹres kõskkäiggsaid noorõõttmõõžžid da privatt pooddid pååʹles ij kässjõõđ, jõs tõk jiâ tueʹjjed vaar aalmila jieʹrǧǧe da staanvuõʹtte.

Õõlmâs sõõʹjid ääʹveet – odm. ǩeʹrjjpõõrtid da vuõjjâmpõõrtid peäss eʹpet

Ǩidd åårram õõlmâs siiʹsǩsõõʹjid ääʹveet vaaldšeʹld ǩieʹssmannu aalǥâst ääʹljeeʹl. Näkam liâ jeäʹrbi mieʹldd riikk da kooʹddi muʹzeei, teatteeʹr, Kansallisooppera (Meersažooppera), kulttuurpõõrt, ǩeʹrjjpõõrt, ǩeʹrjjaaut, Meersažarkiiv äʹššneǩ- da tuʹtǩǩeeikueʹrneckääzzkõõzz, staarjõõttâmsââʹj ja –pääiʹǩ, vuõjjâmpõõrt da jeeʹres sporttsââʹj, nuõrisââʹj, kruuggsââʹj, organisaatioi noorõõttâmsââʹj, säuʹrsmõʹtti tuâjjtoiʹmmjummuš da tuâjjkõõskõõzz.

Ouddmiârkkân konseeʹrt, teatterčuäjtõõzz, jieʹllikartt-teatterčuäjtõõzz, festivaal da kulttuuršõddmõõžž liâ ǩiiččeeipooddid. Tõid kueʹsǩǩe vuʹvddvaaldâšmkonttâr njuämmamkõpplääʹjj nuäjja tuejjeem rääʹjtõstuʹmmstõõǥǥ.

Ǩeʹrjjpõõrti da muʹzeeji juätkkjeeinallšmest, noʹrmaal toiʹmmjummšest tõn sâjja ij leäkku kõõččmõš ǩiiččeeipooddâst, jiâ-ka noorõõttâmrääʹjtõõzz kuõsk tän toiʹmmjummuž. Ǩiiččeeipooddid kuõskki rääʹjtõõzz kueʹsǩǩe kuuitâǥ ǩeʹrjjpõõrti ja muʹzeeji riâššmid pooddid da šõddmõõžžid. Pooddin da šõddmõõžžin âlgg väʹldded lokku viõǥǥâst åårrai 50 oummu leʹbe spesiaalriâššmõõžžin 500 oummu jäänmõsvuässõõtti mieʹrr.

Sporttǩeâšttõõttmõõžž da -rääid vueiʹtet jåʹttʼted spesiaalriâššmõõžžin ǩieʹssmannu aalǥâst looǥǥeeʹl ǩiiččeeipooddid kuõskki ooumažmieʹrr- da jeeʹres rääʹjtõõzzid di Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam stroiʹttel da mättʼtõs - da kulttuurministeria vuäʹpstõõzzid jääʹǩǩteeʹl.

Ǩiiččeeipooʹddi rääʹjtõõzz jiâ kuõsk vuõjjâmpõõrti da liikkeemsõõʹji takainallšeeʹm juätkkjeei jiijjâz toiʹmmjummuž. Sporttpõõrti da liikkeempaaiʹǩi tuõʹllʼjeeʹjin âlgg kuuitâǥ jiõčč ärvvtõõllâd, mäʹhtt veʹrǧǧniiʹǩǩi vuäʹpstõõzzid vueiʹtet pueʹrmõsân suåvlded pääiklaid jällmõõžžid nuʹt, što äʹššniiʹǩǩi da tuâjjlažkååʹdd staanvuõtt ainsmââʹttet.

Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam stroiʹttel da mättʼtõs - da kulttuurministeria 14.5.2020 uʹvddem vuäʹpstõõzzâst siâzztõõlât, što päärnai da nuõri leeirin toiʹmmjed rajjuum, jäänmõsân 50 oummu jooukin.

Še noorõõttâmrääʹjtõõzzi åålǥbeälla kuâđđjeei toiʹmmjummšest lij vääžnai väʹldded lokku aalmila vuäʹpstõõzz puuʹttesvuõtt- da jeeʹres riâššmõõžžin, koin viirrus leävvnummuž cõõggât.

THL da mättʼtõs - ja kulttuurministeria liâ õuddam vuäʹpstõõzz koronaviirusnjuämmʼmõõžži cõggmõõžžâst ǩiiččeeipooʹddi da aalmilai noorõõttmõõžži õhttvuõđâst di õõlmâs sõõʹji âânnmõõžžâst. Muʹzeikoontâr lij õuddam tääʹrǩab siâzztõõzzid muʹzeeji toiʹmmjummša kuõskeeʹl, da vuʹvddvaaldâšmkonttâr liâ õuddam siâzztõõzzid ǩeʹrjjpõõrti toiʹmmjummuž spesiaalkõõččmõõžžin.

