Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Haettavana valtionavustusta kehitysmaaedustajien ihmisoikeuskoulutukseen

Ulkoministeriö 3.5.2019 10.05
Uutinen

Ulkoministeriö myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta kehitysmaaedustajien osallistumisen tukemiseksi vuonna 2019 toteutettavaan kansainväliseen ihmisoikeuskoulutusohjelmaan.

Kansainvälisen ihmisoikeuskoulutusohjelman järjestämistä tukemalla halutaan myötävaikuttaa ihmisoikeuksien valvonnan ja toimeenpanon vahvistamiseen kehitys- ja siirtymätalouksien maissa. Koulutustoiminnan tulee tukea ihmisoikeusperustaisen kehityspolitiikan toimeenpanoa ja edistää valtioneuvoston kehityspoliittisen selonteon (VNS 1/2016vp, 4.2.2016) toimeenpanoa sekä ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategian (2013) tavoitteita.

Haettavana olevalla valtionavustuksella on tarkoitus tukea kehitysmaasta kotoisin olevien, ensisijaisesti jatko-opiskelijatasoisten henkilöiden osallistumista Suomessa järjestettävään asiantuntijakoulutukseen. Koulutukseen voidaan yhdistää muutaman viikon tutkimustyöjakso, jonka valtionapua saava taho järjestää ja osoittaa koulutukseen saapuville. Ilmoitettuun käyttötarkoitukseen on varattu korkeintaan 45 000 euroa. Koulutusohjelma tulee toteuttaa vuoden 2019 aikana yhdessä tai useammassa jaksossa.

Valtionapua ihmisoikeuskoulutusohjelman järjestämiseen hakevan tahon tulee olla suomalainen yliopisto, joka harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa opetusta. Yliopiston tulee olla yliopistolain (558/2009) mukainen julkisoikeudellinen yliopisto tai säätiöyliopisto.

Ulkoministeriö painottaa avustusta myöntäessään erityisesti seuraavia seikkoja: 

•    Työsuunnitelman laatu. Työsuunnitelmassa tulee kuvailla koulutuksen sisältö ja määritellä miten koulutus järjestetään, miten tuettavien henkilöiden rekrytointi ja valinnat tehdään ja miten hankkeeseen liittyvät järjestelyt toteutetaan siten, että ulkoministeriölle ei aiheudu muita kustannuksia tai velvoitteita tuettavien henkilöiden Suomessa oleskelun johdosta. 
•    Koulutuksen laatu. Kokemus tasokkaan ihmisoikeuskoulutuksen järjestämisestä sekä tuntemus Suomen ulko- ja ihmisoikeuspolitiikan sisällöstä, painopisteistä ja toimintatavoista luetaan hakijalle eduksi. Hakijan tulee kuvailla ihmisoikeuskoulutuksen merkitystä kehityspoliittisen selonteon ja ulkoasianhallinnon ihmisoikeusstrategian tavoitteiden edistämisen kannalta.

Hakuohjeet

Valtionavustusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksen tulee sisältää työsuunnitelma, budjetti ja kirjallinen kuvaus, jossa selvitetään em. hakuehtojen täyttymistä. 

Hakemus tulee osoittaa ulkoministeriölle ja olla perillä viimeistään 30. toukokuuta 2019 klo 16.00. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen [email protected]  tai postitse Ulkoministeriö/POL-40, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto . Määräajan jälkeen saapunutta hakemusta ei käsitellä.

Avustuksen myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).  Avustuksen myöntämistä koskeva päätös sisältää tarkemmat avustuksen maksamiseen, käyttöön ja käytön seurantaan sovellettavat ehdot.

Hakijan tulee valtionavustushakemuksessaan ilmoittaa, onko:

-             hakijaa tai tämän rikoslain (39/1889) 47 luvun 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua edustajaa lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rangaistukseen mainitun lain 47 luvun 6 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta (luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö) valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneiden kahden vuoden aikana

-             hakijaa tai tämän rikoslain 47 luvun 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua edustajaa lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rangaistukseen ulkomaalaislain (301/2004) 186 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta (työnantajan ulkomaalaisrikkomus) valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneiden kahden vuoden aikana tai
-             hakijalle lainvoimaisella päätöksellä määrätty työsopimuslain (55/2001) 11 a luvun 3 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneiden kahden vuoden aikana.

Lisätietoja: ihmisoikeuspolitiikan yksikön päällikkö Nina Nordström puh. +358 295 350 104

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Palaa sivun alkuun