Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Utvärdering: de stora linjerna för stöd för boende är adekvata, men detaljerna bör ännu finslipas

Miljöministeriet 24.2.2015 9.00
Pressmeddelande

Utvärderingen av stöd- och skattesystemen för boende och deras verkningsfullhet överlämnades i dag till kultur- och bostadsminister Pia Viitanen. Granskningen gällde direkta stöd för boende och bostadsproduktion, regleringen av dessa och beskattningen av boende. Utvärderingen utfördes av en projektgrupp som tillsatts av miljöministeriet. Ordförande för projektgruppen var miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka.

Utredningen visar att de stora linjerna i finsk bostadspolitik är adekvata. Till utvecklingsområdena hör dock i synnerhet riktandet av stöd, stödens sporrande effekt och jämlikheten i stödfrågor, och dessa aspekter är viktiga för att helheten ska kunna fungera ännu bättre än i dag.

I utvärderingen anges följande:

  • Beskattningen och understöden bör i mindre grad än i dag styra hushållens val mellan ägar- och hyresboende. Rätten att dra av räntor på bostadslån i beskattningen, som gynnar ägarboende, bör helt frångås under nästa regeringsperiod.
  • Beskattningen och understöden får inte orsaka s.k. flitfällor eller göra det svårare att flytta efter arbete. Den överlåtelseskatt som tas ut vid försäljning av egnahemshus bör dras ner till samma nivå som i fråga om aktielägenheter, dvs. två procent. På detta sätt kan man säkerställa att olika former av ägarboende behandlas jämlikt och även underlätta försäljningen av bostäder på de orter som genomgår strukturomvandlingar.
  • Det nuvarande BSP-systemet (bostadssparpremie) bör fortgå.
  • Det bör utredas i vilken grad utkomststöd används för att täcka boendeutgifter. I bostadsbidraget bör den maximala gränsen för godtagbara boendeutgifter höjas för att boendeutgifterna inte ska behöva täckas med utkomststöd i så hög grad som i dag.  Utkomststöd leder oftare än bostadsbidrag till s.k. flitfällor.
  • Stöd bör fortsättningsvis beviljas för bostadsproduktion i de områden där bostadsutbudet är otillräckligt och den hyra som tas ut för statssubventionerade bostäder ligger klart under marknadshyran.
  • Bostadsrättsbostäder behövs även i framtiden.
  • Det bör utredas hur nya aktörer kan engageras i den statligt stödda bostadsproduktionen och hur man bättre kan anvisa bostäder till personer med de allra lägsta inkomsterna.
  • Statens bostadsfond bör fortsättningsvis vara självständig för att finansieringen av bostadsproduktionen ska kunna tryggas på lång sikt. Det är nödvändigt att utreda huruvida fondens medel i fortsättningen kunde användas också för lån och placeringar som stöder bostadsbyggande och utvecklingen i städerna.
  • Statligt stöd behövs för att främja tillgänglighetsanpassningen av bostäder i och med att befolkningen åldras snabbt.

Enligt utvärderingen är det viktigt att de ändringar som görs i stödsystemet och stödpolitiken för boende är långsiktiga. Ändringarna bör införas stegvis så att bostadsmarknaden och de enskilda hushållen har tillräckligt med tid att anpassa sig till dem.

Minister Viitanen: Statens bostadsfond bör fortsättningsvis vara självständig, ränteavdraget viktigt också i fortsättningen

Minister Viitanen tog emot rapporten och tackade projektgruppen för väl utfört arbete. "Vi har nu en förtjänstfull och täckande utvärdering av beskattningen av boende och av olika slags stöd för boende. Detta är dock ett förarbete av sakkunniga, medan de politiska slutsatserna dras i ett senare skede. Jag är därmed inte politiskt bunden till projektgruppens förslag."

"Jag anser det vara ytterst viktigt att statens bostadsfond också i fortsättningen är fristående från statsbudgeten. En självständig bostadsfond är det enda betydande stödinstrument vi har till vårt förfogande när budgetmedlen år efter år kringskärs. De medel som samlas in av de boende till fonden bör också i fortsättningen anvisas för byggande och reparation av bostäder till rimliga priser", fastslår minister Viitanen.

”Det är också viktigt att fortsätta med dagens förmånliga villkor för beviljande av konjunkturrelaterade understöd enligt den 40-åriga räntestödsmodellen.”

”Flera av de förslag arbetsgruppen lagt fram kräver dock noggrann prövning. Förslaget att under nästa regeringsperiod frångå ränteavdraget för ägarbostäder är i mitt tycke orealistiskt. Ränteavdraget är viktigt i synnerhet för barnfamiljer”, konstaterar minister Viitanen.

Som stöd för sitt arbete lät projektgruppen göra två omfattande litteraturöversikter som grundar sig på internationellt material: Statens ekonomiska forskningscentral VATT utredde beskattningen av boende och Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT undersökte de stöd som är inriktade på att främja utbud respektive efterfrågan i boendesammanhang. Översikterna utgör bilagor till rapporten.

I anslutning till rapporten har en skiljaktig mening meddelats.

Mer information:

Kanslichef Hannele Pokka, tfn 0295 250 234, [email protected]

Huvudplanerare Tommi Laanti, tfn 0295 250 146, [email protected]

Palaa sivun alkuun