Hyppää sisältöön

Eriarvoisuutta käsitellyt työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.3.2018 17.14 | Julkaistu suomeksi 27.3.2018 klo 14.16
Tiedote 143/2018

Pääministeri Juha Sipilän runsas vuosi sitten asettama työryhmä esittää toimia useille eri elämänalueille eriarvoisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmän tuli etsiä uusia toimintatapoja ja keinoja, joilla luodaan edellytykset kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden pärjäämiselle ja osallistumiselle yhteiskunnassa. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille keskiviikkona 21. maaliskuuta.

”Suomalaisten elintaso, elämänlaatu ja elämäntavat ovat yleisesti nousseet, mutta kaikki eivät ole päässeet mukaan myönteiseen kehitykseen. Työryhmän tehtävänä on ollut vähentää osalle kertynyttä takamatkaa ja mahdollistaa osallisuutta yhteiskuntaan”, sanoo työryhmän puheenjohtaja professori Juho Saari.

Työryhmä on ryhmitellyt ehdotuksensa neljään kokonaisuuteen: turvaavat, palauttavat, tehostavat ja pelastavat toimenpiteet.

Eriarvoisuuden vähentämisen edellytys on kansalaisten oman vastuun, aloitteellisuuden ja riippumattomuuden turvaaminen uudistamalla julkisen vallan vastuulla olevia toimia. Työryhmän ehdotukset kohdistuvat eriarvoisuuden vähentämispolitiikan luomiseen, demokratian instituutioiden kehittämiseen, lapsi- ja nuorilähtöisiin palveluihin sekä asumisen eriarvoistumisen vähentämiseen.

Palauttavien toimien tavoitteena on, että etuuksien ja palvelujen rakenteet ovat johdonmukaisia, asiakkaiden kannalta ymmärrettäviä sekä tukevat kansalaisten palautumista itsenäiseen elämään.

Työryhmä ehdottaa tulonsiirtojen ja palveluiden yhtenäistämistä kannustavammaksi sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista eriarvoisuutta vähentäen. Työttömyyden ehkäisemiseksi työelämän muutoksissa ehdotetaan osaamistasoa nostamista. Myös ylivelkaantumisen vastaista politiikkaa, kotouttamispolitiikan eräitä alueita ja päihde- ja mielenterveyspalveluita ehdotetaan kohdennettavaksi eriarvoisuuden torjumiseen ja vähentämiseen.

Yhteiskuntapolitiikassa kohdennetaan edelleen resursseja toimintaan, jonka vaikuttavuudesta tai tuottavuudesta ei ole riittävän paljon näyttöä. Tehostavilla toimilla parannetaan vaikuttavuutta, toiminnan tietoperustaisuutta ja tulevaisuuden ennakointia sekä kehittämisen tuotosten juurruttamista.

Tehostavien toimenpiteiden kohteena ovat sosiaalisen työn toimintatapojen uudistaminen vaikuttavammiksi sekä kansallisin varoin tuetun hanketoiminnan vahvistaminen eriarvoistumisen torjumisen ja vähentämisen välineenä. Lisäksi ehdotetaan pitkäjänteistä eriarvoisuuden, hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan tutkimuksen tukemista ja kokeilujen toimintamallin luomista.

Pelastavilla toimilla tuetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien mahdollisuuksia osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan. Työryhmän ehdotukset kohdistuvat asunnottomuuden puolittamiseen, osallistavien yhteisöjen vahvistamiseen, sosiaaliseen kuntoutuksen uudelleensuuntaamiseen sekä huumeidenkäyttäjien ja korvaushoitoja käyttävien palveluihin ja vankien palveluihin muun muassa koevapauden aikana.

Raportti sisältää myös ehdotuksen eriarvoisuutta ehkäisevien ja vähentävien toimien ohjelmallisesta kokonaisuudesta. Varsinaisten ehdotusten lisäksi työryhmä esittää lukuisia eriarvoisuutta torjuvia toimia jo meneillään oleviin hankkeisiin sekä huomioitavaksi sosiaali- ja terveyspoliittisessa ohjauksessa.

Työryhmän ehdotukset

Turvaavat toimet

Eriarvoisuuden vähentämispolitiikka (s. 28)

 • Luodaan Suomelle eriarvoisuuden vähentämispolitiikka ja sen systemaattinen seuranta
 • Mahdollistetaan tietovarantojen käyttö eriarvoistumiskehitykseen puuttumisessa

Demokratian instituutioiden kehittäminen vahvistamaan osallisuutta yhteiskunnassa (s. 30)

 • Tuetaan koulujen demokratiatyötä ja luodaan uusia kumppanuuksia 
 • Poistetaan osallistumisen esteitä

Lapsi- ja nuorilähtöisen säädös- ja palvelujärjestelmän luominen (s. 33)

 • Uudistetaan säädöspohja lapsi- ja nuorilähtöisten palvelujen toteuttamiseksi
 • Siirrytään porrastetusti koko ikäluokan kattavaan 5-vuotiaana alkavaan varhaiskasvatukseen

Asumisen eriarvoistumisen vähentäminen (s. 36)