Restraant da kååʹffpõõrt ääʹveet mieʹrruum rääʹjtõõzzin

Restraant da kååʹffpõõrt ääʹveet äʹššniiʹǩǩid mieʹrruum rääʹjtõõzzin seämma poodd veeʹzz jânnmest ǩieʹssmannu aalǥâst. Tâʹl šâdd viõʹǩǩe lääʹǩǩ njuämmamkõpplääʹjj kõskkäiggsaž muttsest. Lääʹǩǩ lij viõǥǥâst 1.6.2020–31.10.2020. Tääʹssvääʹld presideʹntt raʹvvji lääʹjj, da riikksuåvtõs uuʹdi tõõzz kuõskki asetõõzz piâtnâc 29. vueʹssmannu.

Tolmmjäärnaǩ vueiʹtte leeʹd äävai čiâss 6–23 ääiʹj kõõsk. Alkohooljulstõõǥǥi kaaupšummuš lij sååʹvšum tåʹlǩ čiâss 9–22 kõõskâst. Äʹššniiʹǩǩi jäänmõsmieʹrr lij restraanti siiʹsǩsõõʹjin rajjuum beälla noʹrmaalest.

Riikksuåvtõõzz âlgg mieʹrrkõõski ärvvtõõllâd, liâ-a lääʹjj da asetõõzz rääʹjtõõzz jeeʹres vuuʹdin vieʹltʼteeʹm njuämmamkõõv leävvnummuž cõggâm diõtt.

Tolmmjäärnaǩ liâ õõlǥteei pueʹreed puuʹttesvuõđ da ââʹnned huõl äʹššniiʹǩǩi kõskksain riʹjttjeei kõõskin. Pukin äʹššniiʹǩǩin âlgg leeʹd jiijjâs išttâmsââʹjj pååʹrd leʹbe paaldeei paaldâst. Vuästtõõzzâs vuäitt viǯǯâd jiõčč ouddmiârkkân kaaupšempååʹrdest. Tõn sâjja äʹššneeʹǩǩ jiâ vuäǯǯ jiijj väʹldded porrmõõžž da julstõõǥǥ jiõčč ouddmiârkkân ns. buffetpååʹrdest.

Dommjânnmest vuäitt määtkšed, ǥu jääʹǩǩat tiõrvâsvuõtt - da staanvuõttvuäʹpstõõzzid

Dommjânnmest vuäitt määtkšed, ǥu jääʹǩǩat koronaviruʹsse kuõskki tiõrvâsvuõtt- da staanvuõttvuäʹpstõõzzid. Määtklai da turismmvuuʹd põrggsi lij vääžnai čõnnõõttâd tooimid, koin cõõggât koronaviirusnjuämmʼmõõžžid. Halltõs liʹnjjii ääʹššest ǩeerjlaž mõõntõõllmõõžžstes piâtnâc 29. vueʹssmannu.

Tuâjj- da jieʹllemvueʹǩǩministeria lij raajjâm õõutsââʹjest sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriain vuäʹpstõõzzid staannʼja dommjânnamturiism jåʹttʼtummša Lääʹddjânnmest. Vuäʹpstõõzz šâʹdde viõʹǩǩe 29.5.2020. Turismmpõrggâz da määtkla liâ vasttõõzzâst raʹvvjõõzz jääʹǩǩtummšest da suåvvtummšest jiijjâz toiʹmmjummša.

Lââʹssteâđ
Pååʹleshalltõõzz mediateʹlfon (veʹrǧǧpoodd), teʹl. 050 3999039, saaǥǥtem.pååʹleshalltõ[email protected]ååʹles.fi (noorõõttâmrääʹjtõõzzi valvvmõš)
Pâʹjjʼjååʹđeei Esko Ranto, mättʼtõs- da kulttuurministeria, teʹl. 0295330 115 (liikkeem- da nuõriääʹšš)
Pâʹjjʼjååʹđeei Riitta Kaivosoja, mättʼtõs- da kulttuurministeria, teʹl. 0295330 129 (kulttuur- da čeäppõspolitikk)
Halltõsduumšeǩ Ismo Tuominen, saaǥǥ[email protected] (tolmmjäärnaǩ)
Äʹšštobddi Ida Müller, tuâjj- da jieʹllemvueʹǩǩministeria, teʹl. 029 504 7033(turismm)
Pâʹjjdåhttar Paula Tiittala, sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria, teʹl. 029 516 3744 (turismmstaanvuõtt)

Teʹlfonvuäʹpstõs

Väʹlddkååddlaž teʹlfonvuäʹpstõs taʹrjjad aalmila teâđaid koronaviirrus pirr. Vuäʹpstõõzzâst ij vuäǯǯ tiõrvâsvuõttvuäʹpstõõzz ij-ka ohjjummuž akuuttin vueʹjjin. Vuäʹpstõõzz nââmar lij 0295 535 535, da tõt lij äävai arggpeeiʹvin čiâss 8-21 da sueʹvet čiâss 9-15.

Lââʹzz ääʹššest
Koronaviirrus äiggsa rääʹjtõõzz – vn.fi
Täujja kõččum kõõččmõõžž – Vuʹvddvaaldâšmkoontâr
Vuäʹpstõs koronaviirusnjuämmʼmõõžži cõggmõõžžâst ǩiiččeeipooʹddi da aalmila noorõõttmõõžži õhttvuõđâst di õõlmâs sõõʹji âânnmõõžžâst

Sivun alkuun