Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Mot beassat koronaroasus eret? Makkár doaimmat dárbbašuvvojit roasu dagahan vahágiid divvuma várás? – Plánema válmmastallan johttáhuvvo

Stáhtaráđi kansliija 9.4.2020 15.00

Stáhtaráđi kansliija lea ásahan cuoŋománu 8. beaivve 2020 válmmastallanjoavkku, man bargun lea válmmastallat jođánis áigedávvaliin plána Suoma geainnu koronaroasus eret ja doaibmabijuid roasu maŋŋedikšuma várás. Válmmastallanjoavkku ságadoallin doaibmá ruhtaministeriija kansliijahoavda Martti Hetemäki ja várreságadoallin sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija kansliijahoavda Kirsi Varhila.

Joavkku válmmastallan plána gokčá earret eará doaibmabijuid koronaroasu dagahan dearvvašvuođa, sosiála ja ekonomalaš vahágiid divvuma várás sihke muttuid koronadili dihte ásahuvvon ráddjehusain luohpama várás. Ráddjehusaid luohpama árvvoštallamis váldojuvvo vuhtii epidemiologalaš ja dálkkasdieđalaš dillegovva sihke einnostusat COVID-19-epidemiija dearvvašvuohtaváikkuhusain ja ollislaš servodatlaš árvvoštallan.

Válmmastallanjoavku gullá barggus áigge viidát ealáhuseallima ovddasteddjiid sihke gielddaid ja siviila- ja birasorganisašuvnnaid. Dasa lassin barggus čuvvojuvvojit koronaroasu maŋŋedikšun eará riikkain sihke roasu váikkuhusat riikkaidgaskasaš politihkkii ja Eurohpa uniovdnii.

Dieđapanela ja bargomárkanorganisašuvnnaid vuollejoavku válmmastallanjoavkku barggu doarjjan

Válmmastallanjoavkku doarjjan ásahuvvo dieđapanela, masa bovdejuvvojit dutkit ja áššedovdit sierra máhttosurggiin, dego sosiálapolitihka, skuvlenpolitihka ja ekonomiijapolitihka sihke biras- ja dálkkádatdiehtagiid suorggis. Dieđapanála bargun lea veahkehit válmmastallanjoavkku árvvoštallat ja noahkut roasu váikkuhusaid. Panela fállá áššedovdiveahki roasu sierra muttuide doaibmabijuid válmmastallamis ja árvvoštallamis. 

Válmmastallanjoavkku doarjjan ásahuvvo maid vuollebargojoavku, mii čohkiida bargomárkanorganisašuvnnaid ovddasteddjiin. Dat sáhttá dahkat válmmastallanjovkui viidásit evttohusaid, mat laktásit roasu maŋŋedikšumii ja ođđasithuksemii. 

Válmmastallanjovkui máŋggasuorggat ovddastus

Stáhtaráđi kansliija lea bivdán čuovvovaš ministeriijaid nammadit iežaset ovddasteddjiid válmmastallanjovkui cuoŋománu 10. beaivve d. 12 rádjái:  

  • olgoáššiidministeriija
  • vuoigatvuohtaministeriija
  • sisáššiidministeriija
  • bealuštusministeriija
  • oahpahus- ja kulturministeriija
  • eanan- ja meahccedoalloministeriija
  • johtalus- ja kommunikašuvdnaministeriija
  • bargo- ja ealáhusministeriija
  • birasministeriija
  • stáhtaráđi kansliija.

Bargomárkanorganisašuvnnaid vuollebargojovkui stáhtaráđi kansliija lea bivdán čuovvovaš organisašuvnnaid nammadit iežaset ovddasteddjiid:

Suoma Ámmátlihtuid Guovddášorganisašuvdna SAK ry
Akava ry
STTK ry
Ealáhuseallima guovddášlihttu EK ry
Gieldabargoaddit KT
SY Suoma Fitnodatolbmot

Lassidieđut: vuollestáhtačálli Timo Lankinen, t. 0295 160 300, stáhtaráđi kansliija

Sivun alkuun