 • Lisätään kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja hillitään asumiskustannuksia
 • Luodaan asumiseen liittyvän eriytymisen ehkäisypolitiikka

Palauttavat toimet

Tulonsiirtojen ja palvelujen yhtenäistäminen ja kannustavuus (s. 39)

 • Vähennetään kannustinloukkuja ja väliinputoamista etuusjärjestelmää selkeyttämällä
 • Uudistetaan toimeentulotuki kannustavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi ja parannetaan sosiaalityön edellytyksiä
 • Uudistetaan asumistuet

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen (s. 45)

 • Luodaan omaishoidon tukeen (vanhukset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset) valtakunnalliset kriteerit sekä yhteensovitetaan työ ja omaishoito
 • Otetaan huomioon moninaiset perherakenteet lapsiperheiden etuus- ja palvelujärjestelmässä

Ylivelkaantumisen vastaiset toimenpiteet (s. 47)

 • Selkiinnytetään talous- ja velkaneuvontapalveluiden organisointi
 • Uudistetaan kuluttajaluottojen myöntämiskäytännöt
 • Kehitetään kohtuuehtoisia luototusvaihtoehtoja pienituloisille
 • Selvitetään nykyisten velkajärjestelykeinojen kehittämistarpeet ja keinot ohjata talousongelmaisia varhaisemmassa vaiheessa talous- ja velkaneuvonnan pariin

Maahanmuuttajien kotoutumisen tehostaminen (s. 49)

 • Edistetään maahanmuuttajien varhaista kotoutumista

Työttömyyden ehkäisy osaamistasoa nostamalla (s. 50)

 • Kehitetään aikuiskoulutusta ja työttömyysuhan alla olevien koulutusta

Päihde- ja mielenterveystyön uudistaminen (s. 52)

 • Varmistetaan yhtenäiset mielenterveys- ja päihdepalveluiden laadun kriteerit

Tehostavat toimet

Sosiaalisen työn toimintatapojen uudistaminen vaikuttavimmiksi (s. 55)

 • Uudistetaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden perus- ja täydennyskoulutusta
 • Kehitetään sosiaalisen työn vaikuttavuuden arviointia

Kansallisin varoin tuettu hanketoiminta eriarvoistumisen torjumisen ja vähentämisen välineenä (s. 57)

 • Vahvistetaan kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä eriarvoisuuden ehkäisyssä

Hyvinvoinnin, sosiaaliturvan ja eriarvoisuuden pitkäjänteinen tutkimus (s. 58)

 • Käynnistetään eriarvoisuuden, hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan tutkimusohjelma

Pelastavat toimet

 • Puolitetaan asunnottomuus alle 4 000 henkilöön (s. 60)
 • Tuetaan osallistavia yhteisöjä (s. 62)
 • Vahvistetaan sosiaalista kuntoutusta ja elämänlaatua parantavia palveluita (s. 63)
 • Kehitetään suonensisäisten huumeiden käyttäjien palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta (s. 64)
 • Tehostetaan valvotun koevapauden käyttöä yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa (s. 64)

Laaja-alainen eriarvoisuuden torjuminen poikkileikkaavissa toimissa

Eriarvoisuutta ehkäisevien ja vähentävien toimien ohjelmallinen kokonaisuus (s. 66)

Eriarvoisuuden torjuminen ja vähentäminen yhteiskuntapoliittisen ohjauksen toimeenpanossa (s. 69)

 • Maakuntien seuranta- ja raportointitehtävä
 • Sote-ohjaus ja resursointi mielenterveys- ja päihdepalvelujen varmistamiseksi
 • Sosiaalisen työn käytäntöjen uudistaminen osana Sote- ja maakuntauudistusta
 • Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen mielenterveys- ja päihdeongelmiin
 • Vammaisten henkilöiden palveluiden moniammatillinen koordinointi
 • Sairauspoissaolojen vaihtoehdoiksi sopivat sovelletun ja korvaavan työn prosessit

Eriarvoisuuden torjuminen ja vähentäminen meneillään olevissa hankkeissa ja toimenpiteissä (s. 71)

 • Muodostetaan lapsi- ja nuorilähtöistä toimintakulttuuria tukeva toiminta- ja vuorovaikutusmalli
 • Kehitetään perhevapaajärjestelmää eriarvoisuutta vähentäen
 • Parannetaan vaikeasti työllistyvien aktivointia
 • Vähennetään yksinäisyyttä
 • Parannetaan osatyökykyisten työmarkkinaosallisuutta
 • Tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista kielikoulutuksella
 • Helpotetaan maahanmuuttajien integroitumista työmarkkinoille
 • Tehostetaan turvapaikanhakijoiden terveydentilan arviointia, hoitoa ja sosiaalipalveluihin pääsyä
 • Kohtuullistetaan maahanmuuttajien perheenyhdistämistä
 • Hyödynnetään kokeiluja ja uudenlaisia rahoitusmalleja eriarvoisuuden torjunnassa

Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti

Professori Juho Saaren esitys tiedotustilaisuudessa

Pääministeri Sipilä: Eriarvoistumista on mahdollista ehkäistä ja vähentää (kolumni 21.3.)

Lisätietoja: sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari, [email protected], p. 040 828 1027, Tampereen yliopisto